Araştırma E-Kitapları

Yayınevi/Marka
36 öğeden 1-16 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 3
 • 80 Soruda Allah Hakkında Merak Ettiklerimiz
  e-kitap

  80 Soruda Allah Hakkında Merak Ettiklerimiz

  E-Kitap
   İnsanlar çocukluk devrelerinin hemen başında merak güdüsüyle, çoğu da Allah hakkında olan soruları yoğun bir şekilde sorarlar. Anne-babalar çocuklarına anlayabileceği bir dil ve ikna edici tarzda cevaplar vermediği zaman bu sorular giderek girift bir hâl almaktadır. Nitekim beş yaşında sorulan ve cevabı bulunmayan aynı sorunun yetmiş yaşlarında da sorulduğuna sık sık şahit oluruz. Toplumumuzda yaygın olarak sorulan bazı sorularla muhatap olmamızın bize yeni bir çalışma yapma ihtiyacı hissettirdiği açıktır. Özellikle gençleri ve İslâm'ı öğrenmeye ilgi duyanları bazı soruların rahatsız ettiğini görmekteyiz. Ayrıca toplumda Allah inancının kısmen yüzeysel bir düzeyde kaldığı, hayranlık ve saygı derinliği içermediği, inancın hayata yansımadığı gözlemleri de ifade edilmektedir. Paranın, şehvetin, şöhretin ve makamın insanları şımartarak ahlâk  ilkelerinin zorlandığı, Allah'ın gündelik hayattan çıkartıldığı ve âdeta camilere hapsedildiği bir dönemi yaşıyoruz. Bu kitapta, benzer nedenlerle, kaynaklara inerek araştırma yapma imkânına sahip olmayanlara derli toplu bilgiler sunulmakta; zihinlerde oluşan istifhamlar, bazen de art niyetle yöneltilen sorular cevaplandırılmaya çalışılmaktadır.     
  9,60  TL
 • Hz. Peygamber Devrinde Kadınların Süslenmesi
  e-kitap

  Hz. Peygamber Devrinde Kadınların Süslenmesi

  E-Kitap
  Süslenme, gerek kadınların gerekse erkeklerin toplum içindeki duruşlarını belirleyen önemli bir unsurdur. Dikkatli bir şekilde incelendiğinde, Câhiliye ile Hz. Peygamber devri arasında adeta her alanda yaşanan değişim ve dönüşümün izlerini süslenme anlayışında ve buna bağlı uygulamalarda da görmek mümkündür. Buna göre Câhiliye devrinde kadınlar; süslenmeyi, toplum içerisinde kendilerini beğendirmek, dikkat çekmek, güzelliklerini teşhir edip gösteriş yapmak temeline dayandırıp, mahrem-namahrem ayırımı olmaksızın umuma teşhir etmekte idiler. Hz. Peygamber döneminde ilahi vahiyle şekillenen kadın algısı çerçevesinde süslenme, Kur’ân-ı Kerîm’de tanımlanan yeni bir sınır olan "mahrem" çizgisine çekilmiş ve kadınlar, süslü hallerini topluma teşhir etmekten vazgeçip kendilerine mahrem olan kimselere münhasır kılmışlardır. Buna göre Hz. Peygamber devrinde kadınlar artık, mahrem çizgisi dışında kalan kimselerin yanında, el ve yüzleri dışındaki uzuvlarını örterek en sade halleriyle yer almaya başlamışlardır. Dolayısıyla, el ve yüzlerini güzel gösteren, desenli boyama, allık sürme, sürme çekme, râyihası keskin kokular sürme gibi uygulamaları evde, kendilerine mahrem olan kimselerin yanında yapar olmuşlardır. Câhiliye devrinde süslenmenin bir parçası olarak algılanıp tabiî görülen vücuda, dişlere dövme yaptırma, dişleri törpületip uçlarında çentikler oluşturma, bir takım zehirli maddeler kullanılarak yüze peeling yapma, peruk kullanma, saça kaynak yaptırma, kaş alma, yüzdeki tüyleri yolma gibi gayr-i tabîî ve bir kısmı acı verici uygulamalar, Hz. Peygamber devrinde tedrîcî olarak ortadan kalkmıştır. Bu dönemde artık, takıları tılsım olarak kullanma, saça şarap ile bakım yapma, üzerinde haç figürü bulunan kumaşlar kullanma vb. hususlar, terkedilmiştir. Ayrıca, Hz. Peygamber devrinde erkeklerle kadınların giysilerine, kullandıkları takı-koku gibi aksesuarlara, dış görünüş itibariyle birbirlerini andırmamaları, kadın ile erkeğin birbirinden açıkça tefrik edilmesi için yeni bir takım düzenlemeler getirilmiştir.  
  10,80  TL
 • Bir Bilim Olarak Siyer ve Kaynakları
  e-kitap

  Bir Bilim Olarak Siyer ve Kaynakları

  E-Kitap
  İslam tarihinin erken dönemlerinde Hz. Peygamber (sas)’in savaşlarını içeren rivayet malzemesine dayanan Meğazı kitapları ile başlayıp daha sonra Hz. Peygamber (sas)’in hayatına dair rivayetlerin derlendği klasik bir edebi tür haline gelen Siret-Siyer, İslam tarihi boyunca Hz. Peygamber (sas)’in biyografisine dair çalışmaların ana malzemesini oluşturmuştur. Günümüzde de yine ana kaynak bu rivayet malzemesidir.
  7,50  TL
 • Muhammed Hamidullah’ın İslam Peygamberi Eserinin Siyer İlmine Katkıları
  e-kitap

  Muhammed Hamidullah’ın İslam Peygamberi Eserinin Siyer İlmine Katkıları

  E-Kitap
  Ülkemizde son yıllarda Siyer’e olan ilgide büyük bir artış gözlemlenmektedir. Bu ilgi çerçevesinde nitelikli eserlerin yanı sıra, geniş kitlelere ulaşma adına Siyer merkezli çeşitli etkinlikler ve programlar düzenlenmektedir. Siyer yayınları olarak, bu kapsamdaki nitelikli etkinliklerin kitap formatında okuyuculara sunulmasının, sözkonusu etkinliklere/ programlara kalıcı bir nitelik kazandıracağını umuyoruz.   Bu bağlamda elinizdeki eser, Siyer Araştırmaları Merkezi (SAMED) tarafından vefatının 8. yılında “Büyüklerin Ayak İzleri” başlığı altında 17-24 Aralık 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlik haftası kapsamında Muhammed Hamidullah Haca’mızın Siyer alanında yazılmış, yüzyılımızın en önemli çalışmalarından biri kabul edilen “İslam Peygamberi” adlı eserinin Siyer İlmine Katkıları konu başlığı altında düzenlenen ödüllü makale yarışmasında dereceye giren makaleleri içermektedir.
  4,25  TL
 • İslam’da Modernleşme 1839 - 1939
  e-kitap

  İslam’da Modernleşme 1839 - 1939

  E-Kitap
  Bu eser, çağımızda sayısız araştırmaya konu edilen İslâm’ın modernleşmesi hakkında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı ve derinlikli incelemedir. “Hıristiyanlaştırmadan medenileştirmeye Batılı kozmopolis projesinin sekülerleşmesinin modern Batı/Doğu karşılaşmasını nasıl etkilediği” merkezî sorusundan hareket eden eser, İslâm’da modernleşmeyi ilk kez Batı ile Doğu’nun bu büyük karşılaşması bakımından ele alıyor. Eser, Batı ile İslâm düşüncesi, geleneksel ile modern İslâm düşüncesi ve Osmanlı ile sair İslâm düşüncesi arasında mukayeseli ve kuşatıcı, sosyolojik bir perspektiften sosyal ile düşünsel değişim arasındaki etkileşim bakımından on dokuzuncudan yirminci yüzyıla İslâm dünyasının modernleşmesi sürecini derinlemesine inceliyor.   Çalışmada on dokuzuncu asır İslâm dünyasında modernleşmeye karşı alınan bütün tavırlar modern İslâm incelemelerinde yararlanılacak analitik bir çerçeve oluşturmak üzere kategorileştiriliyor ve İslâm düşüncesindeki değişimin mahiyetini göstermek için Osmanlı ve Mısır İslâm düşüncesinin temsilcileri olarak alınan Namık Kemal ve Muhammed Abduh örneklerinde “gelenekselcilik/modernizm” olarak iki ana tipe dönüştürülerek karşılaştırılıyor. Farklı İslâm yorumlarının, özellikle sömürge-sonrası paradigmalara meydan okuyan tek örnek olarak Osmanlı İslâm yorumunun modernizmle hesaplaşmadaki etkisini vukufla gösteren eser, modern İslâm incelemelerine yepyeni bir boyut getiriyor.   Bedri Gencer, ilk elden kaynaklara dayanarak bir bütün olarak modern İslâm dünyasındaki değişim sürecini tasvir ederken sağlam bir muhakeme ve akıcı bir dille problematik durum ve fikirlere doyurucu açıklamalar getiriyor. Eser, böylece bugün İslâm dünyasının yaşadığı müzmin problemlerin kaynağına inerek bu problemleri aşmak için çağdaş İslâm düşüncesinin taşıdığı potansiyeli ortaya koyuyor. Modern İslâm hakkında çığır-açıcı bir inceleme olarak Türkiye’de geniş yankı bulan eserin tamamen gözden geçirilerek daha mükemmel hâle getirilmiş üçüncü yayınını sunuyoruz.
  42,00  TL
 • İbnü'l Arabi - Sayılar ve Rüyalar
  e-kitap

  İbnü'l Arabi - Sayılar ve Rüyalar

  E-Kitap
  İnsanoğlu, eşyayı ölçme girişiminin sonucunda sayıyı fark eder, daha sonra âlemin sayısal bir düzen üzerine kurulu olduğunu anlar. Her toplumun sayıyı düşünüp sembolleştirmesi, bu bilginin Allah vergisi olarak doğamızda var olduğuna işaret etmektedir. Sayılar, âlemin kozmik dilidir. Bu yüzden evrendeki varlıkların sırrı, bu dilin çözülüp anlaşılmasıyla bilinebilir. Nitekim İbnü’l-Arabî de sayının ilâhî mertebeden sırlar taşıdığını belirtmekte ve sayının ilkelerinden hareketle varoluşun ilâhî sırlarının bilinebileceğini düşünmektedir. Rüya ise insanı, onun ruhsal dünyasını ve bilinçaltını anlamada başvurulan kadim metotlardan biridir. İbnü’l-Arabî rüyaların ta’birini varlık mertebeleri anlayışıyla açıklamaktadır ve onun düşüncesinde rüya, insanın varoluş serüvenine dair mühim ipuçları barındıran hakikatler içermektedir. Birinci bölümünde İbnü’l-Arabî’nin rüyalara dair yaptığı değerlendirmeler, ikinci bölümünde ise sayı ile varlık arasında kurulan irtibat üzerinde durulan “İbnü’l-Arabî – Sayılar ve Rüyalar” isimli bu eser, İbnü’l-Arabî’nin sayıları ve rüyaları nasıl bir irtibat üzerinden ele aldığını anlamamızda oldukça aydınlatıcı ve bilgilendiricidir.
  8,25  TL
 • Medeniyetimizin Sosyal Dinamikleri
  e-kitap

  Medeniyetimizin Sosyal Dinamikleri

  E-Kitap
  Bu kitap merhum İskilipli Mehmed Âtıf Efendi’nin Cemiyet-i İlmiyye-i İslâmiyye tarafından yayınlanan Beyanü’l-Hak dergisinde 1911-1912 yıllarında “Medeniyet-i Şer’iyye ve Terakkiyât-ı Dîniyye” başlığı altında yazdığı makalelerden oluşmaktadır Bu makaleleri kısmen sadeleştirerek Latin harflerine çevirip yayınlamaktan maksadımız, son dönem Osmanlı ulemasından Âtıf Efendinin İslâm, şeriat ve yaşadığı zamanın günlük meselelerine, siyasetine bakışı hakkında fikir edinmek, aynı zamanda bu değerli hocamızın ilmi ve görüşlerinden günümüz müslümanlarının istifade etmesine yardımcı olmaktır. Kitabın genel çerçevesi, insanların bir arada yaşarken muhtaç oldukları kanun, yönetim ve işbirliği olup bu konular, haklar ve görevler bakışaçısından ele alınmaktadır. Bu yönüyle eser, 1900’ler başında Avrupanın etkisiyle Osmanlı’da da sıkça gündeme gelen medeniyet, sosyal sözleşme, din ve terakki konularına ulemânın bir nevi cevapları niteliğindedir.     
  8,40  TL
 • Resulullahın Sofrası
  e-kitap

  Resulullahın Sofrası

  E-Kitap
  Peygamber Efendimizin (a.s.m.) ahlakıyla kurulmuş, nur sofrasında nelerin yendiğine, Efendimizin (a.s.m.) hangi sofralarda nasıl oturduğuna, ne yediğine ve; sofrada, yeme ve içmede nelere dikkat ettiğine ışık olan bir kitap: Resûlullah’ın (a.s.m.) Sofrası. Resûlullah’ın (a.s.m.) Sofrası, pek çok sorunun cevabını hadisler ve dönem anlatıları ışığında ele alıyor. Resûlullah’ın (a.s.m.) yediği yemeklerin yakın tarifleri, dünyada bir ilk olarak, kitapta deneysel bir okuma şeklinde yeniden yazılıyor. Ve Resûlullah Efendimizin (a.s.m.) yaşadığı döneme en yakın koşullarda bir kez daha pişirilip, fotoğraflanıyor. Nesil Yayınları’ndan çıkan kitap, ‘sünnete göre yaşama’nın bir parçasını daha keşfetmeye, bunun yanı sıra Resûlullah’ın (a.s.m.) yemeklerini yeniden pişirerek hayata onun (a.s.m.) nurundan iziyle, yeni haleler eklemeye katkı sağlıyor. Hadis okumalarına yeni bir boyut kazandırdığı gibi, gastronomi literatürüne de yepyeni şeyler ekliyor. Ve daha da önemlisi, ümmeti yüzyıllar sonra Resûlullah’ın sofrasıyla buluşturarak bir ilki gerçekleştiriyor.
  8,25  TL
 • Yönetici Peygamber Hz. Muhammed
  e-kitap

  Yönetici Peygamber Hz. Muhammed

  E-Kitap
  Resulullah’ın peygamberlik misyonu ferdî ve manevi hayatın olduğu kadar sosyal ve maddi hayatın da mükemmellik ölçüsünü ortaya koymayı, her iki alanda da insanlara rehberlik etmeyi kapsar. İnsanlık tarihinde siyasi, hukuki, ekonomik ve sosyal alanlarda ortaya koyduğu değerleri bilfiil uyguladığı bilinen tek peygamber ve lider olması da bu beşerî rehberlik ve önderlik misyonunun bir gereğidir. Onun mübarek hayatının çeşitli yönleri birçok çalışmaya konu olmakla birlikte bugün bilmeye ve anlamaya en çok muhtaç olduğumuz bir yönünü inceleyen bu çalışmada önce bir yönetici olarak yüklendiği sosyal misyonun mahiyeti ve uygulamadaki yansımaları üzerinde durulmuş, daha sonra siyaset ve yönetim ile iş hayatına dair altın öğütleri zikredilmiştir. Allah’ın kullarına kılavuzluk için seçtiği ve bizzat eğittiği son elçinin bu alandaki örnekliğini, kaybettiği güneşi karanlıklarda arayanlarla imanı ile hayatı arasındaki çelişkiye aldırmadan ya da bu çelişkiden habersiz nefes tüketenlere bir kez daha hatırlatmak sorumluluğuyla kaleme alınan bu eserin erdemli bir “demokrasi” için mütevazı bir katkı olması umulur.
  9,90  TL
 • Bir Alim Bir Eser (İbn Sa’d ve Tabakat)
  e-kitap

  Bir Alim Bir Eser (İbn Sa’d ve Tabakat)

  E-Kitap
  Hz. Peygamber'den (s.av.) bahseden her söz, insanlığın en güzelini konu edindiği için değerlidir. Hele bu söz, bir ayna safiyeti içerisinde o dönemi olduğu gibi yansıtma amacı taşıyor ve farklı mülahazalarla okuyucuyu yönlendirmeye çalışmadan o çağı, çağlar ötesine taşıma arzusu içerisindeyse, daha farklı bir anlam ihtiva etmektedir. İşte İbn Sa'd ve onun muhalled eseri Kitabü't-Tabakati'l-kebir alanının en güzel örneklerinden biri olarak, başta ilmi çevreler olmak üzere, tüm siyer ve tarih okurlarının yanında yüzyıllardır haklı bir konum elde etmiştir.
  5,00  TL
 • Çağdaş Çalışmalar ve Oryantalistlerin Siyer’e Yaklaşımı
  e-kitap

  Çağdaş Çalışmalar ve Oryantalistlerin Siyer’e Yaklaşımı

  E-Kitap
  Hz. Peygamber (sas) her dönemde merak ve ilgi konusu olmuş; her zaman gündemde kalmaya devam etmiştir. O, herhangi bir zamanda bir şairin dizesinde, bir destan yazarının mısrasında, bir müfessirin yorumunda, bir muhaddisin şehrinde, bir tarihçinin eserinde, bir gazetecinin köşe yazısında, bir halk ozanının türküsünde karşımıza çıkabilir.
  7,50  TL
 • Kitabü’t Tabakati’l Kebir - Cilt:1
  e-kitap

  Kitabü’t Tabakati’l Kebir - Cilt:1

  E-Kitap
  ET-TABAKÂT NASIL BİR KİTAPTIR? Et Tabakât, kendi alanı ile alakalı eserler içerisinde bize kadar ulaşan en eski kitaptır. İslam kültür tarihinde tabakât kitaplarının ilki ve zamanımıza intikal eden çalışmaların en eskisi olan Kitâbü’t-Tabakâti’l-kebîr, kendi sahasında yazılan eserler mikyasında kapsamı ve özgünlüğü ile öne çıkan bir eserdir. Bu eser, temel olarak siyer-megâzî ve tabakât ana bölümlerinden meydana gelmektedir. Kitabın ilk iki cildi, siyer- meğâzî bölümünden mezun oluşmaktadır. Bu ilk bölüm, İbn İshâk’ın İbn Hişâm yoluyla günümüze ulaşan es-Siretü’n-Nebeviyye ve Vâkıdî’nin Kitâbü’l-Meğâzî’sinden sonra, Hz.Peygamberin (sas) hayatı ve şahsiyeti üzerine kaleme alınmış mevcut eserlerin üçüncüsü sayılsa bile, tabakât kitaplarının ilki olduğu muhakkaktır. İbn Sa’d, her ne kadar hocası Vâkıdî’nin”Kitâbü’t-Tabakât” adını taşıyan bir eserinden bahsediliyor ve ondan sık sık nakiller yapıyorsa da, bu eser günümüze ulaşmadığından şimdilik rical ilmine dair ilk eser olma özelliği kendi Tabakât ‘ındadır. Bu özellikte haklı olarak kitabın değerini ziyadeleştirmektedir. et-Tabakât, kendinden sonra gelen birçok müellifin eserine hem öncülük, hem örneklik, hem de kaynaklık yapmış bir çalışmadır. Bu kıymetli kitap, yazıldığı günden itibaren siyer ve hadis başta olmak üzere İslâmî ilimler alanında çalışan ve eserler veren birçok İslâm âlimini hem usul, hem de muhteva açısından etkilemiş, ulema arasında İbnSa’d ve eseri üzerinde genel bir hüsn-ü kabul oluşmuştur. Eğer İbn Sa’d’ın bu her türlü takdire şayan olan gayretinin bir neticesi olan et-Tabakât’ı olmasaydı, İslâm tarihinin farklı yönlerini ele alan sonraki dönem müelliflerinin eserleri birçok tarihi malumatı bizlere ulaştırma imkanı bulamazdı. Nitekim büyük İslam tarihçilerinden ve İbn Sa’d’ın en önemli talebelerinden Belâzürî, fütuhat kitaplarının öncüsü kabul edilen Fütûhu’l-büldân ile ensâb kitaplarının en mühimlerinden biri olan Ensâbü’l-eşrâf’ı telifi esnasında onun eserinden çok faydalanmıştır. İşte İbn Sa’d’ın, 11ciltlik bu muhteşem eserinde, önce Hz. Peygamber’i (sas) en önemli özellik ve vasıfları ile anlatmaya başlayarak işlediği konuları şu şekilde aktarır: Birinci cildinde, beşerin atası Hz. Âdem’den (as)başlayarak, Hz. Peygamber’in (sas) nesebi, doğumu, çocukluk ve gençlik yılları, evlilik ve nübüvvet öncesi hayatını, Onun kutlu sireti ile alakalı olan Arap kabileleri ve o devrin sosyal, kültürel, ticari ve ilmi hayatı adeta bir fotoğraf gibi gözler önüne serer. İkinci ciltte, Efendimiz’in (sas) gazve ve seriyyelerini detaylı bir şekilde anlatır. Özellikle Medine hayatını, hastalanışını, vefatını, ardından söylenenleri ve arkasında bıraktığı neslin en temel özelliklerini farklı tespit ve rivayetlerle takdim eder. Üçüncü ciltten itibaren en hayırlı ilk nesil olan sahabe nesli anlatılır. Bedir’e katılanlarla başlayan anlatım, altıncı cilde kadar devam eder. Buraya kadar et Tabakat bize, beş ana tabakaya ayırdığı ashâbdan 1412 sahâbînin biyografisini aktarır. Yedinci ciltten itibaren ikinci hayırlı nesil olan Tabiîn nesline geçer. Sözü, Peygamber şehri olan Medineli Tabiîler’den başlatır ve bu ciltte, 890 şahsın biyografisini anlatır. Sekizinci cilt, Resûlulah’ın (sas) vefatının ardından siyer coğrafyasının çeşitli bölgelerine (Mekke, Taif, Yemen, Yemame, Bahren ve Küfe yerleşen sahabîler ve bu sahabîlerden rivayette bulunan 1350 şahsın biyografisine yer verir. Dokuzuncu ciltte ise, yine Siyer coğrafyasının özellikle Arap Yarımadası dışında bulunan merkezlerine yerleşen Sahabe ve bu Sahâbe’den rivayette bulunan fakih, kurra, muhaddis olan tabiîn ve tebeu’t-tâbiîn anlatılmaktadır. Bu ciltte 1272 biyografi yer almaktadır. Onuncu ve son ciltte ise hanımlar vardır. “Kureyşli Muhacir Müslüman Hanımlar, Ensâr’dan Biat Eden Hanımlar, İsimleri Bilinmeyen Arap Hanımlar ve Diğerleri” başlığı altında ilk bölümlerde Muhacir hanımlarını, arkasından Hz. Peygamber’in kızlarını, halalarını, amca kızlarını ve diğerlerini anlatır. Ensar’ın hanımlarını ise Evs ve Hazrec kabileleri ve bunların alt kollan çerçevesinde takdim eder. Bu ciltte 1902biyografi yer almaktadır. Onbirinci ciltte ise geniş bir dizine yer verilmiştir.   Çeviri Heyeti Prof. Dr. Abdurrahman ELMALI, Prof. Dr. Ali BAKKAL, Prof.Dr. Hikmet AKDEMİR, Prof Dr. Musa Kazım YILMAZ, Prof Dr. Mustafa EKİNCİ, Prof.Dr. Yusuf Ziya KESKİN, Doç. Dr. Mehmet AKBAŞ, Yrd. Doç. Dr. Abdullah YILDIZ ,Yrd. Doç. Dr. Ahmet ASLAN, Yrd. Doç. Dr. Ayhan ERDOĞAN, Yrd. Doç. Dr. Mahmut POLAT, Yrd. Doç. Dr. Mehmet DİLEK , Yrd. Doç. Dr. Mehmet Vehbi ŞAHİN ALP, Yrd.Doç. Dr. Veysel KASAR, Yrd. Doç Dr. Yasin KAHYAOĞLU
  20,00  TL
 • Sünnetullah
  e-kitap

  Sünnetullah

  E-Kitap
  Sünnetullah, Allah’ın peygamberlerine ve mü’minlere dünya hayatında ve âhirette yardım etmesi demektir. Ancak bunun şartı, iman edip sâlih ameller işlemeleridir. Eğer hârikulâde, ilahi bir yardımın hayaliyle yaşayıp zorunlu olan cihad şartını yerine getirmezlerse, böyle bir yardım gelmeyecektir. İlahi yardım, tembelce oturanlara gelmez, tersine bu yardımı Allah, ayağa kalkıp kolları sıvayan, elinden gelen gayreti gösteren ve sebeplerin hakkını veren kimselere has kılmıştır. Yüce Allah’ın kâinattaki hikmeti ve kullarını darlık ve bollukla imtihanının anlamını tamamlayan evrensel yasası ve şartlarının gereklerinden biri de galibiyet ve mağlubiyetin birbirini izleyen süreçler olmasıdır. Zira Yüce Allah bu şekilde iman edenleri terbiye edip arındırırken, kâfirleri son tahlilde yok eder…
  12,00  TL
 • Ünlü Müslüman Kadınlar
  e-kitap

  Ünlü Müslüman Kadınlar

  E-Kitap
  Fatma Aliyye bu kitabının, şahsına müracaat eden bir çok yabancı kadının Paris'te açılacak olan sergide kısaca anlatılmak üzere hazırlamasını talep ettiği çalışmadan doğduğunu belirtmektedir. Yazar, eserin doğrudan doğruya anlatıldıktan sonra Fransızca'sının da yayınlanacağını ifadeyle, "insanın memleketine, vatanına olan muhabbeti, çalışıp meydana getirebildiği eser pek değerli olmasa da, ondan vatandaşlarının da istifâdesini düşündürüyor" diyerek "Nâmdârân-ı Zenân-ı İslâmiyân" üst başlıklı çalışmasını 1899-1901 yıllarında Malûmat Gazetesi'nde tefrika olarak yayınlamıştır. Seçilen "Büyük Kadınlar", doğum ve evlilik yoluyla büyük mevkilerde bulunmakla beraber, hayatlarmdâki olağanüstü hâller onlara tarih sayfalarında özel bir önem verdirmiştir. İşte bunların en meşhurları bu çalışmada anlatılmaktadır. Anlatımda, tarihî süreç gözönünde bulundurularak İslâmiyet'in ilk dönemlerinden, sırasıyla Emevîler, Abbasîler, Diğer hanedanlardan ve Osmanlılardan "Ünlü Büyük Kadınlar" incelenmiş, yine aynı dönemler ı başlıca" Şair Kadınlar" ilave edilmiştir.     
  7,20  TL
 • İslam Tıbbı
  e-kitap

  İslam Tıbbı

  E-Kitap
  Müslümanlarda Tıp ilminin 9. yüzyıla, yani Abbasi döneminin başlangıcındaki meşhur tercümeler dönemine kadar olan gelişimi ve sonrasında Ali İbn-i Rabban, er-Râzî, el-Mecûsî ve İbn-i Sînâ ve eserleri çerçevesinde ele alınan derslerde başlıca dikkat çekilen hususlar şöyledir: Tercümeler döneminde Arapça’ya Hind ve Yunan kaynaklarından pek çok eser çevrilmiştir. Bugün için aslı kaybolmuş kitapların, Arapça tercümelerde korunmuş olduğu bir gerçektir. 1200 sene önce Arapça mütercimleri, Bağdat’tan Cündîşâpûr’a, oradan Edessa’ya (Urfa) ve Antakya’ya ve buradan İskenderiye’ye uzanan canlı bir geleneğe şâhit olmuşlardır. İslâm Tıbbı üzerine yapılan dikkatli ve itinalı çalışmalar, tercümelerden bağımsız yeni uygulama ve teliflerin varlığını ortaya çıkarmaktadır. Orta Çağ hekimleri kendilerini sadece tıp alanıyla kısıtlamamışlar, çalışmalarında astronomi, astroloji, musiki, matematik ve hatta ahlâk konularıyla yakından ilgilenmişlerdir. İslâm Tıbbı hakkında yazılan tüm büyük sistematik eserlerin girişinde şu öğretilerden bahsedilir: Evren dört ana unsurdan meydana gelir. "Anasır-ı Erbaa" olarak bilinen ve dört sır manasına gelen bu unsurlar su, toprak, ateş ve havadır. İnsan bedeninde bu dört unsurun her birinin karşılığı olduğuna inanılır ve bunlara hılt adı verilir. Hıltların karışımından müteşekkil insan bünyesine ise mizaç denmiştir. Her bünyede bu karışımlar değişik oranlarda bulunduğundan, insanların mizaçları da farklı farklıdır. Bir bünyede hangi mizaç hâkimse bünye onunla anılmıştır. Safravi mizaç, sevdavi mizaç, demevi mizaç ve balgami mizaç gibi. Kan grupları da dörttür. Fakat hiç kimse tek başına ve tamamen şu veya bu mizaçtan olmuyor. Herkes, bu mizaçların belli oranda karışımından müteşekkil bir yapı arz ediyor. Bu mizaçların belli orandaki bileşkelerine göre eski hekimler 64 çeşit temel mizaç olduğunu ifade etmişlerdir.
  7,20  TL
 • Müminlerin Annesi Hazret-i Hatice
  e-kitap

  Müminlerin Annesi Hazret-i Hatice

  E-Kitap
  Yüceliği, Allah'ın selâmı ve Rasûlullah'ın meveddeti ile mühürlenmiş olan Hatice kimdir? Şahsiyeti, faziletleri, İslâm'ın ortaya çıkıp yayılmasındaki hizmet ve himmetleri nelerdir?   Kureşî'nin büyük bir dikkatle hazırladığı çalışma, ömrünü Rasûlullah'a ve onun davasına adayan Hazret-i Hatice'nin, İslâm'ın zuhuru ve güçlenmesi için ortaya koyduğu benzersiz himmet ve feragati şükran hisleri ile yâd ettirmektedir. Zira Hazret-i Hatice'nin evi, Hazret-i Peygamber'in en zor zamanlarında mutlu olduğu müstesna bir saadethâne; kapısı, Müslümanların sığınağı; sofrası, fukaranın eksik olmadığı bereket sofrası; serveti, İslâm'ın vakfı; ismi ise, bu âlemdeki son demine kadar Rasûlullah'ın zikri idi.   Efendimize büyük bir aşk ile bağlanmış, İslâm'ın nüvesini oluşturan Mekke döneminde Hazret-i Ebû Tâlib ile beraber ilk Müslümanlara kol kanat germiş, bu sayede evvelde ve âhirde kimse ile kıyaslanamayacak bir mertebenin sahibi olmuş, Allah'ın ve Rasûlü'nün rızasını kazanmış, hayatının her safhası aşk, vefa, sabır, vakar ve cesaret gibi pek çok erdemle bezenmiş Hazret-i Haticetü'l-Kübrâ'yı anlatan eser, okuyucunun, Rasûlullah ve onun muazzez davası hakkındaki irfanının derinleşmesine de katkıda bulunmaktadır.   "Allah’a yemin olsun ki, Allah bana ondan daha ha­yırlısını vermemiştir. Herkes benim peygamberliğimi inkâr ederken, o bana iman etti. Herkes beni mahrum edip dışlarken, o bana malıyla destek oldu. Başka bir kadından çocuğum yokken, o bana çocuklar verdi."   - Hadîs-i Şerîf
  8,00  TL