Bilişim & İnternet Kitapları

Yayınevi/Marka
5 öğeden 1-5 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 1
 • Elektronik Ortamda Kişilik Hakkının Korunması

  Sert Kapak
  Elektronik ortam, elektronik haberleşme alt yapısını kullanan; fiziki ve toplumsal ağlar ile bilgisayarları ve insanları birbirine bağlayan; en önemli bileşenleri telekomünikasyon, internet ve sosyal medya olan yeni bir olgu ve ortamı ifade etmektedir. Zamandan ve mekândan soyutlanmış bu ortam, aynı zamanda, çeşitli suç ve hak ihlallerin gerçekleştiği bir yer olup kişilik hakkı, bu ortamda en çok ihlal edilen haktır. Bu çalışmada, telekomünikasyon, internet ve sosyal medyada kişilik hakkı ihlallerinin nasıl gerçekleştiği konusu teknik ve hukuki boyutları ile ortaya konulmaya; kişilik hakkı ihlalleri nedeniyle elektronik ortamın süjelerinden olan internet servis sağlayıcıları ve aracıları ile diğer internet süjelerinin sorumluluğu konusu irdelenmeye ve elektronik ortamda gerçekleşen kişilik hakkı ihlallerinde getirilen genel ve özel hukuki korunma yolları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca konunun karşılaştırmalı hukuk ve yargı kararlarından örneklemeler yapılmak suretiyle zenginleştirilmesi amaçlanmıştır.   Konu Başlıkları Kavramsal Çerçeve: Kişilik Hakkı ve Elektronik Ortam Elektronik Ortamda Gerçekleşen Kişilik Hakkı İhlalleri Elektronik Ortamda Gerçekleşen Kişilik Hakkı İhlallerinde Sorumluluk Elektronik Ortamda Gerçekleşen Kişilik Hakkı İhlallerinde Hukuki Korunma
  87,22  TL89,00  TL
 • Bilişim - İletişim Mevzuatı

  Karton Kapak
  İlgili Kanun ve Yönetmeliklerin eklendiği kitap, özellikle Bilişim – İletişimle alakalı meslek gruplarında görev yapanların yanı sıra bu mevzuat hakkında bilgi sahip olmak isteyen okurların, bilmeleri gereken tüm mevzuatı içermektedir.   Konu Başlıkları Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kanunu Evrensel Hizmet Kanunu Elektronik Haberleşme Kanunu İnternet Yayınlarının Düzenlenmesi Kanunu Elektronik İmza Kanunu Kişisel Bilgilerin işlenmesi ve Gizliliği Yönetmeliği Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliği Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği Telsiz işlemlerine İlişkin Yönetmelik Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği Elektronik Haberleşmede Tüketici Hakları Yönetmeliği İnternet Alan Adları Yönetmeliği İnternet Ortamında Yapılan Yayınlar Yönetmeliği İletişiminin Tespiti, Dinlenmesi ve Kaydı Yönetmeliği Elektronik İmza Kanunu Yönetmeliği  
  10,68  TL10,90  TL
 • İletişimin Denetlenmesi

  Karton Kapak
  Eserin birinci bölümünde, “telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi”, “iletişimin tespit edilmesi”, “iletişimin kaydedilmesi”, “mobil telefonun yerinin tespit edilmesi” ve “sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi” gibi tedbirlerden ne anlaşılması gerektiği etraflı bir şekilde açıklanmıştır. İkinci bölümde, 6526 ve 6572 sayılı Kanunlarla CMK’nın 135. maddesinde yapılan değişiklikler ışığında iletişimin denetlenmesi tedbirine başvurulmasının koşulları ayrıntılı bir şekilde incelenmiş, tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişiler ve bu bağlamda müdafilerin iletişimlerinin denetlenmesi, haklarındaki soruşturma özel usullere tabi olan kamu görevlileri, hâkim ve savcılar, avukatlar ve milletvekilleri ile MİT mensupları hakkında tedbir kararı verilmesinin koşulları; keza, rıza üzerine iletişimin denetlenmesinin mümkün olup olmadığı, iletişimin tarafı olan kişinin karşı tarafın rızası olmadan iletişimi kaydetmesi gibi konular ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Üçüncü bölümde iletişimin denetlenmesi sonucu elde edilen kayıtların muhafaza edilmesi ve imha edilmesi konuları ele alınmış; ayrıca 6545 sayılı Kanunla 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna eklenen geçici 8. maddesi ile 6545 sayılı Kanunla değişik CMK’nın 141 ve devamı maddeleri uyarınca hukuka aykırı tedbir kararı verilmesi ve uygulanması sonucu meydana gelen zarar nedeniyle devletin, hakimler ile C.Savcılarının hukuksal sorumluluğu konusu irdelenmiştir. "Denetim Sonucu Elde Edilen Delillerin Değerlendirilmesi" başlığını taşıyan eserimizin dördüncü bölümünde, tedbirin uygulanması sonucu elde edilen delillerin ispat bakımından değeri, tek başına mahkûmiyete esas olup olamayacağı; keza tesadüfen elde edilen delillerden ne anlaşılması gerektiği ve bu delillerin soruşturmaya ve hükme esas alınıp alınamayacağı konusu karşılaştırmalı hukuk ve Yargıtay içtihatları ışığında detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Bu bölümde ayrıca suçun önlenmesi amacıyla yapılan iletişimin dinlenmesi ve/veya kaydedilmesi sonucu elde edilen delillerin suç işlendikten sonra soruşturma ve kovuşturmada kullanılıp kullanılamayacağı konusu ile denetim sonucu elde edilen delillerin disiplin soruşturmalarında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda bilgi verilmiştir. Son olarak bu bölümde tedbire ilişkin başvuru koşullarına ve ilişkin yapılan yasal değişikliklerin delillerin değerlendirilmesine etkisi ele alınmıştır. Kitabın sonundaki "ilgili kararlar" bölümünde ise Yargıtay’ın iletişimin denetlenmesi ile Danıştay’ın iletişimin denetlenmesi suretiyle elde edilen delillerin disiplin soruşturmalarında kullanılması konusundaki emsal kararlarına; ayrıca Yargıtay ve Danıştay’ın, gerek hukuka aykırı olarak iletişimin denetlenmesi, gerekse hukuka aykırı ses ve görüntü kaydı sebebiyle açılan tazminat davalarına ilişkin emsal kararlarına yer verilmiştir.   Konu Başlıkları; İletişimin Denetlenmesi Denetim Şekilleri ve Denetimin Koşulları Denetim Kararı Verme Yetkisi Elde Edilen Kayıtların Muhafaza ve İmha Edilmesi Hukuka Aykırı Denetim Halinde Tazminat Yükümlülüğü Denetim Sonucu Elde Edilen Delillerin Değerlendirilmesi Tesadüfen Elde Edilen Delillerin Değeri İlgili Kararlar
  78,30  TL79,90  TL
 • Hizmet Sağlayıcıları ve Aracı Hizmet Sağlayıcılarının Yükümlülükleri

  Karton Kapak
  Alıcı ve satıcılar arasında fiziksel ortamda gerçekleşen klasik ticari faaliyetler, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda giderek internet ortamına taşınmaya başlamıştır. Yapılan çalışmalar, elektronik ortamda sürdürülen ticari faaliyetlerin her geçen gün arttığını göstermekte ve bu konudaki işlem hacminde önümüzdeki yıllarda çok daha hızlı ve büyük gelişmelerin yaşanacağına işaret etmektedir. İnternet ortamında mal ve hizmetler artık" kullanıcıların" "bir tık" ötesinde yer almaktadır. Bu çalışmada, 5 Kasım 2014 tarihinde yayınlanan 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da, hizmet sağlayıcılar ve aracı hizmet sağlayıcılar için elektronik ticaret faaliyetinin yürütülmesi kapsamında öngörülen yükümlülükler incelenmiştir.   Konu Başlıkları Temel Kavramlar Bilgi Verme Yükümlülüğü Siparişe İlişkin Yükümlülükler Kişisel Verilerin Korunması Yükümlülüğü İçerik Denetimi
  32,83  TL33,50  TL
 • İnternete Erişim Yasakları

  Karton Kapak
  Kitap Tanıtım Yazısı (Kapaktan): Günümüzde internet, neredeyse yaşantımız için vazgeçilmez bir unsur haline geldi. Bilişim suçları adlı yeni suç türleri ve bunlara uygulanacak yaptırımlar bir süredir tartışılmaktadır. Konunun diğer önemli boyutu ise internete erişim yasaklarıdır. Artık pek çok internet sitesinin, sosyal medya hesaplarının milli güvenlik, kişiliğin korunması, müstehcenlik gibi değişik nedenlerle erişime engellendiğine tanık olmaktayız. Peki tüm bu erişim engellemeler hangi mevzuata dayanmaktadır? Konu hakkındaki yargı kararları nelerdir? Uygulamada karşılaşılan sorunlar nelerdir?  "İnternete Erişim Yasakları ve Hukuka Aykırılıklar"  konulu doktora tezinden kitaba uyarlanan bu çalışmada,  son günlerde sıklıkla duymaya alıştığımız internete erişim yasakları;  başta 5651 Sayılı Kanun olmak üzere değişik mevzuattaki düzenlemelerle birlikte, örnek ve güncel yargı kararları, uygulamadan örnekler; temel hak ve özgürlükler; karşılaştırmalı hukuk verileri ve istatistiki bilgiler ışığında; eleştirel bir gözle, çözüm önerileri de getirilerek detaylı şekilde incelenmiştir. Bu bağlamda, hukukumuzda yeni yeni uyulama alanı bulan "unutulma hakkı" kavramı da örnek içtihatlar ışığında incelenmiştir. Hukukçular ve konuya ilgi duyanlar için yararlı olmasını dilerim. Kitapta Bulunan Konu Başlıkları -        5651 Sayılı Kanunda Düzenlenen Erişim Yasakları -        Diğer Kanunlarda Düzenlenen Erişim Yasakları -        Erişim Yasaklarının Temel Hak ve Özgürlüklerle İlişkisi -        Kişiliğin Korunması ve Erişimin Engellenmesi -        Erişim Yasaklarıyla İlgili AİHM Kararları -        Erişim Yasaklarıyla İlgili Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları -        Erişim Yasaklarıyla İlgili  Anayasa Mahkemesi  Kararları -        Erişim Yasaklarıyla İlgili Yargıtay Kararları -        Erişim Yasaklarıyla İlgili  Danıştay Kararları -        Erişim Yasaklarıyla İlgili   Amerikan Federal Yüksek Mahkemesi Kararları -        Öğreti Görüşleri ve Tartışmalar -        İnternet Öznelerinin Sorumlulukları -        Unutulma (Silme) Hakkı -        Uygulamadan Örnekler
  73,99  TL75,50  TL