Genel Hukuk Kitapları

Yayınevi/Marka
58 öğeden 1-16 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 4
 • Taşınmaz Değerlemesi

  Sert Kapak
  Gördüğü yoğun ilgi sonucunda, kısa sürede güncellenmiş 3. baskısını yapan Kitapta, Türkiye'de ve Dünya'daki değerleme yöntemleri ve teknikleri soru ve cevaplarla ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Ayrıca taşınmaz mülkiyeti, tapu sicili, imar, mekansal planlama, imar uygulamaları, imar mevzuatına aykırı yapılar, imarda kazanılmış hak ve daha pek çok konu yargı kararları, yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgelerin yanı sıra yerli ve yabancı pek çok kaynağın ışında anlatılmıştır. Kitap, uzun yıllar, "Gayrimenkul Değerleme" ve "Arazi Geliştirme" konularında çalışan, bu konularda çeşitli üniversiteler, meslek kuruluşları ve kamu kurumlarında eğitimler veren, danışmanlık yapan yazarlar tarafından hazırlanmıştır. Yazarlar kitabın yeni baskısında, eğitimlerine katılanlardan ve danışmanlık yaptıkları firmalardan gelen sorularla kapsamını genişletmişler ve daha pratik bir kitap haline getirmişlerdir.   Kitapta, aşağıda yer alan soruların cevaplarını ve daha fazlasını bulabilirsiniz. •Yapı Ruhsatı ve/veya yapı kullanma izni alınmadan inşa edilen yapılara değer takdir biçilebilir mi? •Tapu kütüğündeki şerhler ve beyanlardan hangileri mülkiyet ve tasarruf hakkını yasaklamaktadır? •Hangi şerhler ve belirtmeler taşınmaz değerlemesini olumsuz etkiler? •İmar planının iptal edilmesi veya yürürlüğünün durdurulması taşınmaz değerlemesini nasıl etkiler? •Değerleme uzmanı plan ve ruhsat incelemelerinde nelere dikkat etmelidir? •Ruhsatla ilgili değişik durumlar taşınmaz değerlemesi üzerinde ne tür etkiler yaratır? •İmarda kazanılmış hak olgusu ile taşınmaz değerlemesi arasında ne tür ilişki vardır? •6306 sayılı Yasa kapsamında riskli alan/rezerv yapı alanı/riskli yapı ilan edilen taşınmazlara değer verilebilir mi? •Piyasa rayici ile değerleme uzmanının belirlediği "değer" arasında fark olursa ne yapmak gerekir? •Taşınmaz değerlemesinde emlak vergisi değeri ile kamulaştırma değeri esas alınır mı? •Değerlemesi yapılmayan taşınmazların emlak vergisi nasıl hesaplanır? Hatalı işleme itiraz nasıl yapılır? •Türkiye'de taşınmaz değerlemesinde hangi yöntemler uygulanır ve kaç tür değerleme tekniği vardır?   Konu Başlıkları Taşınmaz Değerlemesinin Amacı, Kapsamı ve Önemi Taşınmaz Değerlemesine İlişkin Kavramlaşma, Taşınmaz Piyasası ve Analizler Türk Hukuk Sisteminde Taşınmaz Değerlemesinin Yeri Sermaye Piyasasında Taşınmaz Değerlemesi İle İlgili Kuruluşlar Taşınmaz Değerlemesi ve Taşınmaz Hukuku Taşınmaz Değerlemesi ve İmar Hukuku Türkiye'de Taşınmaz Değerlemesinde Var Olan Sistemler Finans Matematiği Taşınmaz Değerlemesi Yöntemleri Karşılaştırma Yöntemi Gelir Yöntemi İndirgenmiş Nakit Akışı (İna) Yöntemi Maliyet Yöntemi Diğer Yöntemler Taşınmaz Değerlemesinde Özel Uygulamalar Taşınmaz Değerlemesi Alanında Kurumsallaşma Taşınmaz Değerlemesi Standartları Taşınmaz Değerlemesinde Raporlama Taşınmaz Değerlemesi Uzmanlığı ve Mesleki Davranış İlkeleri (Etik Kurallar)  
  136,22  TL139,00  TL
 • Hukuka Giriş

  Karton Kapak
  Hukukun temel kavramlarının işlendiği çalışma; iktisadi ve idari bilimler fakültelerine ve meslek yüksek okullarına kaynak teşkil etmektedir. Bununla birlikte hukuku genel pencereden incelemek isteyen okuyuculara da, pratik ve öz nitelikte bilgiyi sağlamaktadır.   Kitapta Bulunan Konu Başlıkları - Toplumsal Yaşam ve Hukuk - Hukukun Sosyo–Tarihsel Gelişimi - Hukuk Teorileri - Hukuk ve Adalet - Toplumu Yöneten Kurallar ve Hukuk - Hukukun Yazılı ve Yazısız Kaynakları - Yaptırım (Müeyyide) - Hukuk Biliminin Ayrımları - Hukuk Özneleri - Hak Kavramı ve Türleri - Borç Kaynakları - Pozitif Hukukun Ayrımları
  27,93  TL28,50  TL
 • Borçlar Hukuku Genel Hükümler

  Karton Kapak
  Gözden geçirilmiş 5. baskısını yapan kitap; iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında okutulmakta olan "Borçlar Hukuku" derslerine uygun olarak hazırlanmıştır. Kitapta konular öğrencilerin kolayca anlayabileceği sade bir dille anlatılmıştır. Kitapta işlenen konuların daha iyi anlaşılması için kitabın sonuna örnek test soruları ve kısa hukuk sözlüğü eklenmiştir. Kitap, ders kitabı olarak hazırlanmış olsa da, bu konu hakkında kendisini geliştirmek ve bilgilerini güncellemek isteyenlere de hitap etmektedir.   Konu Başlıkları Borç İlişkisi Kavramı ve Unsurları Borç İlişkisinin Kaynakları Sözleşmeler ve Hükümsüzlük Halleri Haksız Fiiller Sebepsiz Zenginleşme Hukuki İşlemlerde Temsil Hüküm ve Sonuçları Alacaklı ve Borçlunun Temerrüdü Borç İlişkilerinde Özel Durumlar Borçların Sona Erme Sebepleri  
  29,30  TL29,90  TL
 • Borçlar Hukuku Genel Hükümler

  Karton Kapak
  Türk Borçlar Kanunu’na göre güncellenip genişletilen ve 4. baskısı gerçekleşen Eserde; önceki kanuna göre kapsamlı değişiklikler yapılmasının yanında önceki kanunda hiç bulunmayan “ısmarlanmayan şeyin gönderilmesi”, “genel işlem şartları”, “genel tehlike sorumluluğu”, “ibra”, “aşırı ifa güçlüğü”, “borca katılma”, “sözleşmenin devri ve sözleşmeye katılma” gibi düzenlemelerin de eklendiği görülmektedir. Kitabın güncellenmesi sırasında kitabın sistematiği ve yapısı korunarak öğretideki yeni eserlere, özellikle yeni hukuksal kurumlara ilişkin çalışmalara atıf yapılmış, Yargıtay kararlarına değinilmiş ve bazı hukuksal konuları hukuk fakültesi öğrencilerinin anlamasını kolaylaştırmak amacıyla şemalarla açıklama yöntemi sürdürülerek yeni şemalar eklenmiştir.   Konu Başlıkları; Temel Kavramlar Hukuki İşlemlerden Doğan Borçlar Haksız Fiilden ve Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi, Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri ve Özel Durumlar Borçların Hükümleri ve Sona Ermeleri
  44,10  TL45,00  TL
 • İdari Yargı Pratik Çalışma Kitabı

  Karton Kapak
  ‘’İdari Yargı Çalışma’’ kitabının dördüncü baskısında olay sayısı ve çözümleri artırılmış, mevzuat değişikliklerine yer verilerek mevcut bilgiler güncelleştirilmiştir. Kitap; idari yargıya giriş-temel ilkeler, idari yargı teşkilâtı ve personeli, Uyuşmazlık Mahkemesi, idari yargıda ilk inceleme, iptal davası, tam yargı davası, yargılamanın işleyişi, yargı kararlarının uygulanması ve kanun yolları konularında birçok pratik çalışma, sınav soruları ve idari yargıya ilişkin güncel mevzuat içermektedir. Çalışmanın başta Hukuk Fakültesi öğrencileri olmak üzere idari yargılama hukukuna ilgi duyan herkese yararlı olmasını dileriz.   Konu Başlıkları İdari Yargıya Giriş–Temel İlkeler İdari Yargı Teşkilât ve Personeli Uyuşmazlık Mahkemesi İdari Yargıda İlk İnceleme İptal Davası Yürütmenin Durdurulması Tam Yargı Davası Yargılamanın Yürüyüşü Yargı Kararlarının Uygulanması Kanun Yolları  
  33,81  TL34,50  TL
 • İdare Hukuku Mevzuatı

  Karton Kapak
  Çalışma, genel olarak idare hukuku derslerinde yararlanılan, idare hukuku ders müfredatı ile ilgili derslerde sıkça kullanılan kanunların yer aldığı bir derlemedir. Bu çalışma, öğrenciye ve/veya uygulayıcı ya da araştırmacılara çalışmalarında yardımcı olmak için sabırla, dikkatle ve sistematik bir titizlikle sunulan önemli güncel bir kaynaktır. Çalışmada güncel karar özetlerinin bulunması da özellikle uygulayıcılara ışık tutacak niteliktedir. Bu itibarla çalışma her yönüyle bir başvuru kaynak özelliğini taşımaktadır.   Konu Başlıkları Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu İl İdaresi Kanunu Yerinden Yönetim Teşkilatı İl Özel İdaresi Kanunu Belediye Kanunu Büyükşehir Belediyesi Kanunu Köy Kanunu Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İdari Usul ve İdari Faaliyet Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kamulaştırma Kanunu İmar Kanunu Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Devlet İhale Kanunu Kamu Personeli Devlet Memurları Kanunu  
  56,35  TL57,50  TL
 • Müteselsil Sorumluluk

  Sert Kapak
  Hukuki yaşamda her yerde karşımıza çıkabilecek nitelikte olan müteselsil sorumluluk, birlikte borçluluk türlerinden birini teşkil etmektedir. TBK md.162 vd. hükümlerinde düzenleme alanı bulan müteselsil borçluluğun, sorumluluk hukuku özellikle de haksız fiil hukukundaki görünümü olan TBK md.61 vd. kapsamındaki müteselsil sorumluluk, hukuki yaşamda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Uygulamada da artan bir biçimde, müteselsil sorumluluğun söz konusu olduğu durumlarla karşılaşılmaktadır. Bu kapsamda müteselsil sorumluluk büyük bir önemi haiz olmasına rağmen, öğretide müteselsil sorumluluğa özgü ortaya çıkan hukuki sorunların detaylı bir biçimde irdelendiği bir çalışmanın eksikliği görülmektedir. Özellikle BK değişikliğinden sonra birçok tartışmalı konu açıklığa kavuşturulmayı beklemektedir. Bu doğrultuda eBK'nın yürürlükte bulunduğu dönemde öğreti ve yargı kararlarınca benimsenen eksik-tam teselsül ayrımı, sağlam bir temele kavuşturulmadığı için TBK ile isabetli bir biçimde kaldırılmıştır. Bununla birlikte söz konusu ayrımın ortadan kaldırılmasından sonra yeni durumda rücu ilişkisi, bireysel indirim sebeplerinin dış ilişkide ileri sürülüp sürülemeyeceği, dış ilişkide ve denkleştirme ilişkisinde (iç ilişki) zamanaşımı problemleri, irdelenmesi gereken hukuki sorunların başında gelmektedir. Söz konusu çalışmada TBK ile bu alanda yapılan değişiklikler sonucu ilgili hükümler detaylı bir incelemeye tabi tutulmuş, bununla birlikte öğretideki tartışmalı konuların çözümüne katkı sağlamak amaçlanmıştır.   Konu Başlıkları; Müteselsil Sorumluluğa İlişkin Genel Bilgiler Müteselsil Borçluluk ve Müteselsil Sorumluluk Kavramı Müteselsil Borç İlişkisinin Kaynakları Müteselsil Borç İlişkisinin Türleri Müteselsil Sorumlular Arasındaki Denkleştirme İlişkisi Denkleştirme Kapsamında Rücu (Regress–Rückgriff) ve Halefiyet (Subrogation) Denkleştirme ve Eksik–Tam Teselsül Ayrımı Bireysel İndirim Sebepleri ve Zamanaşımı Bireysel İndirim Sebepleri İle Müteselsil Sorumluluğun Sınırlandırılması Zamanaşımı
  63,70  TL65,00  TL
 • 2. Ulusal Sağlık Hukuku Tıbbi Müdahalenin Hukuki Yansımaları Sempozyumu

  Karton Kapak
  Günümüzde tıp biliminin geldiği ileri nokta, bu alanda yaşanan yenilikler, gelişen hak anlayışı, karmaşıklaşan sigorta sistemi, hastaların kendini daha aciz ve güçsüz hissetmesine neden olmaktadır. Bu bağlamda kişinin vücut bütünlüğünü, yaşama hakkını ve onurunu doğrudan etkileyecek olan tıbbi müdahalelerin hukuki alanda düzenlenmesinin önemi, gün geçtikçe artmaktadır. Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğunun koşullarının belirlenmesi, hastaların bu müdahaleler karşısında ne gibi haklara sahip olduğunun bilincine varması, hekimin yükümlülüklerinin neleri kapsadığı gibi hususların hukuksal çerçevesinin çizilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Öte yandan hatalı tıbbi uygulamalar (tıbbi malpraktis) konusu da uygulamada ortaya çıkan sorunların başında gelmekte, tıbbi malpraktis ve komplikasyon ayırımının zorluğu, bilirkişilik kurumunun yeterli düzeyde çalışmaması hastaların mağduriyetini artırmaktadır. Konunun hassasiyeti gereği, tıbbi müdahalelerden doğan zararlardan dolayı sağlık mesleği mensuplarının sorumluluklarının da belirlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda özel hukuk sorumluluğu ile cezai ve idari sorumluluklar da ayrıştırılmalı ve ayrı ayrı incelenmelidir. İşte bu sorunlara eğilmek, bu konuları tartışmak amacıyla Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından II. Ulusal Sağlık Hukuku Sempozyumu düzenlenmiştir. “Tıbbi Müdahalelerin Hukuki Yansımaları” konulu Sempozyumumuza katılan değerli akademisyenler konuları etraflı biçimde değerlendirmiş, tartışmış ve bu kitabın oluşturulmasına katkıda bulunmuşlardır. Burada sunulan tebliğlerin bir araya getirilmesiyle oluşan kitabımızda tebliğler orijinal halleriyle basılmıştır ve ilgili herkesin; gerek akademisyenlerin gerek uygulamacıların faydalanacağı bir kitap olması için gayret edilmiştir. (Önsöz'den)   Konu Başlıkları; Tıbbi Müdahaleler Karşısında Hastanın Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı, Yrd. Doç. Dr. Hamide Tacir Ceza Hukukunda Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluk Koşulları, Yrd. Doç. Dr. Aysun Altunkaş Özelliği Olan Bazı Tıbbi Müdahalelerde Aydınlatılmış Onam, Yrd. Doç. Dr. İpek Sevda Söğüt Tıbbi Malpraktis Ve Komplikasyon Ayrımı, Prof. Dr. Erdem Özkara Hekimin Tazminat Sorumluluğu (Hekimin Hukuki Sorumluluğu), Yrd. Doç. Dr. Nilay Şenol Tıbbi Müdahaleden Doğan Cezai Sorumluluk, Prof. Dr. Hamide Zafer
  34,30  TL35,00  TL
 • Hukuki El Atma

  Karton Kapak
  “Sosyal devletin hayata geçirilmesinin hukuki araçlarından biri de kamulaştırmadır. Devlet bu yol ile bir kimsenin taşınmaz malına el koyabilmektedir. Mülkiyet hakkına getirilen bu önemli sınırın hukuki çerçevesi ise anayasa ve yasalarda gösterilmektedir. 1982 Anayasası’na göre kamulaştırma kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılığı peşin ödenerek ve kanunda gösterilen esas ve usullere uygun olarak Devlet veya kamu tüzel kişileri tarafından gerçekleştirilebilecektir. Kamulaştırma yetkisine sahip olan idarenin Anayasa ve yasalara aykırı biçimde bir kimsenin taşınmazına elkoyması ise kamulaştırmasız el atma olarak ifade edilmektedir. Bireyin gayrimenkulüne imar hukukundan kaynaklanan veya kaynaklanmayan el atmalar hukuki veya fiili elkoyma yolu ile mülkiyet hakkının ölçüsüz özüne dokunan sınırlamalarına yol açabilmektedir. Kitabın yazarı Av. Ali Rıza İlgezdi’nin sorunun mutfağından gelen bir uygulayıcı olması ayrıntılarına girmesini ve pratik çözümler önermesini sağlamıştır.” -Prof. Dr. Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk-   Konu Başlıkları; Mülkiyet Hakkı Kamulaştırmasız El Koyma Hukuki El Atma Müessesesi Yüksek Yargı Organlarının Hukuki El Atma Müessesesine Bakışları Kamulaştırmasız El Atma Davalarındaki Yasal Sürecin Tarihçesi Kamulaştırmasız El Koyma Kavramının İstisnaları Tasarrufu Kısıtlanan Taşınmazların Emlak Vergisi
  39,10  TL39,90  TL
 • Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt - 1

  Karton Kapak
  Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt 1 kitabı, hukuk fakültelerinin 2. Sınıflarının birinci döneminde okutulan konuları içinde barındıran, bu derslerde öğrenciye yararlı olacağını düşündüğümüz bir kaynak olması amacıyla hazırlanmıştır. Yazarların uzun yıllara dayanan ders verme deneyimi sonucunda, yıllar içinde ortaya çıkan ders notlarının teorik dayanaklarıyla ve sistematik olarak bir araya getirilmesi neticesinde elinizdeki kitap oluşmuştur. Bu kitap özellikle örneklere yer veren konu anlatımı, kolay ve anlaşılabilir dili ile öğrenci dostu ders kitabı olma amacına ulaşmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda bazı temel kavramların kaynak kanunun diline uygun olarak Almanca ve Fransızca karşılıklarına da yer verilmiş ve özellikle konu başlarında anahtar sözcüklerin İngilizce karşılıkları da belirtilmiştir. Böylece yabancı hukuklarla etkileşimin yoğunlaştığı bu dönemde okuyucuya küçük de olsa katkıda bulunmak amaçlanmıştır.   Konu Başlıkları; Borçlar Hukukunun Konusu ve Kaynakları Borç İlişkisi ve İçeriği Borç ve Sorumluluk Sözleşmeden Doğan Borçlar Edim ve Türleri Sözleşmelerde İrade Bozukluğu ve Aşırı Yararlanma Sözleşmelerin Şekli Hukukî İşlemlerde Temsil Borçların İfası Borca Aykırılık Halleri
  24,01  TL24,50  TL
 • İnançlı İşlem ve Muvazaa Davaları

  Sert Kapak
  6. baskısına ulaşan eserde, üçüncü kişilerin açtıkları muvazaa davalarında Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Sosyal Sigortalar Hukuku alanında yapılan muvazaalı sözleşmelere ilişkin daha geniş açıklamalar yapılarak örnek içtihatlar konulmuş, kitap bu yönde daha da genişletilmiş, yazara ulaşan soruların cevaplandırılması hedeflenmiştir. Değişen ve yeni çıkan içtihatlar hakkında yazar görüş ve düşüncelerini açıklamış, son çıkan içtihatlar gözden geçirilerek emsal nitelikte olanlar kitaba eklenmiştir.   Konu Başlıkları; İnançlı İşlem Muvazaa Taraf Muvazaası Üçüncü Kişinin Açtığı Muvazaa Davaları Muris Muvazaası Nam–ı Müstear (Takma Ad) Kanuna Karşı Hile (Kanundan Kaçma) Sözleşmenin İptali İcra İflas Kanununa Göre Sözleşmenin İptali Davaları 6183 Sayılı Kanuna Göre Sözleşmenin İptali Davaları Davaların Birbirleri ile İlişkileri
  161,70  TL165,00  TL
 • Adalet Kavramı

  Karton Kapak
  Adalet kavramını görelilik sorunu açısından ele alan kitap; adalet kavramı üzerine ülkemizde yazılan ilk eserdir. Felsefenin bir dalı olan hukuk felsefesi, hem felsefeden hem de hukuktan gelen bir ikili yapıya sahip olduğundan, ana sorunu olan adalet konusu da ancak her iki alanın verileri ışığında incelenebilirdi. Bu çerçevede çalışma; Adaletin Türleri, Adaletin Görünümleri, Adalet ve Hukuk, Hukuk Felsefesinde Adalet, Hukukta Norm ve Adalet, Görelilik ve Adalet konularını incelemektedir.   Konu Başlıkları; Genel Olarak Adalet Adaletin Görünümleri Adalet ve Hukuk Hukuk Felsefesinde Adalet Hukukta Norm ve Adalet Görelilik ve Adalet
  24,50  TL25,00  TL
 • Medeni Usul Hukukunda Islah

  Sert Kapak
  Medeni usul hukukumuzda her dönemde yaygın uygulanma alanı bulan ıslah kurumunu kuramsal ve yargısal perspektifle normatif çerçeve içinde incelemeyi amaçlayan bu kitap, üçüncü baskısına birtakım yeniliklerle girmektedir. Belirsiz alacak davasının ıslahla kısmî davaya dönüştürülüp dönüştürülemeyeceği, teminat amaçlı ıslah giderine avukatlık ücretinin dâhil edilip edilemeyeceği, ıslah için öngörülen sürenin hukuki niteliği, kısmen ıslah bağlamında dava açılırken fazlaya ilişkin hakkın saklı tutulmasının hukuki önemi bu baskıda ele alınıp değerlendirilen sorun ve konulardan bir kısmını oluşturmaktadır. Geçen baskıdan bugüne değin taranan Yargıtay kararları arasından konuya yeni bir anlam ve boyut katacağı düşünülenler bu baskıya alınmış; yeni kuramsal yapıtlar değerlendirilmiş, böylece okura ve uygulayıcıya daha yararlı bir yapıt ortaya konulmaya çalışılmıştır.   Konu Başlıkları; Islahın Kavramsal ve Kuramsal Çerçevesi Islahın Yasal Çerçevesi, Hmk’nın Humk’tan Farklı ve Yenilik Getiren Düzenlemeleri Islaha İzin Verilen İşlemler Islahın Mümkün Olmadığı Durum ve İşlemler Islahı Gerektirmeyen Durum ve İşlemler Islahın Koşulları ve Bu Koşulların Gerçekleştirilmesinde Hâkimin Yargısal Ödevleri Islah – Zamanaşımı İlişkisi Islah – Faiz İlişkisi Islahın Mevcut Davaya Etkisi ve Hukuksal Sonuçları Islahtan Dönme Sorunu – Kötüniyetli Islah ve Yaptırımı
  93,10  TL95,00  TL
 • Türkiye’de Arabuluculuk Nasıl Etkin ve Başarılı Hale Gelir?

  Karton Kapak
  Arabuluculuk müessesesi tasarı halinde olduğu günlerden bu yana hukuk camiasında ciddi tartışmalara yol açmış; lehine ve aleyhine birçok görüşler ileri sürülmüştür. Arabuluculuğun Türkiye’de yerleşmesi mahkemelerin iş yükünün azalması ve davaların gereksiz yere uzayarak zaman ve masraf israfının önlenmesine hizmet edecektir. Ancak, arabuluculuğun yerleşmesi için sadece konunun kanunla düzenlenmesi ve çok sayıda arabulucunun göreve başlaması yeterli değildir. Aynı zamanda, yabancı hukuklarda yer alan örnekler ışığında Türkiye’de arabuluculuk nasıl etkin ve başarılı hale gelir sorusu ve buna yönelik tartışmalar da önem taşımaktadır. Bu nedenle, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak 9 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Türkiye’de Arabuluculuk Nasıl Etkin ve Başarılı Hale Gelir? İngiliz ve Portekiz Uygulamaları Işığında Öneriler Sempozyumunda, Kanunun yürürlüğe girmesiyle getirilen yenilikler ve değişiklikler ile Kanunun uygulamasında yaşanılan ve yaşanılabilecek sorunlar ele alınmıştır. Böylelikle, yeni yasal düzenlemelerin nasıl yorumlanması ve anlaşılması gerektiği hususunda yol gösterici tespitler yapılmış, ufuk açan tartışmalar gerçekleşmiştir.   Konu Başlıkları; Developments In International Mediatıon Pioneering Cedr: The Life Of A Medıator And The Role Of Women In Breaking Deadlock The Development And Use Of Medıatıon In The Uk Mediation In Portugal – Legislative Advances, Practical Difficulties, Interplay With Eu And International Law Tartışmalar Arabuluculuk Kanunu’nun Değerlendirilmesi Arabuluculuk Kanunu’nun Uygulamasında Karşılaşılabilecek Sorunlar Ticaret Hukuku Alanında Arabuluculuk Genel Değerlendirme – Türkiye’de Arabuluculuk Nasıl Etkin Ve Başarılı Hale Gelir? Tartışmalar
  33,22  TL33,90  TL
 • Denek Haklarının Korunması ve İdarenin Sorumluluğu

  Karton Kapak
  Kişilerin ve toplumun sağlığının korunmasında ve iyileştirilmesinde ilaçların önemli bir rolü vardır. Devlet, kişilerin iyi kalitede, güvenilir ve etkin ilaçlara erişmesini sağlamakla yükümlüdür. İyi kalitede, güvenilir ve etkin ilaçların geliştirilebilmesi için ise, klinik ilaç araştırmalarına ihtiyaç vardır. Klinik ilaç araştırmaları, insanlar üzerinde yapılan tıbbi araştırmalar arasında yer alırlar. Bu araştırmalar, tıp bilimine ve dolayısıyla toplum sağlığına önemli katkılarda bulunurlar. Her geçen gün önemi daha da artan bu araştırmalar, uzun vadede, toplum sağlığının geliştirilmesi yoluyla kamu yararına hizmet ederken, bu araştırmalarda denek olan kişiler bakımından ise bazı riskler taşıyabilirler. Bu nedenle, kamu yararı ile araştırma deneklerinin hakları arasındaki dengenin korunması gerekmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de klinik ilaç araştırması süreci ve bu süreçte deneklerin hakları ile bu hakların korunmasında devletin rolü, idarenin görev ve yetkileri ile sorumluluğu üzerinde durularak, konu idare hukuku açısından ele alınmaktadır.   Konu Başlıkları; Bir Tıbbi Araştırma Olarak Klinik İlaç Araştırması Kavramı Klinik İlaç Araştırmalarına Hakim Olan Temel İlkeler Çerçevesinde İnsan Deneklerin Hakları ve Klinik İlaç Araştırmasının Koşulları Klinik İlaç Araştırmalarının Denetimi, Deneklerin Sigortalanması ve Uğradıkları Zararlardan İdarenin Sorumluluğu
  47,53  TL48,50  TL
 • Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu

  Karton Kapak
  Bu çalışmamız ile özel hastane ve özel hastaneye başvuran hasta arasındaki hukuki ilişkinin dayanağı olan hastaneye kabul sözleşmesi ve türleri incelenmiştir. Bunun yanında özel hastane ve hastanın bu sözleşmeden kaynaklanan borçlarının neler olduğu belirlenmiş ve bu borçlara aykırı davranılması durumunda doğacak hukuki sorumluluk konusuna değinilmiştir. Yayın tarihi olan 1998 tarihinden itibaren ilk defa 08.05.2014 tarihli, 28994 sayılı Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değiştirilen Hasta Hakları Yönetmeliği, değişen maddeleri ile birlikte tez konumuz çerçevesinde detaylı olarak incelenmiştir. Kitabımızda, özel hastanelerin sözleşmesel sorumluluğunun yanı sıra haksız fiil sorumluluğu ile vekâletsiz iş görme nedeniyle doğan sorumluluğu da yer almaktadır. Bu bağlamda, özel hastanede hizmet sözleşmesiyle çalışan hekim ve diğer sağlık personelinin sorumluluğu ile özel hastaneye çağrılan hekimin sorumluluğu da incelenmiştir.   Konu Başlıkları; Kavramlar, Özel Hastanelerin Tarihsel Gelişimi ve Özel Hastane Mevzuatı Hastaneye Kabul Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, Çeşitleri, Kuruluşu ve Şekli Özel Hastane ve Hastanın Borçları Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu ve Sorumluluğun Hukuksal Kaynakları Tazminat Sorumluluğu Dava Hakkı ve Hastaneye Kabul Sözleşmesinin Sona Ermesi
  23,42  TL23,90  TL