Öğretmen & Öğrenci Mentörlüğü Kitapları

Yayınevi/Marka
17 öğeden 1-16 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 2
 • Sınıf Yönetimi

  Karton Kapak
  Yazarın en büyük mutluluğu kitabın eğitim bilimleri ve öğretmenlik programlarının en stratejik alanlarından biri olan Sınıf Yönetimi alanında bir referans kitabı haline gelmiş olmasıdır. Birçok akademisyen ve araştırmacının yeni ürünler verme sürecinde yararlandıkları bu eserin ayrıca gerçek bir sevgi mesleği olan öğretmenlerin el kitabı olma niteliğini sürdürmesi dileğiyle... Sınıfta öğretim ortamı, zaman yönetimi, öğretimin planlanması ve değerlendirilmesi, davranış yönetimi, öğretmen-öğrenci ve öğretmen-veli iletişimi gibi özgün bölümler içeren kitap aynı zamanda ilginç ve düşündürücü örnek olaylarla zenginleştirilmiştir.
  21,12  TL22,00  TL
 • Psikolojik Sağlığı Koruyucu Rehberlik

  Karton Kapak
  Bu eser rehberlik ve psikolojik danışma alanında yazılan diğer kitaplardan iki bakımdan farklılık arz etmektedir. Bu farklardan birincisi rehberliğin koruyucu ya da önleyici fonksiyonunun temel alınmış olmasıdır. İkinci fark ise rehberlik hizmetlerinin toplum kültürüyle ilişkilendirilmiş olmasıdır.Koruyucu rehberlikte, psikolojik sağlık bozulmadan alınması gereken önlemler vurgulanmıştır. Diğer bir ifadeyle bu kitapta davranış bozuklukları, nevrotik bozukluklar ve kişilik bozukluklarında nasıl korunulacağı açıklanmıştır. Toplum kültürüyle rehberlik hizmetlerinin ilişkilendirilmesi ise ele alınması gereken ancak şu ana kadar ele alınmamış önemli bir konu olarak düşünülmüş; insanların kazanmaları gereken tutum ve davranışlarla kaybedilen sosyal değerlerin psikolojik sağlıkla olan ilişkisi incelenmiştir.
  19,20  TL20,00  TL
 • Sanat Eğitimi ve Öğretimi

  Karton Kapak
  Sanat Eğitimi ve Öğretimi kitabı, sanat eğitiminin önemi ve gerekliliğini vurgulayarak önce çocuğun/gencin çizgisel gelişimini örneklerle açıklamakta, müzede eğitimin gerekliliğini ve öğretmenlerin müzelerden nasıl daha verimli faydalanacaklarını anlatmaktadır. Kitapta okulöncesinden üniversiteye eğitimin her kademesine yönelik görsel sanatlar (resim) eğitimi derslerinde uygulanabilecek yöntem ve teknikler, amaç, araç ve gereçler, işleniş ve kazanımlar örnek renkli çalışmalarla verilmektedir. Yine kitapta eğitimde drama, sanat eserlerini tanıma ve inceleme, öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi ve yıl sonu sergi hazırlıkları ile ilgili bilgilendirmeler ve örnekler yer almaktadır. Sanat Eğitimi ve Öğretimi kitabı, okulöncesi, sınıf öğretmenliği ve resim-iş eğitimi anabilim dalları öğrenci ve öğretmenlerine yönelik hazırlanmıştır.
  31,68  TL33,00  TL
 • Çoklu Zeka Tabanlı Görsel Sanatlar Eğitimi

  Karton Kapak
  Çoklu Zeka Kuramı Zeka Alanları Sanat Yoluyla Eğitim Eğitim Ortamları ve Araçları Matematiksel Zeka Alanı
  15,30  TL18,00  TL
 • İlköğretimde Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi

  Karton Kapak
  Günümüzde sporu toplumun diğer sistemlerinden daha ön plana çıkartmak gayreti içinde olan ülkeler, sportif performans konusunda aceleci davranmaktadırlar. Belki bu aceleci anlayışla yetiştirdikleri ilköğretim ve hatta orta öğretim çağındaki bireylerle dünya klasmanlarında iyi dereceler elde etmektedirler. Ancak, bu çağlarda edinilen bu başarıları sonraki yaş evrelerinde görmek zor olmaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi; henüz gelişim çağında olan çocukların salt performans amacına göre antrene edilmesi ve bu düşünceye göre yetiştirilmeleridir. Oysa sporda ileri giden ülkelerin spordaki başarıları, çok daha ileri yaşlarda ve dünyanın en önemli organizasyonlarında örneğin, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonalarında görülmektedir. Gerek bilim ve gerekse performans açısından doğru olanı budur. Çocuklar, özellikle ilköğretim çağındaki öğrenci-sporcular, illa da performans için aşırı yüklenme altına sokulmamalıdır. Bu yönelim, aslında çocukların sağlığı açısından da olumlu bulunmaktadır. İşte bu temel bakış açısından hareket edilerek, sadece bedensel performans, daha doğru bir ifade ile psikomotor performans için okullarda beden eğitimi dersi uygulanmamalıdır. Buna ilaveten çocukların sporu sevmeleri, beraberinde spora bağımlı olabilecekleri oyun öğretimi ile spor disiplinleri onlara öğretilmelidir. Bu yapıtta bu düşünce gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.
  17,76  TL18,50  TL
 • Eğitim Bilimine Giriş

  Karton Kapak
  Zaman", sınır", mesafe" kavramlarının ortadan kalktığı, hızlı değişim ve akışın olduğu, metaforların sürekli değiştiği, farklılık ve rekabetin önemli olduğu yeni bir bin yılın içerisindeyiz. Eğitim sistemleri ve özellikle okullar bu değişim sürecinden etkilenmektedir. Yeni bin yılda eğitimden beklentiler artmakta ve çeşitlenmektedir. Bireyi özgürleştirmeden meslek sahibi yapmaya, mutlu insan olmadan yaratıcı birey yetiştirmeye kadar eğitimden beklentiler artmaktadır. Bu süreçte okul ve öğretmenin rolü değişmektedir. Bir eğitim sisteminin niteliğinin öğretmenlerin niteliğinin üzerinde olması"nın söz konusu olamayacağı anlayışıyla öğretmenlerin yetiştirilmesi ve yeterlikleri konusu son yıllarda sıklıkla gündeme gelmektedir.Bu kitap, öğretmen adaylarına öğretmek" ten ziyade bir sistem yaklaşımıyla eğitime bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır. Kitabın bölümleri, eğitim bilimlerinin çeşitli disiplinlerinde tamamı öğretim üyesi ve alan uzmanları olan akademisyenler tarafından hazırlanmıştır. Kitap hazırlanırken günümüzün değişen eğitim yaklaşımları, öğretmenlik meslek bilgisi (pedagojik formasyon) yeterlikleri ve değişen program içerikleri dikkate alınmıştır.
  21,12  TL22,00  TL
 • Okul Kültürü ve Yönetimi

  Karton Kapak
  Doğada her şeyin kendine özgür bir dili vardır. Örgütler de kendi kültürleriyle birlikte dillerini üretirler. Bir örgütün tarihi, gelenekleri, değerleri, hikayeleri ve sembolleri, örgütsel dili oluşturan faktörlerdir. Örgütsel yaşamın okunması, daha etkili bir iletişim sürecinin oluşturulması ve insan ilişkilerinin sağlıklı bir temele dayandırılması, örgütsel kültürün bilinmesine bağlıdır. Bu kitap,milyonlarca öğrencinin öğrenim gördüğü okul örgütlerinin gizemli dünyasını yorumlamayı amaçlamıştır. Genelde örgütlerin, özelde ise okul örgütlerinin kültürel gerçeklik platformu irdelenmeye çalışılmıştır.
  19,20  TL20,00  TL
 • Sosyal Bilgiler Eğitiminde Mekânsal Öğrenme Ortamları

  Karton Kapak
  Sosyal bilgiler dersi, sosyal, tarihi, kültürel, coğrafi, bilimsel, vs. mekân alanlarıyla ilgili konular içermesi bakımından eğitim, mekân, insan üçlüsünü bütünleştirebilen bir derstir. Mekân, vakanın varlık bulduğu yer, şahısların içinde yaşadıkları, kendi oluşlarını fark ettikleri alandır. Öğrenme ortamı ise, öğrenme sürecini etkileyen bütün faktörleri içinde barındırır. Dolayısıyla öğrenme sürecinde yer alan ve bu sürece etki eden mekân, zaman, alt yapı, donanım ve psiko-sosyal faktörlerin etkileşimi ile oluşan ortamlar öğrenme ortamı olarak tanımlanabilir. Sosyal bilgiler eğitiminde, öğrenme öğretme sürecinde etkileşimin üst düzeye çıkarılarak öğrenme olayının gerçekleştirilmesi için mekânsal öğrenme ortamlarının, dersin ya da derste anlatılacak konunun kazanımlarına göre dizayn edilerek hizmete sunulması, öğrenme sürecine dahil olan bireyde anlamlı ve kalıcı öğrenmelerin oluşmasını sağlar.
  21,12  TL22,00  TL
 • Kuram ve Uygulamada Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması

  Karton Kapak
  Mehmet Özenç Rüştü Yeşil Ali Meydan Ayşe Mentiş Taş Vedat Aktepe Mustafa Tahiroğlu Hicran Çetin Gündüz Barış Çaycı Alper Murat Özdemir Sevim Güven Elvan Yalçınkaya Emine Gül Özenç Öğretmen adayı olan eğitim fakültesi öğrencilerinin, öğretmenlik mesleğini etkin bir biçimde yürütebilmeleri, öğretmenliği uygulamalı olarak görmeleri, anlamaları, kavramaları ve bu mesleğe ilişkin olumlu tutum ve davranış kazanmaları gerekmektedir. Eğitim fakültelerinde okutulan Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri bu amaçları gerçekleştirmeye yöneliktir. Bu ders kapsamında gerçekleştirilen teorik ve uygulamalı etkinliklerin yeni paradigmalara ve yaklaşımlara uygun olması gerekmektedir. Staj etkinliklerinin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1998 yılında kabul edilen Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge doğrultusunda MEBe bağlı okullarda gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu Yönergede Öğretmenlik Uygulaması Öğretmen adaylarına, öğretmeni olacağı alanda ve öğretim düzeyinde, bizzat sınıf içinde öğretmenlik becerisi kazandıran ve belirli bir dersi ya da dersleri planlı bir şekilde öğretmesini sağlayan; uygulama etkinliklerinin tartışılıp değerlendirildiği bir ders olarak tanımlanmaktadır.Öğretmen yetiştirmede ve öğretmenlik becerisinin kazandırılmasında uygulama derslerine daha fazla ağırlık verilmesi gerektiği son yıllarda ısrarla üzerinde durulan konuların başında gelmektedir. Bu husus daha çok eğitim fakültesi lisans müfredatlarının değişimi ile ilgilidir. Fakat eğitim fakültesinde görev yapan ve öğretmen yetiştiren akademisyenlerin uygulamalı dersleri özellikle de elinizdeki kitabın konusunu oluşturan Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması etkinliklerini yeni eğitim anlayışına uygun planlanmaları ve eğitim ortamları oluşturmaları gerekmektedir. Bu kitap, yeni eğitim anlayışlarına uygun olarak hazırlanmış olup, bu dersleri yürüten akademisyenlerin ve dersleri alan öğretmen adaylarının uygulama esnasında kullanabileceği çok sayıda materyali ve etkinlikleri de içermektedir. Kitapta, öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamasında yararlanabileceğini düşündüğümüz hem teorik hem de uygulamalı bilgilere yer verilmiştir. Kitabın ortaya çıkmasında çeşitli üniversitelerde görev yapmakta olan birçok akademisyenin katkısı ve desteği olmuştur. Emeği geçen bütün akademisyen arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Eserin tüm eğitimcilere yararlı olmasını ümit ediyoruz.
  21,12  TL22,00  TL
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri

  Karton Kapak
  Günümüzde öğrenen bireyler yetiştirmede eğitim biliminin yaklaşım, model ve teorileri büyük önem taşımaktadır. Bunların başında öğretim ilke ve yöntemleri gelmektedir. Bunlar eğitimin hedeflerine ulaşma, yöntemler ise öğrencilere çeşitli bilgileri açıklama, keşfetmelerini sağlama, becerilerini geliştirme ve değerlendirme süreçlerini iyi yönetme amacıyla kullanılmaktadır. Öğretim ilke ve yöntemlerine dayanmayan eğitim çalışmaları karma karışık olmakta, öğrencilerin zihinsel yapısını ve öğrenme sürecini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle öğretmenlerin öğretim ilke ve yöntemleri iyi bilmeleri, her birini etkili kullanmaları gerekmektedir. Eğitimin niteliğini artırmak amacıyla hazırlanan bu kitapta, öncelik öğretmenlerin öğretim ilke, yöntem ve tekniklerine ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmeye ağırlık verilmiştir. Bu alanda araştırma yapan ve özellikle “Öğretim İlke ve Yöntemleri” derslerini yürüten öğretim elemanlarına da faydalı olacağı düşünülen bu kitapta, her yöntem ve tekniğin dayandığı bilimsel temeller üzerinde durulmuş, uygulamaya yönelik öneri ve etkinlikler verilmiştir.
  25,92  TL27,00  TL
 • Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı

  Karton Kapak
  5.Baskı ek:Yazarın özellikle Tübitak projesi sürecinde edindiği deneyimler ile uygulama kılavuzu olarak kullanabilecek şekilde derlenmiştir.Kitabın 4. baskısı geliştirilirken şunlara dikkat edilmiştir: PDR lisans programlarına ' Rehberlikte Program Geliştirme' dersinin konulması, 'program' odaklı uygulama yapan gelişimsel rehberlik anlayışının psikolojik danışman adaylarının eğitiminde bu anlayışı benimsemeleri oldukça önemlidir. Özellikle bu derse kaynaklık etmesi için kitap kapsamlı olarak gözden geçirilmiştir. Ulusal ve uluslararası program geliştirme literatüründe, bazı kavramlar değişmiştir. Örneğin standart kavramı yerine 'yeterlik'; hedef ve hedef davranış kavramları yerine 'kazanım' gelmiştir. Kitabın 4. baskısında program alanının yeni kavramları kullanılmıştır.
  21,32  TL26,00  TL
 • Yaşlılık ve Emeklilik

  Yaşlılık ve Emeklilik

  Karton Kapak
  Banyan ağacı, 1982 yılındaki Birleşmiş Milletlerin düzenlemiş olduğu 1. Dünya Yaşlılık Kongresinde simge olarak kabul edilmiştir. Ağaç, uzun ömürlülüğü, öz güveni ve sürekli büyümeyi simgelemektedir. Banyan ağacı, Dünya Yaşlılık Kongresi ile eş zamanlı şekilde (1982 yılında) Viyana'ya dikilmiştir. Onun yayılan kolları, kökleri yeni gövdeler oluştursun; dev çevreleri, toplumun bir buluşma merkezi olsun diye yeni kuşaklara gönderilmektedir (Kapell, 1982). Uzun ömürlülüğü, kendine güveni, sürekli büyümeyi ve toplantı yerini simgeleyen banyan ağacı, ana gövde ötesinde yüzlerce metre dışarı yayılır. Birçok topluluğa tente, pazar yerleri, sosyal etkinlikler ve köy ihtiyar üyesi toplantıları için barınak sağlar.
  Temin Edilemiyor
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri

  Öğretim İlke ve Yöntemleri

  Karton Kapak
  Öğretim İlke ve Yöntemleri kitabı öğrenme-öğretme sürecinin planlanması ve etkili bir şekilde uygulanması sürecinde eğitimcilerimize rehber olmak üzere hazırlanmıştır. Bu bağlamda Eğitim Fakültesi öğrencileri için bir ders kitabı, bunun yanı sıra yapısı ve içeriği ile kendisini geliştirmek isteyen öğretmenlerimiz için de bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Öğretim İlke ve Yöntemleri kitabı birbirini bütünleyen on bir bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde öğretim ilke ve yöntemleri ile ilgili kavramlar açıklanmakta; ikinci bölümde ise eğitim programlarının tasarımı ve geliştirilmesi ele alınarak eğitim programları ve öğretim ilişkisi incelenmektedir. Kitabın üçüncü bölümünde öğretim sürecinin nasıl planlanacağı örneklerle ele alınmakta; dördüncü bölümde, öğrenme-öğretme ilkeleri ayrıntılı olarak irdelenmektedir. Beşinci bölümde, başlıca öğrenme-öğretme modelleri ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Öğretim İlke ve Yöntemleri kitabının altıncı bölümü genel öğretim stratejilerine, yedinci bölümü genel öğretim yöntemlerine ayrılmıştır. Sekizinci ve dokuzuncu bölümlerde, öğretim tekniklerine ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Kitabın onuncu bölümünde öğrenme-öğretme sürecinde öğretim teknolojilerinin yeri ve önemi ele alınmaktadır. Kitabın on birinci ve son bölümünde ise öğrenen merkezli öğretim yaklaşımları açıklanmaktadır.
  Temin Edilemiyor
 • Bireyi Tanıma Teknikleri

  Bireyi Tanıma Teknikleri

  Karton Kapak
  Kitabımız, psikolojik danışma ve rehberlik anabilim dallarında ders veren farklı üniversitelerden öğretim üyelerinin ortak çalışmasının bir ürünüdür. On iki bölüm halinde düzenlenen kitap, üniversitelerin insanı konu alan tüm bölümleri ile özellikle de psikolojik danışma ve rehberlik alanında öğrenim gören öğrencilerin teorik ve uygulamaya yönelik gereksinimlerini karşılamak amacıyla yalın, anlaşılabilir, uygulanabilir bir içerik ve dille ?ders kitabı" olarak hazırlanmıştır. Eserin, kapsam ve içerik bakımından alanda önemli bir eksikliği gidereceği düşünülmektedir. Bu özelliği bakımından ?Psikolojik Testler' ve ?Test Dışı Teknikler' derslerine ?kaynak kitap" olma özelliğine de sahiptir.
  Temin Edilemiyor
 • Okuldaki Çocuklarımız

  Okuldaki Çocuklarımız

  Karton Kapak
  Kendi deyişi ile: O, "güncel bir eğitim dinazorudur." 1955 yılında Diyarbakır´ın Kabi (Bağıvar) köyünde İlkokul öğretmeni ve başöğretmen vekili olarak göreve başladığında 20 yaşındaydı. 1958 yılından başlayarak on iki yıl ilköğretmen okullarında kendi deyişi ile: "Essah öğretmen yetiştirmeye gönül ve emek verdi." Hatay Milli eğitim müdürlüğüne atandığında 35 yaşında, "Dante gibi ortasındaydı ömrün". Kırk yaşında Milli Eğitim Bakanlığından ayrıldı,üniversitede, kendi deyişi ile: "bildiklerinin yeniden inşasına (yapılandırmasına) girişti." Kırk beş yaşında aldığı Eğitim Yönetiminde doktora unvanını, 1995 yılında, profesörlük kariyeri ile noktaladı. Üniversite çatısı altındaki akademik yaşamını 2002 yılında emekli olarak tamamladı. Kendi deyişi ile: "Çekildi izzet-i ikbal ile babı ulemadan". Bu gün (2008) yetmiş üç yaşında, kendi deyişi ile: "Gerçek anlamda eylemli akademik yaşantısını" insan kaynağının geliştirilmesi çalışmaları ile sürdürmektedir. Öğrenciler, anne-babalar, öğretmen ve okul yöneticileri ile AÇO (Aile_Çocuk_Okul) Birlikte Başarım Hizmetlerini sürdürüyor. Kendi deyişi ile: "Birikimlerini İnsanların başarısı ve mutluluğu için herkes ile paylaşmaktan ÇOK MUTLU."
  Temin Edilemiyor