Fikri Mülkiyet Kitapları

Yayınevi/Marka
14 öğeden 1-14 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 1
 • Marka Hukuku Mevzuatı

  Sert Kapak
  Eserde, Markaların Korunması Hakkında 556 sayılı KHK esas alınmış ve her bir maddenin veya bazen bendin altında ilgili olduğu ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri ile Yargıtay’ın bu hükme ilişkin örnek kararlarına yer verilmiştir. Kararname dışında atıf yapılan ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerinin metinleri de eserde sıralanmıştır. Eser, marka hukuku ile ilgili tüm mevzuata topluca ve karşılaştırmalı olarak ulaşma imkanı sunmaktadır. Böylelikle uygulamacılar için önemli bir referans kaynağı oluşturulmuştur.   Konu Başlıkları Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı KHK Marka Yönetmeliği Sınıflandırma Tebliği Uluslararası Antlaşmalar AB Tüzük ve Yönergeleri Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında 555 sayılı KHK Coğrafi İşaret Yönetmeliği
  87,22  TL89,00  TL
 • Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi

  Karton Kapak
  Fikri ve sınai hakları içeren gayrimaddi hakların işletmeler açısından öneminin artması ve ekonomik değerinin büyük boyutlara ulaşmasıyla birlikte vergilendirilmeleri konusu da günümüzde önem kazanmıştır. Gayrimaddi hakların işletme bilançolarında gösterilmesi, amortismanı, değerlemesi, satışı veya kiralanması suretiyle elde edilen kazançların gerçek kişiler ve kurumlar açısından vergilendirilmesi ile söz konusu işlemlerin katma değer vergisi boyutu ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları karşısındaki durumunun incelendiği bu çalışmada genel vergilendirme esasları ile birlikte özellik arz eden hususlar da incelenmiş, son zamanlarda hızla yaygınlaşan franshising işlemlerinin vergilendirilmesi ise ayrı bir bölüm içerisinde ele alınmıştır. Ayrıca, telif hakları ve patent kazançlarına ilişkin istisna düzenlemesi ve istisnadan yararlanma koşulları incelenerek, istisnanın kapsamı ve koşullarıyla ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmamız kapsamında, gayrimaddi hakların vergilendirilmesi ile ilgili olarak uygulamada ortaya çıkan sorunlar ile vergi mevzuatında yapılması gerekli düzenlemeler de yer verilmiştir.   Konu Başlıkları Fikri Haklar (Telif Hakları) Marka, Patent, Faydalı Model, Tasarım Teknik Bilgi (Know–How) Arama, İşletme, İmtiyaz Hakları Franchising Gayrimaddi Hakların Aktifleştirilmesi, Amortismanı, Değerlemesi Tam ve Dar Mükellef Gerçek Kişilerde Vergilendirme Tam ve Dar Mükellef Kurumlarda Vergilendirme Katma Değer Vergisi Açısından Gayrimaddi Haklar Franchising İşlemlerinin Vergilendirilmesi
  28,42  TL29,00  TL
 • Uygulamada Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku

  Karton Kapak
  İlk baskısı 2008’de yapılmış olan kitabın aradan geçen süre üzerine gelişmeler, değişiklikler ve güncel içtihatlar dikkate alınarak güncellenmesi sağlanmıştır. Kitap, ülkemiz telif hukuku alanında uygulamaya ilişkin ve giriş seviyesini aşar nitelikte hazırlanmış bulunuyor. Bir yandan hukukçu olmayan eser sahiplerine hakların basitçe tanıtımı yapılırken, bir yandan da zengin uygulamalı örnekler yansıtılmakta ve ilkelerle bağlantıları kurulmaktadır. Telif haklarının dinamik ve kompleks doğası, hak sahiplerinin haklarını korumalarında ve takiplerinde güçlük yarattığı gibi, hukukçuları da algılama, yorumlama ve uygulamada zorlamaktadır. Bu bakımdan, öğretiye ilişkin referansların ve tartışmaların özetlenmesine çalışılmış, uygulamada görülen çelişkili kararların yarattığı boşluklara olabildiğince dikkat çekilmiştir. Telif haklarının korunması konusunda ihtisas mahkemeleri ile Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin önemli bir rolü bulunmaktadır. Kitabın uygulamacı elinden çıkmış olmasının, somut, sade bir dil kullanılmış olmakla; gerek eser sahipleri, hak sahipleri, gerekse hukukçular için pratik kolaylıklar sağlayacağı umulmaktadır.   The book has been updated to reflect the developments and changes since its first edition in 2008, as well as the latest Supreme Court decisions. It covers subjects regarding the implementation of copyright law, beyond the introductory level. While a simple introduction is made for the interested laymen about authors’ rights, on the other hand ample examples of cases are provided in conjunction with the applicable principles. The dynamic and complex nature of copyright makes protection and pursuit of these rights by the authors difficult and; understanding, interpreting and applying them constitutes a serious challenge to jurists. In that respect, references to and disputes on theoretical issues are kept brief, and more emphasis is made on the grey areas that result from conflicting judgments of the courts. Specialized courts and the 11th Civil Chamber of the Supreme Court play a significant role in the protection of copyrights. The book has been written by an intellectual property judge, in plain language, expecting that it would be useful for authors, copyright owners and jurists.   Konu Başlıkları Eser Sahipliği Mali ve Manevi Haklar Bağlantılı Hak Sahipliği Bandrol Uygulaması Bandrol İhlalleri Hukuk ve Ceza Davaları Güncel 11. HD, 7. CD ve 19. CD İçtihatları Veri Tabanları İnternet Ortamı ve Telif Sorunları FSEK ve Haksız Rekabet
  81,83  TL83,50  TL
 • Mimaride Telif Hakları

  Karton Kapak
  Çalışmada, mimaride karşılaşılan telif hakkı konuları ele alınmıştır. Bu alanda korunan eserler temelde mimari plan ve projeler ile mimari eserlerdir. Çalışmada ayrıca mimari maketler ile mühendislik projeleri de ele alınmış, telif hakkı korumasının kapsam ve şartları her eser türü ayrı ayrı belirlenmiştir. Mimari telif hukukunda değişiklikler konusu öteden beri uyuşmazlıkların temel kaynaklarından birisi olmuştur. Çalışmada, değişikliklerin eser sahibinin haklarını nasıl etkilediği ayrı ayrı incelenmiştir. Bu açıdan mimari eserlerin değiştirilmesi özel bir yere sahiptir. Zira konu mülkiyet hukuku ile telif hukukunun kesiştiği bir alan niteliği taşımaktadır. Çalışmanın amacı, mimaride telif hakları konusunda bir tartışma zemini oluşturmaktır. Zira özellikle mimari eserler bakımından konunun ülkemiz açısından gittikçe daha çok önem kazanmakta olduğu görülmektedir.   Konu Başlıkları; Tarihi Gelişim, Eser Kavramı ve Koruma Konuları Eser Sahibi, Eser Sahipliğinden Doğan Haklar ve Sınırlamalar Mimaride Değişiklikler ve Menfaatlerin Dengelenmesi Hukuk Davaları
  41,65  TL42,50  TL
 • Marka Hakları ve Korunması

  Karton Kapak
  "Marka Hakları ve Korunması" kitabımızda, Marka Hukukunun temel ulusal kaynağı olan 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre marka kavramı, marka olarak tescil olunamayacak işaretler ve tescil aşamasından başlayarak, markanın hükümsüzlüğü ve iptali ile markaya tecavüz halinde alınacak önlemler ve talepler incelenmiş, marka hakkının kötüye kullanılmasını engellemek amacıyla öncelikle ulusal ve daha sonra da uluslararası koruma biçimleri konusunda açıklamalar yapılmış ve konuların alt kısımlarına, paylaşılan görüşlerden oluşan ve konuyu ilgilinin anlayışına yakınlaştıran güncel Yargıtay kararları alınmıştır. Marka mevzuatının güncellenmiş haline de ulaşımı ve kullanılmasına kolaylık sağlayacak biçimde kitabın son bölümünde yer verilmiştir.   Konu Başlıkları Markanın Tescil Safhaları Tescil Edilemeyen Markalar Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamı Markayı Kullanma Zorunluluğu Marka Hakkının Kullanılmasından Doğan Haklarla İlgili Hukuki İşlemler Marka İptali ve Hükümsüzlük Davaları Marka Tecavüzüne İlişkin Hukuk ve Ceza Davaları Marka Mevzuatı  
  112,70  TL115,00  TL
 • Tanınmış Marka ve Markanın Sulandırılması

  Karton Kapak
  Markaya yapılan yatırımlar, reklam çalışmaları, marka ile sunulan mal veya hizmetin yüksek kalitesi gibi etkenler sonucunda zaman içinde marka belli bir tanınmışlığa ulaşmış olabilir. Ulaşılan bu yüksek tanınırlık o marka ile tüketiciye tanıtılan mal veya hizmetin tercih edilmesinde markanın oynadığı rolü daha da önemli hale getirmektedir. Tanınmış marka kavramının uluslararası metinler ve mahkeme kararları ışığında değerlendirildiği kitabımızda, sulanma kavramına da yer verilmiş, ayrıca tanınmış markanın kullanılmadığı sınıflarda bir savunma markası olarak tescil edilmesine de değinilmiştir. İncelenen uluslararası metinlerin arasında Sınai Hakların Korunmasına İlişkin imzalanan Paris Sözleşmesi, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması ve Amerikan Marka Sulanma Yasası yer alırken, ilgili yasal düzenlemelerin uygulamada nasıl yorumlandığının anlaşılabilmesi açısından gerek ülkemiz gerekse yabancı mahkeme kararlarına da yer verilmiştir."   Konu Başlıkları Marka Kavramı, Fonksiyonları ve Sınıflandırılması Tanınmış Marka Kavramı, Türk Hukukundaki Düzenleme Uluslararası Metinler Işığında Tanınmış Marka
  31,85  TL32,50  TL
 • Fikri Mülkiyet Hakları ve Haksız Rekabet Davaları

  Sert Kapak
  Fikri Mülkiyet Hakları Ve Haksız Rekabet Davaları üçüncü baskı olan bu kitap, güncellenmiş, gözden geçirilmiş ve yeni içtihatlar ile desteklenmiştir. Haksız rekabet hükümleri ve fikri mülkiyet hakları, farklılıkları, iç işleyişleri ve birbirleri ile olan ilişkileri birlikte ele alınmış olduğundan, kitap uygulamacı için pratik ve somut bilgiler içermektedir. Haksız rekabet hukuku, 6102 sayılı TTK ile yeni boyutlar kazanmış olup uygulamaları da derinleşmiş bulunmaktadır. Öte yandan, fikri ve sınai mülkiyet hakları uygulamadaki ağırlıklarına göre değişen yoğunlukta incelenmiş; ıslahçı hakkı, entegre devre haritası hakkı gibi bazı hakların ise tanıtımı ile yetinilmiştir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin uygulamanın ana gövdesini yansıtıcı nitelikteki esaslı içtihatları, yakın dönemde açıklanan kararları; yeni işbölümüne göre fikri ve sınai hak ihlal suçları hakkındaki ceza davalarının temyiz merci olan 19. Ceza Dairesi içtihatları ile önceki görevli 7. Ceza Dairesi'nin içtihatlarına da yer verilmiştir.   Konu Başlıkları Genel Olarak Haksız Rekabet ve Fikri Mülkiyet Hakları Yasal Düzenlemeler Işığında Haksız Rekabet Halleri Uygulamada Haksız Rekabet Davaları Yargıtay Kararları  
  122,50  TL125,00  TL
 • Marka Lisansı Sözleşmesi

  Karton Kapak
  Çalışma, çağdaş toplumun “gözde sözleşmelerinden biri” olarak nitelendirilen lisans sözleşmelerinin bir türü olan marka lisansı sözleşmelerinin konu olarak seçilmesi var olan bu değişime ayak uydurabilmeye çalışan hukuk yazınına bir katkıda bulunabilme amacı ve aynı zamanda gelişime kayıtsız kalmama isteğinden kaynaklanmaktadır. Gözden geçirmeler aslına sadık kalmak koşuluyla mevzuatta gerçekleşen önemli bazı değişiklikleri belirtmek ve anlamlı olduğuna inanılan bazı düzeltmeleri yapmakla sınırlı kalmış. Bu bağlamda okuyucuya kolaylık olacağı düşüncesiyle yeni (6098 Sayılı) Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili maddelerini eskisiyle birlikte verme yolu benimsenmiştir. Ayrıca konuyla doğrudan ilgili bazı yeni yayınlar ve bazı yayınlarda da yeni basılar kitaba işlenmiştir. Yazar, bu arada çıkan Anayasa Mahkemesi’nin markanın kullanılmamasının bir hükümsüzlük sebebi olmayıp iptal sebebi olması gerektiğine dayanan kararını da öneminden dolayı kitabın ekine koymayı tercih etmiştir. Yine Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname metni de kolaylık olur düşüncesiyle kitabın sonuna eklenmiştir.   Konu Başlıkları Marka Lisansı Sözleşmelerinin Temelleri Lisans Hakkına ve Lisans Sözleşmelerinin Hukuksal Niteliğine İlişkin Belirlemeler Marka Lisansı Sözleşmesinin Hükümleri
  48,51  TL49,50  TL
 • Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları

  Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları

  Karton Kapak
  Eser, fikri mülkiyet hukuku ile ilgili temel bilgileri paylaşma amacı yanında bir ders kitabı sadeliğinde kaleme alınmıştır. Alanında ilk ve halen tek olma özelliği taşıyan bu eser, fikri mülkiyet hukuku alanında önemli bir boşluğu doldurmuş ve bir referans kitabı olma özelliği kazanmıştır. Konular genel, kısa ve özlü bir şekilde kaleme alınmıştır. Bu nedenle elinizdeki eser, fikri mülkiyet hukukuyla ilgili genel ve derli toplu bilgi edinmek isteyenlerin başvurabileceği bir kaynaktır. Hukukçuların yanında başta marka ve patent vekilleri olmak üzere mühendis ve işletme gibi başkaca alanlarda çalışan ve fikri mülkiyet haklarıyla ilgilenen tüm kesimlere hitap etmektedir. Bu basıda da bir ders kitabı sadeliğinde, bu hukuk dalının temel esaslarını toplumun ilgili kesimlerine doğru bir şekilde aktarmak ana çerçevesinden ayrılmadan, önemli güncel gelişmeler esere işlenerek okuyucunun yararına sunulmuştur. Bu basıda, ulusal ve uluslararası mevzuatta meydana gelen değişikliklere paralel olarak eserde önemli değişiklikler yapılmıştır.   Konu Başlıkları - Fikir ve Sanat Eserleri - Markalar - Patentler - Faydalı Modeller - Tasarımlar - Yeni Bitki Çeşitleri - Entegre Devre Topografyaları - Haksız Rekabet
  Temin Edilemiyor
 • Marka ve Patent Mevzuatı

  Marka ve Patent Mevzuatı

  Karton Kapak
  İlgili Kanun, KHK ve Yönetmeliklerin derlendiği kitap, hem marka sahiplerinin hem de marka vekillerinin sahip olması gereken tüm mevzuatı içermektedir.   Konu Başlıkları; Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK Markaların Korunması Hakkında KHK Endüstriyel Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında KHK Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında KHK Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Kanunu Patent Haklarının Korunması Yönetmeliği Avrupa Patentleri Yönetmeliği Markaların Korunması Yönetmeliği Endüstriyel Tasarımların Korunması Yönetmeliği Coğrafi İşaretlerin Korunması Yönetmeliği Endüstriyel Devre Topoğrafyalarının Korunması Yönetmeliği
  Temin Edilemiyor
 • Uygulamalı Marka Hukuku

  Uygulamalı Marka Hukuku

  Karton Kapak
  Marka Hukukunda belki de diğer hukuk dallarından çok daha fazla prensip vardır. Markalar arasındaki benzerlik değerlendirmesi bütünsel olarak yapılır, tüketici her iki markayı aynı anda görüp detaylarını karşılaştıramaz, benzerlik değerlendirmesinde "markaların başlangıçları daha önemlidir gibi uygulamamızda adeta sloganlaşanlar dışında birçok prensip vardır. Özellikle Topluluk Marka ve Tasarım Tescil Ofisi'ndeki (OHIM) topluluk marka başvurusu sürecinde gerek re'sen gerekse itiraz üzerine yapılan değerlendirmelerde bu prensipler çok ifade edilmektedir. Bu çalışmamızda, OHIM'in son dört yılda mutlak ve nispi marka tescil engelleri hakkındaki değerlendirmelerinde dikkate aldığı prensipler atıf yapılan mahkeme kararları özetlenerek bir araya getirilmiştir.
  Temin Edilemiyor
 • Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

  Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

  Karton Kapak
  İlgili Kanun ve Yönetmeliklerin eklendiği kitap, özellikle eser sahiplerinin bilmeleri gereken tüm mevzuatı içermektedir.   Konu Başlıkları; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Borçlar Kanunu (Neşir Mukavelesi) Türk Ticaret Kanunu (Haksız Rekabet) Meslek Birlikleri ve Federasyonları Tüzüğü Eserlerin Kayıt ve Tescili Yönetmeliği Sertifika Yönetmeliği Eser, İcra, Yapım ve Yayınları Kullanma ve – veya İletme Yönetmeliği Komşu Haklar Yönetmeliği Eserlerin İşaretlenmesi Yönetmeliği Bandrol Yönetmeliği Fikri Haklar Ortak Veri Tabanı Yönetmeliği
  Temin Edilemiyor
 • Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Yorumu (2 Cilt Takım)

  Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Yorumu (2 Cilt Takım)

  Sert Kapak
  Kitap, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun kabul edildiği 05.12.1951 tarihinden bugüne kadar yapılan değişiklikler, doktrinde ortaya konulan bilimsel görüşler, yargı kararları ve ilgili uluslararası sözleşmeler gözetilerek yapılmış bir yorumdur. Bu çalışma sadece maddelerin nasıl yorumlanması gerektiğini ortaya koymak için değil, bilimsel çevrelerde nasıl anlaşıldığı, yerel mahkemeler ve Yargıtay tarafından ne şekilde uygulandığını eleştirel bir yöntemle incelemek amacıyla kaleme alınmıştır. Böylece hukuk uygulayıcılarından hak sahiplerine, akademisyenlerden kültürel ürünleri kullananlara, araştırmacılardan öğrencilere kadar, konuyla ilgilenen herkesin yararlanabileceği kapsamlı bir başvuru kaynağı oluşturulması amaçlanmıştır. Bu amaca uygun olarak, Kanun kapsamında, korunan eser ve bağlantılı hak konularının nelerden ibaret olduğu; bunlar üzerindeki hak sahipliğinin hukuken nasıl doğduğu, bu hakların tür ve kapsamları ile yasayla öngörülen sınırlandırmalar, devir ve kullanım koşulları; hakların meslek birlikleri aracılığıyla takip yöntemi, ihlali halinde hukuki ve cezai başvuru yolları, alınabilecek önlem ve açılabilecek davalar, korsanla mücadele amacıyla öngörülen bandrol uygulaması, Yargıtay kararları ışığında incelenmiştir. Yapılan açıklamalar sırasında değinilen kararlar, her bir madde sonunda sıra numarası verilmek suretiyle, Özet ve tam metin olarak; aynı karara yapılan sonraki atıflarda ise, sadece konuyla ilgili bölüm özetiyle birlikte, okuyucunun bilgisine sunulmuştur.   Konu Başlıkları; Fikir ve Sanat Eserleri Eser Sahibi Fikri Haklar Bağlantılı Haklar Sınırlandırmalar Sözleşme ve Tasarruflar Hukuk ve Ceza Davaları Bandrol Uygulaması Meslek Birlikleri Eser Dışı Koruma Konuları
  Temin Edilemiyor
 • İnternet Alan Adı (Domain Name) Haklarının Korunması

  İnternet Alan Adı (Domain Name) Haklarının Korunması

  Sert Kapak
  İletişim vasıtası olarak internetin ticari ve sosyal hayatta yoğun kullanılması, tanıtma işareti olarak alan adlarının önem kazanmasına neden olmuştur. Zira, internet dışındaki tanıtma işaretlerinin ayırma, tanıtma ve bireyselleştirme fonksiyonları, internette alan adlarına yüklenebilmektedir. Alan adları, bir yandan işletme veya organizasyonun iletişiminin etkili, ucuz ve hızlı olarak yapılmasını sağlayabilir. Diğer yandan ise, bilgi toplumu hizmeti kapsamında işletmelerin ortak, müşteri ve alacaklılarının bilgilendirilmesine yönelik olarak da kullanılabilmektedir. Bu nedenle, kanun koyucu alan adları konusunda hukuki düzenleme yapma gereği hissetmiştir. Bu kapsamda, 10 Kasım 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 35. maddesiyle idareye ikincil düzenleme yapma konusunda yetki tanınmıştır. Bu yetkiye dayanarak Ulaştırma Bakanlığı 7 Kasım 2010 tarihli Resmi Gazete'de "Alan Adları Yönetmeliği'ni" yayımlamıştır. Bu süreçte, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 39. maddesinde ve internet sitesi ile ilgili 1524. maddesinde şeffaflaşmanın vazgeçilmez unsuru haline getirilmiştir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, "Alan Adları Yönetmeliği" ile tanınan yetkiye dayanarak 21 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete'de "İnternet Alan Adları Tebliği" ile "İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliği'ni" yayımlamıştır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397. maddesinde 6355 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesi konusunda Bakanlar Kuruluna yetki tanınmıştır. Bakanlar Kurulu 14 Mart 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/5973 sayılı Karar ile 2012/4213 sayılı Karar'ında değişiklik yaparak bağımsız denetime tabi olacak, dolayısıyla, alan adı kullanma konusunda mecburiyete tabi tutulacak şirketlerin sayısını yaklaşık üç kat artırmıştır. Bu gelişmeler kapsamında, gelecekte, alan adı kullanımı konusunda getirilen mecburiyetin daha fazla sermaye şirketini kapsayacak şekilde genişleyebileceği söylenebilir. Geleneksel yöntemlerle yapılan ticaret hacmi ile kısa zaman içinde internet vasıtasıyla yapılan e-ticarette yakalanan hacim kıyaslandığında, alan adlarının en az marka, ticaret unvanı ve işletme adı kadar değerli olduğu görülecektir. Bu nedenle, alan adlarının da diğer tanıtma işaretleri gibi münhasır bir korumayı hak ettiği rahatlıkla söylenebilir. Bu itibarla, bu çalışmada alan adı hakkının nasıl korunması gerektiği ve alan adı ihtilafların alternatif çözüm yolları ile ne şekilde çözülebileceği sorularına cevaplar aranmıştır.   Konu Başlıkları; Tahsis veya Tescilin Esasları Teşekkül ve Kullanılmasının İlkeleri Hakkın Hukuki Mahiyeti Kapsam ile Tecavüz ve Korunma İhtilafların Çözümünde Alternatif Yollar
  Temin Edilemiyor