İcra ve İflas Hukuku Esasları

İcra ve İflas Hukuku Esasları

  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.
-İcra Teşkilâtı
-Takip Yolları
-Menfi Tespit ve İstirdat Davaları
-İhtiyatî Haciz
-Takipli ve Takipsiz İflâs
-İflâsın Ertelenmesi
-Konkordato
-Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin UzlaşmaYoluyla Yeniden Yapılandırılması
-İptal Davası
-İcra-İflâs Suçları

I- -İcra ve İflâs Hukuku Temel Bilgiler- adlı kitabımızın güncelleştirip geliştirdiğimiz bu 5. basısını -İCRA ve İFLÂS HUKUKU ESASLARI- başlığı altında yayınlamayı uygun gördük.
İcra hukuku ve iflâs hukuku olmak üzere iki kısımdan oluşan bu kitapta;
İCRA HUKUKU:
--Cebrî icra hukukuna giriş,
-İcra teşkilâtı,
-İcra dairesinin görev ve yükümlülükleri ile hukukî, cezaî ve disiplin sorumlulukları,
-Genel hükümler,
-Adi haciz yolu ile takip,
-Haciz,
-Mahcuz malların paraya çevrilmesi, paraların paylaştırılması ve aciz vesikası,
-Rehnin paraya çevrilmesi,
-Taksitlendirme ve ödeme taahhüdünün ihlâli
-İlâmların icrası
-Kambiyo senedine dayanan takip
-İhtiyati haciz
-Kiralanan taşınmazın tahliye ve teslimi, kiralayanın hapis hakkı
İFLÂS HUKUKU:
-İflâs hukukuna giriş
-Takipsiz iflâs halleri
-Takipli iflâs halleri
-Konkordato çeşitleri
-Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma
-Tasarrufun iptali davası
-iflâs suçları
Bölüm başlıkları altında, ana ve tali başlıklar halinde konular; kanuni düzenleme, doktrin ve uygulama çerçevesinde ele alınarak incelenmiştir.
Okuyucuya kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla kitabın son kısmına, kanun maddelerine ve kavramlara göre arama cetvelleri de konulmuştur.
II- Prof. Dr. unvanlı iki meslektaşımın (M. Kâmil YILDIRIM / Nevhis DEREN-YILDIRIM) ortaklaşa hazırladıkları -İcra Hukuku- kitabının 2015 yılında yapılan 6. Baskısı olup, iflâs hukuku kısmını da ekleyerek -İCRA VE İFLÂS HUKUKU- adını verdikleri kitabın;
İcra ve iflâs hukuku konusunda uzman, 43 yıllık hukukçu akademisyen sıfatıyla tamamen objektif ve bilimsel esaslar çerçevesinde tarafımdan ele alınıp, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ile doktrin ve Yargıtay kararları ışığı altında incelenmesinin bir ürünü olan KİTAP İNCELEMESİ'ne de elinizdeki kitabın son kısmında yer vermekte okuyucu açısından fayda mülâhaza edilmiştir.
Objektif ve bilimsel esaslar çerçevesinde kitap incelemelerinin yapılması, hukukun kaynaklarından olan doktrinin gelişmesine yardım edeceği gibi, akademisyenlerin hazırlayacağı kitaplara uygulamada duyulan haklı güvenin pekiştirilmesine de önemli ölçüde katkı sağlar.
Kitap incelemesi, kitabı incelenen akademisyenin bilimsel yeterliğine ayna tutmak olup, yazarın, uzmanlık alanı itibariyle bulunduğu düzeyi ortaya koyması açısından önemli ve ciddi bir bilimsel çalışmadır.
Kitap incelemesi, incelemeyi yapanın konuya hâkimiyetinin hangi ölçüde olduğunu da ortaya koyar. Kitap incelemesinin isabetli yapılabilmesi o konuda derinlemesine bilgi sahibi olmayı gerektirdiği gibi konunun özellikle uygulama ağırlıklı olması halinde doktrin yanında uygulamanın iyi bilinmesini ve mevcut bilgileri değerlendirip teori ile uygulamanın sentezini yapabilecek işlek bir muhakemeye sahip olunmasını da gerektirir.
Tarafımdan yapılan bu çalışmanın aslî amacı, kitap tanıtımı olmamakla beraber incelenen kitaba ilişkin tespit ve değerlendirmeler okuyucunun kitabı daha iyi tanımasına da hizmet etmiş olacaktır.
III- Oğlum EMRE MUŞUL'a ithaf ettiğim -İCRA ve İFLÂS HUKUKU ESASLARI- adlı kitabın, güncelleştirilmiş ve genişletilmiş 5. basısının da öğrencilerimize, araştırmacı ve uygulamacılara faydalı olmasını dilerim.

İflasın Ertelenmesi

İflasın Ertelenmesi

Timuçin Muşul

20,75 TL
Medeni Usul Hukuku

Medeni Usul Hukuku

Timuçin Muşul

44,1 TL
Pratik Çalışma Kitabı

Pratik Çalışma Kitabı

Timuçin Muşul

31,85 TL
Pratik Çalışma Kitabı

Pratik Çalışma Kitabı

Timuçin Muşul

9 TL
Tebligat Hukuku

Tebligat Hukuku

Timuçin Muşul

56,84 TL
Tebligat Hukuku

Tebligat Hukuku

Timuçin Muşul

20,75 TL
Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.