• İslam Metafiziğine Prolegomena% 31indirim
    İslam Metafiziğine Prolegomena
    İslam Metafiziğine Prolegomena

İslam Metafiziğine Prolegomena

İslâm’ın Dünya Görüşünün Aslî Unsurlarına Dair Bir Açıklama
  • 22,00 TL15,18 TL

    hopi kampanyası
    0,76 Paracık
  • Tedarik Süresi 2 İş Günü
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Modern dünyada Müslümanların karşılaştığı farklı türde meydan okumalara ilişkin tartışmalarda temel felsefî değerlendirmelerden çok yalınkat değerlendirme biçimlerinin zaman zaman egemen hale geldiği gözlemlenir. Bu tür tartışmalarda İslâmî dünya-görüşünün merkezî kavramları ve aslî unsurları hakkındaki eksik, yetersiz, tutarsız, müphem, mefhuma değil lafza dayalı bilgiler sıklıkla kullanılır. Alana temel felsefi katkılar sunan eserlerin sayısı ise çok fazla değildir. Prof. el-Attas’ın elinizdeki çalışması bu anlamda verimli ve yoğun tartışmaları ihtiva eden eserlerden biridir.

Problemleri güçlü ve iyi yorumlanmış bir metafizik çerçeve içinde almadan mevcut aksaklıklarla ve kafa karışıklığı ile baş edilemeyeceğini vurgulayan el-Attas’ın metafizik mülahazaları Kur’ân, Peygamberin Sünneti ve büyük Sûfî âlimlerin öğretilerinin yorumlamasına dayanır. İslâmî ilimlerin varlık tasavvuruna, tasavvuf düşüncesine, edep kavramına, dinin anlamına, Tanrı tasavvurlarına, bilgi ile vahiy irtibatına ve İslâmî ilimlerdeki otorite anlayışına geniş yer veren el-Attas çağdaş İslâm düşüncesine önemli katkılarda bulunuyor.

İslâm metafiziğinin tabiatıyla ilgili temel tezlerin yorumunu sistemli bir şekilde sunan elinizdeki kitap, Eğitim ve Bilgi Yapıları, Varlık Felsefesi, Mutluluk ve Trajedinin Anlamları, Nefs ve Zihin Kategorileri, İbadet, Gerçekliğin Nihaî Doğası ve diğer ilgili konularda ufuk açıcı girişler/önsözler mahiyetindedir.


Önsöz

Bir medeniyette bilgi kavramı ve bilimler kavramsallaştırmasının yanı sıra metot ve teorilerin uyarlanması söz konusu medeniyetin dünya-görüşünü şekillendiren metafizik sistemin çerçevesi içinde tanımlanmaktadır. Her metafizik sistem ve dolayısıyla onun ortaya çıkardığı dünya-görüşü, diğer medeniyetlerden farklık arz eder. Her medeniyet, nihaî doğru ve gerçek olduğu kabul edilen şeyin yorumu konusundaki farklılıklar uyarınca yekdiğerinden ayrılır. Eğer bir medeniyetin ürünü olan bilgi ve bilimler vahyin hakikatinin ifadelerine ve genel hükümlerine dayandırılmamışsa, o zaman doğru olduğu kabul edilen şey daima doğru, gerçek olduğu kabul edilen şey de daima gerçek olmayabilir. Üstelik böylesi bir yorum, dünya-görüşünü ve onu yansıtan metafizik sistemdeki değişimleri ihtiva eden “paradigmatik kaymalar” denilen şeyleri zorunlu kılacak şekilde sürekli bir tashihe maruz kalmalıdır. Gerçeklik ve doğruluk ile onlardan kaynaklanan değerlerin birbirlerinden ayrı olduğunu ve anlamlarını da aynı derecede geçerliliğe sahip izafiyet ve ekseriyet/çoğulculuk paradigmaları içinde ifade ettiklerini düşünenlerle aynı görüşte değiliz.

Mademki bilginin tastamam insan aklına ait bir keyfiyet olmadığını; ondan elde edilen bilimlerin de sadece kendi başına insan aklının (makulatın) ve değer yargısına engel olan bir nesnelliği haiz duyu tecrübesinin (hissî olanın, mahsusatın) ürünü olmadıklarını; ve fakat vahyedilmiş hakikatin genel sonuçlarıyla ifadelerinin tasdikine ve rehberliğine ihtiyaç duyduklarını iddia ediyoruz, o halde aramızda öğretim ve eğitimle görevlendirilen âlimler ve bilgili kimseler, berrak bir İslâm metafiziği tasavvuruna ulaşmakla ve bu metafiziğe dayanan dünya-görüşünün mukavvim unsurlarını sürekli olarak inşa etmekle sorumludur. Bunun sebebi, metafiziğin sadece İslâm dinî ve entelektüel geleneğine yansıdığı şekliyle akıl ve tecrübeye dayanması değil, ayrıca vahyedilmiş dinin bizatihi Vahyin tasdikinde gerçeklik ve doğruluğun tabiatını ifade edişine dayanmasıdır. Şu an elinizde tuttuğunuz bu kitap, İslâm metafiziğinin tabiatıyla ilgili temel tezleri ortaya koymaktadır.

Yirmi yıl önce Ramazan ayında yazılan I. bölüm istisna tutulursa, diğer altı bölüm, 1989 (III), 1990 (IV, V ve VI), 1993 (II) ve 1994 (VII) yılları içinde yazıldı ve tamamlandı. Birinci bölümde yer alan mutluluk tanımının bir şerhi olan ikinci bölümde, trajedinin anlamı ve kaynağı konusundaki yeni teorimi takdim ettim. Epilog bölümünde açıkladığım gibi bu kitap, son kertede “Altı Günde Yaratma” hususunda Kur’ân ayetlerindeki bâtınî anlamın yorumlanmasını amaçlamaktadır.

Bu bölümler, aslen ISTAC (Uluslararası İslâm Düşüncesi ve Medeniyeti Enstitüsü) ve diğer kurumların akademik kadrosunun isteği üzerine sınırlı sayılarda ayrı monografiler olarak yayınlandı. Cumartesi Gecesi Konuşmaları olarak bilinen ISTAC’taki konuşmaların tarzında her monografiye ait açıklamaları detaylandırmamı talep ettiler. 1992’de başlayan bu konuşmalara ISTAC’ın tüm profesörleri, misafir profesörleri, araştırma görevlileri ve öğrencilerinin yanında, diğer yüksek öğrenim kurumlarından akademik kadro ile devlet daireleri, enstitüler ve bakanlıklardan uzman ve üst düzey görevliler katıldı. Samimi destekleri için onların hepsine, özellikle de daimî işbirliği ve teşvikleri için Yardımcı Direktörüm Doç. Dr. Wan Mohd Nor Wan Daud’a şükranlarımı sunuyorum. Son olarak, kitabın genel indeksinin hazırlanmasına yardım eden Araştırma Görevlisi Muhammed Zainiy Uthman’a teşekkür etmek isterim.

Seyyid Muhammed Nakib el-Attas

5 Eylül 1995 / 9 Rebiülâhir 1416

Kuala Lumpur

Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.