Felsefe Kitapları

Yayınevi/Marka
147 öğeden 1-16 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 10
 • Nazariyat - Sayı: 1

  Karton Kapak
  Nazariyat İslâm Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi altı ayda bir Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan, uluslararası hakemli bir dergi olup, İslam Felsefesi, kelâm, nazarî tasavvuf ve bilim tarihi alanlarında özgün araştırma ürünlerine, metin neşirlerine ve kitap değerlendirmelerine yer vermektedir. Nazariyat’ın hedefi İslam düşünce tarihindeki nazarî geleneklerin, özel olarak da klasik sonrası döneme ait bilimsel birikimin keşfi, incelenmesi ve yeniden yorumlanmasına katkıda bulunmaktır.
  18,00  TL20,00  TL
 • Nazariyat - Sayı: 2

  Karton Kapak
  İstanbul’da, altı ayda bir Türkçe ve İngilizce olarak uluslararası hakemli bir dergi olarak yayımlanan Nazariyât’ın, Ekim 2014’te çıkan ilk sayısının ardından ikinci sayısı da araştırmacıların ilgisine sunuldu. İslam felsefesi, kelâm, nazarî tasavvuf ve bilim tarihi alanlarında özgün araştırma ürünlerine, metin neşirlerine ve kitap değerlendirmelerine yer veren Nazariyât’ın hedefi, İslam düşünce tarihindeki nazarî geleneklerin, özel olarak da klasik sonrası döneme ait bilimsel birikimin keşfi, incelenmesi ve yeniden yorumlanmasına katkıda bulunmaktır. Derginin bu sayısında İslam felsefesi ve bilim tarihi ilgili üç makalenin yanı sıra, Seyyid Şerif Cürcâni’ye ait daha önce yayımlanmamış bir eserin tahlil, tahkik ve tercümesi de yer almaktadır. M. Cüneyt Kaya’ya ait olan ilk makalenin başlığı “Âmirî Çalışmaları için Yeni Bir Kaynak el-Mecâlisü’s-seb beyne’ş-Şeyh ve’l-Âmirî” şeklindedir. Kaya çalışmasında öncelikle, toplam kırk bir felsefi soru ve cevabı ihtiva eden yedi oturumdan oluşan Mecâlis’in yapısal özelliklerini ana hatlarıyla tasvir etmekte; Âmirî ile İbn Sînâ arasında, Mecâlis’e konu olan felsefî tartışmanın gerçekleşmiş olma imkânını, tarihî ve coğrafî olarak inceleyerek, Mecâlis’in, âlemin varlığa geliş aşamalarının ele aldığı ilk üç oturumunda ortaya konan felsefî yaklaşımı, Âmirî’nin mevcut eserleriyle mukayese etmektedir. “Akledileni Akletmek: İslâm Mantık Geleneğinde “İkinci Akledilirler”in Yorumu ve Osmanlı’da Alımlanması Üzerine Bir İnceleme” başlıklı makalesinde Ömer Mahir Alper, birçok felsefi disiplini ilgilendiren “ikinci akledilirler (el-ma‘kûlâtü’s-sâniye/el-ma‘kûlâtü’s-sevânî)” kavramını ele almaktadır. Kavramın yorumlanma sürecinin Farabi ile başladığını ifade eden Alper, Cürcânî’ye kadar ikinci akledilirlere dair yapılan yorumları, değişim ve gelişim evrelerini ele almaktadır. Ayrıca, Molla Fenârî’nin el-Fevâ’idü’l-Fenâriyye adlı ünlü mantık eserine Burhâneddin Bulgarî, Kul Ahmed (Ahmed b. Muhammed b. Hıdır), Sadreddinzâde Mehmed Emin Şirvânî ve Kara Halil b. Hasan et-Tirevî tarafından yazılan hâşiyeleri esas alarak, Osmanlı filozofları ve mantıkçıları tarafından mezkûr soruna nasıl yaklaşıldığını, analitik ve karşılaştırmalı bir tarzda incelemektedir. Atilla Bir, Şinasi Acar ve Mustafa Kaçar tarafından kaleme alınan derginin üçüncü makalesi ise “Osmanlı Dönemi Yatay Güneş Saati Teorisine Matematiksel Bir Bakış: Ruhâme Risâlesi Örneği” başlığını taşımaktadır. İlk defa ele alınan Risâle-i Vaz‘-ı Ruhâme başlıklı eser, Osmanlı döneminde kaleme alınan ve ruhâme ismini taşıyan yatay güneş saatini çizmenin pratik yönlerini göstermektedir. Makalenin yazarları, mezkûr çalışmanın matematiksel analizini yapmaktadır. Eserin sadeleştirilmiş çeviri yazısı ile tıpkıbasımı da makalenin sonuna eklenmiştir. Seyyid Şerîf Cürcânî’nin daha önce yayımlanmamış bir çalışmasını ele alan Mehmet Özturan, derginin “Seyyid Şerîf Cürcânî’nin Risâle fî taksîmi’l-ilm Adlı Eserinin Tahlil, Tahkik ve Tercümesi” başlıklı son makalesinde mezkûr eserin, bilginin tasavvur ve tasdik olarak ikiye ayrılması ile ilgili olduğunu ve bu taksim etrafında oluşan akımlar bağlamında, mantıkçıların görüşlerini tartıştığını belirtmektedir. Tahlil kısmında ilk olarak tartışmanın arka planına değinen Özturan, sorunun mantık kitaplarında mantığın gayesi ve yöntemlerini açıklamak üzere ileri sürülen önermeler zincirinin ilk halkası olduğunu, öğrenmenin imkânı bağlamında değerlendirmiştir. Özturan ayrıca, risalede geçen mevcut yaklaşımların atıf ve görüşlerini özetlemekte, Cürcânî’nin eleştirilerinden hareketle onun bu tartışmadaki yeri ve iddiaları ortaya konulmaktadır. Nazariyât’ın ikinci bölümü ise değerlendirme yazılarından oluşuyor. Bu sayıda değerlendirmelerine yer verilen kitaplar arasında; İbrahim Halil Üçer’in değerlendirdiği, M. Cüneyt Kaya’nın editörlüğündeki İslâm Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim: Seyyid Şerif Cürcânî Örneği; Samet Büyükada’nın değerlendirdiği, Khaled El- Rouayheb’e ait  Relational Syllogism and the History of Arabic Logic, 900-1900; Rahim Acar’ın değerlendirdiği, Richard C. Taylor ve Irfan A. Omar’ın editörlüğündeki The Judeo-Christian-Islamic Heritage: Philosophical & Theological Perspectives; Hatice Toksöz’ün değerlendiği, Mustakim Arıcı’nın editörlüğündeki Felsefe, Tıp ve Tarih: Tabakât Literatürü Üzerine Bir İnceleme; Cüneyd Kaya’nın değerlendirdiği, Dimitri Gutas’a ait Avicenna and the Aristotelian Tradition: Introduction to Reading Avicenna’s Philosophical Works (Dimitri Gutas); Mustakim Arıcı’nın değerlendirdiği, Miri Shefer-Mossensohn’a ait Ottoman Medicine: Healing and Medical Institutions 1500-1700 ve nihayet Abdullah Yıldırım’ın değerlendirdiği, Şükran Fazlıoğlu’na ait Dil Bilimlerinin Sınıflandırılması, (el-Metalib el-ilahiyye fi mevzuat el-ulum el-luğaviyye) Eleştirel Metin, Çeviri ve İnceleme başlıklı kitaplar bulunuyor. Nazarın bilginin kaynağına yönelen bir yakarış olduğu düşüncesiyle yola çıkan Nazariyât, İslam felsefesi, kelâm, nazarî tasavvuf ve bilimler tarihi alanındaki araştırmacıları, özgün araştırma ürünleriyle bu “yakarış”a katılmaya davet ediyor!
  18,00  TL20,00  TL
 • Nazariyat - Sayı: 3

  Karton Kapak
  NAZARİYAT, İSLAM FELSEFE VE BİLİM TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ’NİN 3. SAYISI ÇIKTI İstanbul’da, altı ayda bir Türkçe ve İngilizce dillerinde uluslararası hakemli bir dergi olarak yayımlanan Nazariyât’ın, Nisan 2015’te çıkan ikinci sayısının ardından üçüncü sayısı da araştırmacıların ilgisine sunuldu. İslam felsefesi, kelâm, nazarî tasavvuf ve bilim tarihi alanlarında özgün araştırma ürünlerine, metin neşirlerine ve kitap değerlendirmelerine yer veren Nazariyât’ın hedefi, İslam düşünce tarihindeki nazarî geleneklerin, özel olarak da klasik sonrası döneme ait bilimsel birikimin keşfi, incelenmesi ve yeniden yorumlanmasına katkıda bulunmaktır. Derginin bu sayısında İslam felsefesi ile ilgili iki özgün makalenin yanı sıra, Fahreddin er-Râzî’ye ait daha önce yayımlanmamış bir eserin tahlil ve tahkiki yer almaktadır. Ömer Türker’e ait olan ilk makalenin başlığı “Varlık Olmak Bakımından Varlık Üzerine Düşünmenin İmkânı: İslâm Metafizik Geleneklerinden Hareketle Bir Analiz” şeklindedir. Türker çalışmasında, İslâm’da düşünce geleneklerinden hareketle varlık olmak bakımından varlık hakkında konuşmanın, diğer deyişle metafizik bilginin imkânını göstermeyi amaçlamaktadır. Metafizik bilgiye yönelik eleştirileri kendine özgü bir yolla tahlil ederek, bu eleştirileri İbn Sînâ, Fahreddîn Râzî ve Sadreddîn Konevî gibi isimlerden yola çıkarak cevaplamaya çalışan Türker, çağdaş dönemde itibarını kaybettiği düşünülen bir alanla ilgili tartışmaları yeniden masaya yatırmaya davet etmektedir. Türker’in bu makaledeki çabası, bir yönüyle çağdaş felsefî problemler karşısında İslam felsefesi birikiminin nasıl etkin bir şekilde tartışmaya dahil edilebileceğine başarılı bir örnek teşkil ediyor. “Aristotelesçi Dunamisin Dönüşümü: İbn Sînâcı Doğal İsti‘dâd ve Teheyyu’ Anlayışı Üzerine” başlıklı makalesinde İbrahim Halil Üçer, İbn Sînâcı isti‘dâd ve teheyyu’ teorisinin, onun doğa felsefesinin en önemli unsurlarından biri olması ve Aristotelesçi dunamis (kuvve) anlayışına nispetle önemli yenilikler barındırmasına rağmen ikincil literatürde neredeyse hiç konu edinilmemiş olmasına işaret etmekte ve İbn Sînâcı isti‘dat teorisinin Aristotelesçi dunamise nispetle ne tür dönüşümler gerçekleştirdiğini tartışmaktadır. Bunu yaparken Üçer, İbn Sînâ’nın isti‘dat ve teheyyu terimleriyle sadece yeni bir bilimsel bir jargona mı geçtiği yoksa bu terimleri kullanmasına neden olan yeni bir kavramsal çerçeveye mi sahip olduğu sorusunu sormakta ve bu soruya Aristoteles’in dunamis-heksis ayrımı, Afrodisiaslı İskender’in doğal güçler teorisi ve nihayet epitêdeiotês teriminin Yeni-Eflatuncu şarihler elinde kazandığı anlamlarla karşılaştırmalı bir şekilde cevap vermektedir. Üçer’in makalesi, İbn Sînâ sisteminin karanlıkta kalmış yönlerinden birine ışık tutmakta ve İbn Sînâcı doğal güçler teorisini tarihî-felsefî bağlamı içerisinde değerlendirme yönünde özgün bir teşebbüs olarak kendisini göstermektedir. Derginin bu sayısında öne çıkan bir diğer çalışmada, Eşref Altaş, Fahreddin er-Râzî’nin daha önce yayımlanmamış bir eserini ilk defa neşrederek kapsamlı bir analize tabi tutmaktadır. ele alan Altaş, “Fahreddin er-Râzî’nin el-Cevherü’l-ferd Adlı Risalesinin Tahkiki ve Tahlili” başlıklı bu makalede, Râzî’nin, atomculuğun lehinde ve aleyhinde ortaya koyduğu delilleri tartışmakta, onun atomculuk ile geometri arasındaki ilişki hakkında öne sürdüğü düşünceleri üzerinde durmaktadır. Bunun yanında Altaş, Râzî’nin atomculuk karşısında sergilediği farklı tutumları kronolojik olarak göstererek onun fikri dönüşümünün izlerini sürmektedir. Râzî çalışmalarına eşsiz bir katkı sağlayan bu makale, bir yandan Altaş’ın Râzî külliyatını açığa çıkarma çabalarının devamı olarak kendisini gösterirken, diğer yandan Gazâlî sonrası doğa felsefesi çalışmalarını ileriye taşımaktadır. Nazariyât’ın ikinci bölümü ise değerlendirme yazılarından oluşuyor. Bu sayıda değerlendirmelerine yer verilen kitaplar arasında; Frank Griffel’in değerlendirdiği, Yazeed Said’e ait Ghazālī’s Politics in Context; Damien Janos’un değerlendirdiği, Kaveh Niazi’ye ait  Qutb al-Dīn al-Shīrāzī and the Configuration of the Heavens: A Comparison of Texts and Models; Eşref Altaş’ın değerlendirdiği, Ömer Mahir Alper’in hazırladığı Osmanlı Felsefesi: Seçme Metinler; Ercüment Asil’in değerlendiği, M. Alper Yalçınkaya’ya ait Learned Patriots: Debating Science, State, and Society in the Nineteenth-Century Ottoman Empire; Yoichi Isahaya’nın değerlendirdiği, Stephen P. Blake’in kaleme aldığı Time in Early Modern Islam: Calendar, Ceremony, and Chronology in the Safavid, Mughal and Ottoman Empires; Abdurrahman Atçıl’ın değerlendirdiği, Berat Açıl’ın editörlüğünde hazırlanan Osmanlı Kitap Kültürü: Cârullah Efendi Kütüphanesi ve Derkenar Notları ve nihayet Mehmet Zahit Tiryaki’nin değerlendirdiği, Jari Kaukua’na ait Self-Awareness in Islamic Philosophy: Avicenna and Beyond başlıklı kitaplar bulunuyor. Nazarın bilginin kaynağına yönelen bir yakarış olduğu düşüncesiyle yola çıkan Nazariyât, İslam felsefesi, kelâm, nazarî tasavvuf ve bilimler tarihi alanındaki araştırmacıları, özgün araştırma ürünleriyle bu “yakarış”a katılmaya davet ediyor!
  18,00  TL20,00  TL
 • Nazariyat - Sayı: 4

  Karton Kapak
  İstanbul’da İlmi Etüdler Derneği tarafından, altı ayda bir Türkçe ve İngilizce dillerinde uluslararası hakemli bir dergi olarak yayımlanan Nazariyât’ın, Ekim 2015’te çıkan üçüncü sayısının ardından dördüncü sayısı da araştırmacıların ilgisine sunuldu. İslam felsefesi, kelâm, nazarî tasavvuf ve bilim tarihi alanlarında özgün araştırma ürünlerine, metin neşirlerine ve kitap değerlendirmelerine yer veren Nazariyât’ın hedefi, İslam düşünce tarihindeki nazarî geleneklerin, özel olarak da klasik sonrası döneme ait bilimsel birikimin keşfi, incelenmesi ve yeniden yorumlanmasına katkıda bulunmaktır. Nazariyat bu sayısında, İslam düşüncesindeki nazarî geleneklerin farklı boyutlarını âlimâne bir şekilde inceleyen dört makale ve alanda neşredilmiş güncel eserleri değerlendiren dört çalışma ile okuyucularının karşısına çıkıyor. Ekrem Demirli’ye ait olan ilk makalenin başlığı “Tasavvuf Araştırmalarında Dönemlendirme Sorunu: Din Bilimleri ile Metafizik Arasında Tasavvufun İlim Olma Mücadelesi” şeklindedir. Demirli çalışmasında, tasavvuf tarihiyle ilgili doğru ve tutarlı bir dönemlendirmenin yokluğunu sahaya dair araştırmaların önündeki en önemli sorunlardan biri olarak değerlendirmekte ve bu sorunu aşmak için kendine özgü bir dönemlendirme teklifinde bulunmaktadır. Demirli’nin kendisinden önce yapılan tasnifleri dikkatli bir şekilde eleştiriye tabi tutarak, tasavvuf tarihini hem disiplinin kendi içindeki hem de onu çevreleyen alanlardaki gelişmeleri dikkate almak suretiyle yeniden dönemlendirme teşebbüsü tasavvuf tarihi araştırmaları için taze bir katkı sunmakta ve sahadaki araştırmacıları yeni tartışmalara davet etmektedir. “Adudüddîn el-Îcî’de Huy ve Erdem Problemi” başlıklı makalesinde Mustakim Arıcı, Îcî’nin el-Ahlâku’l-Adudiyye, el-Mevâkıf ve Tahkîku’t-tefsîr gibi eserlerini merkeze alarak, on dördü asrın bu ünlü kelâmcısının İbn Sînâcı nefs teorisini nasıl alımlandığını, felsefî gelenekle ilişkili bir biçimde huy kavramına nasıl yaklaştığını ve erdemsizlik ya da ahlâkî hastalıklara nasıl baktığını ele almaktadır. Aynı zamanda Îcî’nin el-Ahlâku’l-Adudiyye adlı eseri etrafında oluşan geniş şerh literatürüyle ilgili önemli bir ek de içeren çalışma, müteahhir dönem kelam geleneğinin kurucu isimlerinden bir mutekellimin amelî hikmet alanında İbn Sînâcı felsefeyi nasıl alımladığıyla ilgili nadir literetüre katkıda bulunmakta ve konuyla ilgili tartışmaları ileriye taşımaktadır. Derginin bu sayısında öne çıkan bir diğer çalışmada Ahmet Kamil Cihan ve Arsan Taher, on yedinci asır Osmanlı düşüncesinin öne çıkan simalarından Mehmed Emin eş-Şirvânî’nin daha önce yayımlanmamış Risâle fî tahkîki’l-mebde ve’l-me‘âd adlı risalesini ilk defa neşrederek kapsamlı bir analize tabi tutmaktadır. Bu çalışmada yazarlar, Devvânî geleneğini takip eden Şirvânî’nin İşrâkî ve Ekberî tonları ağır basan misâl âlemi yorumlarından hareketle ahiret ahvalini nasıl değerlendirdiğini karşılaştırmalı olarak incelemektedir. Bu makale ve neşir genel olarak geç dönem İslam felsefesine, özel olarak da Devvânî geleneği ve Şirvânî çalışmalarına oldukça önemli bir katkı sağlamaktadır. Nazariyat’ın makaleler bölümü son olarak Taha Yasin Arslan’ın İslam bilim tarihiyle ilgili bir makalesine sahiplik etmektedir. Bu makalede Arslan, Astronomiye dayalı bir şekilde vakit ölçümünü amaçlayan Mîkât İlmi geleneği içerisinde üretilmiş ve astronomların yaygın bir biçimde kullandıkları rub‘u’l-mukantarât adlı oldukça önemli bir aleti tanıtmakta ve on altıncı asır Osmanlı astronomlarından Muhammed Konevî’nin bu aletle ilgili Türkçe yazdığı ve daha önce yayımlanmamış bir yapım kılavuzunu neşretmektedir. Trigonometrinin daha önce olmadığı kadar üst düzeyde başarıyla kullanılmasının, İslam astronomlarının yeni aletler ve imalat teknikleri geliştirmesine nasıl imkân sağladığını gösteren makale, türünün ilk örneği olan aletlerden biriyle ilgili ayrıntılı bir analize yer vererek Osmanlı Astronomi tarihinin umumiyetle ihmal edilmiş önemli bir yönüne ışık tutmaktadır. Nazariyât’ın ikinci bölümü ise değerlendirme yazılarından oluşuyor. Bu sayıda değerlendirmelerine yer verilen kitaplar arasında; İhsan Fazlıoğlu’nun değerlendirdiği Mustakim Arıcı’ya ait Fahreddîn Râzî Sonrası Metafizik Düşünce: Kâtibî Örneği; Peter Adamson’ın değerlendirdiği, Ahmed Alwishah ve Josh Hayes’in editörlüğünü yaptığı Aristotle and Arabic Tradition; Tuncay Zorlu’nun değerlendirdiği, Miri Shefer-Mossensohn’a ait Science among the Ottomans: The Cultural Creation and Exchange of Knowledge; Nazif Muhtaroğlu’nun değerlendirdiği, Khaled El-Rouayheb’in kaleme aldığı Islamic Intellectual History in the Seventeenth Century: Scholarly Currents in the Ottoman Empire and Maghreb ve nihayet Salih Günaydın’ın değerlendirdiği, Osman Demir’e ait Kelamda Nedensellik: İlk Dönem Kelamcılarında Tabiat ve İnsan başlıklı kitaplar bulunuyor. Nazarın bilginin kaynağına yönelen bir yakarış olduğu düşüncesiyle yola çıkan Nazariyat, İslam felsefesi, kelâm, nazarî tasavvuf ve bilimler tarihi alanındaki araştırmacıları, özgün araştırma ürünleriyle bu “yakarış”a katılmaya davet ediyor!
  18,00  TL20,00  TL
 • Nazariyat - Issue: 1

  Karton Kapak
  Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences, issued twice a year in English and Turkish (Nazariyat, İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi), is a refereed international journal. It publishes original studies, critical editions of classical texts and book reviews on Islamic philosophy, kalâm, theoretical aspects of Sufism and the history of sciences. The goal of Nazariyat is to contribute to the discovery, examination and reinterpretation of theoretical traditions in the history of Islamic thought with giving special attention to the post-classical period of it. Articles Between Reality and Mentality -Fifteenth Century Mathematics and Natural Philosophy Reconsidered İhsan Fazlıoğlu (1-33)   Being and Meaning: Fakhr al-Dın al-Razı and His Followers on Identity of Knowledge and Known Ömer Türker (35-50)   Fakhr al-Dın al-Razı’s Epistle on al-Hayula wa al-Surah: A Study and Editio Princeps Eşref Altaş (51-116)   Quests for a General Method to Solve the Equations of High Degree in the History of Islamic Mathematics: The Case of Irshad al-tullab ila ‘ilm al-hisab Elif Baga (117-139)   Pushing the Boundaries of the Universe: The Criticisms of Peripatetic Cosmology in Hikmat al-ishraq and its Commentaries İshak Arslan (141-164)     Reviews Islamic Philosophy: History and Problems (İslâm Felsefesi: Tarih ve Problemler), M. Cüneyt Kaya (ed.) Hümeyra Özturan (165-168)   Fakhr al-Din al-Razi in the Age of the Transformation of Islamic Thought (İslâm Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddîn er-Râzî ), Ömer Türker, Osman Demir (ed.) İbrahim Halil Üçer (169-172)   Reason and Morality: The Source of Morality in Aristotle and al-Farabi (Akıl ve Ahlâk: Aristoteles ve Fârâbî’de Ahlâkın Kaynağı) Hümeyra Özturan Mehmet Zahit Tiryaki (173-180)   Medieval Islamic Medicine, Peter E. Pormann & Emilie Savage-Smith (ed.) Mustakim Arıcı (181-185)   God and Human in Islamic Metaphysics: Ibn al-Arabi and Wahdat al-wujûd Tradition (İslâm Metafiziğinde Tanrı ve İnsan: İbnü’l-Arabî ve Vahdet-i Vücûd Geleneği), Ekrem Demirli Hacı Bayram Başer (186-189)   Language In Orthodox Muslim Thought: A Study Of “Wad Al-Lughah” And Its Development, Bernard George Weiss Abdullah Yıldırım (190-196)   Islam, Science and the Challenge of History, Ahmad Dallal Hasan Umut (197-202)
  18,00  TL20,00  TL
 • Cogito Sayı 81 - Annelik

  Karton Kapak
  Cogito’nun “Annelik” dosyasının çıkış noktası, muhafazakâr bir annelik tasavvurunun, bu tasavvurdan beslenen “ideal annelik” normlarını temel alan düzenlemelerin giderek artan biçimde kadınları hizaya sokmanın aracı olarak kullanılmasıydı. Nüfusun her açıdan denetimini amaçlayan biyosiyaset pratiklerinin annelik alanına uzanışı, kadınlığın annelik üzerinden bir siyasal mücadele alanına çevrilişi elbette ne yeni ne de sadece muhafazakâr toplum mühendisliğine özgü. Hem dünyada hem Türkiye’de feminist teorinin ve kadın hareketinin çeşitli evrelerinde hep tartışılmış, üzerine düşünülmüş bir gerilim ve dayatma söz konusu. Bu gerilimin izini Batı felsefesinin ve kültürünün başlangıç ânına kadar süren yazılarla açıyoruz Annelik dosyasını. “Mağara”dan çıkışla ulaşılan soyut idealar düzeninin katılığında kırılmalara yol açma potansiyeli taşıyan, “yeni”yi davet eden bedenli, kanlı canlı bir varoluş tecrübesi olarak annelik ve doğurganlık ilkesi Çiğdem Yazıcı’nın “Varlık, Varoluş, Söz ve Doğum” başlıklı makalesinin esas izleği. Yazıcı, rasyonalist Batı felsefesinin başlangıcını imleyen mitos/logos ayrımında, varlık ve varoluş meselesinin doğurganlık ve yenilik ilkesindense ölüm ve ölümsüzlük ilkelerine bağlanışı üzerinden bir annelik okuması yapıyor. Logos geleneğinin kendini hep aynı olarak tekrar eden soyut kavramlarına karşı, doğan her şeyi içine alarak besleyen unutulmuş bir varoluş tecrübesini düşünceye sokan khora ilkesi, varoluşu doğum ilkesiyle birlikte düşünmenin imkânı olarak sunuluyor.   Rüzgâr Gülü • Mekânın Kabadayıları • Yavaş Yavaş Can Veren Üniversite • Kitap da Kitap? • Konferans Manifestosu • Son Gün Yeni Perspektifler Süreyya Su • Modern Felsefenin Pragmatist Bir Eleştirisi Dosya Çiğdem Yazıcı • Varlık, Varoluş, Söz ve Doğum Nazile Kalaycı • Erinysler’den Eumenidler’e: abject olarak kadın Aslı Özyar • Antik Çağlarda Annelik Üzerine Bazı Düşünceler Tuba Demirci-Yılmaz • Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiye Modernleşmesinde Annelik Kurguları (1840-1950) Ece Öztan • Annelik, Söylem ve Siyaset Bilge Selçuk ile söyleşi • Türkiye’de Ebeveynlik Stella Ovadia - Bella Habip • İdeoloji, İnkâr ve Tahrip Olmuş Ara Alanların Üçgeninde Kadınlık ve Annelik Melis Tanık Sivri • Anneler Sokağa Döküldüğünde: Cumartesi Anneleri Ani Ceylan Öner • Dişi Bir İkarus: Kadınlık-Yazarlık-Annelik Arasında Sylvia Plath Zeynep Direk • Karşılıksız Hayat Jacqueline Schaeffer • Kadın Kanının Kırmızı İpliği Nilüfer Erdem • Annelik ve Oyun Elda Abreveya • Yüceltme Olarak Annelik Aylin İlden Koçkar • Günümüzde Anne Olmak: Bağlanma Teorisi ve Kadının Çalışması Arasındaki Dengenin İncelenmesi Nazan Maksudyan • Doğumhanede Zamansız Bir Gece Nevin Eracar • Evden Taşan Çığlık  
  14,40  TL20,00  TL
 • Principia

  Karton Kapak
  Galileo’nun öldüğü yıl doğan Newton (1643-1727) kendinde olduğu gibi değil, ama çağdaş bilim felsefeciliğinin onu görmeyi istediği gibi bilinir. Ve öyle kabul edilmeye bütünüyle uygundur. Yaygın görüşü özetleyen bir yazara göre, ‘‘Sunduğu bilim görüşü, yazışındaki duruluk, bulduğu yeni şeylerin sayısı öyle bir fiziksel ve matematiksel kavrayış sergiler ki, bilimde herhangi bir zamanda bir benzeri yoktur.’’ Newton bugün nesnel, pozitif bilimcinin prototipi olarak kabul edilir, ve Philosophiae Naturalis Principia Mathematica ise ‘‘the opus that laid the foundation for modern science’’ olarak. Bu neredeyse tapınmaya varan tutumun arkasında Newton’ın kalkülüsü, evrensel yerçekimi yasasını, ve optik kuramını ‘‘keşfettiği’’ gibi ‘‘sıradan’’ bilgiler, herkesin bildiği ‘‘gerçekler’’ yatar. Gerçeklerin böyle belirlenen Newton fenomeni ile ilgisi başka türlüdür. - ‘En iyi’ fizikçi olan Newton’ın olgun yaşamının en büyük bölümünde simya üzerine derlediği dev kaynakça 5000 kadar girişten oluşur, ve konu üzerine yazıları matematik ve ‘mekanik’ üzerine yazılarının her birini çok çok aşar. - Newton bir özeğe doğru düşme deviminin sarmal bir yol izleyeceğini, ve yerçekimi kuvvetinin cisimler arasındaki uzaklığın karesi ile ters orantılı olarak azalmadığını, aslında hiçbir biçimde değişmediğini düşünüyordu. Sonunda Hooke tarafından düzeltildi. Principia’ nın deneyimlerden tümevarım yoluyla türetilen enteresan kavramları arasında örneğin "kütle = yoğunluk × hacım" da bulunur. - Bir Arian olan Newton kuvvetin özdeğe özünlü olduğu biçimindeki özsel mekanik kavramın doğrulanmasını ateizm olarak gördü. Yerçekimi onun için Hermetik bir Tanrının İstenci, ve Uzay ise tanrısal sensorium, Tanrının duyu örgeni idi. - Kalkülüsün bulunuşuna gelince, bu bilim bugün de kullanılan notasyonu ile Leibniz tarafından bulunuşundan on yıl sonra Newton’ın "akılar/fluxions yöntemi" ile bir kez daha sunuldu.
  5,92  TL8,00  TL
 • Cogito 36 - Adorno Özel Sayısı

  Karton Kapak
  Cogito'dan Adorno: Kitle, Melankoli, Felsefe Bir Giriş-Adorno Yüz Yaşında / Besim F. Dellaloğlu, Ömer Naci Soykan, Ferda Keskin Adorno ve Yapıtı / Besim F. Dellaloğlu Theodor Adorno'yla Anılarım / Leo Löwenthal Kültür Endüstrisini Yeniden Düşünürken / Theodor W. Adorno Mitle Aydınlanmanın Kördüğümü: Max Horkheimer ve Theodor Adorno / Jürgen Habermas Şeytan Adorno / Jean-François Lyotard Toplum Bilimleri Yönteminde Pozitivizm - Adorno Popper Tartışması / Teo Grünberg, David Grünberg "Allemal ist nicht Immergieich" - Eleştirel Kuram ve Okuma / Samuel Weber Adorno ve Tanrı'nın Adı / David Kaufmann Neden Hala Felsefe / Theodor W. Adorno Görünüşü Kurtarmak Niye? Metafizik Deneyim ve Etiğin Olabilirliği / J.M. Bernstein Auschwitz Sonrasında Eğitim / Theodor W. Adorno Theodor Adorno'nun Sanat Tanımı ve Protesto / Emre Zeytinoğlu Kant, Adorno ve Estetiğin Toplumsal Geçişsizliği / Tom Huhn Proust Üzerine / Theodor W. Adorno Adorno ve Berg / Raymond Guess Gecikmişliğin Kendisi Olarak Adorno / Edward W. Said Müzik ve Dil / Theodor W. Adorno
  12,96  TL18,00  TL
 • Nazariyat - Sayı: 5

  Karton Kapak
  İstanbul’da, altı ayda bir Türkçe ve İngilizce dillerinde uluslararası hakemli bir dergi olarak yayımlanan ve ATLA, Philosopher’s Index, Erih Plus, Index Islamicus, ULAKBİM gibi birçok ulusal ve uluslararası indeks tarafınsan taranan Nazariyât’ın beşinci sayısı da araştırmacıların ilgisine sunuldu. İslam felsefesi, kelâm, nazarî tasavvuf ve bilim tarihi alanlarında özgün araştırma ürünlerine, metin neşirlerine ve kitap değerlendirmelerine yer veren Nazariyât’ın hedefi, İslam düşünce tarihindeki nazarî geleneklerin, özel olarak da klasik sonrası döneme ait bilimsel birikimin keşfi, incelenmesi ve yeniden yorumlanmasına katkıda bulunmaktır. Nazariyat bu sayısında, İslam düşüncesindeki nazarî geleneklerin farklı boyutlarını âlimâne bir şekilde inceleyen dört makale, bir değerlendirme makalesi ve de alanda neşredilmiş güncel eserleri değerlendiren beş kitap kritiği ile okuyucularının karşısına çıkmaktadır. Jules Janssens’e ait olan ilk makalenin başlığı “Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî’nin Kitâbü’l-Mu‘teber’inin Mantık Kısmında İbn Sînâ’nın el-Hikmetü’l-Aruziyye’sini (veya onunla yakından ilişkili diğer bir eseri) Kullanımı” şeklindedir. Janssens çalışmasında, Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî’nin en önemli eseri olan Kitâbü’l-Mu‘teber’in Mantık Kısmı ile İbn Sînâ’nın el-Hikmetü’l-Aruziyye’si arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ele almaktadır. Janssens’in ortaya koyduğu temel argüman, hem meseleleri ele alış biçimi hem de savunulan temel fikirler açısından el-Bağdâdî’nin, İbn Sînâ’nın mezkur eserinden etkilendiği yönündedir. Bununla birlikte onun, belirli konularda bilinçli bir biçimde Aristoteles’in üslubuna başvurduğu da Janssens’in dikkat çektiği hususlardandır. “İbn Kemmûne’nin el-Kelimâtü’l-Vecîze’sinde Nefs” başlıklı makalesinde Y. Tzvi Langermann, on üçüncü yüzyıl sonlarında yaşamış Yahudi filozof İbn Kemmûne’nin el-Kelimâtü’l-Vecîze adlı kısa ahlaki-felsefi risalesinin dörtte birini teşkil eden psikoloji bölümüne yoğunlaşmaktadır. Beş fasıldan oluşan bu bölümün ikinci faslının açıklamalı tercümesini sunan Langermann, insan nefsi, özellikle de nefsin ebedeliği meselesine özel ilgisi bulunan bu önemli filozofun konuyla ilgili görüşlerinin anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır. Derginin bu sayısında öne çıkan bir diğer çalışmada Muhammet Fatih Kılıç, Fatih Sultan Mehmed döneminde gerçekleşen önemli bir felsefi tartışmanın detaylarına ışık tutmaktadır. “Hocazâde’nin Tehâfüt’ünün Sebeplik Bölümü Üzerine Bir İnceleme” başlıklı makalesinde Kılıç, Gazzâlî ile İbn Rüşd arasında vuku bulan tehâfüt tartışmasının devamı niteliğinde on beşinci asırda yazılmış eserlerden biri olan Hocazâde’nin (ö. 893/1488) Tehâfüt’ündeki sebeplik meselesine ayrılan on dokuzuncu bölümü analitik bir biçimde değerlendirmektedir. Kılıç’ın temel argümanı, Hocazâde’nin örneğin felsefecilerin mucizeyi reddedip reddetmedikleri ya da nübüvvet teorisi gibi önemli meselelerde Gazzâlî’den ziyade İbn Sînâ çizgisinde olduğu şeklindedir. Nazariyat’ın makaleler bölümü Robert Morrison’un “Mûsâ Câlînûs’un Risâle fî Tabâ’i‘i’l-edviye ve isti‘mâlihâ Başlıklı Eseri” başlıklı çalışması ile son bulmaktadır. Bir dönem II. Bâyezid çevresinde bulunan Mûsâ Câlînûs’un (ö. 948/1542 sonrası) on altıncı yüzyılın başında Türkçe kaleme aldığı bir tıp eserini inceleyen ve metnin çevriyazısını sunan Morrison, mezkur eseri önemli kılan hususları şöyle özetlemektedir: Metin on dördüncü yüzyıl Latin tabipleri Bernard de Gordon ile Arnaldo di Villanova’ya atıfta bulunmakta, böylece bu isimler Türkçe (ve İslâmi) literatürde muhtemelen ilk kez zikredilmektedir. Mûsâ Câlînûs’un eseri kaleme alması, II. Bâyezid çevresinde, Latince (ve de İbranice) tıp metinlerine yönelik bir ilginin olduğuna işaret etmektedir. İslâm astronomisi ile ilgili bilgilerin Venedik’e ulaşmasında muhtemel kanallardan biri olan Mûsâ Câlînûs’un Latin tıp metinlerinin muhtevalarına olan ilgisi, Avrupa’dan Osmanlı coğrafyasına da bilgi taşıdığını göstermektedir. Nazariyât’ın ikinci bölümünde bir değerlendirme makalesi yer almaktadır. Nahyan Fancy, Ahmed Ragab’a ait The Medieval Islamic Hospital: Medicine, Religion, and Charity başlıklı eseri, özellikle klasik sonrası İslam tıp literatürü ile irtibatlı bir biçimde eleştirel bir okumaya tabi tutmaktadır. Derginin üçüncü bölümünde ise değerlendirme yazıları bulunmaktadır. Bu sayıda değerlendirmelerine yer verilen kitaplar arasında; Toby Mayer’in değerlendirdiği Ayman Shihadeh’ye ait Doubts on Avicenna: A Study and Edition of Sharaf al-Dīn al-Mas’ūdī’s Commentary on the Ishārāt; Atif Khalil’in değerlendirdiği, Caner K. Dagli’nin kaleme aldığı Ibn al-‘Arabī and Islamic Intellectual Culture: From Mysticism to Philosophy; Hacı Bayram Başer’in değerlendirdiği, Mohammed Rustom’a ait Sufi Metafiziği; David  Thomas’ın değerlendirdiği, Damien Janos’un editörlüğünü yaptığı Ideas in Motion in Baghdad and Beyond: Philosophical and  Theological Exchanges between Christians and Muslims in the Third/Ninth and Fourth/Tenth Centuries ve nihayet Mustafa Çakmak’ın değerlendirdiği, Anver M. Emon, Matthew Levering ve David Novak tarafından kaleme alınan Natural Law: A Jewish, Christian, and Islamic Trialogue başlıklı kitaplar bulunmaktadır. Nazarın bilginin kaynağına yönelen bir yakarış olduğu düşüncesiyle yola çıkan Nazariyat, İslam felsefesi, kelâm, nazarî tasavvuf ve bilimler tarihi alanındaki araştırmacıları, özgün araştırma ürünleriyle bu “yakarış”a katılmaya davet ediyor! (Nazariyat’ın Nisan 2017’de yayımlanacak 6. sayısı için yazıların en geç 28 Şubat 2017 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.)  
  18,00  TL20,00  TL
 • Cogito Sayı 80 – Felsefede Hayvan Sorusu

  Karton Kapak
  Cogito’dan • Felsefede Hayvan Sorusu Yeni Perspektifler Susan Buck-Morss • Medeniyet Loïc Wacquant • Kanlı Canlı Bir Sosyoloji İçin Dosya Elis Şimşon • Levinas ve Bobby - Bir Köpeğin Levinas’ın Etiğindeki Rolü Burcu Yalım • Bataille’in Hayvanı Can Batukan • Heidegger ve Deleuze’de Hayvan Sorusuna Giriş Emre Koyuncu • İktidar ve Hayvanlar: Hayvan Meselesini Foucault ile Düşünmek Ayşe Uslu • İnsanlar, Hayvanlar ve Taşlar Üzerine: Spinoza Felsefesinde Bireyselleşme ve Doğa Farkı David Wood • Hayvanlar Hakkındaki Hakikat Tuğba Ayas Önol • Hayvanların Ahlaki Statüsü: Kantçı Bakış Açısına Farklı Yaklaşımlar Emre Şan • Hayvanlığın Fenomenolojisi: Doğal Dünyanın Logosu Tacettin Ertuğrul • Jacques Derrida: “Hayvan” Meselesini İnsan-Hayvan İkiliğinin Ötesinde Düşünmek Hakan Yücefer • Bir Beden Ne Yapabilir? Aristoteles’te Hayvanlar, Beden ve Ruh Ömer Aygün • Aristoteles’te Arı İletişimi Zeynep Direk • Hayvan, Ağaç ve Egemen: Lacan ve Derrida’da Öteki Odak Kaan H. Ökten • Heidegger’in Kara Defterler’inde Rektörlük Dönemi Gregory Fried • Kral Öldü: Heidegger’in “Kara Defterler”i Söyleşi Emmanuel Faye - “Toplu Eserlerin Doruğu” Dieter Thomä • Filozofun Felaketi
  18,00  TL25,00  TL
 • Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Sayı: 36

  Karton Kapak
  İçindekiler;   Sunuş Foreword   Yapay Zeka ve Bilim Felsefesi AI and Philosophy of Science Şakir KOCABAŞ   Kadim Bir Soruya Yerli Bir Cevap Arayışı: Gerçekliğin Lisanda (Tamlıkla) İfadesi Mümkün mü? In Search of an Authentic Answer to an Immemorial Question: Is It Possible to Describe (Conclusively) Reality Through Language? İshak ARSLAN   Roger Penrose’da Matematiksel Platonculuk Mathematical Platonism in Roger Penrose Baha ZAFER   Modern Bilimde Pratiğin Kurucu Etkisi: Homo Faber-Homo Economicus Dayanışması The Constituent Effect of Practice on the Modern Science: Solidarity between Homo Faber and Homo Economicus Selami ÇALIŞKAN   Laboratuar Yaşamının Antropolojisi: Bruno Latour’un Bilim İncelemeleri ve Metafizik Sonuçları An Anthropology of the Laboratory Life: Bruno Latour’s Science Studies and their Metaphysical Consequences Metin DEMİR   Teknoloji ve Teemmül Technology and Meditation Özkan GÖZEL   Türkiye’de Bir Mantık Geleneğinden Söz Edilebilir mi? Tematik ve Bibliyografik Bir Soruşturma Can We Talk About A Tradition of Logic in Turkey? A Thematic and Bıbliographical Investigation Mehmet ULUKÜTÜK   Bilim Felsefesine Mekanistik Bir Yaklaşım: William Bechtel A Mechanistic Approach to Philosophy of Science: William Bechtel İshak ARSLAN   Küre Yayınları Bilim Tarihi Kitapları Üstüne Bir İnceleme A Review on the History of Science Books of Küre Publications Selim DEĞİRMENCİ
  11,25  TL15,00  TL
 • Cogito 83 - Tasarım Ne Bekler?

  Karton Kapak
  3 aylık düşünce dergisi cogito’nun Bahar 2016 sayısının dosyasının başlığı “Tasarım Ne Bekler?”. Özellikle son on yılda büyük bir ivme kazanan bilişim devriminin ve gelişip dönüşen iletişim araçlarının çalışma biçimlerine, bilgi alışverişine olduğu kadar devlet yapısına, ekonomiye ve siyasete etkilerinin tasarım anlayışında ne gibi değişikliklere yol açtığı sorusu bu dosyanın esas teması. Koç Üniversitesi Tasarım, Teknoloji, Toplum lisansüstü programından Prof. Dr. Oğuzhan Özcan ve Yrd. Doç. Dr. Aykut Coşkun’un editörlüğünü üstlendiği sayıda, öğretim üyeleri ve öğrencilerin sanatçılar, mühendisler, felsefeciler, psikologlar, arkeologlar ve siyaset bilimcilere yönelttiği sorularla şekillenen sohbetler aracılığıyla tasarımın diğer disiplinlerle etkileşimi merceğe alınıyor.   İçindekiler; İnci Eviner • Sanatla Yaratmak Mustafa Ergen • Girişimcilik Felsefesi Tilbe Göksun • Tasarım, Psikoloji ve Dil Başak Can • Tasarım ve Etnografi Çiğdem Maner • Tasarıma Arkeolojik Bakış Ali Çarkoğlu • Hedef Kitle Kavramı Gülay Hasdoğan • Tasarım, Sistem, Hizmet ve Deneyim Aykut Coşkun • Sürdürülebilirlik Çiğdem Yazıcı • Tasarım İçin Felsefeyi Anlamak Hakan Ürey • Teknoloji ve Tasarım İlişkisi Nigel Cross • Bilmenin Tasarımdan Geçen Yolları: Tasarım Disiplini ile Tasarım Bilimi Karşı Karşıya Richard Buchanan • Tasarım Odaklı Düşünmede Belalı Sorunlar Nathan Stegall • Sürdürülebilirlik İçin Tasarlamak: Ekolojik Yönelimli Tasarım İçin Bir Felsefe Marc Hassenzahl, Kai Eckoldt, Sarah Diefenbach, Matthias Laschke, Eva Lenz, Joonhwan Kim • Anlam ve Haz Anlarını Tasarlamak / Deneyim Tasarımı ve Mutluluk
  15,84  TL22,00  TL
 • Cogito 82 - Gilles Deleuze: Ortadan Başlamak

  Karton Kapak
  3 aylık düşünce dergisi Cogito 2016’nın ilk sayısını yirmi yıl önce ölen Fransız filozof Gilles Deleuze’e ayırdı. Gilles Deleuze: Ortadan Başlamak başlıklı dosyada, alışılageldiği üzere Deleuze’e sıfırdan başlayarak düşüncesini okurlara tanıtmak yerine, düşüncesinin farklı yönlerine odaklanmak amaçlanmış. Minörlük, göçebelik, yersizyurtsuzlaşma gibi en bilinen Deleuze kavramları yerine aptallık, demokratik-oluş, felsefe-bilim ilişkisi gibi görece az incelenmiş konulara yönelen, Spinoza, Bergson, Leibniz gibi Deleuze’ün sık gönderme yaptığı filozoflara değil de Ruyer, Simondon, Tarde gibi seyrek gönderme yaptığı, hatta Aristoteles gibi hiç gönderme yapmadığı filozoflara odaklanan yazılardan oluşuyor Deleuze Özel Sayısı.
  18,00  TL25,00  TL
 • Sosyoloji Divanı Sayı: 1 Dosya Taşra Fragmanları

  Karton Kapak
  Köksal Alver | Taşra Halleri Celaleddin Çelik | Taşranın Değişen Sosyolojisi Ertan Özensel | Taşranın Yetim Çocuğu: Kır Mahmut H. Akın | Yabancıda Aranan Yerlilik Ferhat Tekin | Sınırdaki Merkezler ve Taşralar Mehmet Birekul | Şehir Ansiklopedileri Vefa Taşdelen | Cumhuriyet Caddesi SOHBET Mustafa Aydın ile Sosyoloji Sohbeti KENAR KAYIT Ahmet Demirhan | Sinekli Bakkal ve Edebi Kanon Zehni Özmen | Bir Altkültür Örneği Olarak "Apaçiler" İslam Can | Milli Eğitim İdeolojisinin Rolü HAYAT SAHNESİ Mustafa Aydın | Erol Güngör Köksal Alver | Ateş Çayevi: Bir Çay Abidesi Şahin Torun | Bir Huma Kuşu: Ali Karaavcı Seyfettin Kurt | Bizim İşimiz İğneyle Kuyu Kazmak (Tanıtım Bülteninden)
  10,44  TL12,00  TL
 • Baykuş Felsefe Yazıları Dergisi Sayı: 6

  Karton Kapak
  Baykuş Felsefe Yazıları Dergisi'nin 6. sayısı, yapıtları Türkçeye çok az çevrilmiş büyük bir filozofun düşüncesine ayrıldı: Edmund Husserl. XIX. yüzyılın bu büyük filozofunun fenomenoloji yolculuğu ve bu yolculuğun günümüzdeki izdüşümleri. Temel metinleri Türkçeye çevrilmediği için Türkiye'de hep merak edilen ancak bir türlü yaygın bir tartışma ortamına konu olmayan Husserl düşüncesi, Baykuş'un 6. sayısındaki yazılarla birlikte düşünce hayatımıza girecek.
  12,00  TL16,00  TL