Organizasyonlar & Kurumlar Kitapları

Yayınevi/Marka
5 öğeden 1-5 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 1
 • Eğitim Kurumlarında Adli ve İdari Soruşturma

  Karton Kapak
  Devlet Memurları Kanunu'nun disiplinle ilgili hükümleri içinde yer alan çeşitli hükümlerinde, soruşturmadan ve soruşturmacıdan söz edilmekle birlikte soruşturmacı tayini, soruşturmacının nitelikleri, soruşturmanın yürütülme biçimi gibi hususları açıkça düzenleyen kurallar yer almamaktadır. Bu faaliyetlerin bir kısmı idari teamüllere göre, bir kısmı ise zaman içinde oluşan yargısal içtihatlara göre yürütülmektedir. Yani; disiplin soruşturmasının yöntemine ilişkin olarak genel anlamda yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu boşluk, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iç talimat niteliğinde çıkarılan Adli ve İdari Soruşturma Rehberleri ve genelgeler yoluyla doldurulmaya çalışılmaktadır. Yapılan soruşturma işlemleri ve hakkında işlem yapılan memurların hak arama usullerini tam bilmemeleri sonucu keyfi uygulamalar ortaya çıkmaktadır. Oysa; disiplin hukukunun uygulanmasında keyfilik ve usulsüzlüklerden kaçınmak için denetime ihtiyaç vardır. Disiplin suçları bir soruşturma sonucu ortaya çıkacağı ve ceza uygulamaları bu soruşturmaya göre yapılacağı için soruşturmanın belli usul ve şekillerde yapılması gerekir. Soruşturmanın usul ve şekillerinin önceden bilinmesi ise memura güvence sağlar. Bu nedenle; disiplin cezası uygulayan ya da hakkında disiplin cezası uygulanan tüm memurların hak, ödevlerini, soruşturma usul ve şekli ile hak arama usullerini bilmesi gereklidir.Bu kitap, soruşturmanın açılmasından disiplin cezası verilmesine, disiplin cezasına itirazdan idari yargıda hak aramaya kadar; disiplin hukukunun tüm boyutlarını ve 4483 sayılı Kanun kapsamında ön inceleme başlatılmasından, soruşturma izni verilmesine ve itiraza kadar memurların yargılanması hakkındaki esasları örnekleriyle açıklamak iddiasındadır. Bu yönüyle bu alandaki bir boşluğu doldurması beklenmektedir.
  18,86  TL23,00  TL
 • Alman Tarihçi Okulu

  Karton Kapak
  İçindekiler 1-Tarihçi okulun doğuşu2-Gustov von schmoller ve onun tarihçi okul için önemi3-Menger in hayatı ve eserleri4-Schmoller ve menger in tartışması5-Üçüncü kuşak tarihçi okulu
  35,25  TL37,50  TL
 • 100. Yılında İmam Hatip Liseleri

  Karton Kapak
  Bu kitap, İmam Hatip Okullarının yüzüncü yılında, Değerler Eğitimi Merkezi'nin İstanbul'da düzenlediği sempozyum bildirilerinden oluşmaktadır. Bu sempozyumla, Türkiye’nin din eğitimi tecrübesi göz önünde bulundurularak, İmam Hatip tecrübesi ile dünyadaki benzer din eğitimi modelleri arasındaki uyum ya da farklılıklara dikkat çekmek ve böylece durum tespitleri yaparak geleceğe dair perspektifler belirlemek amaçlanmıştır. Bu çerçevede, sempozyumda: doğuda Malezya, Pakistan ve İran; batıda Belçika, Hollanda, İsveç ve ABD’de İslam eğitiminin karakteri ve niteliğine ilişkin bildiriler bulunurken, kültürümüzün etki sahası içerisinde bulunan Balkanlar’daki İslam eğitimine de değinilmiştir. Sempozyum, hal-i hazırda devam etmekte olan imam-hatip eğitimine içeriden bakan bir gözle yeni öneri ve kapsam tekliflerinde bulunmaktadır. Bununla beraber, yüz yıllık “İmam Hatip” birikiminin geniş kapsamlı bir konu alanı içerisinde ele alındığı sempozyumda, bu kurumların yetiştirdiği kanaat önderlerinin tarihe tanıklıkları da güzel enstanteneler oluşturmuştur.
  27,60  TL40,00  TL
 • Sosyal Bilgiler Öğretimi

  Karton Kapak
  Sosyal Bilgiler; Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgisi, Hukuk, Siyaset Bilimi, Ekonomi vs gibi disiplinlerden oluşan içeriğiyle, temel misyonu iyi vatandaş yetiştirmek olan bir alan olarak ifade edilebilir. İyi vatandaş yetiştirmek, bir ülke veya milletin geleceğine olumlu yatırım yapmak anlamına gelmektedir. Bu bağlamda Sosyal Bilgiler, geleceğimizin sigortası olarak büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla Sosyal Bilgiler konularının yeni nesillerimize iyi öğretilmesi, devlet ve milletimizin bekası açısından bir zarurettir. İşte, Sosyal Bilgiler Öğretimi adlı bu kitap, buna katkı sunmak amacıyla, yeni bakış açısıyla hazırlanmıştır. Kitap; bir plan dahilinde ele alınan ve Sosyal Bilgilerleilgili teorik bilgiler, Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanılabilecek strateji, yöntem ve teknikler, Sosyal Bilgilerde kavram, değer ve beceri öğretimi, Sosyal Bilgilerde ölçme ve değerlendirme ve bu konularla ilgili çok sayıda etkinliklerden oluşan içeriğiyle, piyasadaki konuyla ilgili kitaplardan farklılık göstermektedir. Dolayısıyla, yeni bir bakış açısıyla ele alınan içeriğiyle alana katkı sağlamıştır diyebiliriz. Bu itibarla kitap, ilk ve ortaokullarda Sosyal Bilgiler derslerini veren/verecek öğretmen/ öğretmen adaylarına, konularını nasıl öğretecekleri hususunda gerek teorik bilgiler ve gerekse pratiğe dönük örneklerle rehberlik yapabilecek nitelikte önemli bir çalışmadır.
  21,12  TL22,00  TL
 • Kamusal Eğitime Tehdit: Dershaneler

  Kamusal Eğitime Tehdit: Dershaneler

  Karton Kapak
  Türkiye’de özel dershaneler epeydir eğitimin en büyük sorunlarından biri. Evet, dershaneler bir neden değil, sonuç. Eğitimde niteliği ve eşitliği gözardı eden politikaların bir sonucu. Daha çok sınav odaklı eğitim sisteminin yarattığı sözde bir çözüm. Piyasadaki aktörlerin, yani kapitalist işverenlerin buldukları bu çözüm, Türkiye eğitim sisteminin hiçbir sorununa çare olamadı, olamıyor. Milyonlarca öğrencinin dershanelere gitmesine, onca para, zaman ve emek harcamasına rağmen eğitimdeki sorunlar giderilemedi. Dershanelerin kazandırdığı test kültürü, soru çözmede pratiklik ve yan/kestirme yollarla çözüme en kısa sürede gitme, öğrencilerin ne fen ve matematik bilgisini artırdı ne anadilini kullanma becerisini geliştirdi ne de sosyal değerler kazanmasını sağladı. Elbette tek suçlu dershaneler değil. AKP hükümeti ulusal eğitime ayrılan bütçenin her sene artırıldığını iddia etse ve derslikleri son teknoloji ile donatsa da, kamusal eğitim hemen her noktada dökülmeye devam etti. Derslikler hâlâ çok kalabalık, öğretmen maaşları hâlâ çok düşük, birçok okul çeşitli donanımlardan hâlâ yoksun, okullar arasında kalite farkı hâlâ çok yüksek, yabancı dil öğretimi hâlâ çok yetersiz, bilgi ve değer öğretimi hâlâ çok geride… Dershaneler konusunda AKP hükümeti ile Cemaat arasında yaşanan kısır tartışma “kapatırım-kapatamazsın” noktasında takılıp kaldı ve dershanelerin neden kapatılması gerektiğine veya gerekmediğine dair kamuoyuna nesnel hiçbir analiz sunulamadı. Arz-talep yasalarından, dershanelerin yarattığı “sözde” fırsat eşitliğinden, bu kuruluşların öğrencilere kazandırdığı güya nice olumlu davranıştan bahseden çevreler, dershanelerin çözümden ziyade sorunun en önemli parçalarından biri olduğunu göremedi. Dershaneler yaygın öğretmen emeği sömürüsü, güvencesiz istihdam, zorlu çalışma koşulları, velilerin cebinde yarattığı delik, kamusal eğitim üzerinde oluşturduğu baskı gibi birçok sorunun yaratıcısı. Elinizdeki kitap, hem dershanelere ilişkin siyasal tartışmanın derinliklerine inip oluşan tutarsızlık ve çelişkileri ele alıyor hem de dershanelerdeki çok önemli bir soruna, yani öğretmen emeği sömürüsüne dikkat çekiyor. Haliyle çalışmanın derdi, pedagojik bir konunun kısır ve tutarsız siyasal tartışmalar içinde kaybolmasının önüne geçip, meseleyi alabildiğine nesnel bir zeminde, akademik boyutta tartışabilmek. Milyonlarca öğrencinin gittiği bu kuruluşların devasa bir sektöre dönüşüp cemaatlerin değirmenine su taşıdığı, halkın bu konuda müthiş çaresiz bırakıldığı, sınav odaklı eğitim sisteminin hiçbir yerde işlemediği açık. Bu kitap, konuya dair yaşanan sessizliği, dönen dolapları ve çaresizliği bozmaya yöneliktir.
  Temin Edilemiyor