Hermenötik E-Kitapları

Yayınevi/Marka
5 öğeden 1-5 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 1
 • Metinlerle Hermeneutik Dersleri 1
  e-kitap

  Metinlerle Hermeneutik Dersleri 1

  E-Kitap
  “Bilgiyi, yaşama gerçekliğinden yalıtmış olsaydık, bilgimizin nasıl meydana geldiğini asla ortaya koyamazdık.” Wilhelm Dilthey Metinlerle Hermeneutik Dersleri’ninbu ilk cildinde hermeneutik geleneğin en önemli filozoflarından olan Wilhelm Dilthey’ın felsefi kavrayışı çokyönlü bir değerlendirmeye tabi tutuluyor. İlk kısmı, Doğan Özlem ve Manfred Riedel’in Dilthey üstüne yazılarından oluşan kitap, Dilthey’ın, çalışmalarıyla felsefe tarihine yaptığı müdahalenin de belirgin biçimde açığa çıkmasını sağlıyor. Dilthey’ın Tin Bilimlerine Giriş metninin de bu bölümde yer bulması, doğanın ve insanın açıklanmaktan çok, anlaşılması gerekliliğinin altını çiziyor. Metinlerle Hermeneutik Dersleri , aynı zamanda Riedel’in metninin incelenip tartışıldığı ders kayıtlarının deşifresine yer vermesi bakımından da, Türkiye’de daha önce denenmemiş bir kurguya sahip.
  9,00  TL
 • Metinlerle Hermeneutik Dersleri 2
  e-kitap

  Metinlerle Hermeneutik Dersleri 2

  E-Kitap
  “Tarihsel bilginin nihai amacı ve anafikri, insan yaşamını kavramaktır.” Ernst Cassirer Tarihsellik, kültür bilimleri için olduğu kadar doğa bilimleri için de bir tür yazgı gibidir. Düşünme eylemimiz nasıl ki tarihsel bir dönemin koşullarıyla sınırlıysa, onun ürünü olan bilgi de kendini bu sınırlar dahilinde var edecektir. Ne var ki, doğallıkla benimsenebilecek bu saptamalar yüzyıllarca bilim söz konusu olduğunda gözden uzak tutuldu. 19. yüzyılda Wilhelm Dilthey’ın ivme kazandırdığı tartışma, bu önyargının sarsılmasında etkili olmuştur. Metinlerle Hermeneutik Dersleri II iki önemli filozofun, Habermas ve Gadamer’in Dilthey üstüne metinlerini bir araya getiriyor. Yazılar, bugün çok kullanılan tarihsellik, kültür, doğa, anlama, öznelerarasılık gibi kavramların farklı perspektiflerden ele alınışını göstermesi bakımından önem taşıyor. Bu metinleri çevirip derslerinde tartışmaya açan Doğan Özlem, Türkiye’de daha önce yapılmamış bir yöntemle, kitapta bu kayıtların deşifresine de yer vererek çokboyutlu bir tartışmaya imkân tanıyor.
  11,50  TL
 • Hermeneutik ve Tin Bilimleri
  e-kitap

  Hermeneutik ve Tin Bilimleri

  E-Kitap
  İnsani olan hiçbir şey yaşamın dışında değil. “Ben çağdaş bilimsel düşüncenin her bir öğesini insani varoluşun bütünlüğüne bağlıyorum.” Modern zamanların başlamasıyla birlikte “bilim” kavramının “doğa bilimleri” modeline göre anlaşılması, bilim olmanın temel ölçütünün de esasen tek/biricik sayılan bu modele göre belirlenmesini beraberinde getirmişti. Böylelikle toplumu ve tarihi konu alan (ve yaygın olarak “sosyal bilimler” diye anılan) bilim olma iddiasındaki bütün girişimler de bu ölçüte uymak durumundaydılar. Ancak, Wilhelm Dilthey Almanya’da kendisinden önce zaten güçlü bir geleneğe sahip olan tarihçiliğin, özellikle kültür tarihçiliğinin mirasından da yararlanarak, “sosyal bilimler” diye adlandırılan bu bilimlerin tarih bilinci eşliğinde, konu ve yöntem bakımından doğa bilimlerinden farklı bir yapıda ve farklı yöntemlere sahip bilimler, “tin bilimleri” olarak kurulması gerektiğini belirtti ve yaşamının büyük kısmını bu bilimlerin temellendirilmesine hasretti. Dilthey bu bilimlerin konusunu “yaşama dünyası” ve “insani varoluşun bütünlüğü” olarak belirledi. Böylece insani olan her şey, bilim, sanat, din, ekonomi, hukuk ve nihayet felsefe, hem “insani varoluşun bütünlüğü”nden çıkan ve hem de bu bütünlüğü anlama girişiminin öğeleri olan şeyler olarak görüldü. Özellikle sanat, diğer öğeler yanında, bu bütünlüğün anlaşılmasında bir model olarak görülmeliydi. Çünkü yaşama, insan yaşamı,  doğallığının ötesinde bir yaratma etkinliğinin ürünü, yani poietik bir şeydi. “Sosyal bilimler”in anlamadığı ve anlayamayacağı husus, tam da buydu.
  5,00  TL
 • Hermeneutik ve Şiir
  e-kitap

  Hermeneutik ve Şiir

  E-Kitap
  Bir edebiyat yapıtını yorumlamada aslolan nedir? Şiir, edebiyatın en eski türü. Sevilen, yadırganan, içe kapalı gelen –dolayısıyla yoruma en muhtaç olan. Aslında yalnızca şiirin değil, bütün yazınsal metinlerin ömrü yoruma ne kadar açık olduklarına bağlı. Hermeneutik ve Şiir felsefi bir bakış açısıyla, bir edebiyat metnini yorumlama sorununu şiir özelinde tartışıyor. Öncelikle, bir edebiyat metnini anlama ve yorumlama sürecinde yapılan seçimlere değinen kitap, tarihselliğin altını özellikle çiziyor. Yazınsal bir metnin en iyi biçimde ancak yazıldığı tarihsel-toplumsal koşullar göz önünde bulundurulduğunda anlaşılabileceğini vurguluyor. Başka bir deyişle, Grek tinini anlamadan Homeros’u, Rönesans ile Reform’un kesiştiği noktayı göz önünde tutmadan Shakespeare’i yorumlamanın eksik yorumlama olacağını öne sürüyor. Hermeneutik ve Şiir, edebiyatı yeniden üçboyutlu düşünmek için iyi bir fırsat.
  3,00  TL
 • Din Dili
  e-kitap

  Din Dili

  E-Kitap
  Dini bağlamda söylenmiş ifadeler son derece çeşitlidir. Açık veya gizli ibadet anında yapılan dualar, tevbeler, temenniler, hamd, şükür ve öğüt bağlamında dile getirilmiş ifadeler, kutsal metinlerdeki tarihi kayıtlar ve kıssalar; kerametler, hukuki ve kozmolojik beyanlar, vaazlar ve uyarılar yanında dini tecrübe ile ilgili batıni tasvirler, dini davranış ve ahlak kurallarını dile getiren ifadeler hep din çerçevesinde söylenmiş ifadelerdir. Özünde karmaşık olan bu ifadeler nihai ve evrensel olanın mahiyeti, topyekün teslimiyeti sağlayan ve ikna eden kudretin ne olduğuna ilişkin temel anlayış ilkelerini ve bakış açılarını bildirirler. Din dili ile ilgili felsefi tartışmalar bu alabildiğine farklılık arzeden ifadeler toplamının ancak çok sınırlı bir bölümü üstünde durur. Daha açık söylenecek olursa, din dilinin konusunu büyük ölçüde Tanrı‘nın varlığı, mahiyeti, Tanrı-insan ve Tanrı-tabiat ilişkisi ile ilgili teolojik ifadeler oluşturur. Doç. Dr. Turan Koç‘un elinizdeki bu eseri sözkonusu ifadeleri bilimsel bir mercek altına almakta ve ülkemizde din felsefesi alanındaki araştırmalara önemli bir katkı sağlamaktadır.
  8,00  TL