Denemeler Kitapları

Yayınevi/Marka
29 öğeden 1-16 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 2
 • İsrailloğullarından Ümmet-i Muhammed’e Yahudileşme Temayülü

  Karton Kapak
  Bugün, kendi nefislerinde olan "Yahudileşme temayülü" sonucunda ümmet olarak geldiğimiz vahim nokta ortada. Ümmetin kıyameti, Yahudileşme sonucunda koptu. Ümmet coğrafyasının çeşitli bölgelerinden gelen âh u eninler bunun acı habercisi. Her kıyamete bir "ba’sü ba’del-mevt" gerek. Eğer nefislerimizde olan "Yahudileşme temayülü"nü frenler, onu "Müslümanlaşma temayülü"ne dönüştürebilirsek, o zaman çölde âvâre kasnakçasına dönüp duran İsrailoğulları gibi sıkıştığımız şu zaman çölünden "huruç"a kâdir olup, "arz-ı mev’ud’a" değil ama Kur’an’da vadedilen "nasr-ı mev’ud"a ulaşabiliriz.
  13,80  TL20,00  TL
 • Zülkarneyn, Yecüc ve Mecüc Tefsiri

  Zülkarneyn, Yecüc ve Mecüc Tefsiri

  Karton Kapak
  Zülkarneyn, Yecüc ve Mecüc konusu hep tartışılagelmiş, efsaneler ortaya çıkmış, merak ve ilgi git gide artmıştır. Yazar bu kitabında Kur’an ışığında soruların yanıtlarını okurla paylaşıyor ve bu konuda net bilgiler ortaya koyuyor…
  10,00  TL
 • Kısa Surelerin Sınırsız Dünyaları

  Karton Kapak
  Onlarca sayfayı bulan Kur’ân sûreleri arasında, bir kısmı tek bir satırdan ibaret kısa sûreler de vardır. Kısalığı dolayısıyla her mü’minin ezberleyip namazda okuduğu, bu yüzden “namaz sûreleri” diye anılan sûreler... Uzun Kur’ân sûreleri arasında bu kısa sûrelerin hikmeti nedir? Fâtiha başta olmak üzere her biri bize ne söylemektedir? İşte bu kitap, Kur’ân ülkesinde yolculuklar yaşamaya çalışan bir mü’minin bu kısa sûrelerin sınırsız dünyalarından devşirdiği notları içeriyor. Okur bu kitapla, bu sûreleri anlama gayreti de taşıyarak okuma, yaşadığı hayatı bu sûrelerle yüzleştirme ve istikamete kavuşturma imkânı bulacaktır...
  8,28  TL12,00  TL
 • Gül Kokulu Akşamlar

  Karton Kapak
  Efendimiz aleyhissalâtü vesselam adeta bir gül gibiydi. Cenab-ı Hak onu kudret eliyle en zor zamanda en zor zemine bir gül tohumu olarak dikti. Efendimiz aleyhissalâtü vesselâm önce kendisi gül oldu, sonra da 23 yıllık zaman dilimi içinde etrafına sürekli gül kokusu saçtı. O koku 114 bin insanın üzerine sinince, o insanlar adı sahabe olan birer “gül”e dönüştü. O dönüşüm, binlerce evliya, asfiya, alim ve mürşitlerle o gün bugün devam ediyor. Bu kitapta Gül-i Muhammedi ikliminde yeşeren ve gelişen kıssaları birer gül olarak gördük. Onları tefekkür suyu ile suladık. Her kıssaya tefekkür suyu verdikçe, onlardan aldığımız hisse de arttı.
  7,10  TL10,00  TL
 • Yolumuzun Esasları - Müridin El Kitabı

  Karton Kapak
  Mevlana Sultanü'l-evliyâ Kutbü'l-efrâd Şeyh Mehmet Pehlivanlı Hazretleri, şeyhine intisap ettiği ilk günden itibaren kâmil bir mürşit olarak vazifeye başlamıştır. Şeyh Nâzım Kıbrısî Hazretleri'yle tanışmalarının üçüncü gününde icazetini almış ve hocasının, “Evladım! Kayseri'ye git, dergâhını aç, hizmetine orada devam et. Bizim sana söyleyecek sözümüz yoktur, seni Allah seçmiş, sen tamamsın inşallah.” emri üzerine Kayseri'de hizmete başlamıştır. Kayseri'de Erciyes Dağı'nın eteklerinde kurduğu sade ve mütevazı dergâhında sohbetleri ile nice ölü kalpleri diriltmiş, binlerce insan tasavvufla huzura ermiştir. Şeyh Mehmet Pehlivanlı Hazretleri'nin bir nazarı hidayet vesilesi, duâsı insanlara şifa reçetesidir. Efendimiz (s.a.v) bir hadis-i şerifinde, “ Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayete kavuşursunuz.” buyurur. Şeyh Mehmet Pehlivanlı Hazretleri, 21. yüzyılın kutup yıldızlarındandır; onu tanıyıp nasihâtlerini dinleyenler, dünya ve âhiret saadetine ermişlerdir. Allah'tan aldığı irşad vazifesiyle İslâm'a hizmet etmekte, ahir zamanda şeytanın ve nefsin tuzağından insanları kurtarıp cennet ve Cemâlüllah'a götüren Hak yoluna dâhil olmaları için tebliğ görevini îfa etmektedir. Müridin El Kitabı adlı bu kitabımız seyr-i sülûk yolunda insanlara yol göstermek maksadıyla hazırlanmış ilmî ve edebî bir eserdir.  
  8,10  TL10,00  TL
 • Genç Dindarlığı ve Din Eğitimi

  Karton Kapak
  Gelişme, olgunlaşma, sosyalleşme, kimlik kazanma ve yaşama hazırlanma dönemi olan gençlik, aynı zamanda bireyin dünyasını yönlendirecek ahlaki ve dini anlayışın da gelişip olgunlaştığı bir dönemdir. Genç birey bu süreçte ahlaka ve dine yönelik belirli bir karara varmış olmakta ve yaşamının sonuna dek sürecek bir inanç ve hayat felsefesi oluşturmaktadır. Ahlaki ve dini tutumları, sorgulanmaksızın kabul edilen yüzeysel eğilimlerden, bilinçli tercih yoluyla edinilmiş kararlı yönelimlere dönüşmektedir. Üniversite gençliğine yönelik bir dindarlık araştırması olan bu kitap, konuyla ilgili literatür taramaya dayalı teorik kısım ve alan araştırmasına dayalı empirik kısım olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Üniversite gençliğinin ahlaki ve dini tutumlarını ve bu tutumların eyleme dönüşme düzeylerini incelemekte, araştırma bulgularını ahlak ve din eğitimi bağlamında değerlendirmektedir. Kitap, gençlik dönemi ahlak ve din eğitimi konusu ile ilgilenen eğitimci ve araştırmacılara önemli veriler sunmaktadır.
  17,40  TL20,00  TL
 • Sünnet ve Cemaat Kavramı

  Karton Kapak
  Kurtulacak olan fırka, Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat!Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in?Kıyametin kopacağı vakte kadar ümmetimden bir kesim hak üzere muzaffer olarak var olmaya devam edecektir."(Buhârî, Müslim) buyruğu; bu dinin belli bir taifenin/kesimin şahsında temsil edilerek kıyamete kadar kalmaya devam edeceğini açıkça göstermektedir. Bu kesim ise Rasûlullahsallallahu aleyhi ve sellem'in dinde ayrılık ve ihtilaf vukubulduğunda helak olacak fırkalardan istisnâ ettiği ?fırka-i nâciye/kurtulmuş fırka"dır, yani ?ehl-i sünnet ve'l-cemaat"tir.Ehl-i sünnet ve'l-cemaat ise; ashab, tabiîn, selef-i salihîn, dört imam ve hidayet imamları olan fazilet sahibi üç nesildeki hadis ve ilim ehli olup dinde fakih olan, onların izlerini sürüp yollarını takip eden, onların gösterdikleri ve tutturdukları hidayet yoluna uymayan şeyleri ve dinde herhangi bir bid'ati sonradan ortaya çıkarmayan kimselerdir. Elinizdeki eser, ?sünnet" ve ?cemaat" kavramları temelinden hareketle bu kavramların gerçek manalarını ve onlara yüklenen anlamları açıklamakta, Allah'ın dini olan ?İslâm"ı, ?Kur'ân"ı, ?Sünnet"i, ?Cemaat"i ve ?Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat"i bu kavramların perspektifinden izah etmektedir.
  6,48  TL9,00  TL
 • Esmaü'l Hüsna Ve Havassı

  Karton Kapak
  Havas; dinlerin mistik yönüyle birlikte yaşayan bir vakıadır. Bütün dinlerde çeşitli yansımalarıyla mevcuttur. İslam dininde de mistik anlayış içinde görülür. Katı kuralcı anlayışın inkar ve karşı çıkmasına rağmen mistizm içinde yaşatılmaya ve taşınmaya devam edilmiş ve edilmektedir.Bu kitap, İslam dünyasının her yerinde görülen havassın, şarkdaki yansımasını gösterir. Muteber arif ve alimlerin sağlam kaynaklardan naklettikleri, ekserisi tecrübe edilmiş bu kitaptaki havassın nasibi ve ihtiyacı olanlara iç aydınlığa ve gerçeğe ulaşmada büyük faydalar sağlayacağı kanısındayız.Dergahecan
  20,50  TL25,00  TL
 • Mührün Sırrı

  Karton Kapak
  Efendi, Evliyâullah’tan en yaşlı ve en bilgelerindendir. Aşim ise ona var olma sebebini söylemesi için evrenden bir işaret bekleyen toy bir delikanlı. Nasıl ki yolları ona sahip olması mümkün olmayan tarafından mührün çalınmasıyla kesişti, işte o vakitte zaman çoktan durmuş ve yeniden akmaya başladığında, evren kötülükleri doğuran iblise teslim olmuştu. Laneti başlatan ise mühre engel tanımayarak sahip olmak isteyen iblisin,Al onu! demesine uyan bir Hizmetli idi. Boynuna takmaya çalışmasıyla mühür toprağa karışıp sır oldu. Mühre ulaşması zorlaşan iblis, öfkesiyle laneti körüklerken, tüm evren ve üzerindekiler korkunç bir sona sürükleniyordu. Olup bitene şahit olan Ebu Dücane, Yaradan dünyanın kurtuluşu için son bir şans verdiğini söylediğinde, ne yöne aktığı bilinmeyen zamanda mührü bulup söylenen vakitte söylenen yere koymak için Aşim’i de yanına alarak kötülüğe ve ona hizmet edenlere karşı durdu. İşte burada başlıyor serüven. Nasıl son bulacağı ise büyük bir muamma...
  18,25  TL25,00  TL
 • Evrâd-ı Fethiyye

  Karton Kapak
  Bu evrâd-ı şerîfeye devam edenlerin, Allahın inâyeti ve Resûlüllah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyetinin himmeti ve bu evrâdı daha önce okuyan büyük zâtların ve Allah dostlarının mübârek nefesleri bereketiyle çok faydalanacakları ve özellikle Esmâ-i Hüsnâdan feyiz alacakları büyük şeyhler ve âlimler tarafından bildirilmiş ve müjdelenmiştir.
  8,10  TL10,80  TL
 • Muhyiddîn İbnü'l-Arabî Hazretlerinin Salâtlarından Bir Demet

  Karton Kapak
  - Salât-ı Feyziyye- Salât-ı Nûr- Salât-ı ZâtiyyeAllah Teâlâ, Resûlüllah sallallâhü aleyhi ve selemin şerefini ve yüceliğini belirtmek için, bizzat kendisi Ona salât etmiş, meleklere ve müminlere de Ona salât etmelerini emretmiştir. Nitekim Allah Teâlâ Kuran-ı Kerîm de buyurmuştur ki;Muhakkak ki Allah Teâlâ ve melekleri, Nebiye salât ederler. Ey imân edenler! Siz de Ona salât edin ve tam bir içtenlikle selâm verin.Bu âyetteki emir bağlayıcıdır, emrin yerine getirilmesi gereklidir. Başka bir deyişle her müslümanın Resûlüllah sallallâhü aleyhi ve selleme salât ü selâm getirmesi farzdır.
  8,10  TL10,80  TL
 • Cennet Gençlerinin Efendisi İmam Hasan

  Karton Kapak
  İmam Hasan düşmanının çokluğu ve dostların azlığına rağmen dedesi ve babasından aldığı cesaret ve yiğitlikle asla yıkılmayan bir kaya gibiydi. İmam Hasan, amcası Cafer-i Tay-yarın oğlu ve kız kardeşi Zeynepin eşi Abdullahın deyişiyle Boyun eğmez sert bir kayaydı Kaybedilen dostlar insanı perişan eder fakat İmam Hasan gibi erişilmez bir ruhu sadece inci-tebilirdi. O Ehli Beyti kurumak adına, İslamın yok olmaması adına Muaviye gibi biriyle barış yapabilecek kadar dirayetli birisiydi. Öfke ve intikam duygusu Onun inancını ele geçirememiş-ti. Zaten şeytani sıfatlar Ondan o kadar uzaktı ki, anılması bile yanlış olmaktadır. O baştan ayağa Rahmani bir ruha ve kişiliğe sahipti. Onu görenler Peygamberimize benzerliği karşısın-da şaşırıp kalmışlardı. İmam Hüseyin ile Kerbelada savaşanlar karşılarında İmam Hasanı da gördüler. Yaptık-ları hile, kargaşa ve söyledikleri yalanlarla yıkamadıkları İmam Hasan, ruhuyla, canıyla karşıla-rında İmam Hüseyin olarak durmaktaydı. İmam Hüseyin ise yanındaki aşıklarıyla o zamana kadar gizli ve açıkta düşmanlık edenlerin oyunlarını kendi kanı, canı ve sevdiklerinin hayatı pahasına bozdu. İslamı yıkmaya çalışanlar hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklarını Ker-belada İmam Hüseyinin elindeki babası Aliden kalan Zülfikarla çok iyi anladılar. Yezidiler Ehli Beyt imamlarını hayattayken yenemedikleri gibi Ehli Beyt imamlarını ölümlerinden sonra da yenemediler. Bu yüzden Aleviler Kerbelada Hasan ve Hüseyin birlikte öldürüldü diye anlattılar yüzyıl-larca Biz Zülfikarı Kalem yaptık Alinin gözyaşlarıyla yazıyoruz Muharrem UÇAN
  10,56  TL16,00  TL
 • Narsisizm ve Dindarlık

  Karton Kapak
  Bu çalışmamızda çağımızın hastalığı olarak nitelendirilen narsisizmin dindarlıkla olan ilişkisini incelemeyi hedefledik. Bilindiği üzere genç nesiller ülkeler için çok önemli. Bizim ülkemizin en büyük avantajlarından biri de bu. Bizler de üniversite öğrencilerinde narsisizm-dindarlık ilişkisini inceleyerek içinde bulundukları durumu anlamaya ve sizlerle paylaşmaya çalıştık. Gençlik insan hayatının en buhranlı, sıkıntılı ancak bir o kadar da güzel düşüncelerin, hayallerin ve geleceğe dair umutların olduğu bir dönemdir. Bundan dolayı gençler ile ilgili yapılacak olan her çalışma toplumun geleceğine ışık tutacağı için ayrı bir öneme sahiptir. Biz de bu duygudan hareketle bu konuyu çalışmaya karar verdik. Bu çalışmanın bundan sonraki çalışmalar için de ışık olacağını umut ediyorum.
  9,92  TL16,00  TL
 • İslam Davetçilerine Önemli Notlar

  İslam Davetçilerine Önemli Notlar

  Karton Kapak
  Üzerinde yaşamış olduğumuz şu coğrafyada, Allahın hükümlerinin rafa kaldırılması, o hükümlerle hükmedilmemesi ve yerine yerden bitme beşer mahsulü kanunların ikame edilmesi nedeniyle İslamdan uzak bir hayat hâkimdir. Bu beldeye hükmedenlerin tevhitten nasibi olmadığı gibi, hükmedilen kimselerin de Allahın rahmet ettikleri hariç pek nasibi yoktur. Bu nedenle İslamı bilen insanların mutlaka bu kimselere ulaşması, onları tevhide davet etmesi ve kendilerine doğru yolun işaretlerini göstermeleri gerekmektedir. Bu kesinlikle her müslümanın kaçınılmaz görevidir.Her Müslüman böylesi bir görevle vazifeli olduğunu pek âlâ bilir ama bu nasıl olmalıdır? Böylesi insanlara nasıl ulaşmalıdır? Bu hususta nelere dikkat edilmelidir? Davete nereden başlanmalı, nelere öncelik verilmeli, nasıl bir metot izlenmelidir? İşte bu ve bunun gibi bazı sorular yıllardır İslamî daveti dert edinen şuurlu Müslümanların zihnini meşgul etmektedir. Davasını dert edinen, inandığı davanın ilkelerini insanlara ulaştırma çabası içerisinde olan ve bu uğurda bir şeyler yapmak için gayret eden her müslümanın İslamî daveti ve onun temel ilkelerini bilmesi gerekmektedir. Bunlar bilindiği takdirde davamızı insanlara daha kolay ulaştıracak ve (bi iznillâh) sonucunda çok daha hayırlı neticeler alcağız.Bu risalemizde tüm detaylarıyla olmasa da ana hatlarıyla davetçinin dikkat etmesi gereken bazı hususları ele alacak ve bu noktadaki önemli bilgilerin altını çizmeye çalışacağız.Rabbim yazdıklarımızla öncelikle kendimizin sonra da diğer Müslümanların amel etmesini kolay kılsın ve bu risaleden tüm kardeşlerimizin istifade etmesini nasip eylesin. Hiç şüphe yok ki O, işiten ve dualara en iyi şekilde karşılık verendir.
  7,56  TL