Erzincanlı Terzi Baba Hayyat Muhammed Vehbi Kuddise Sirruh Külliyatı
% 34indirim

Erzincanlı Terzi Baba Hayyat Muhammed Vehbi Kuddise Sirruh Külliyatı

  • 30,00 TL19,80 TL

    hopi kampanyası
    0,99 Paracık
  • Tedarik Süresi 1 İş Günü
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Zâhirî ilimlerin mütehassısı; bâtınî ma'rifetlerin hazînesi; insânlara doğru yolu göstererek hakîkî se'âdete kavuşduran ve kendilerine "Silsile-i Aliyye" ismi verilen zü'l-cenâhayn, allâme ve başbûğ velîlerin yirmi dokuzuncusu; Ehl-i Sünnetin gözbebeği Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri'dir. Terzî Baba diye meşhûr olan Erzincânlı Hayyât Muhammed Vehbî Hazretleri de, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri'nin mutlak halîfesi kâmil ve mükemmil mürşid Abdullâh-i Mekkî Hazretleri'nin mutlak halîfesidir. Terzî Baba Hazretleri "Kenzü'l-Fütûh" isimli mensûr eserinde Ehl-i Sünnet İ'tikâdını, İmâm-ı Mâtürîdî Hazretleri'nin İ'tikâdı'na göre Allâhü Te'âlâ'nın zâtî ve sübûtî sıfâtlarını ve ba'zı tecellîlerini bildirmiş; nihâyeti bidâyete derc eden yanî başka yolların en sonunda elde edilebilecek en yüksek makâmlara ve feyzlere daha başlangıçta kavuşturan "Nübüvvet Yolu" Nakşibendî âdâbının ve erkânının ba'zılarını yazmış ve bu eserini bizzât kendi emriyle talebesi ve halîfesi Hâfız Muhammed Rüşdî Efendi'ye "Miftâhu'l-Kenz" ismiyle tanzîm ettirmiştir. 1214 beyitlik "Miftâhu'l-Kenz" adlı bu eserin "transkrib"ini yaptığımız kitâbımız, Yedi Kısım'dır.
Birinci kısım'da, allâme, zü'l-cenâhayn, kâmil ve mükemmil mürşid Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri'ni;
İkinci Kısım'da, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri'nin mutlak halîfelerinden ve Terzî Baba Hazretleri'nin mürşid-i kâmili Şeyh Abdullâh-i Mekkî Hazretleri'ni tanıtmaya çalıştık.
Üçüncü Kısım'da, Terzî Baba Hazretleri'ni, eserlerini, menkıbelerini ve halîfelerini, başta Aşçı İbrâhîm Dede Efendi'nin, tashîhli mü'ellif nüshası İstanbul Üniversitesi Nâdir Eserler Kısmı'nda, 78, 79, 80 Numara'da bulunan ve tamâmı 2130 sayfa ve 3 büyük cild olan "Risâle-i Terceme-i Ahvâl-i Aşçı Dede-i Nakşî Mevlevî" isimli hâtırâtından ve mü'ellif nüshası Erzurûm İl Halk Kütüphânesi'nde, 38874 Numara'da bulunan ve Erzincânlı Şeyh Muhammed Sâmî Hazretleri'nin talebelerinden Muhammed Tâhir Efendi'nin Hicrî 19 Zi'l-Hicce 1309'da [15 Temmûz 1892] yazdığı "Şevkistân" adlı 214 sayfalık yazma eserinden ve başka orijinal kaynaklardan hareketle, çok tafsîlâtlı tanıttık.
Dördüncü Kısım'da, "Miftâhu'l-Kenz"in "transkrib"ini yaptık. Bu mukâyeseli çalışmamızda, resmî kayıdlara giren yazma nüshalardan, Fransa nüshası hâriç, 5 Nüsha Ankara, 3 Nüsha İstanbul, 1 Nüsha Konya ve 1 Nüsha da Çorum Nüshası olmak üzere toplam 10 yazma nüsha ile Hicrî 1274 Tarîhli matbû' ilk nüshası da dâhil toplam 4 matbû' nüshayı kullandık.
Beşinci Kısım'da, bu kitâbımızı hâzırlarken istifâde ettiğimiz 58 kaynağı yazdık.
Altıncı Kısım'da, çalışmamıza esâs aldığımız en eski tarîhli yazma nüshası İstanbul Üniversitesi Nâdir Eserler Kütüphânesi'nde, 2340 Numara'da bulunan ve Terzî Baba Hazretleri'nin vefâtından 5 sene önce yanî 8 Rabî'u'l-Âhir 1259'da [8 Mayıs 1843] istinsâh edilen nüshanın [Latin Harfleri Tertîbiyle] tıpkıbasımını koyduk.
Yedinci Kısım'da, Terzî Baba Hazretleri ile alâkalı yapılan resmî ve şahsî birkaç yayının hiçbirinde kullanılmayan 11 aded yazma nüshanın ve kullandığımız orijinal kaynaklardan ba'zılarının birkaç sayfasının mikro-filmini tıpkıbasım olarak çıkardık.
Bu kitâbımız, Terzî Baba Hazretleri ile alâkalı bu zamâna kadar yapılan çalışmaların en tafsîlâtlısıdır.
(Tanıtım Bülteninden)


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.