Anayasal Kitapları

Yayınevi/Marka
8 öğeden 1-8 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 1
 • Anayasa Yargısının Sınırları Sorunu

  Karton Kapak
  1979 yılında Bursa- İnegöl'de dünyaya geldi.1996 yılında İnegöl Ticaret Meslek Lisesi'nden, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan, 2004 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2008 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lİsans Programını, 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Doktora Programını tamamladı. 2009- 2012 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 18.08.2014 tarihinde Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı'na Yardımcı Doçent Doktor olarak atandı. Ferhat Uslu  İngilizce bilmektedir.
  32,83  TL33,50  TL
 • Bütün Konularıyla Anayasa Yargısı Dersleri

  Karton Kapak
  1979 yılında Bursa-İnegöl'de dünyaya geldi. 1996 yılında İnegöl Tİcaret Meslek Lisesi'nden, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan; 2004 yılında Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2008 yılında Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Anabilim Dalı, Kamu Hukuku Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı'nı; 2013 yılında İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı Doktora Programı'nı tamamladı. 2009-2012 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 18.08.2014 tarihinde Sakarya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı'na Yardımcı Doçent olarak atandı. Yrd. Doç Dr. Ferhat USLU anılan üniversitede Hukuka Giriş, Anayasa Hukuku, Anayasa Hukuku Genel Esaslar, Anayasa Yargısı, Türk Anayasa Hukuku, Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru, Siyasi Partiler Hukuku, İnsan Hakları Hukuku ve Genel Kamu Hukuku dersleri vermekte olup İngilizce bilmektedir.
  34,30  TL35,00  TL
 • Bir Demokrarik Hükümet Sistemi Olarak Yarı - Başkanlık Sistemi

  Karton Kapak
  Bu çalışma, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bilim Dalı yüksek lisans tezi olarak hazırlanmış olup, 05. 08. 2014 tarihinde Prof. Dr. Mustafa TİFTİK, Doç. Dr. Erdal ABDULHAKİMOĞULLARI, Yard. Doç. Dr. Yakup GÖNEN'den oluşan jüri önünde savunularak, oy birliği ile başarılı bulunmuştur. Türkiye'de hükümet sistemi tartışmaları, siyasilerden akademisyenlere kadar uzanan geniş bir çevrede, uzun zamandır tartışılan konular arasında yer almaktadır. Son olarak, 2007 yılında cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan kriz ve cumhurbaşkanını halkın seçmesi yolundaki değişiklik ile birlikte, Türkiye yeni bir döneme girmiştir. Yapılan anayasa değişikliği sonucunda, Türkiye'nin yarı- başkanlık sistemine adım atıp atmadığı konusu doktrinde tartışılmıştır. -Bir Demokratik Hükümet Sistemi Olarak Yarı-Başkanlık Sistemi- adlı çalışmamız iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde hükümet sistemlerinin sınıflandırılmasında kullanılan klasik ayrım olan kuvvetler ayrılığı ilkesi, hükümet sistemlerinin sınıflandırılması sorunu, hükümet sistemlerine ilişkin yeni sınıflandırma çalışmaları, kuvvetler ayrılığına dayanan hükümet sistemleri ele alınmıştır. İkinci bölümde ise yarı-başkanlık sistemini doğuran dinamikler, yarı-başkanlık sisteminin tanımı ve özellikleri, siyasal sistemimiz açısından avantajları ve dezavantajları, farklı ülkelerdeki yarı- başkanlık uygulamaları, yarı-başkanlık sisteminin ülkemizde uygulanması halinde doğabilecek sorunlar incelenmiştir. Bu çerçevede, parlamenter sistem, yarı-başkanlık sistemi ve başkanlık sisteminin ana hatlarını ortaya koyularak Türkiye'de sistem tartışmalarının hangi konularda odaklandığı belirlenmiş ve Türkiye'de yaşanan istikrarsızlık sorununu çözmek için, mevcut sisteme işlevsellik kazandıracak formüllere değinilmiştir. Anayasa Hukukunda hükümet sistemi tartışmalarını ele alan çalışmalar önem arz etmektedir, çünkü özellikle Türkiye'de istikrarsız yönetimlerin sonucu ağır olmuştur. Bu açıdan konunun incelenmesinin, anayasa hukukumuz açısından yararlı olacağı düşünülmüştür.
  34,30  TL35,00  TL
 • Çağdaş Kolluk Stratejileri

  Karton Kapak
  Güvenlik ve suç toplumsal hayatın en önemli öncelikleri arasındadır. Bireyler güvenlik sorunlarının ve suç korkusunun olmadığı toplumlarda daha özgürce yaşayabilirler. Bir toplumun en önemli unsuru olan özgürlük-güvenlik dengesini etkileyecek politik uygulamalar ve yasal düzenlemeler, geniş kitlelerin katılımıyla tartışılmalı ve karara bağlanmalıdır. Toplumlarda suç ile mücadele genellikle kolluk kuvvetlerinin temel görevi olarak algılanmış veya tanımlanmış olsa bile suç, her sosyal davranış gibi bireyin içinde ve dışında gelişen çok yönlü mikro ve makro seviyede oluşan bir davranışlar bütünüdür. Suçun nedenlerini açıklamaya yönelik yapılan karşılaştırmalı ampirik çalışmalar bazı mahalle, ilçe, il, bölge ve ülkelerin diğerlerine oranla neden daha fazla suç ürettiğini analiz etmeye çalışmışlardır. Yapılan çalışmalarda nüfus, gelir, eğitim, göç, kentleşme oranı ve gelir dağılımı gibi bazı sosyal, ekonomik ve demografik özelliklerin bu farklılıkta etkili olduğu gözlenmiştir. Suç, oldukça karmaşık ve toplumsal bir sorundur. Sadece bir değişkenle suç kavramını açıklamaya çalışmak oldukça yanıltıcı sonuçlar verir. Her değişken büyük resmi görebilmek için ancak bir birimlik bakış açısı sunabilir. Suç kavramını derinlemesine anlamak ve analiz edebilmek için bu değişkenlerin hiçbirisinin tek başına yeterli olamayacağı açıktır. Suçu sadece polisiye önlemlerle azaltmaya çalışmak oldukça imkansızdır. Suça etki eden tüm faktörleri değerlendirerek bu doğrultuda önlemler almak daha faydalı olacaktır. Suç bilimi literatüründe, suçu etkileyen faktörler genellikle beş ana kategoride özetlenmiştir. İlk kategori eğitim düzeyi, evlenme ve boşanma oranları ve ırklar/mezhepler gibi sosyal değişkenlerden oluşur. İkinci kategori ise işsizlik, gelir dağılımındaki eşitsizlik, ortalama gelir ve gayri-safi yurtiçi hâsıla, Gini katsayısı (gelirin adil dağılımı) gibi ekonomik değişkenlerden meydana gelir. Üçüncü kategori nüfus, nüfus yoğunluğu, kentleşme düzeyi, genç nüfus, toplumun yaş yapısı ve dağılımı, nüfusun erkek-kadın yüzdesi, kolluk kuvvetleri sayısı gibi demografik değişkenlerden oluşur. Dördüncü kategoriyi ise ceza, adalet ve yargı sistemlerinin güvenilirliği, tarafsızlık, adalet uygulamaları ve caydırıcılık mekanizmalarını inceleyen değişkenler ile cezaevleri ve cezaevi koşullarının kullanımı da dâhil olmak üzere suç davranışının cezalandırılması ile ilgili adalet değişkenleri oluşturur. Son kategoride ise park ve bahçe sayıları, oyun alanları, sosyal donatılar, yeterli ışık gibi çevresel faktörler ele alınır. Ülkemizde olduğu gibi dünya ülkelerin en önemli problemlerinden birisi de güvenliktir. PEW Araştırma Şirketinin dünya genelinde ve ülkemizde 2014 yılında yapmış olduğu anket çalışmasına göre suç ve yolsuzluk dünya ülkelerinin en önemli iki problemi arasında bulunmaktadır. Ülkemizde ise aynı şekilde suç (%68) ve yolsuzluk (%62) ülkemizin en önemli iki problemleri arasında bulunmaktadır.
  44,10  TL45,00  TL
 • Anayasa Yargısında İbadet Özgürlüğü

  Karton Kapak
  Din özgürlüğü değerlendirmesi ve beraberinde bir anayasal metot/standart uygulanması özellikle azınlık din ve inançları açısından önemlidir. Çünkü çoğunluk dinlerinin fiziksel imkanlar itibariyle daha rahat dışavurulacakları açıktır. ABD, Almanya ve Kanada gibi yargı düzenlerinde de görüldüğü üzere, bir anayasal demokrasinin varlığı için, azınlık din ve inançlarının ibadet özgürlüğü güvencesinden yararlanmaları vazgeçilmezdir. Bu bağlamda, Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’nin ibadet özgürlüğü taleplerini değerlendirirken belli bir anayasal analiz metodu üzerinden bir yaklaşım şekillendirmesi gerekmektedir. Talebin din özgürlüğü yönünden ele alınarak, anayasal bir analize tabi tutulması, hemen her toplumda tartışmalı olan dinsel konuların çoğunluk ideolojisine veya her yönüyle siyasi belirlemelere bağımlı kalarak, hukuk güvencesinden mahrum kalmasını da önleyebilecektir.      Anayasa hukukçusu Saadet Yüksel bu çalışmasında, din özgürlüğünün hukuki güvencesine yönelik hukuk korumasının dine değil, inanç ve ibadet özgürlüğüne yönelik olması hassasiyetiyle gerçekleşebileceğini söylüyor. Başkaca modelleri aynen alıntılamak veya bu talepleri ilk bakışta din-devlet ayrılığına aykırılıktan reddetmek yerine; her olayın özelliklerini dikkate almaya imkan verecek bir standart geliştirilmesi gerektiğini iddia ediyor. Bu standart, Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’nin özellikle ibadet özgürlüğüne müdaheleyi incelerken sorguladığı laikliğe dair yeni tanım arayışına da katkıda bulunacak ve bir tartıma imkan verecek olan “ölçülülük”tür.
  18,00  TL24,00  TL
 • Anayasa Hukukunda Hukuki Güvenlik İlkesi

  Anayasa Hukukunda Hukuki Güvenlik İlkesi

  Karton Kapak
  Hukuki güvenlik ilkesi, modern toplumda kuralların, uygulamanın ve mahkeme kararlarının sayısındaki artışın da etkisi ile gittikçe artan bir öneme sahiptir. Bununla birlikte, Türk ve İngilizce hukuk literatüründe teorik olarak çok fazla çalışılmadığı görülmektedir. Özellikle Türkiye'de konuyla ilgili monografik eser yazılmaması, hem bizi bu konuyu yazmaya iten sebep olmuş hem de oturmuş bir yargısal ve idari uygulamanın ortaya çıkmasını geçiktirmiştir. Çalışmanın ortaya konulması sırasında karşılaştığımız en temel zorluk, ilkenin teorik çerçevesini iyi bir şekilde ortaya koyabilmek olmuştur. Özellikle Türkiye'de hukuki güvenlik ilkesinin hukuk devleti kapsamında genel hatlarla değinilen soyut bir ilke konumunda bulunması, ilkenin mahkeme kararlarında açıkça ortaya konulmaması ve istikrarlı bir uygulamanın oluşmamış olması böyle bir çalışma yapılmasını daha da önemli hale getirmiştir. Belirtilen nedenlerle ''Anayasa Hukukunda Hukuki Güvenlik İlkesi'' adlı bu çalışma, hem teorik hem de pratik olmak üzere iki yönlü bir çalışma olarak planlanmıştır. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku dalında doktora tezi olarak savunulan bu çalışma, jüri tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.
  Temin Edilemiyor
 • Türk Anayasa Hukuku

  Türk Anayasa Hukuku

  Karton Kapak
  2009 yılında ilk baskısı, 2015 yılında altıncı baskısı yapılan Türk Anayasa Hukuku kitabımızın kapsam itibariyle hukuk fakültelerinin öğretimi için planlanmış olması, zaman zaman detaylara yer verilen bir eser olması karşısında, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile adalet meslek yüksekokullarına uygun ölçekte olup, öz itibariyle Türk anayasa hukukuna ilişkin bütün gerekli konuları içermekle birlikte detaylı doktrinel tartışmalara girmeyen bir esere duyulan ihtiyaç kendisini hissettirmektedir. Bu kitabın, gerek İİBF ve Adalet Meslek Yüksekokullarının Türk Anayasa Hukuku öğreniminde duyduğu kaynak kitap ihtiyacını karşılama niteliği ile gerekse KPSS ve diğer meslek sınavlarına hazırlıkta özet bilgi sunma niteliği ile değerli öğrencilerimize katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. Kitabın başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere, ihtiyaç duyan herkese yararlı olması en büyük arzumuzdur.
  Temin Edilemiyor