Genel

Yayınevi/Marka
4 öğeden 1-4 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 1
 • Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı

  Karton Kapak
  Hasan ÖZKAN ( Em. İstanbul Hukuk Hakimi ) - Vasinin Vasilikten Kaçınma ve Vasi Atanmasına Asliye Hukuk Mahkemesinde İtirazların İncelenmesi- Kısıtlının Kuruma Yerleştirilmesine İtirazın İncelenmesi- Vasinin Tasarruflarının Denetlenmesinde Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevleri- Vasinin Tasarruflarına Asliye Hukuk Mahkemesince İzin Verilmesi Hali- Vesayet Organlarının Sorumlulklarında Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevi- Vesayet Dairelerinde Görevli Kişilere Karşı Rücu Davası- Asliye Hukuk Mahkemesinin Vasiyi Azle Yetkisi İÇİNDEKİLERÖNSÖZ . VKISALTMALAR VIIİÇİNDEKİLER IXASL?YE HUKUK MAHKEMELER?N?N GÖREVLER?NE?L??K?N KURALLARHukuk Mahkemeleri Yasası Uyarınca Açılan Davalarda UygulanacakYazılı ve Basit Yargılama Usulleri Hakkında Açıklamalar 1Yazılı Yargılama Usulü 1Basit Yargılama Usulü 6VAS?N?N VAS?L?KTEN KAÇINMA VE VAS? ATANMASINA ASL?YE HUKUK MAHKEMES?NDE ?T?RAZLARIN ?NCELENMES?İLGİLİ YASA 9AÇIKLAMA. 11ÖRNEKLER . 14İÇTİHATLAR 17Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 17Yargıtay Özel Daire Kararları 38KISITLININ KURUMA YERLE?T?R?LMES?NE?T?RAZIN ?NCELENMES?İLGİLİ YASA . 72AÇIKLAMA. 73İÇTİHATLAR 73Yargıtay Özel Daire Kararları 73VAS?N?N TASARRUFLARININ DENETLENMES?NDE ASL?YE HUKUK MAHKEMES?N?N GÖREVLER?AÇIKLAMA. 78İÇTİHATLAR 80Yargıtay Özel Daire Kararları 80VAS?N?N TASARRUFLARINA ASL?YE HUKUK MAHKEMES?NCE ?Z?N VER?LMES? HAL?İLGİLİ YASA 88AÇIKLAMA. 89İÇTİHATLAR 90Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 91Yargıtay Özel Daire Kararları 109VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUKLARINDA ASL?YE HUKUK MAHKEMES?N?N GÖREV?İLGİLİ YASA 123AÇIKLAMA. 123İÇTİHATLAR 124Yargıtay Özel Daire Kararları 124VESAYET DA?RELER?NDE GÖREVL? K???LEREKAR?I RÜCU DAVASIİLGİLİ YASA 131AÇIKLAMA. 131Görevli Mahkeme . 131Yetkili Mahkeme 131Davacı . 131Davalı . 131Göz Önünde Tutulacak Hususlar 132Zamanaşımı 132ÖRNEKLER . 132ASL?YE HUKUK MAHKEMES?N?N VAS?Y? AZLE YETK?S?İLGİLİ YASA 135AÇIKLAMA. 135ÖRNEKLER . 136İÇTİHATLAR 137Yargıtay Özel Daire Kararları 135KAYNAKÇA. 143Yazarın Basılmı? Eserleri 147Yazarın Basılacak Eserleri. 149
  24,50  TL25,00  TL
 • Aile Hukuku'nda Ayrılık

  Karton Kapak
  Türk Medeni Kanunu, evlilik birliğini, hem hukuken hem de fiilen sona erdiren boşanma kurumunun yanında, bu birliği, hukuken değil, sadece fiilen sona erdiren ve ortak hayatı geçici olarak tatil eden ayrılık kurumuna da yer vermiştir. Ancak, devletin temel taşı olan ailenin yıkılmasına engel olmak gibi çok büyük bir fonksiyona sahip olan ayrılığın, neredeyse hiç bilinmeyen ve bu nedenle de çok az uygulanan bir kurum olduğu bilinen bir gerçektir. Öyle ki, gerek halk arasında (ve ne yazık ki) gerekse hukukçular arasında, birbirinden boşanan eşler için, "boşandılar" denmek yerine "ayrıldılar" denmekte ve bu da, ayrılık kurumunun halk arasında çok fazla bilinmediğini ve hukukçular arasında ise çok dikkatli bir şekilde kullanılması gereken hukuki kavramların özenli bir şekilde kullanılmadığını göstermektedir. Bu eser, özel hukukun en önemli meselelerinden biri haline gelmiş olan ayrılığın, hukuki bir kurum olarak nasıl ortaya çıktığını, Türk Hukuku'nda neden yer aldığını ve Mukayeseli Hukukta durumun ne olduğunu ortaya koyduktan sonra, hakim tarafından ayrılık hükmü verilmesi için gerekli şartları, ayrılık hükmünün sonuçlarını, ayrılığın sona ermesini veTMK m. 172/2 uyarınca boşanma davası açılması konularını, doktrinel görüşler ve yargısal içtihatlara dayanarak tüm boyutları ile ele alan, akademik niteliğe sahip ve Türk Hukuku'nda bu güne kadar yazılmış ilk ve tek eserdir.   Konu Başlıkları; Ayrılık Hükmünün Diğer Ayrılık Hallerinden Ayırdedilmesi Hakim Tarafından Ayrılık Hükmü Verilmesi İçin Gerekli Şartlar Ayrılık Hükmünün Sonuçları
  39,20  TL40,00  TL
 • Velayetin Kapsamı ve Hükümleri

  Karton Kapak
  Toplumun yapı taşı aile, ailenin mihenk taşı ise çocuktur! Çocuğun her şeyden önce çocuk yetiştirme bilincinde olan kişilerin velayetinde olması gerekmektedir. Nitekim çağdaş toplumların çocuk haklarına dair paradigması da bunu gerektirir. Son yıllarda özellikle sosyal yaşamdaki gelişmelerin aile yapısını ve aile içindeki rol paylaşımını etkilemesi ile boşanmalar artmış; bu durum da velayete dair tartışmaların ve güncel çözüm önerilerinin sıklıkla gündeme gelmesine ve velayetin öneminin bir kat daha artmasına neden olmuştur. Bu kitap; “Velayetin vesayetten farkı nedir? Velayetin tevdiinde çocuğun yaşı, cinsiyeti önemli midir? Boşanan eşler velayeti birlikte kullanabilirler mi? Velayet hakkını kaybeden tarafın nafaka ödeme yükümlülüğü ne zaman sona erer? Velayet hakkı olan tarafın yeniden evlenmesi ya da hapis cezasına mahkum edilmesi velayetin karşı tarafa geçmesi sonucunu doğurur mu? Velinin cinsiyet değiştirmesinin velayete etkisi nasıl olur? Çocuğun istismar edilmesi velayetin kaldırılmasını gerektirir mi? Velayetin değiştirilmesi hangi koşullarda mümkündür?” gibi çeşitli sorulara cevap bulma ve sosyal farkındalık oluşturma amacı ile kaleme alınmıştır.   Konu Başlıkları; Velayet Kavramı ve Velayetin Kapsamı Velayet Hakkının Kullanılması, Velayeti Kullanmayan Tarafın Kişisel İlişki Kurma Hakkı ve Nafaka Yükümlülüğü Çocuğun Korunması Amacıyla Velayete Müdahale ve Velayetin Kaldırılması
  36,26  TL37,00  TL
 • Kişi Hukuku - Velayet - Vesayet - Soybağı

  Sert Kapak
  Kitabımızın inceleme konusu olan, kişiler hukuku ve kişilik, hısımlık, soybağı, soybağının kurulması, evlât edinme, soybağının hükümleri, velayet, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık konuları Medeni Hukukta önemli bir yer tutmakta, konular kamu düzeni ve Türk toplumunu yakından ilgilendirmektedir. Türk toplumunun çağdaş uygarlık gereklerine uyumunu sağlamak için Medeni Kanunda yapılan değişikliklerin önemli ve oldukça büyük bir kısmı kitabımızı da ilgilendiren konularda yapılmış, kadın erkek eşitliği ilkesi pekiştirilmiş, şekil ve ifadeye ve esasa ilişkin yenilikler, yeni hükümler getirilmiştir. Bu değişikliklerin, kavram ve kuralların yasal koşullarına uygun yorumu, yerine getirilmesi, bu konulardaki çeşitli yasalar ve yönergelerdeki düzenlemelerin, Uluslararası sözleşmelerin bir araya toplanması yine buna ilişkin yüksek yargı uygulamalarının, çözüm yollarının bilinmesinde ve açıklanmasında yarar umulmuştur. Konu ve kavramlarla ilgili Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları, Hukuk Genel Kurulu kararları ve Daire kararları nitelik ve içerdiği konulara göre özetlenmiş, tarihlerine göre sıralanarak yeni düzenlemelere uygun açıklamalar yapılmıştır. Türk Medeni Kanunundaki değişiklikler ve gerekçeleri açıklamalı olarak sunulmuştur. Kitabın hazırlanmasında yargı uygulamaları yanında bilim adamlarının, hukuk uygulayıcılarının değerli fikirlerinden de yararlanılmıştır. Böylece uygulamada birliğin sağlanması, uygulamacı ve okuyucunun istediği konuda kısa zamanda yeni ve özlü bilgi edinimi amaçlanmıştır.   Konu Başlıkları Hak ve Fiil Ehliyeti – Kişi Hukuku – Diğer Eşin Rızasına Bağlı Hukuksal İşlemler Velâyet, Velâyet Hakkının Doğumu, Kapsamı, Değiştirilmesi, Kaldırılması Evlilik Dışı Çocukların Velâyeti Velâyetin Sona Ermesi Vesayet, Vesayeti Gerektiren Hâller, Vesayet İşlerinde Görev ve Yetki Vasi Atanması, Vasiliğe Engel Hâller, Vasi Tayini Usulü Vesayetin Sona Ermesi, Vasinin Hesap Vermesi, Vasi, Kayyım Yasal Danışman ve Devletin Sorumluluğu Kayyım, Kayyım Tayinini Gerektiren Hâller, Kayyımlığın Sona Ermesi Yasal Danışmanlık, Yasal Danışman Atanmasını Gerektiren Hâller, Hükümleri Vesayet Daireleri, Vesayet Dairelerinin Müdahale Hakları, Sorumluluğu Soybağı, Soybağının Kurulması, Soybağının Reddi, Tanıma, Babalık Tanımanın İptali, Soybağının Düzeltilmesine İtiraz Davaları, Soybağının Hükümleri Evlâtlık, Evlât Edinme Koşulları, Evlât Edinmede Şekil, Evlâtlık İlişkisinin Sona Ermesi Konu İle İlgili Yasa ve Yönetmelikler Konu İle İlgili Milletlerarası Sözleşmeler
  140,14  TL143,00  TL