İdari Hukuk & Mevzuat Kitapları

Yayınevi/Marka
790 öğeden 1-16 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 50
 • Hukuk

  Karton Kapak
  19. yüzyılda yaşamış Fransız filozofu Frederic Bastiat’ın eserleri, muhteşem dili ve güçlü muhakemesi ile tanınır. "Hukuk", sade anlatımına rağmen, entellektüel tartışma gündeminin baş sıralarını işgal etmekte olan konulara hayranlık uyandırıcı bir açıklıkla yaklaşmaktadır. Bastiat zamanının ve zamanımızın kollektivist, özgürlük karşıtı, düzenlemeci, dağıtımcı, yağmacı mantığını yerle bir etmektedir. Hukukun yozlaştırılmasının ve yağmacılığın aracı haline getirilmesinin insanlığa ve medeniyet verdiği zararları bir bir göstermektedir. "Hukuk", sade insana duyulan güveni yansıtmakta ve aydınları diğer insanlara saygı duymaya davet etmektedir.
  6,30  TL7,00  TL
 • Borçlar Hukuku

  Karton Kapak
  *Birinci Kısım: Genel Hükümler * Borçlar Hukukunun Konusu ve Kaynakları * Borç, Borç İlişkisi ve Sorumluluk Kavramları * Birinci Bölüm: Borç İlişkisinin Kaynakları Birinci Ayırım: Hukuki İşlemlerden Özellikle Sözleşmelerden Doğan Borç İlişkileri * Hukuki İşlemler * Sözleşmeler * Sözleşmenin Kurulması * İlan Yoluyla Ödül Sözü Verme * Sözleşmelerde Şekil * Sözleşmelerin Yorumu * Genel İşlem Koşulları * İrade ile İrade Açıklaması Arasındaki Uyumsuzluk * Sözleşmenin Konusu * Aşırı Yararlanma * Temsil İkinci Ayırım: Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri * Genel Olarak * Haksız Fiiller * Kusursuz Sorumluluk Üçüncü Bölüm: Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri * Sebepsiz Zenginleşme İkinci Bölüm: Borç İlişkisinin Hükümleri Birinci Ayırım: Borçların İfa Edilmesi * Borcun İfası * Alacaklının Temerrüdü (Direnimi) İkinci Ayırım: Borçların İfa Edilmesinin Sonuçları * Borcun İfa Edilmemesi * Borçlunun Temerrüdü Üçüncü Bölüm: Borç İlişkilerinde Özel Durumlar * Müteselsil Borçluluk * Koşula Bağlı Borçlar * Bağlanma Parası * Cayma Parası * Ceza Koşulu * Dördüncü Bölüm: Borcun veya Borç İlişkisinin Sona Ermesi * Genel Olarak * İbra * Yenileme * Birleşme * Kusursuz İmkansızlık * Takas * Zamanaşımı Beşinci Bölüm: Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri Alacağın Devri ve Borcun Üstlenmesi * Alacağın Devri * Borcun Üstlenmesi İkinci Kısım: Özel Borç İlişkileri * Genel Olarak * Sözleşmelerin Ayırımı Birinci Bölüm: Mülkiyetin Devri Amacını Güden Sözleşmeler * Satış Sözleşmesi * Mal Değişimi * Bağışlama Sözleşmesi İkinci Bölüm: Kullandırma Amacını Güden Sözleşmeler * Kira Sözleşmesi * Kullanım Ödüncü Sözleşmesi * Tüketim Ödüncü Sözleşmesi * Finansal Kiralama Sözleşmesi Üçüncü Bölüm: İş Görme Amacını Güden Sözleşmeler * Hikmet Sözleşmesi * Eser Sözleşmesi * Yayım Sözleşmesi * Vekalet Sözleşmesi * Havale Dördüncü Bölüm: Saklama Amacını Güden Sözleşmeler * Saklama Sözleşmesi Beşinci Bölüm: Güvence Amacını Güden Sözleşmeler * Genel Olarak * Kefalet Sözleşmesi Altıncı Bölüm: İsimsiz Sözleşmeler * Franchise Sözleşmesi * Factoring Sözleşmesi
  18,13  TL18,50  TL
 • T.C. Anayasası (Eylül 2016)

  Karton Kapak
   •Türk bayrağı kanunu •İnsan hakları evrensel bildirgesi •Avrupa insan hakları sözleşmesi(11.ve14.protokol ile düzenlenen metin) • Avrupa insan hakları sözleşmesi(11.ve14.protokol ile yapılan değişiklikler işlenmiş güncel metin) •Türkiye insan hakları kurumu kanunu •T.C anayasa mahkemesi bireysel başvuru formu • Avrupa insan hakları mahkemesi başvuru formu
  2,45  TL2,50  TL
 • Türk Borçlar Kanunu

  Karton Kapak
  •Türk borçlar kanunun yürürlüğü ve uygulama şekli hakkında kanun •Yargı hizmetlerinin hızlandırılması amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun •Afet sigortaları kanunu•3095 sayılı kanuni faiz ve temerrüt faizine ilişkin kanun •Tebligat kanununun uygulamasına dair yönetmelik.
  7,35  TL7,50  TL
 • Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi

  Karton Kapak
  Sağlık kurumlarının rolleri ve işlevleri giderek genişlemektedir. İşlevlerdeki genişleme, sağlık kurumlarının yapısal olarak karmaşıklaşmasına yol açarken, yönetimini de güçleştirmektedir. Bu kitap, sağlık kurumlarının yönetimiyle ilgilidir. Sağlık kurumlarının etkili ve verimli çalışmasını sağlamak yöneticilerin temel misyonudur ve bu misyonu gerçekleştirmek için yöneticilerin bilimsel birikimlerinin bulunması gereklidir. Sağlık kurumları yönetimi, özgün bir disiplindir. Sağlık kurumları yönetimi, işletmecilik, yönetim ve organizasyon ilke ve teorilerinin sağlık alanına uyarlanmas ı olarak görülmemelidir. Charles Austin, "What is Health Administration" isimli makalesinde, "Sağlık kurumları yönetimini, tıp ve sağlık hizmetleri alanına özgü bir yönetim disiplini olarak ortaya koymuş; sağlık alanında ortaya çıkan yönetim ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak gelişen, bu nedenle de tıp ve sağlık hizmetlerinin tüm boyutlarına işletmecilik perspektifiyle inceleyen, uzmanlaşmış bir yönetsel disiplin" olarak görmektedir. Burada vurgulanan iş letmecilik kavramı, ilk bakışta serbes t piyasa, rekabet ve kâr gibi kavramları çağrıştırsa da, iş letmecilik kavramı, kaynakların ussal kullanılmas ıdır. Sağlık kurumları yönetimi, klasik işletme yöneticiliğinden farklıdır. Örneğin kuruluş yeri seçiminde dikkat edilen faktörler açısından has tane ve diğer işletmeler arasında farklar vardır. Bir işletme kurulurken, hammadde yakınlığı, askeri tehlike vb faktörler ön planda tutulurken, hastane kurulurken toplumun sağlık gereksinmeleri ön planda tutulur. Sağlık hizmetlerinin kamusal nite liği, farklı bir yönetim anlayışını gerektirmektedir. Bu kitap, sağlık kurumları yönetimi alanına ilgi duyan öğrenciler yanında, bu a lanla ilgili bilgi ve becerilerini genişletmeye çalışan profesyonellere de yönelik olarak hazırlanmıştır. Kitapta yer alan konuların güncel hayatta hangi tür sorunlara çözüm getirdiğini gösterebilmek için her bölümde birkaç tane gazete ve dergi haberleri "güncel yaşamdan yansımalar" başlığında verilmiştir. Bu haberler, örnek olay olarak da görülebilir. Kitapta birçok terimin İngilizce karşılıkları, kavramların ortaklığını sağlamak amacıyla bilinçli olarak verilmiştir.
  32,51  TL37,80  TL
 • Türk Medeni Kanunu

  Karton Kapak
   • TMK’nın yürürlüğü ve uygulama şekil hakkında kanun •Aile mahkemelerinin kuruluş,görev ve yargılama usullerine dair kanun •Çocuk koruma kanunu •Tapu kanunu•Tapu sicili tüzüğü •Tapu planları tüzüğü •Türk medeni kanunun velayet,vesayet ve miras hükümlerinin uygulamasına ilişkin tüzük.  
  8,82  TL9,00  TL
 • İcra ve İflas Kanunu

  Karton Kapak
  Tebligat Kanunu 3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği Mahcuz Mallrın Muhafaza Edileceği Adalet Bakanlığı Depo ve Garajlarının Çalıştırılmasına Dair Yönetmelik İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
  8,33  TL8,50  TL
 • Kriminoloji

  Karton Kapak
  Birinci Bölüm: Kriminoloji ve Diğer Bilimler ile İlişkisi Konu 1: Genel Olarak Konu 2: Kriminolojinin Konusu Konu 3: Kriminolojinin Tanımı Konu 4: Kriminolojinin Alanı Konu 5: Kriminolojinin Önemi İkinci Bölüm: Kriminolojik Araştırma Metod Konu 6: Suçu Ölçme Metodu Konu 7: Deneysel Metodu Konu 8: Olay İncelemesi Metodu Konu 9: İzleme Metodu Üçüncü Bölüm: Kriminolojinin Tarihsel Gelişimi Konu 10: Klasik Okul Konu 11: Pozitivist Okul Konu 12: Şikago Okulu Dördüncü Bölüm: Günümüz Kriminolojisine Göre Suç Nedenleri Konu 13: Genel Olarak Konu 14: Suç Teoriler (Tanıtım Bülteninden)
  14,70  TL15,00  TL
 • Vergi Hukuku

  Karton Kapak
  Kitap 2016 yılı Şubat ayı başında yürürlükte olan vergi mevzuatı dikkate alınarak hazırlanmış, konular “Vergi Hukuku” dersine uygun olarak, basit ve sade bir dille anlatılmış ve çok sayıda tablo ve örnekler ile desteklenmiştir. Kitapta, işlenen konuların daha iyi anlaşılabilmesi ve esaslı bir öğrenim için vergi mevzuatı ile sınırlı kalınmamış, T. Medeni Kanunu, T. Ticaret Kanunu ve İcra İflas Kanunu gibi ana konular ile bağlantıları anlatılmış kısa açıklamalara yer verilmiştir. Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 7. Baskısını yapan kitap, yazarın uzun yıllar çeşitli fakülte ve bölümlerde anlattığı “Vergi Hukuku” derslerinin notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerden gelen sorulardan ve 37 yıl Maliye Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı kuruluşlarda genel müdürlükten, müsteşarlığa kadar çeşitli kademelerdeki deneyimlerinden sağladığı birikimlerle yazılmıştır. Kitabın ilk altı baskısının ardından akademisyenler, öğrenciler ve meslek sınavlarını hazırlanan kuyuculardan gelen istek ve öneriler de dikkate alınarak, kitabın okuyucular için daha kullanışlı olması sağlanmıştır. Çalışma, lisans ve ön lisans düzeyindeki öğrencilere yönelik hazırlanmış olsa da, konu hakkında kendisini geliştirmek, kurum sınavlarına hazırlanmak isteyen ve bilgilerini güncellemek isteyenlere de hitap etmektedir.   Konu Başlıkları Vergi Hukukuna Giriş Vergilendirme Süreci (Vergilendirme Hukuku) Vergi Suç ve Cezaları (Vergi Ceza Hukuku) Vergi Alacağının Korunması ve Zorla Tahsili (Vergi İcra Hukuku) Vergi ve Cezalarla İlgili Yargı Öncesi İdari Çözüm Yolları Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Aşamasında Çözümlenmesi (Vergi Yargılama Hukuku)  
  11,66  TL11,90  TL
 • Anatüzeye Giriş

  Karton Kapak
  Elinizdeki ders notlarına ilişkin olarak aşağıdaki noktalara dikkat çekmek isterim: 1) Üniversite düzeyinde yapılan bir eğitimde, yalnızca ders notlarıyla yetinilemez. Öğrenci, doğru dürüst yetişmek istiyorsa, başka kaynaklara da başvurmalıdır. Notların sonuna, bu amaçla bir Seçme Kaynakça konmuştur. 2) Toplum bilimleri eğitiminde, öğretmenin dünya görüşü dersin içeriğini ister istemez etkiler. Üniversite öğrencisi ise, KENDİ dünya görüşünü ÖZGÜRCE kurmalıdır. Bundan dolayı, ders notlarıyla, dahası, önerilen kaynaklarla yetinmeyip değişik görüşlerdeki yazarların yapıtlarını okumak gereklidir. 3) Dil, düşüncenin hem aracı, hem de gerecidir. Düşüncede titizlik, dilde de titizliği gerektirir. Özellikle biliminsanı, bu konuda çok duyarlı olmak zorundadır. İşte bu gerekçeyle bu notlarda elden geldiğince arı ve tutarlı bir dil kullanılmaya çalışılmıştır. Dersin adı için geleneksel "Anayasa Hukuku" yerine Anatüze’nin yeğlenmesi de aynı titizliğin sonucudur. Yarısı Türkçe yarısı Arapça olduğundan, geleneksel terimin gerçekte Anakanun Hukuku gibi acayip bir anlama geldiği çokça gözden kaçıyor. İşte bu uygunsuzluktan kurtulmak içindir ki Anahukuk anlamına gelen Türkçe "Anatüze" terimi yeğlenmiştir. Kimi sözcüklerde duraksamaya düşebilecek öğrenciler düşünülerek notların sonuna bir Sözlükçe eklenmiştir. Yanlış anlama olasılıklarını ortadan kaldırmak için, notlar okunmadan önce sözlükçenin gözden geçirilmesi yararlı olacaktır. 4) Kapsamlı bir konuda öğrencilerin dikkatinin dağılması, sonuçta da kimi bilgileri, kavramları ya da bağlantıları gözden kaçırmaları olasıdır. İşte bu dağılma tehlikesine karşı bir önlem olarak, notların sonuna bir Dizin konmuştur. Öğrenci çalışırken, özellikle de bilgisini tazelerken bundan kesinlikle yararlanmalıdır. Şu da belirtilmelidir ki, İçindekiler bölümündeki başlıklar dizine alınmamıştır. Dolayısıyla, dizin, "içindekiler"le birlikte kullanılmalıdır. 12 Şubat 2007 günü yitirdiğimiz sevgili meslektaşım Prof. Dr. Yavuz SABUNCU, notları gözden geçirmiş ve birçok kusurun giderilmesinde çok değerli katkılarda bulunmuştur. Kendisine minnet borcum hiç bitmeyecek. Açıktır ki, kalan kusurların tüm sorumluluğu yalnızca bana aittir. Bu ders notlarının yararlı olması umuduyla başarılar dilerim.
  24,50  TL25,00  TL
 • Türk Medeni Hukuku Aile Hukuku 2. Cilt

  Karton Kapak
   Genel Bilgiler  Evlilik Hukuku  Evliliğin Kurulması  Nişanlanma  Evlenme Evliliğin Genel Hükümleri  Eşlerin Kişisel İlişkileri ile İlgili Hükümler  Eşlerin Mali İlişkileri ile İlgili Hükümler  Evliliğin Sona Ermesi  Eşlerden Birinin Ölümü, Gaipliği veya Cinsiyet Değiştirmesi  Evlenmenin Hükümsüzlüğü  Boşanma  Hısımlık Hukuku  Soybağı  Soybağının Kurulması  Soybağının Kaynakları  Soybağının Hükümleri  Aile Topluluğu  Nafaka Yükümlülüğü ve ev Düzeni  Aile Malları  Vesayet Hukuku  Vesayetin Kurulması  Vesayet Kavramı ve Türleri  Vesayet Organları  Vesayeti Gerektiren Haller  Vasinin Atanması  Kayyımlık  Yasal Danışmanlık  Korumu Amacı ile Özgürlüğün Kısıtlanması  Vesayetin Yürütülmesi  Vasinin Hakları ve Görevleri Vesayet Dairelerinin Görev ve Yetkileri  Vesayet Organlarının Sorumluluğu  Vesayetin Sona Ermesi  Vesayeti Sona Erdiren Haller  Vasilik Sıfatını Sona Erdiren Haller  Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları
  38,71  TL39,50  TL
 • Ceza Muhakemesi Kanunu

  Karton Kapak
   Eski Yeni Yasa Maddeleri Karşılaştırma Cetveli  CMK'nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun Yürürlükte Olan Hükümleri  Terörle Mücadele Kanunu  Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında K. Çocuk Koruma Kanunu Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu  Tanık Koruma Kanunu  Terör ve Törerle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun * Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu  Ve İlgili Yönetmelikler
  12,25  TL12,50  TL
 • Hukukun Serüveni

  Karton Kapak
  Hukuk, insanlık tarihinin belki de en eski müessesesidir. Hatta kanunların sık değiştirilmediği zamanlarda, tarihin ta kendisi idi. Bir şeyi tanımanın en iyi yolu, onun mazisini bilmektir derler. Antik Çağ’a ait bir kaide, asırlar sonra bambaşka bir coğrafyada karşımıza çıkabilmektedir. Hukuk sistemlerinin birbirine tesiri şaşırtıcı derecededir. Hukukun Serüveni, okuyucusunu, Antik Mısır’dan başlayıp, Mezopotamya’ya, Hititlere, Japonya ve Çin’e, Arabistan ve Türkistan’a, İran ve Hindistan’a, Yunan ve Roma’ya, Yahudilik ve Hıristiyanlık’tan İslâmiyet’e uzanan, nihayet Avrupa’da sona eren bir yolculuğa çıkarıyor. Bu yolculukta nice enteresan sahneye şahit olunabilir: Düello, ateş tecrübesi, kız kaçırma, çok kadınla evlilik, borcu sebebiyle kölelik, insan kurbanı, çocuk satışı, seyyar hâkimler, cezalandırılan hayvan ve eşyalar, kast sistemi, ölen kocasıyla yakılan Hindu kadınları, hâkimliğin parayla satılması, kanunları ezberleyip her sene halka okuyan kanun sözcüleri... Hukukun Serüveni, yalnızca bir umumi hukuk tarihi kitabı değil. Ayrı zamanda insanlık mirasını gözler önüne sermeye çalışan bir dünya tarihi sayılabilir. Hâkimlerin hükümdarlarla mücadelesi, parlamentonun doğuşu, kilise reformu, laikliğin ortaya çıkışı, yazılı kanunların hazırlanışı gibi meraklı hadiseleri de kitapta okumak mümkün. Hukukun Serüveni, adalet mücadelesinin de tarihidir.
  32,00  TL40,00  TL
 • Türk Ticaret Kanunu Eylül 2016

  Karton Kapak
  *Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun *3095 S. Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun *Çek Kanunu *Rekabetin Korunması Hakkında Kanun *Ticarette Teğşisin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun *Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun *Ticari İşletme Rehni Kanunu *İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun *Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik *Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik *Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik *Münfesih Olmasına ve Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliği
  12,25  TL12,50  TL