Genel E-Kitapları

Yayınevi/Marka
10 öğeden 1-10 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 1
 • Sokrates'in Savunması
  e-kitap

  Sokrates'in Savunması

  E-Kitap
  Felsefeden başka bir şeyle uğraşmayan ve son derece alçakgönüllü olarak bilinen Sokrates, yaşadığı çağda Yunan gençleri üzerinde oldukça büyük bir etki yaratmıştır. Bundan rahatsız olan dönemin egemenleri, Sokrates'i tanrılara inanmamakla, gençlerin ahlakını bozup, onları zehirlemekle suçlar. MÖ. 399 yılında, yetmiş yaşındayken bu suçlamalarla açılan davada yargılanan Sokrates ölüm cezasına çarptırılır. Yazılı bir eser bırakmayan Sokrates'in yaşamı ve fikirleri, kendi dönemindeki düşünürler ve öğrencileri tarafından gelecek kuşaklara aktarılabilmiştir. Platon tarafından kaleme alınan Sokrates'in Savunması da bunlardan biridir. Platon Sokrates'in Savunması'nda, kurguladığı bir mahkemede Sokrates'e fikirlerini savunma hakkı verir. Haksızca yargılananların her çağda çıkacağını unutmadan, herkesin yaşamında en azından bir defa okuması gereken bir eserdir Sokrates'in Savunması... (Tanıtım Bülteninden)
  2,00  TL
 • İslam’ın Klasik Çağında Felsefe Tasavvuru
  e-kitap

  İslam’ın Klasik Çağında Felsefe Tasavvuru

  E-Kitap
  İslâm felsefesinin özgün klasikleri, hem belirli bir felsefe tasavvurunu şekillendiren hem de bu tasavvurun yönlendirdiği şaheserlerdir. Bunları ortaya koyan entelektüel muhit, İslâm medeniyetinin temel değerleriyle uyum içinde olan bir "felsefe paradigması"na ulaşma idealini genel olarak gözetmişti. Ulaşılan başarıların temel ilke ve değerlerle çatıştığı kanaatinde olan ilim ve fikir muhiti ise felsefî geleneği eleştirip yargıladı. Ancak aleyhte tavırların dahi çoğu zaman söz konusu "felsefe paradigması"na iştirak ettiği gözlendi. Bu kitap, özellikle kendini İslâm felsefe geleneği içinde konumlandıran entelektüellerin felsefeyi bir "hikmet" ve "ilim" olarak nasıl kavradıklarını incelemektedir. Süreklilik, özgünlük ve ilmîlik fikrinin şekillendirdiği bu "felsefe tasavvuru", bu kitabın temel konusunu oluşturmaktadır.
  3,50  TL
 • Sokrates'in Savunması
  e-kitap

  Sokrates'in Savunması

  E-Kitap
  Sokrates bazı kişiler tarafından suçlanmaktadır. Suçlayanların kim olduğu tam olarak bilinmemekte; ama suçlayanların başında Meletos'un olduğu düşünülmektedir. Ünlü komedi yazarı Aristophanes de Sokrates'i Sofistlerle aynı kabul etmiştir. Sokrates'in kötü, yalancı bir insan olduğu, her şeye karıştığı, eğriyi doğru diye gösterdiği gibi suçlamalar ortaya çıkmıştır. Aristophenes, eserine Sokrates'in öğrencilere para karşılığında ders verdiğini, öğrencilerin aklını karıştırdığını yazmaktadır. Oysa Sokrates'in kimseye verecek bilgisi yoktur. Bir gün, Sokrates'in bir arkadaşı halka Sokrates'ten daha bilgili kimsenin olup olmadığını sormuştur. Tanrı sözcüsü Sokrates'ten daha bilgili kimse olmadığını söylemiştir. Sokrates bu olanlardan sonra bilgili bir insan olmadığı hâlde Tanrının neden böyle söylediğini düşünüp durmuştur. Sürekli kendinden daha bilgili birisini arar. Sonunda görür ki hiç kimse bilgili değildir. Yalnız kendisinin ayrıcalığı, bilgili olmadığını bilmesidir. Sokrates daha bilgiliyi arama sürecinde çok düşman kazanmıştır. Çünkü pek çok kişinin gerçekte bilgisiz olduklarını ortaya çıkarmıştır. Önce devlet adamlarının bilgisizliğini ortaya çıkarmıştır. Sonra şairlere gitmiş, onların şiirlerini yalnız içgüdü ile yazdıklarını göstermiştir. Sanat sahiplerinin de aynı kusuru taşıdıklarını, bilmedikleri şeylerden dem vurduklarını ispatlamıştır. Sokrates aslında asıl bilgiye sahip olanın Tanrı olduğunu düşünmektedir.
  3,00  TL
 • Meditasyonlar
  e-kitap

  Meditasyonlar

  E-Kitap
  İlk Felsefe Üzerine Meditasyonlar ilk olarak 1641’de altı küme “Karşıçıkışlar ve Yanıtlar” ile birlikte Latince olarak Paris’te yayımlandı. Yedinci küme “Karşıçıkış ve Yanıt”ı da kapsayan ikinci Latince yayım 1642’de Amsterdam’da çıktı. Aynı yıl yapılan Fransızca çeviri daha sonra 1647’de yayımlandı. Kitap görünürde altı gün boyunca yapılan altı Meditasyondan oluşsa da, Descartes yapıt üzerine çalışmasına 1639’da başlamıştı. — Birinci Latince Yayım: 1641, Paris; Bu yayımda “Tanrının varoluşu ve Ruhun ölümsüzlüğü tanıtlanıyor” biçiminde bir altbaşlık bulunur. — İkinci Latince Yayım: 1642, Amsterdam — Birinci Fransızca Çeviri: 1647, Duc de Luynes. Méditations Metaphysiques başlığını taşıyan bu çeviri Descartes tarafından okundu ve onaylandı. Bu yayımda “Okura Önsöz” bulunmuyor (eşzamanlı bir ikinci Fransızca çeviri Clerselier tarafından yapıldı). — Latince metin Descartes’ın çalışmalarının Charles Adam ve Paul Tannery tarafından hazırlanan 12 ciltlik yayımında 7. ciltte bulunur (Paris: L. Cerf, 1897-1913). Adam ve Tannery ikinci Amsterdam yayımını izlediler. — Türkçe çeviri ayrıca Gerhart Schmidt, Laurence J. ¬Lafleur, Elizabeth S. Haldene ve G. R. T. Ross tarafından yapılan çeviriler ile de karşılaştırıldı. — Fransızca ve Latince metinleri karşılaştırmada danışılan çalışmalar: Les Méditationes Méthaphysiques, üçüncü yayım, Presses Universitaries de France, Florence Khoddos düzenlemesi; ve Gerhard Schmidt’in çalışması. — Fransızca çeviride Latince metinden ayrılan yerler Latince metinde ve Türkçe çeviride ⌜...⌝ ile belirtildi. Fransızca çeviriye eklenen ve Latince metinde bulunmayan sözcükler Türkçe metinde └...┘ ile belirtildi. — Bu ayrımların hiç biri özsel değildir. Açıkça kamu için yazılmış olan Yöntem Üzerine Söylem’  in tersine, Meditasyonlar Paris Üniversitesi Tanrıbilim Fakültesi üyelerine sunulmak ve onaylarını almak üzere yazılmıştır. Birinci basım yayım için kraliyet onayı ve Paris Üniversitesi’ndeki “Doktorların onayı ile” sözcüklerini taşır. Ama bu onay verilmemiştir. Meditasyonlar bugün olduğu gibi ilk yayımlandığı dönemde de felsefenin dostları tarafından coşku ile karşılanırken, ‘başkalarında’ ise yalnızca karşıçıkış ve nefret duyguları yarattı. Özgürlük ülkesi Hollanda’da Descartes ilkin Utrecht Üniversitesi başkanı tarafından ateist olarak suçlandı, ve eleştiriler de aralarında olmak üzere öğretisi ile ilgili herşeyin yayımı yasaklandı. Kitabın yayımından bir yıl sonra, 1642’de, ve bir ikinci kez de 1643’te olmak üzere, yerel yetkeler tarafından mahkum edildi. Fransa elçiliğinin araya girmesi durumu biraz yumuşattı. Fransa’da ise Descartes’ı yetiştirmiş olan Jesuitler çalışmayı ilkin çoğunlukla soğuk karşıladılar. Ama sonunda Kartezyenizmi reddederek Descartes’ın çalışmalarını Index Librorum Prohibitorum’ a, Katolik Kilisenin Yasaklanan Kitaplar Listesine aldılar.
  5,50  TL
 • Tarih Felsefesi
  e-kitap

  Tarih Felsefesi

  E-Kitap
  Tarih ve felsefe terimleri, yüzyıllardır birbirleriyle ilişkisi olmayan alanları nitelemek için kullanılagelmiş olan terimlerdir. Antikçağ’da insanın doğa üzerine düşünerek kendi bilgisini kazanma süreci. Ortaçağ’da yerini tanrıya bırakmış; bu çağı izleyen dönemde ise, her türden yerellik ve tarihsellikten uzak soyut akıl kavramsallaştırması, düşünce tarihinde o çağın genel paradigması haline gelmiştir. Evrene ve kendine ilişkin bilgi elde etme çabasında insanı yeterince tatmin etmeyen bu üç dolayımın, özellikle 18. yüzyıldan başlayarak yerini tarihe terk ettiği; dahası her birinin, kendi tikel anlamlarını ancak ve sadece tarih sayesinde ve tarihte kazandığı fikri, felsefeyi yeni bir yörüngenin eksenine çekmiştir. ‘Geçmişin şimdideki sürekli etkililiği’ anlamında bir tarihsellik bilincinin gelişmesiyle birlikte tüm 19. yüzyıl, bir tarih yüzyılı olmuş; tarih ile felsefenin bir arada ele alınması, özel anlamda felsefenin, genelde ise düşüncenin yönteminin ne olacağı sorusu üzerine yeni kavrayışların şekillenmesine ön ayak olmuştur. Günümüzde sosyal bilimler üzerine düşünmenin olanağı, bu sürecin bilinmesini ve özümsenmesini gerektirmektedir. Tarih Felsefesi kitabı, bu alanda bir giriş kitabı olmanın ötesinde, ‘sonuçlarından hiçbir zaman öğrenilemeyecek bir etkinlik’ olan felsefenin içine dolayımsız bir şekilde nüfuz edebilmeyi ve yüzyıllarca ilişkileri sorunlu addedilmiş tarih ile felsefenin farklı kesişim noktalarındaki belli başlı problemleri göstermeyi amaç ediniyor.
  10,50  TL
 • Devlet
  e-kitap

  Devlet

  E-Kitap
  Devlet, Eflatun'un ve felsefesinin en önemli eseri. Diyaloglardan oluşan, Sokrates'in çevresindekilerle yaptığı konuşmalardan oluşan yapıt, 2500 yıldır dünyanın gündeminde ve günümüzde de bir başucu metin. İ.Ö 4.yüzyılın başında gerileme dönemine girmiş olan Atina devletinin politik, sosyal ve kültürel gereksinimlerine yanıt ve çözüm aramaktadır. Pratik ile felsefi teorinin bu birlikteliği adalet, iyi devlet, iyi insan, iyi yönetim, iyi yönetici nedir, nasıl olmalıdır sorularının cevaplarına yöneltir bizleri. Bu eserin etkisi, bugünkü dünyanın şekillenmesine yol açmıştır. Avrupa özellikle rönesans döneminde, Sokrates'in anlatımlarını ideal almış, aydınlar Eflatun'un düşüncelerini Avrupa'nın karanlık çağından çıkma aracı olarak görmüş ve demokrasi ardı ardına gelen aydınlanma hareketleriyle yenidünyanın en iyi yönetim şekli olarak kabul görmüştür.
  10,00  TL
 • Likurgus - Numa
  e-kitap

  Likurgus - Numa

  E-Kitap
  Likurgus yaklaşık olarak İÖ sekizinci yüzyılın ilk yarısında yaşamıştır. Sparta'nın efsanevi yasamacısıdır. Delfi'de Apollon'un bilicisinin sözlerine uygun olarak Sparta toplumunu komünistik ve militaristik bir düzen içinde örgütlemiştir. Plutark’ın aktardığı efsaneye göre, Likurgus reformlarının yerleştiğinden emin olunca Delfi bilicisine gideceğini ve Apollon’a adak sunacağını bildirdi. Sparta halkından ve Senatosundan geri dönünceye dek yasalarına bağlı kalacakları konusunda ant içmelerini istedi. Ama bir daha geri dönmedi. Ne olduğu bilinmemektedir. Bir açıklama yurttaşlarının yasaya bağlılık antlarını sonsuza dek tutmalarını sağlamak için kendini açlıktan öldürdüğü biçimindedir. Amerikan Temsilciler Meclisinde Kanuni Sultan Süleyman, Justinian, Solon, Napoleon, Musa, Hammurabi gibi 23 büyük yasamacı arasında Lykurgus’un da kabartma yontusu sergilenir. Numa Pompilius Roma'nın İÖ 753-673 yıllarında yaşamış olan efsanevi ikinci kralıdır. İÖ 715-673 yıllarında hüküm süren Numa Sabin kökenlidir. Roma'nın en önemli dinsel ve politik kurumları ona yüklenir.
  5,50  TL
 • Solon - Poplicola
  e-kitap

  Solon - Poplicola

  E-Kitap
  Solon yaklaşık olarak İÖ 638-558 yılları arasında yaşamış bir Atinalı devlet adamı, yasamacı ve şairdir. Atina'nın politik, ekonomik ve ahlaksal düşüşüne karşı bir önlem olarak hazırladığı yasaları ile bilinir. Yasaları başlangıçta etkili olamamış olsalar da, Solon sık sık Atina demokrasisinin temellerini atan devlet adamı olarak görülür. Publius Valerius Publicola (ya da Poplicola, "halkın dostu") Roma'da tiranlığa dönüşen kraliyetin yıkılmasına öncülük eden ve Tarquin soyunun kentten kovulmasını sağlayan dört aristokrattan biridir. Roma bu eylemde sonra konsüller tarafından yönetilen cumhuriyet olmuştur. Livius ve Plutark'a göre Poplicola'nın ailesi Sabin bölgesinden gelmiştir. Jean-Jacques Rousseau Plutark üzerine şunları yazar: "Bugün bile zaman zaman okuduğum az sayıda kitap arasında Plutark beni en sıkı kavrayan ve bana en yararlı olan yazardır. Çocukluğumda ilk okuduğum oydu, yaşlandığımda okuduğum sonuncu o olacaktır. Hemen hemen birşey kazanmadan okumadığım biricik yazardır." (Rousseau, Les reveries du promeneur solitaire, 4.) İlk kez İtalyanca’ya çevrilen Yaşamlar’ı Batı Avrupa Jacques Amyot’nun Fransızca çevirisi (1559) ile tanıdı. Thomas North’un İngilizce çevirisi (1579) Amyot’nun çevirisi üzerine dayanır. 1683’te John Dryden Yaşamlar’ın Yunanca asıllarından yapılmasını sağladı. Almanca çeviri 1799-1806 yıllarında yayımlandı.
  5,50  TL
 • Theseus - Romulus
  e-kitap

  Theseus - Romulus

  E-Kitap
  Plutark İS birinci yüzyılın ortalarında, imparator Cladius’un egemenliği sırasında, Orta Yunanistan’da Boeoteia’nın Kuzey bölgesinde küçük bir kent olan Khaeronea’da doğdu (yklş. İS 46) ve İS 120’de Delfi’de öldü. O günlerde hem Yunanlılar hem de Romalılar için en çekici üniversite kenti olan Atina’da felsefe eğitimi gördü. Jean-Jacques Rousseau Plutark üzerine şunları yazar: "Bugün bile zaman zaman okuduğum az sayıda kitap arasında Plutark beni en sıkı kavrayan ve bana en yararlı olan yazardır. Çocukluğumda ilk okuduğum oydu, yaşlandığımda okuduğum sonuncu o olacaktır. Hemen hemen birşey kazanmadan okumadığım biricik yazardır." (Rousseau, Les reveries du promeneur solitaire, 4.) Theseus Atina'nın mitsel kurucusu ve Aethra'nın Aegeus ve Poseidon'dan doğurduğu iki babalı oğludur. Atina'nın politik birliğini sağlayan Theseus Afrodit Pandemos ya da Tüm Halkın Afroditi kültünün yaratıcısı olarak bilinir.
  5,50  TL