Anayasal Kitapları

Yayınevi/Marka
28 öğeden 1-16 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 2
 • İnsan Hakları Hukuku

  Karton Kapak
  Kitap, insan hakları hukuku alanında derli toplu ve sistematik bir kaynak olma iddiasındadır. Bu çerçevede, öncelikle insan hakları hukukuna bir giriş yapılmış, daha sonra insan haklarını düzenlenmesi, sınırlanması; uluslararası (Birleşmiş Milletler), bölgesel ve milli düzeyde (iç hukukta) korunması ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir. Kitabın ikinci kısmında temel hak ve özgürlükler, 1982 Anayasası’nın sistematiği temelinde incelenmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede, eşitlik hakkı ve ayrımcılık yasağı, kişi hak ve ödevleri, ekonomik, sosyal ve kültürel hak ve ödevler, siyasi haklar ve çocuk hakları ders kitabının boyutlarını aşmayacak düzeyde açıklanmıştır. 4. Baskısını yaptığımız bu kitap, değişen mevzuat, içtihatlar, insan hakları alanındaki uluslararası ve ulusal gelişmeler, literatür ışığında güncellenmeye ve gözden geçirilmeye çalışılmıştır.   Konu Başlıkları İnsan Hakları Kavramı İnsan Hakları Hukukunun Kaynakları İnsan Haklarının Düzenlenmesi ve Sınırlanması Eşitlik Hakkı ve Ayrımcılık Yasağı Kişi Hakları ve Ödevleri Siyasi Haklar Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar İnsan Haklarının Birleşmiş Milletler Düzeyinde Korunması İnsan Haklarının Bölgesel Düzeyde (Avrupa, Amerika, Afrika) Korunması İnsan Haklarının İç Hukukta Korunması  
  48,90  TL49,90  TL
 • Anayasa Yargısının Sınırları Sorunu

  Karton Kapak
  1979 yılında Bursa- İnegöl'de dünyaya geldi.1996 yılında İnegöl Ticaret Meslek Lisesi'nden, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan, 2004 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2008 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lİsans Programını, 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Doktora Programını tamamladı. 2009- 2012 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 18.08.2014 tarihinde Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı'na Yardımcı Doçent Doktor olarak atandı. Ferhat Uslu  İngilizce bilmektedir.
  32,83  TL33,50  TL
 • İnsan Hakları Mevzuatı

  Karton Kapak
  İnsan Hakları konusunda uluslararası sözleşmelerin de yer aldığı kanun metni, hem hak ihlaline uğrayanların, İnsan hakları konusunda çalışan sivil örgütlerin hem de il ve ilçe kurallarında görev yapan tüm kişilerin bilmeleri gereken mevzuat ve uluslararası sözleşmelere yer vermektedir.   Konu Başlıkları İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları Yönetmeliği İnsan Hakları Üst Kurulu ile Danışma Kurulu Yön. İnsan Hakları ihlali iddialarını inceleme Heyetleri Yön. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi İnsan Haklan Avrupa Sözleşmesi Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi İşkenceye Karşı BM Sözleşmesi İşkenceye Karşı Avrupa Sözleşmesi Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi BM Sözleşmesi Kadınların Siyasal Hakları BM Sözleşmesi Çocuk Hakları Bildirgesi Çocuk Hakları BM Sözleşmesi Çocuk Hakları Avrupa Sözleşmesi Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi Kopenhag Ölçütleri (Kriterleri)  
  8,58  TL8,75  TL
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Avrupa Birliği ve Türkiye Göç Hukuku

  Karton Kapak
  Çalışma, ana hatlarıyla, konu hakkında üç tür sonuca işaret etmektedir. Birincisi, genel olarak insan hakları, özel olarak da AİHS kaynaklı yükümlülükler ile genel olarak göç alanının, özel olarak da AB ve Türkiye göç hukukunun kesişim çizgilerini belirginleştirip, bu ikisi arasındaki ilişkiyi mümkün olduğunca netleştirmektedir. İkincisi, bu çalışma, ister AB ister ona üyelik yolundaki Türkiye söz konusu olsun, son yıllarda önemi giderek artan göç hukuku ile onun üstündeki kısıtlardan birisi olan ve önemi hiç azalmayan insan hakları arasındaki ilişki özelinde belirli bir eğilimi ortaya koymaktadır. İnsan hakları kaynaklı yükümlülükler, bir yandan, bir kişiye katı bir kuralı doğrudan uygulamaktan ziyade, o kişinin kişisel durumunu dikkate alan “bireyselleştirilmiş” bir değerlendirme üzerinden hareket etmeyi gerektirmektedir. Bu yükümlülükler, diğer yandan, pratikte etkili uygulanabilmek adına “kişisel özgürlüklerin geleneksel gardiyanı” addedilen mahkemelere ihtiyaç duymakta ve bu, gittikçe artan bir “yargısallaşma” veya “yargı önüne taşınma” hâli doğurmaktadır. Üçüncüsü, bu çalışma, AB ve Türkiye göç hukukunu AİHS ışığında hemen hemen tümüyle aydınlatırken; önümüzdeki yıllar, AB açısından ABTHŞ ile HGİ ve Türkiye açısından AY üzerinden temel hak korumasının “asgari müşterek” oluşturan AİHS standardının üstüne ne ölçüde çıkacağını gösterecektir.   Konu Başlıkları; Avrupa Birliği ile Türkiye İlişkileri Çerçevesinde Göç Hukuku ve İnsan Hakları (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) Avrupa Birliği ve Türkiye Bakımından Göç Hukuku Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Birliği’nin ve Türkiye’nin İnsan Haklarının Korunması Rejimindeki Yeri İnsan Hakları ve Mahkemeler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Göç ile Doğrudan İlgili Düzenlemeleri (AİHS md. 16, Dördüncü Protokol md. 2 (2), 3, 4 ve Yedinci Protokol md.1) Işığında Göç Hukuku Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Mutlak Hakları (AİHS md. 2, 3, 4) Işığında Göç Hukuku Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Serbest Dolaşım Özgürlüğü ile Özgürlük ve Güvenlik Hakkı (Dördüncü Protokol md. 2 (1) ile AİHS md. 5) Işığında Göç Hukuku Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı ile Evlenme Hakkı (AİHS md. 8 ile 12) Işığında Göç Hukuku Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Göç ile Alakalı Diğer Hakları (AİHS md. 9, 10, 11, Birinci Protokol md. 1 ve 2) Işığında Göç Hukuku Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Ayrımcılık Yasağına İlişkin Hakları (AİHS md. 14, On İkinci Protokol md. 1) Işığında Göç Hukuku Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Genel Usuli Hakları (AİHS md. 6 ve 13) Işığında Göç Hukuku
  83,30  TL85,00  TL
 • İnsan Hakları El Kitabı

  Karton Kapak
  İnsan Hakları alanı; giderek ülkemizde ve dünyada önem verilen, ilgi duyulan bir konu haline gelmiştir. İletişim olanaklarının artarak gelişmesi ve ülkeler arası geçişlerin giderek kolaylaşması insan haklarını küreselleştirmekte ve adeta "dünya vatandaşlığına" bir adım daha yaklaştırmaktadır. İnsan haklarına verilen anlam ve önemin tartışmalı toplumsal ve siyasi konularda ortak akla, nesnel ve bilimsel ölçütlere dayandırılması gerekir. Bu noktada "İnsan Hakları El Kitabı" gerek teorik yönüyle, gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından verdiği örnekler ile önemli bir boşluğu doldurmaktadır.   Konu Başlıkları; İnsan Hakları Kavramı, Önemi ve Felsefi Temelleri İnsan Haklarının Türleri İnsan Hakları Hukukunun Temel İlkeleri ile Başlıca Hak ve Özgürlük Konuları İnsan Hakları ile İlgili Ulusal ve Uluslararası Resmî Kurum ve Kuruluşlar İnsan Haklarını Koruyan Diğer Kurul ve Komisyonlardan Örnekler İnsan Hakları Kurulları Kanalıyla Hak Arama Yolları İnsan Hakları Konusunda Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve Eğitim
  36,75  TL37,50  TL
 • Bütün Konularıyla Anayasa Yargısı Dersleri

  Karton Kapak
  1979 yılında Bursa-İnegöl'de dünyaya geldi. 1996 yılında İnegöl Tİcaret Meslek Lisesi'nden, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan; 2004 yılında Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2008 yılında Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Anabilim Dalı, Kamu Hukuku Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı'nı; 2013 yılında İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı Doktora Programı'nı tamamladı. 2009-2012 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 18.08.2014 tarihinde Sakarya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı'na Yardımcı Doçent olarak atandı. Yrd. Doç Dr. Ferhat USLU anılan üniversitede Hukuka Giriş, Anayasa Hukuku, Anayasa Hukuku Genel Esaslar, Anayasa Yargısı, Türk Anayasa Hukuku, Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru, Siyasi Partiler Hukuku, İnsan Hakları Hukuku ve Genel Kamu Hukuku dersleri vermekte olup İngilizce bilmektedir.
  34,30  TL35,00  TL
 • Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Rehberi

  Sert Kapak
  Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Rehberi isimli bu kitabın ilk basısı teori ve doktrinden uzak tamamen bireysel başvuruculara yönelik olarak hazırlanmıştı. Bu ilkemizi ikinci basıda da sürdürme kararı aldık. İki yıl boyunca raportör olarak çalıştığım Anayasa Mahkemesinde ülkemizde yaşanan hak ihlallerinin röntgenini tam olarak çekme fırsatı buldum. Bu kitabı hazırlarken konuları ve içeriklerini bu tecrübelere göre oluşturdum. Başvuruculara lazım olacak tüm bilgileri basit şekilde aktarmaya gayret ettim. Özellikle emsal nitelikteki Anayasa Mahkemesi kararlarına konular içerisinde yer verdim. Birinci basımızda ifade ettiğimiz gibi kitabın, “bir hak bile olsa sahibine iade edilmesi idealine” hizmet etmesi en samimi arzumdur.   Konu Başlıkları Temel Kavramlar Bireysel Başvuru Kabul Edilebilirlik Kriterleri Bireysel Başvuruya Konu Olan Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Tarafından Güvence Altına Alınan Haklar
  107,80  TL110,00  TL
 • Siyasi Partiler ve Seçim Hukuku

  Karton Kapak
  “Siyasi partiler ve seçim hukuku, anayasa hukuku ve siyaset biliminin kesişme alanında konumlanmıştır. Özel ve ayrı bir bilimsel alan olma yolunda ilerleyen gelişim çizgisi sergilemektedir. Değişik yönlerden iç içe geçmiş siyasi partiler ve seçim hukukunu birlikte ele almak ve düşünmek her bakımdan daha anlamlı görünmektedir. Tek yönlü bakış açılarını yansıtan çalışmaların, doyurucu sonuçlar verebilmesinin güçlüğü nedeniyle siyasi partiler ve seçim hukukunun kendine özgü yönlerini bütünüyle kavrayan disiplinler arası yaklaşımlara dayalı araştırmalar, literatüre önemli katkılar sunabilir. Bu çalışmada, siyasi partiler ve seçim hukuku bütün yönleriyle ele alınmıştır. Tartışmalı konular ve başlıklar tüm boyutlarıyla irdelenmiştir. Bu kapsamda, yeri geldikçe karşılaştırmalı hukuktan da yararlanılarak, Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Seçim Kurulu kararları ışığında uygulama örnekleri ile fiili işleyişin aydınlığa kavuşturulması amaçlanmıştır. Yazarın, oldukça kapsamlı ve geniş bir alanı sadece taramakla yetinmeyip, çarpıcı saptamalar ve çözüm önerileriyle klasik eserlerden farklı bir kitap sunma çabası hayli dikkat çekicidir. Siyasi Partiler ve Seçim Hukuku isimli bu çalışma, ders kitabı niteliğinin yanı sıra, yalın ve sade dili, akıcı anlatımıyla bütün ilgililere ve genel okuyucuya hitap edebilecek niteliktedir.   Konu Başlıkları 1982 Anayasası’na Göre Siyasi Partiler Seçim Hukuku
  17,15  TL17,50  TL
 • İnsan Hakları

  Karton Kapak
  İnsan Hakları; birey, toplum ve devletler bakımından yaşamsal öneme sahip bir kavramdır. Özellikle demokrasi penceresinden bugünden geleceğe özlemle bakılması, bu kavramı daha önemli hale getirmektedir. Çünkü en yalın anlatımla, demokrasinin özünde hak ve özgürlükler vardır. Ancak demokratikleşme bağlamında, bireysel ve toplumsal sorunlarımızın çözümüne katkıyı amaçlıyorsak, öncelikle insan haklarına ilişkin temel ve analitik bilgiye sahip olmalıyız. Kitapta, hukuksal bir kavram olarak insan haklarının, uluslararası perspektiften korunması ve gelişmesini bulacaksınız. Kitapta şu konular işlenmiştir: Doktrinde insan haklarına kavramsal yaklaşım ve insani değerler temelinde kavrama yeni bir bakış getiren CANİM Modeli; İnsan haklarının düşünsel ve tarihsel gelişimi; Çağdaş insan hakları anlayışı ile Türkiye'nin etnik ve Kürt sorunu; Birleşmiş Milletler insan hakları sistemi; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Mahkemesi; Avrupa İşkenceyi Önleme Sözleşmesi ve Komitesi; AGİT insani Boyut Mekanizması; Uluslararası standartlar ve yargı kararları ekseninde, yaşam, işkenceye maruz kalmama, özgürlük ve güvenlik, adil yargılanma, sanık, azınlık, şelf – determinasyon ve çocuk hakları; Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru.   Konu Başlıkları İnsan Haklarına Yeni Bir Bakış Çağdaş İnsan Hakları Anlayışı, Etnik ve Kürt Sorunu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sistemi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Mahkemesi Avrupa İşkenceyi Önleme Sözleşmesi ve Komitesi AGİT İnsani Boyut Mekanizması Yaşam Hakkı, İşkenceye Maruz Kalmama Hakkı Özgürlük ve Güvenlik, Adil Yargılanma Hakkı Self–determinasyon, Sanık, Azınlık ve Çocuk Hakları Sözleşmeler, Raporlar ve Yargı Kararları Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
  23,52  TL24,00  TL
 • İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinde Kişiye Tanınan Özgürlük ve Güvenlik Hakkı

  Karton Kapak
  İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 5. maddesi, ilk olarak kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını temel kural olarak düzenlemekte, daha sonra bu hakkın güvencelerini ortaya koymakta ve hangi nedenlerle kısıtlanabileceğini sınırlı sayıda olmak üzere belirlemektedir. Buna göre kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı.iç hukukta İHAS'nin 5. maddesinde belirtilen nedenler dışında kısıtlanamayacaktır. Bu kitapta, insan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 5. maddesinde düzenlenen özgürlük ve güvenlik hakkı; özgürlüğün kısıtlanmasının yasal (meşru) olduğu haller ile özgürlüğün kısıtlanması durumunda öngörülen haklar alt başlıkları altında, önemli kavramların içerikleri açıklanmak suretiyle somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Kişi özgürlük ve güvenliği gibi en temel insan haklarından birini, devletin keyfi müdahalelerine karşı güvence altına almış olması nedeniyle, birey bazında bilinmesi gereken bu haklar, öğreti ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin dinamik yorumu neticesinde ulaşılan içtihatları ortaya konulmak suretiyle incelenmiştir. Kitapta özellikle yakalama, gözaltına alma ve tutuklama gibi ağır hak ihlalleri oluşturan tedbirlerin olması gereken sınırlarına değinilmiş ve bu tedbirlerin uygulanmasında ihlal olarak nitelendirilen durumlara ilişkin içtihatlara yer verilmiştir.   Konu Başlıkları Genel Bilgiler Özgürlüğün Kısıtlanmasına Getirilen Güvenceler ve Özgürlük Kısıtlamasının Yasal Olduğu Haller Özgürlüğü Kısıtlanan Kişinin Hakları
  29,40  TL30,00  TL
 • Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

  Karton Kapak
  Bu kitap; her gün yüzlerce örneği yaşanan ve en temel insan haklarından olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin pozitif hukukumuzdaki düzenlenişini en son yasal düzenlemeler ve yargı kararları ışığında incelemektedir. Bir kolektif hak ve özgürlük olarak toplantı ve gösteri yürüyüşlerine, gerek bireysel ve toplumsal bilinç artışı gerek terör örgütleri gibi illegal yapıların yasadışı amaçlara dönük kötü niyetli kullanımları nedenleriyle her geçen gün daha sık başvurulmaktadır. Anayasal hakkını yasal sınırlarda kullanmak isteyen herkes için; toplantı özgürlüğünün kullanılma usul ve esasları, idare ve güvenlik kuvvetleri için; erteleme, yasaklama ve dağıtma gibi idari yetkilerin özgürlük/güvenlik ekseninde orantılılık içerisinde kullanılmasının yöntem ve gerekleri, yargı mercilerince, yasadışı toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin katılımcı ve yöneticilerine uygulanacak cezai müeyyideler ile bu yasada öngörülen suçların terör suçları ve terör amacıyla işlenen suçlar ile ilişkisi ve basın açıklamalarının hukuki statüsü en son yasal düzenlemeler ve AİHM ve Yargıtay kararları doğrultusunda, uygulamada edinilen tecrübelerin ışığında incelenmiştir.   Konu Başlıkları Toplantı Hakkının Kullanılma Koşulları ve Yasal Sınırları Genel – Özel, Ani – Planlı, Açık – Kapalı Yer Toplantıları Toplantı Özgürlüğünün Düşünce Özgürlüğü, Dernek Özgürlüğü ve Sivil İtaatsizlik İle İlişkisi Erteleme – Yasaklama – Dağıtma Yetkilerinin Kullanılması Basın Açıklamalarının Hukuki Durumu Terör Suçları ve Terör Amacıyla İşlenen Suçların 2911 Sayılı Yasa ile İlişkisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yargıtay Kararlarında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri  
  46,06  TL47,00  TL
 • Anayasa Mahkemesinin Vergiye İlişkin Kararlarında Kamu Yararı

  Karton Kapak
  Hukuk sınırlarını aşan; zaman içinde, hatta ekonomik ve sosyal gelişmeye bağlı olarak farklı yorumlanabilen kamu yararı kavramı, Anayasa Mahkemesi kararlarında genellikle yasaların dayanağı, yasaların ve idari işlemlerin sınırlama nedeni olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada Anayasa Mahkemesi’nin vergiye ilişkin kararlarında kamu yararı kavramının kullanımını incelemek, analiz etmek ve değerlendirmek amaçlanmıştır. Birinci bölümde kamu yararı kavramı konusunda genel açıklamalar yapılmakta, kapsamı ve işlevleri açıklanmakta ve kamu yararına atfedilen nitelikler ortaya konulmaktadır. Sonra anayasada kamu yararı kavramının kullanıldığı hükümler sergilenerek kavramın Anayasa Mahkemesi kararlarında genel olarak kullanımı incelenmektedir. Birinci bölümün izleyen kısmında vergi kanunlarına ilişkin anayasal ilkeler belirtildikten sonra vergi kanunlarının Anayasa Mahkemesi tarafından denetiminde dikkate alınan ilkeler açıklanmaktadır. İkinci bölümde 1982 yılından günümüze kadar Anayasa Mahkemesi’nin vergiye ilişkin kararları taranarak kamu yararı kavramına yer verilenlerin ilgili kısımları ortaya konulmakta ve kamu yararı kavramı açısından analiz edilmektedir. Üçüncü bölümde öncelikle Anayasa Mahkemesinin vergiye ilişkin kararlarında kamu yararı kavramına yüklediği anlam araştırılmakta ve analiz edilmektedir. Bölümün ikinci kısmında ise çalışmamız kapsamındaki kararlarda Anayasa Mahkemesi’nin hukukilik denetimi mi yoksa yerindelik denetimi mi yaptığı incelenmekte ve değerlendirilmektedir.   Konu Başlıkları; Genel Olarak Kamu Yararı ve Vergi Yasalarının Anayasa Mahkemesi Tarafından Denetiminde İlkeler Anayasa Mahkemesinin Vergiye İlişkin Kararlarında Kamu Yararı Kavramı Anayasa Mahkemesinin Vergiye İlişkin Kararlarında Kamu Yararı Kavramına Yüklediği Anlam ve Değerlendirilmesi
  31,85  TL32,50  TL
 • Türkiye'de Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

  Karton Kapak
  Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolu, yeni ve hak aramada oldukça önemli, sonuç alınabilir bir yol. Anayasa Mahkemesi’ne başvuru, Türkiye için yeni bir başvuru yolu olması nedeniyle, usul ve içerik tartışmalarına ve yorumlara açıktır. Her bir yargı düzeninin işleyişindeki farklılıklar dikkate alındığında, farklı yargı düzenleri kapsamında, kendilerine özgü koşulların, bireysel başvuruda nasıl değerlendirileceği konusu ise, ayrı bir zorluğu oluşturmakta ve bu bakımdan netleşmeye gereksinim duyulmaktadır. Farklı mahkemelerde deneyimleri olup, aynı zamanda akademik çalışma yapanlar tarafından, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurunun, akademik boyutlarıyla ve farklı yargı düzenleri açılarından detaylı bir şekilde irdelendiği bu çalışma, bu özelliğiyle diğer bu konudaki çok sayıda çalışmadan farklılaşmakta, özgünlük taşımaktadır. Teorik belirlemeler ışığında, evrensel düzeyde hak ve özgürlük alanındaki geniş ve derin birikimin, bireysel başvuru mekanizmasıyla Türkiye’de yaşama indirgenmesi yönünde, uygulamaya katkıda bulunmak ise, bu çalışmanın asıl amacını oluşturmaktadır.   Konu Başlıkları Türkiye'de Anayasa Şikayetini Hazırlayan Koşullar, Sevtap Yokuş Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yolu, Eylem Çakmaz Örnek Uygulamalar Işığında Bireysel Başvuru ve Geleceği, Mustafa Kuş Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yolunun Ceza Mahkemelerinden Verilen Kararlar Bakımından Değerlendirilmesi, Caner Gürühan Bireysel Başvuru Yolunun İdari Yargı Kararları Bakımından Değerlendirilmesi, Bekir Özçelik Anayasa Şikayeti (Bireysel Başvuru) Kabul Edilebilirlik İncelemesi ve Bu Kapsamda Önemli Zarar Kriteri, Mustafa Selman Çelik Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurularda Kabul Edilemezlik Nedenleri, Özcan Özbey Bireysel Başvuruda Güncel Sorunlar, Hakan Atasoy  
  48,51  TL49,50  TL
 • Bir Demokrarik Hükümet Sistemi Olarak Yarı - Başkanlık Sistemi

  Karton Kapak
  Bu çalışma, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bilim Dalı yüksek lisans tezi olarak hazırlanmış olup, 05. 08. 2014 tarihinde Prof. Dr. Mustafa TİFTİK, Doç. Dr. Erdal ABDULHAKİMOĞULLARI, Yard. Doç. Dr. Yakup GÖNEN'den oluşan jüri önünde savunularak, oy birliği ile başarılı bulunmuştur. Türkiye'de hükümet sistemi tartışmaları, siyasilerden akademisyenlere kadar uzanan geniş bir çevrede, uzun zamandır tartışılan konular arasında yer almaktadır. Son olarak, 2007 yılında cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan kriz ve cumhurbaşkanını halkın seçmesi yolundaki değişiklik ile birlikte, Türkiye yeni bir döneme girmiştir. Yapılan anayasa değişikliği sonucunda, Türkiye'nin yarı- başkanlık sistemine adım atıp atmadığı konusu doktrinde tartışılmıştır. -Bir Demokratik Hükümet Sistemi Olarak Yarı-Başkanlık Sistemi- adlı çalışmamız iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde hükümet sistemlerinin sınıflandırılmasında kullanılan klasik ayrım olan kuvvetler ayrılığı ilkesi, hükümet sistemlerinin sınıflandırılması sorunu, hükümet sistemlerine ilişkin yeni sınıflandırma çalışmaları, kuvvetler ayrılığına dayanan hükümet sistemleri ele alınmıştır. İkinci bölümde ise yarı-başkanlık sistemini doğuran dinamikler, yarı-başkanlık sisteminin tanımı ve özellikleri, siyasal sistemimiz açısından avantajları ve dezavantajları, farklı ülkelerdeki yarı- başkanlık uygulamaları, yarı-başkanlık sisteminin ülkemizde uygulanması halinde doğabilecek sorunlar incelenmiştir. Bu çerçevede, parlamenter sistem, yarı-başkanlık sistemi ve başkanlık sisteminin ana hatlarını ortaya koyularak Türkiye'de sistem tartışmalarının hangi konularda odaklandığı belirlenmiş ve Türkiye'de yaşanan istikrarsızlık sorununu çözmek için, mevcut sisteme işlevsellik kazandıracak formüllere değinilmiştir. Anayasa Hukukunda hükümet sistemi tartışmalarını ele alan çalışmalar önem arz etmektedir, çünkü özellikle Türkiye'de istikrarsız yönetimlerin sonucu ağır olmuştur. Bu açıdan konunun incelenmesinin, anayasa hukukumuz açısından yararlı olacağı düşünülmüştür.
  34,30  TL35,00  TL
 • Çağdaş Kolluk Stratejileri

  Karton Kapak
  Güvenlik ve suç toplumsal hayatın en önemli öncelikleri arasındadır. Bireyler güvenlik sorunlarının ve suç korkusunun olmadığı toplumlarda daha özgürce yaşayabilirler. Bir toplumun en önemli unsuru olan özgürlük-güvenlik dengesini etkileyecek politik uygulamalar ve yasal düzenlemeler, geniş kitlelerin katılımıyla tartışılmalı ve karara bağlanmalıdır. Toplumlarda suç ile mücadele genellikle kolluk kuvvetlerinin temel görevi olarak algılanmış veya tanımlanmış olsa bile suç, her sosyal davranış gibi bireyin içinde ve dışında gelişen çok yönlü mikro ve makro seviyede oluşan bir davranışlar bütünüdür. Suçun nedenlerini açıklamaya yönelik yapılan karşılaştırmalı ampirik çalışmalar bazı mahalle, ilçe, il, bölge ve ülkelerin diğerlerine oranla neden daha fazla suç ürettiğini analiz etmeye çalışmışlardır. Yapılan çalışmalarda nüfus, gelir, eğitim, göç, kentleşme oranı ve gelir dağılımı gibi bazı sosyal, ekonomik ve demografik özelliklerin bu farklılıkta etkili olduğu gözlenmiştir. Suç, oldukça karmaşık ve toplumsal bir sorundur. Sadece bir değişkenle suç kavramını açıklamaya çalışmak oldukça yanıltıcı sonuçlar verir. Her değişken büyük resmi görebilmek için ancak bir birimlik bakış açısı sunabilir. Suç kavramını derinlemesine anlamak ve analiz edebilmek için bu değişkenlerin hiçbirisinin tek başına yeterli olamayacağı açıktır. Suçu sadece polisiye önlemlerle azaltmaya çalışmak oldukça imkansızdır. Suça etki eden tüm faktörleri değerlendirerek bu doğrultuda önlemler almak daha faydalı olacaktır. Suç bilimi literatüründe, suçu etkileyen faktörler genellikle beş ana kategoride özetlenmiştir. İlk kategori eğitim düzeyi, evlenme ve boşanma oranları ve ırklar/mezhepler gibi sosyal değişkenlerden oluşur. İkinci kategori ise işsizlik, gelir dağılımındaki eşitsizlik, ortalama gelir ve gayri-safi yurtiçi hâsıla, Gini katsayısı (gelirin adil dağılımı) gibi ekonomik değişkenlerden meydana gelir. Üçüncü kategori nüfus, nüfus yoğunluğu, kentleşme düzeyi, genç nüfus, toplumun yaş yapısı ve dağılımı, nüfusun erkek-kadın yüzdesi, kolluk kuvvetleri sayısı gibi demografik değişkenlerden oluşur. Dördüncü kategoriyi ise ceza, adalet ve yargı sistemlerinin güvenilirliği, tarafsızlık, adalet uygulamaları ve caydırıcılık mekanizmalarını inceleyen değişkenler ile cezaevleri ve cezaevi koşullarının kullanımı da dâhil olmak üzere suç davranışının cezalandırılması ile ilgili adalet değişkenleri oluşturur. Son kategoride ise park ve bahçe sayıları, oyun alanları, sosyal donatılar, yeterli ışık gibi çevresel faktörler ele alınır. Ülkemizde olduğu gibi dünya ülkelerin en önemli problemlerinden birisi de güvenliktir. PEW Araştırma Şirketinin dünya genelinde ve ülkemizde 2014 yılında yapmış olduğu anket çalışmasına göre suç ve yolsuzluk dünya ülkelerinin en önemli iki problemi arasında bulunmaktadır. Ülkemizde ise aynı şekilde suç (%68) ve yolsuzluk (%62) ülkemizin en önemli iki problemleri arasında bulunmaktadır.
  44,10  TL45,00  TL