Hukuk Kitapları

Yayınevi/Marka
9 öğeden 1-9 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 1
 • Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt: 3 Sayı: 11 (2007)

  Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt: 3 Sayı: 11 (2007)

  Karton Kapak
  İçindekiler: İngiltere'nin Kıbrıs'ı Askeri Üs Olarak Yapılandırma Stratejisi The UK's Strategy to Restructure The Cyprus as a Military Base -Mehmet Hasgüler, Çiğdem Şahin- Türkiye'nin 'Vazgeçilmez' İki Davası: Kıbrıs ve 'Batı'- 'Avrupa'ya Yönelim The Two 'Indispensible' Causes of Turkey: Cyprus and 'Western' - 'European' Orientation -Özlem Demirtaş Bagdonas- 1914-1923 Yılları Arasında Türk-Ermeni İlişkileri: Ermeni Sorunu'na Dışarıdan Bakış Turkish-Armenian Relations 1914-1923: A View on Armenian Issue -Christian Johannes Henrich- Rusya'da Sosyalizmin Kurulma Sorunsalı veya Sonun Başlangıcına Bakış The Founding Issue of Socialism in Russia or a Glance to Beginning of the End -Natig Abdullayev- The ICJ 1945-2001: Empirical Findings about its Performance and Recommendations for an Improvement of its Efficiency 1945-2001 Yılları Arasında Uluslararası Adalet Divanı: İşleyişi Hakkındaki Ampirik Bulgular ve Etkinliğinin Arttırılması için Öneriler -Erwin Müller, Patricia Schneider- Reducing Violence: Applying the Human Needs Theory to the Conflict in Chechnya Şiddetin Azaltılması: İhtiyaçlar Teorisinin Çeçenistan Sorununa Uygulanması -Havva Kök- The Nexus Between European Security and Democratization and the Mediterranean Muslim States: Democracy 'Bon pour l'Orient' Avrupa Güvenliği, Demokratikleşme ve Müslüman Akdeniz Ülkeleri: Şarklılar için Geçerli Demokrasi -Ali Resul Usul- Constructivism and Identity Formation: An Interactive Approach Konstrüktivizm ve Kimlik Oluşumu: İnteraktif Yaklaşım -Yücel Bozdağlıoğlu- Rechtsform Der Europaeische Union Legal Structure of European Union -Yüksel Metin, Serdar Atak- Tartışma Platformu - Discussion Platform Lacking Moral Tenet to Right The Wrong Hataları Düzeltmek için Ahlaki İlkelerin Noksanlığı -Alon Ben - Meir- For All Turks and Armenians: An Analysis and Manifesto Tüm Türkler ve Ermeniler için: Bir Analiz ve Manifesto -Barın Kayaoğlu- Russian Expedition to the North Pole and Energy Policy: Is there any Link? Rusya'nın kuzey kutbu'na Yönelik Keşif Gezileri ve Enerji Politikası: İkisi Arasında Herhangi bir Bağlantı Olabilir mi? -Rovshan İbrahimov-
  Temin Edilemiyor
 • Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt: 4 Sayı: 15 (2008)

  Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt: 4 Sayı: 15 (2008)

  Karton Kapak
  İçindekiler: AB Ceza Adalet Sisteminde Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti -Mehmet Özcan, Mehmet Arıcan- Gerçekcilik Anarşi ve Uluslararası İlişkiler -Davut Ateş- BM Soykırım Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin Dava (Bosna Hersek ve Sırbistan) -Deniz Kızılsümer Özer- Uluslararası Çevre Suçlarıyla Mücadele ve Çok Taraflı Çevre Anlaşmalarının Etkinliği -Yasemin Kaya, Hasan Ertürk- An Analysis of Global Governance: How the State and Non-State Actors Interact in the Turkish Banking Sector? -Selcan Serdaroğlu, Ömür Süer- Detention Downunder: New Directions in the Detention of Asylum Seekers in Australia -Alperhan Babacan, Hürriyet Babacan- Evaluation of the "Carriers' Liability" Regime as a Part of the EU Asylum Policy under Public International Law -Ece Başaran- Tartışma Platformu - Avrupa'da ırkçılık ve Mücadele Boşluğu -Fatma Yılmaz- Karar İncelemesi / Case Analysis -Kemal Başlar- Kitap Tahlilleri / Kürtçülük 1787-1923 -Bayram Karabulut-
  Temin Edilemiyor
 • Kriminoloji Dergisi (2009) Sayı: 1

  Kriminoloji Dergisi (2009) Sayı: 1

  Karton Kapak
  Türkiyede sanayileşme, kentleşme, ekonomik kalkınma ve modernleşme ile birlikte hızlı bir sosyal değişim ve dönüşüm süreci yaşanmaktadır. Bu değişim ve dönüşüm, Avrupa Birliği ne giriş idealinin de etkisiyle tüm kurumlarda görülmektedir. Başta ekonomik, sosyal ve siyasal alanlar olmak üzere, özellikle Adalet ve İçişlerinde Avrupalıların devrim olarak adlandırdıkları çok önemli hukuki düzenlemeler yapılmıştır. Türkiye, diğer modern sanayi toplumlarının gösterdiği sosyolojik değişim sürecini yaşamaktadır. Bunların başında ise enformel toplumsal denetimin azalması ve yerini formel toplumsal denetim kurumlarının alması gelmektedir. Kentleşmenin artması, bireyselleşme, işsizlik, toplumsal bağların azalması, ekonomik yoksulluk, gelir dağılımında eşitsizlik, yalnızlık, dışlanma, ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlar, toplumsal denetim sorununu siyasal gündemin birinci maddesi haline getirmektedir. Batı ülkelerinde olduğu gibi, artık Türkiyede de kanun hakimiyetinin sağlanması -law and order- siyasal bir mesele haline gelmiştir. 2005 yılından itibaren özellikle İstanbul ve Antalya gibi büyük ve turistik şehirlerde kapkaç olarak adlandırılan -TCK.nda bir tür nitelikli hırsızlık- suçun oranındaki artış, medya tarafından sürekli olarak işlenmektedir. Bunun sonucu bireyler suç mağduru olma korkusu ile birlikte yaşamağa başlamaktadırlar. Mağduriyet endişesinin ne kadar nesnel ölçütlere dayandığı da tartışma konusudur. İşte bu yüzden Türkiyede suç, suçun önlenmesi ve toplumsal denetim hakkında bilimsel veriler ışığında analizler yapmak zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Suçun mağduru olma korkusu tüm toplumlarda vardır. Özellikle ekonomik bakımdan ileri olan ülkelerde, mağduriyet endişesi ekonomik endişeden önce gelmektedir. Türkiyede kayıtlı suç oranları, Batı ülkeleriyle karşılaştırıldığında çok düşük olmasının sebepleri nelerdir? Suç ve suçluluğu açıklayan Batı kaynaklı kuramlar, Türkiyedeki suç ve suçluluğu ne derece açıklayabilirler? Ülkemizde suç çeşitleri, suçluların profilleri ve suç oranları hakkında neler söylenebilir? Toplumsal denetim kurumlarının yapıları ve işlevleri hakkında yapılan bilimsel çalışmalar ışığında Türkiyedeki suç, mağduriyet, cezalandırma ve topluma kazandırma süreçleri hakkında neler söylenebilir? Yapılan bilimsel çalışmalar, bizlere hangi kapıları açabilir? Türk akademisyen ve uygulayıcıları, Türk toplumundaki suç ve suçu kontrol yöntemlerine nasıl bir perspektiften bakmalıdırlar? Kendi toplumsal yapımızın gerçekleri çerçevesinde kriminoloji kuramları oluşturabilir miyiz? Türkiye, suçun kontrolü ile ilgili gerek kuramsal gerekse uygulamalı çalışmalara ilişkin diğer toplumlara bir model sunabilir mi? Türkiyede kriminoloji alanında çalışmalar yapan son derece yetkin, Batılı meslektaşlarıyla da iletişim halinde olan akademisyen ve uygulayıcılar vardır. Kriminoloji Dergisi, ülkemizde yapılan çalışmalar ile diğer toplumlarda yapılan çalışmaları bir araya getirmek, yeni bakış açılarının ortaya çıkmasını hedeflemektedir. Suç mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik bilimsel çalışmalara olan gereksinim her geçen gün artmaktadır. İşte bu noktada, Kriminoloji Dergisi, akademisyen, araştırmacı ve uygulayıcıların çalışmalarını yayımlayarak, bilimsel çalışma ve uygulamaların gelişmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Ülkemizde henüz emekleme aşamasında olan kriminoloji, daha çok batılı kuram ve uygulamaların tercümesi şeklindedir. Oysa Türkiyede toplumsal denetim işi, Türkiyenin toplumsal yapısı içinde ele alınması gereken bir olgudur. Elbette, diğer toplumlarda yaşanan süreçlerle paralellik kurulabilir. Suçun sebepleri bireyden mi, yoksa toplumsal yapıdan mı kaynaklanmaktadır sorusunun yanıtı hakkında tartışmalar devam etmektedir. Türkiyede toplumsal denetimin sağlanması işinin sadece kolluk görevlilerine bırakıldığını görmekteyiz. Dünyada, özellikle 1950li yılların solarından itibaren kriminoloji kuramlarında önemli gelişmeler gösterilmiştir. Bununla birlikte, bu kuramların günümüzde farklı toplumların toplumsal gerçekliği ile ne derece örtüştüğü sorgulanmalıdır. Bu durum, Türkiyede kriminoloji çalışmalarına olan gereksinimi bir kez daha ortaya koymaktadır. Kriminoloji Dergisi yılda iki kez çıkacak olan hakemli bir dergidir. Türkiye ve diğer ülkelerde kriminoloji alanında yapılan kuramsal ve uygulamalı akademik çalışmaları yayınlayacaktır. Yazı dili, esas itibariyle, Türkçe olacaktır. Bununla birlikte İngilizce, Fransızca ve Almanca olarak yazılan makaleleri de yayımlayacaktır. Bu sayıda; Ali Dikici Şanlıurfada toplum destekli polislik -TDP- çerçevesinde çocuk suçluluğunun önlenmesine yönelik yürütülen faaliyetlerden bir tanesi problem çözme teknikleri kullanılarak irdelenmektedir. Problem çözme esas olarak; bir bölgede mevcut problemlerin çok iyi tahlil edilip uygun yöntemlerin uygulamaya geçirilmesiyle, suçun ve asayiş bozukluğunun çok küçük bir alana hapsedilebileceği varsayımına dayanmaktadır. Hatice Dayıoğlu ve Mehmet Dayıoğlunun makalesinde, Ankara sokaklarında çalışan çocukların genel özellikleri tanımlanmaktadır. Makalenin verileri Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Sokaklarda Çalışan Çocuklar Merkezinde çocuklarla yapılan mülakatlar ve Emniyet Genel Müdürlüğünün kayıtlarından yararlanılarak elde edilmiştir. Araştırmanın bulguları, sokaklarda çalışan çocukların ailelerinden yeterli destek alamadıklarını göstermektedir. Bu çocuklar, aynı zamanda okulda ciddi zorluklar yaşamaktadırlar. Ankara sokaklarında çalışan çocukların büyük bir kısmını Doğu ve Güneydoğu Anadoludan göçen ailelerin çocukları oluşturmaktadır. Bulgular, göç veren illerdeki terör ve ekonomik sorunların, sokaklarda çalışan çocuklar problemini önemli ölçüde etkilediğini göstermektedir. Halil İbrahim Bahar ve Mehmet Arıcan, çocuk ceza adaleti sisteminde model arayışlarını ele almışlardır. Çocuğun yüksek yararı ilkesine göre suça itilen çocuğun cezalandırılması ile topluma kazandırılması arasındaki dengenin sağlanması önemlidir. Özellikle Amerikan ve İngiliz çocuk ceza adaleti sistemindeki gelişmelerin incelendiği bu çalışmada, Türkiye için hangi modelin en uygun olduğu hakkında tartışmalar yapılmıştır. B. Dilara Şeker, Polis Akademisi Bornova Polis Meslek Yüksek okulunda okuyan öğrencilerin bireyciliktoplulukçuluk eğilimlerini analiz etmiştir. Çalışmada, bireyciliktoplulukçuluk kavramı ortaya konularak bireyciliktoplulukçuluk kavramı ile ilgili değişkenler incelenmiştir. Kübra Gültekin ve Lisa R. Muftic, son on yıl içerisinde, Türkiyede terör olaylarının sayısının artmasının yanı sıra, bu olaylara karışan kadın teröristlerin sayısında da artış olmuştur. Bu değişiklikler kadın teröristler hakkında birçok soruyu gündeme getirmiştir. Kimlerdir? Hangi sosyal çevrelerden gelmişlerdir? Neden terörist olmayı tercih ederler? Terör örgütündeki rolleri nelerdir? Kadın teröristlerin örgütteki rolleri erkek teröristlerin rollerinden farklı mıdır? Makalede Türkiyede tutuklu bulunan PKK üyelerinin sorgu kayıtlarına dayanarak kadın ve erkek teröristlerin demografik karşılaştırması yapılmıştır. Kadın ve erkek PKK teröristlerin istatistiki bir profilini sunan bu çalışma, terör olgusunun daha anlaşılır olmasını sağlamaktadır. Ahmet Kule, rasyonel seçim kuramı ile düşük öz-kontrol kuramı nın suç ve sapkın davranışları açıklama potansiyellerini, Dostoyevskinin Suç ve Ceza ve Yeraltından Notlar adlı romanlarının hatıra getirdiği çağrışımlar ışığında ele almıştır. Süleyman Aydın, karapara aklama ve uluslararası enstrümanlar ele almaktadır. Aydın makalesinde, Türkiyenin karapara ve karaparanın aklanması ile mücadelede neler yapabileceğini tartışmıştır. Karapara Aklama ile neden ve nasıl mücadele edilmelidir? Karaapara aklama suçlarında soruşturma nasıl yapılmalıdır? Türkiye ve dünyada karapara aklama ile ilgili önemli enstrümanlar irdelenmektedir. (Tanıtım Bülteninden)
  Temin Edilemiyor
 • Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Cilt: 18 Sayı: 2 Özel Sayı

  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Cilt: 18 Sayı: 2 Özel Sayı

  Karton Kapak
  İçindekiler:Birinci Gün: 10 Mayıs 2012Birinci OturumTicari İşletme ve Tacir Kavramları ile İlgili 6102 Sayılı Ticaret Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi-Prof. Dr. Sami Karahan-Ticari Satım Sözleşmelerinde Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu ve Bu Bağlamda 6102 Sayılı TTK. m. 18/III Hükmünün Değerlendirilmesi-Yrd. Doç. Dr. Mustafa Arıkan-Ticari İşletmenin Devrinde Tasarruf İşlemlerine İlişkin Şekil Sorunu-Dr. Murat Topuz-6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Acentelikle İlgili Hükümlerinin Değerlendirilmesi-Yrd. Doç. Dr. Ozan Can-İkinci Oturum Ticari Davalar-Prof. Dr. Seyithan Deliduman--Ar. Gör. Yakup Oruç-Yeni Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Asliye Ticaret Mahkemesi ile Asliye Hukuk Mahkemesi Arasındaki İşbölümü İtirazının Değerlendirilmesi-Doç. Dr. İbrahim Ercan-Şirketlerin Taraf Ehliyeti-Yrd. Doç. Dr. Serdar Kale-Üçünc OturumReklam ve Satış Yöntemlerine İlişkin Haksız Rekabet Hâlleri-Yrd. Doç. Dr. Hamdi Pınar-Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Türk Hukukunda Tescilsiz Sınaî Ürünlerin Haksız Rekabet Hükümleri ile Korunması-Av. Dr. Cahit Suluk-6102 Sayılı TTK'nun Haksız Rekabete Dair Düzenlemelerinin Amacı ve Koruduğu Menfaatler Çerçevesinde Dürüst ve Bozulmamış Rekabet Kavramı-Yrd. Doç. Dr. Şirin Güven-Dördüncü OturumYeni TTK ve HMK Çerçevesinde Ticari Defterler-Dr. Ayşegül Sezgin Huysal-İkinci Gün: 11 Mayıs 2012Beşinci Oturum İşletme Konusu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Ticaret Şirketlerinin Ehliyeti ve Temsili-Doç. Dr. Murat Alışkan-Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda Şirket Birleşme ve Devralmalarında Teminat ve Denkleştirmeler-Av. Cahit Ağaoğlu-Bölünmeye Katılan Şirketlerin Müteselsil Sorumluluklarının Sınırlandırılması-Yrd. Doç. Dr. Hülya Çoştan-Altıncı OturumŞirketler Topluluğunda Güvenden Doğan Sorumluluk Prof. Dr. Ahmet BattalŞirketler Topluluğunda Karşılıklı İştirak-Doç. Dr. Gül Okutan Nilsson-Şirketler Topluluğuna İlişkin Hükümlerin Uygulama Alanı Bakımından Hâkim Teşebbüs KavramıYrd. Doç. Dr. Kağan SusuzŞirketler Topluluğunda Denkleştirme-Yrd. Doç. Dr. Aslı E. Gürbüz Usluel-Yedinci Oturum6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Anonim Şirketlerde Emredici Hükümler İlkesi-Doç. Dr. Rauf Karasu-Anonim Şirketlerde Sermaye Kavramı ve Ayni Sermaye Değerinin Belirlenmesi-Yrd. Doç. Dr. Özlem Karaman Coşgun-Ön Şirket ve Hukuki Niteliği-Yrd. Doç. Dr. Emrullah Kervankıran-6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) m. 342'ye Göre Fikri Mülkiyet Haklarının Anonim Şirkete Ayni Sermaye Olarak Konulması-Dr. Seniha Dal-Sekizinci OturumTürk Ticaret Kanunu'nun Halka Arz Kavramına Yaklaşımı-Doç. Dr. Çağlar Manavgat-Anonim Şirketin Kuruluşundaki Eksikliklerin Hukuki Sonuçları ve Tescilin Sağlığa Kavuşturucu Etkisi-Yrd. Doç. Dr. Ömer Korkut-Anonim Şirketlerde Kuruluştan Doğan Hukuki Sorumluluk-Yrd. Doç. Dr. R. Eda Giray-Dokuzuncu OturumÇarter Sözleşmeleri ve Yeni Yasal Düzenlemelerin Uygulamada Yaratacağı Yeni Sorunlar-Av. Ahmet Çalık-Deniz Alacaklarına Karşı Donatanın Sorumluluğunun Sınırlandırılmasına Dair 1976 Konvansiyonu ve 1996 ProtokolüAv. Tevfik Adnan GürOnuncu OturumDeniz Hukuku'nda Alternatif Çözüm Yolları-Doç. Dr. Pınar Akan-6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nu Beklerken Türk Ticaret Kanunun'da Kılavuzluk Kurtarma İlişkisi-Av. Hasan Hürman-Onbirinci OturumGemi Alacaklısı Hakkı ve Gemi AlacağıProf. Dr. İnci KANER 4876102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Çatma Hükümlerinin Değerlendirilmesi-Av. Ergun Ersoy-6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Müşterek Avarya-Yrd. Doç. Dr. Mehtap Civir Engin-Onikinci OturumYeni TTK Uyarınca Navlun Sözleşmelerinde Yükü İnceleme ve Bildirim-Prof. Dr. Didem Algantürk Light-Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Deniz Yolu ile Yolcu Taşıma Sözleşmesi-Yrd. Doç. Dr. İlknur Uluğ Cicim-Garanti Mektubu Karşılığında Düzenlenen Temiz Konişmentolardan Dolayı Taşıyanın Sorumluluğu-Yrd. Doç. Dr. Fevzi Topsoy-Üçüncü Gün12 Mayıs2012Onüçüncü OturumYeni Türk Ticaret
  Temin Edilemiyor
 • Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt: 3 Sayı: 12 (2007)

  Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt: 3 Sayı: 12 (2007)

  Karton Kapak
  İçindekiler: Uluslararası Hukukta Yabancıların Hak ve Özgürlükleri Rights and Freedoms of Foreigners under International Law -Bülent Çiçekli- Uluslararası Yaptırımların Hukuksal Bir Analizi A Legal Analysis of International Sanctions -Bilal Karabulut- Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası ve Üç Kritik Sınavı: Makedonya, Kongo ve Bosna-Hersek Misyonları European Security and Defense Policy and its Three Critical Missions: Macedonia, Democratic Republic of Congo and Bosnia Missions -Tarık Söylemiş- Da Costa ve CILFIT Kararlarından Sonra Ön Karar Prosedürü Çerçevesinde Başvuru Zorunluluğunun Kapsamı The Obligation to Refer within the Context of Preliminary Rulings Procedure After Da Costa and CILFIT Cases -Hakan Taşdemir, Pınar Girgin- Avrupa Birliği'nin Batı Balkan Politikası Çerçevesinde Bosna Hersek ile İlişkileri -Mirzet Mujezinoviç- Almanya Gençlik Adalet ve Yardım Sisteminde Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü: Köln Örneği The Roles of Non-Governmental Organizations in German Youth Justice and Assistance System: Cologne Model -Yüksel Baykara Acar, Uğur Tekin- Pendulum Swings in between Civil Rights and Security: EU Policies against Terrorism in Light of the PNR Cases Sivil Özgürlükler - Güvenlik Sarkacında AB'nin Terörle Mücadele Politikaları: PNR Örneği -Mehmet Özcan, Fatma Yılmaz- Enjoyable Rights of Turks Who Live in Bulgaria or Returned to Turkey in EU Social Security Law Bulgaristan'da Yaşayan veya Türkiye'ye Göç Eden Türklerin AB Sosyal Güvenlik Hukukunda Yararlanabilecekleri Haklar -Kamuran Reçber, Barış Özdal- The US Strategy of China under the Bush Administration (2001-2006) Bush Hükümeti Döneminde ABD'nin Çin Stratejisi (2001-2006) -Eyüp Ersoy- Tartışma Platformu - Discussion Platform Türkiye'nin Ortadoğu'daki Yumuşak Gücü Turkey's Soft Power in the Middle East -Sedat Laçiner- Avrupa Birliği'nde Reform Antlaşması'yla İlgili Tartışmalar The Discussions in Regard with The Reform Treaty of EU -Ercüment Tezcan-
  Temin Edilemiyor
 • Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt: 4 Sayı: 13 (2008)

  Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt: 4 Sayı: 13 (2008)

  Karton Kapak
  İçindekiler: BM Güvenlik Konseyi'nin İnsan Haklarını koruma Rolü ve Güvenlik Konseyi'nin Yetkilerinin Dayanağı ve Sınırları -A. Füsun Arsava- Türk-Amerikan İlişkileri: Sistemdeki Değişim Sorunu mu? -Tayyar Arı- Avrupa Birliği'nin Genişleme Politikasının Güvenlik Boyutu -Zeynep Yücel- Irak'a Yönelik Askeri Müdahalenin Uluslararası Hukuk Açısından Geçerliliği -Sercan Reçber- The Complementary Role of the United Nations General Assembly in Peace management -Kamrul Hossain- Law and Intervention -Brendon Howe- Determinants of German Foreign Policy toward the Arab-Israeli Conflict -Mohammad Abo Kazleh- Evolution of the Idea of a Permanent International Criminal Court Prior to World War I -Cenap Çakmak- Die Schwarzmeerregion - Impetus für die nachbarschaftlichen Beziehungen der Europaishen Union -Hristofor Hrisoskolov- Tartışma Platformu - İnsan Hakları Komisyonu'ndan İnsan Hakları Konseyi'ne -A. Füsun Arsava- Possible Turkish Role in the Solution of Regional Water Shortage in the Middle East -İbrahim Kaya-
  Temin Edilemiyor
 • Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt: 5 Sayı: 17 (2009)

  Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt: 5 Sayı: 17 (2009)

  Karton Kapak
  İçindekiler: Self-Determinasyon Hakkı ve Kosova -Füsun Arsava- 2002-2008 Döneminde Türkiye'nin Güç Arayışı -Davut Ateş- Kıbrıs'ta Olası Bir Federal Hükümetin Görev ve Yetkileri -Soyalp Tamçelik- Avrupa Sorunlarının Çözümünde AB'nin Liderligi: Kosova'nın Nihai Statüsü Meselesi (1999-2005) -Muhammet Faruk Çakır, Hüseyin Emiroğlu- Identifying the EU's Foreign and Security Policy Roles -Taylan Özgür Kaya- Legality of the Security Council Action: Does the International Court Of Justice Move to Take Up the Challenge of Judicial Review? -Kamrul Hossain- Transformations in Japanese Foreign Policy Toward the Middle East: From Low to More Active Political Engagement -Mohammad Abo-Kazleh- Tartışma Platformu / Discussion Platform: Kosova, Güney Osetya, Abhazya Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneklerinde Kendi Kaderini Tayin Etme Hakkının Değerlendirilmesi -Prof. Dr. A. Füsun Arsava- Tartışma Platformu / Discussion Platform : Negotiating an Israeli-Palestinian Breakthrough -Prof. Dr. Alon Ben-Meir-
  Temin Edilemiyor
 • Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt: 5 Sayı: 19 (2009)

  Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt: 5 Sayı: 19 (2009)

  Karton Kapak
  İnsani Devletler Hukuku ve İnsan Hakları Sözleşmeleri İlişkisi Füsun Arsava Avrupa Toplulukları Adalet Divanı'nın Sosyal ve Savatlı Kararı: Türk Vatandaşları AB Ülkelerine Girişte Vize Almalı mı? Arif Köktaş Güvenlik Güçlerinin Toplantı ve Örgütlenme Özgürlügü: Uluslararası Hukuk ve Ülkemizdeki Uygulama Mehmet Arıcan Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası'nın Tanımı ve Düşünsel Arka Planı Galym Zhussipbek Uluslararası Antlaşmalar ve Uluslararası Mahkeme Kararları Çerçevesinde Çocuk Askerlerin Korunması Ezeli Azarkan The War in Georgia and Its Aftermath: Russian National Security and Implications for the West Roman Muzalevsky The Kirkuk-Haifa Pipeline İdris Demir Tartışma Platformu / Discussion Platform: Turkey's Pipeline Politics Sedat Laçiner Kitap İncelemeleri / Book Reviews: NATO-Russia Relations in the Twenty-First Century Habibe Özdal Kitap İncelemeleri / Book Reviews: Turkish Politics in a Changing World: Global Dynamics and Domestic Transformations Ceren Mutuş
  Temin Edilemiyor