İdari Hukuk & Mevzuat Kitapları

Yayınevi/Marka
765 öğeden 1-16 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 48
 • Hukuk

  Karton Kapak
  19. yüzyılda yaşamış Fransız filozofu Frederic Bastiat’ın eserleri, muhteşem dili ve güçlü muhakemesi ile tanınır. "Hukuk", sade anlatımına rağmen, entellektüel tartışma gündeminin baş sıralarını işgal etmekte olan konulara hayranlık uyandırıcı bir açıklıkla yaklaşmaktadır. Bastiat zamanının ve zamanımızın kollektivist, özgürlük karşıtı, düzenlemeci, dağıtımcı, yağmacı mantığını yerle bir etmektedir. Hukukun yozlaştırılmasının ve yağmacılığın aracı haline getirilmesinin insanlığa ve medeniyet verdiği zararları bir bir göstermektedir. "Hukuk", sade insana duyulan güveni yansıtmakta ve aydınları diğer insanlara saygı duymaya davet etmektedir.
  5,52  TL8,00  TL
 • Borçlar Hukuku

  Karton Kapak
  *Birinci Kısım: Genel Hükümler * Borçlar Hukukunun Konusu ve Kaynakları * Borç, Borç İlişkisi ve Sorumluluk Kavramları * Birinci Bölüm: Borç İlişkisinin Kaynakları Birinci Ayırım: Hukuki İşlemlerden Özellikle Sözleşmelerden Doğan Borç İlişkileri * Hukuki İşlemler * Sözleşmeler * Sözleşmenin Kurulması * İlan Yoluyla Ödül Sözü Verme * Sözleşmelerde Şekil * Sözleşmelerin Yorumu * Genel İşlem Koşulları * İrade ile İrade Açıklaması Arasındaki Uyumsuzluk * Sözleşmenin Konusu * Aşırı Yararlanma * Temsil İkinci Ayırım: Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri * Genel Olarak * Haksız Fiiller * Kusursuz Sorumluluk Üçüncü Bölüm: Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri * Sebepsiz Zenginleşme İkinci Bölüm: Borç İlişkisinin Hükümleri Birinci Ayırım: Borçların İfa Edilmesi * Borcun İfası * Alacaklının Temerrüdü (Direnimi) İkinci Ayırım: Borçların İfa Edilmesinin Sonuçları * Borcun İfa Edilmemesi * Borçlunun Temerrüdü Üçüncü Bölüm: Borç İlişkilerinde Özel Durumlar * Müteselsil Borçluluk * Koşula Bağlı Borçlar * Bağlanma Parası * Cayma Parası * Ceza Koşulu * Dördüncü Bölüm: Borcun veya Borç İlişkisinin Sona Ermesi * Genel Olarak * İbra * Yenileme * Birleşme * Kusursuz İmkansızlık * Takas * Zamanaşımı Beşinci Bölüm: Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri Alacağın Devri ve Borcun Üstlenmesi * Alacağın Devri * Borcun Üstlenmesi İkinci Kısım: Özel Borç İlişkileri * Genel Olarak * Sözleşmelerin Ayırımı Birinci Bölüm: Mülkiyetin Devri Amacını Güden Sözleşmeler * Satış Sözleşmesi * Mal Değişimi * Bağışlama Sözleşmesi İkinci Bölüm: Kullandırma Amacını Güden Sözleşmeler * Kira Sözleşmesi * Kullanım Ödüncü Sözleşmesi * Tüketim Ödüncü Sözleşmesi * Finansal Kiralama Sözleşmesi Üçüncü Bölüm: İş Görme Amacını Güden Sözleşmeler * Hikmet Sözleşmesi * Eser Sözleşmesi * Yayım Sözleşmesi * Vekalet Sözleşmesi * Havale Dördüncü Bölüm: Saklama Amacını Güden Sözleşmeler * Saklama Sözleşmesi Beşinci Bölüm: Güvence Amacını Güden Sözleşmeler * Genel Olarak * Kefalet Sözleşmesi Altıncı Bölüm: İsimsiz Sözleşmeler * Franchise Sözleşmesi * Factoring Sözleşmesi
  17,94  TL18,50  TL
 • Türk Borçlar Kanunu

  Karton Kapak
  •Türk borçlar kanunun yürürlüğü ve uygulama şekli hakkında kanun •Yargı hizmetlerinin hızlandırılması amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun •Afet sigortaları kanunu•3095 sayılı kanuni faiz ve temerrüt faizine ilişkin kanun •Tebligat kanununun uygulamasına dair yönetmelik.
  7,28  TL7,50  TL
 • Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi

  Karton Kapak
  Sağlık kurumlarının rolleri ve işlevleri giderek genişlemektedir. İşlevlerdeki genişleme, sağlık kurumlarının yapısal olarak karmaşıklaşmasına yol açarken, yönetimini de güçleştirmektedir. Bu kitap, sağlık kurumlarının yönetimiyle ilgilidir. Sağlık kurumlarının etkili ve verimli çalışmasını sağlamak yöneticilerin temel misyonudur ve bu misyonu gerçekleştirmek için yöneticilerin bilimsel birikimlerinin bulunması gereklidir. Sağlık kurumları yönetimi, özgün bir disiplindir. Sağlık kurumları yönetimi, işletmecilik, yönetim ve organizasyon ilke ve teorilerinin sağlık alanına uyarlanmas ı olarak görülmemelidir. Charles Austin, "What is Health Administration" isimli makalesinde, "Sağlık kurumları yönetimini, tıp ve sağlık hizmetleri alanına özgü bir yönetim disiplini olarak ortaya koymuş; sağlık alanında ortaya çıkan yönetim ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak gelişen, bu nedenle de tıp ve sağlık hizmetlerinin tüm boyutlarına işletmecilik perspektifiyle inceleyen, uzmanlaşmış bir yönetsel disiplin" olarak görmektedir. Burada vurgulanan iş letmecilik kavramı, ilk bakışta serbes t piyasa, rekabet ve kâr gibi kavramları çağrıştırsa da, iş letmecilik kavramı, kaynakların ussal kullanılmas ıdır. Sağlık kurumları yönetimi, klasik işletme yöneticiliğinden farklıdır. Örneğin kuruluş yeri seçiminde dikkat edilen faktörler açısından has tane ve diğer işletmeler arasında farklar vardır. Bir işletme kurulurken, hammadde yakınlığı, askeri tehlike vb faktörler ön planda tutulurken, hastane kurulurken toplumun sağlık gereksinmeleri ön planda tutulur. Sağlık hizmetlerinin kamusal nite liği, farklı bir yönetim anlayışını gerektirmektedir. Bu kitap, sağlık kurumları yönetimi alanına ilgi duyan öğrenciler yanında, bu a lanla ilgili bilgi ve becerilerini genişletmeye çalışan profesyonellere de yönelik olarak hazırlanmıştır. Kitapta yer alan konuların güncel hayatta hangi tür sorunlara çözüm getirdiğini gösterebilmek için her bölümde birkaç tane gazete ve dergi haberleri "güncel yaşamdan yansımalar" başlığında verilmiştir. Bu haberler, örnek olay olarak da görülebilir. Kitapta birçok terimin İngilizce karşılıkları, kavramların ortaklığını sağlamak amacıyla bilinçli olarak verilmiştir.
  32,51  TL37,80  TL
 • Türk Medeni Kanunu

  Karton Kapak
   • TMK’nın yürürlüğü ve uygulama şekil hakkında kanun •Aile mahkemelerinin kuruluş,görev ve yargılama usullerine dair kanun •Çocuk koruma kanunu •Tapu kanunu•Tapu sicili tüzüğü •Tapu planları tüzüğü •Türk medeni kanunun velayet,vesayet ve miras hükümlerinin uygulamasına ilişkin tüzük.  
  8,73  TL9,00  TL
 • İcra ve İflas Kanunu

  Karton Kapak
  Tebligat Kanunu 3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği Mahcuz Mallrın Muhafaza Edileceği Adalet Bakanlığı Depo ve Garajlarının Çalıştırılmasına Dair Yönetmelik İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
  8,24  TL8,50  TL
 • Kriminoloji

  Karton Kapak
  Birinci Bölüm: Kriminoloji ve Diğer Bilimler ile İlişkisi Konu 1: Genel Olarak Konu 2: Kriminolojinin Konusu Konu 3: Kriminolojinin Tanımı Konu 4: Kriminolojinin Alanı Konu 5: Kriminolojinin Önemi İkinci Bölüm: Kriminolojik Araştırma Metod Konu 6: Suçu Ölçme Metodu Konu 7: Deneysel Metodu Konu 8: Olay İncelemesi Metodu Konu 9: İzleme Metodu Üçüncü Bölüm: Kriminolojinin Tarihsel Gelişimi Konu 10: Klasik Okul Konu 11: Pozitivist Okul Konu 12: Şikago Okulu Dördüncü Bölüm: Günümüz Kriminolojisine Göre Suç Nedenleri Konu 13: Genel Olarak Konu 14: Suç Teoriler (Tanıtım Bülteninden)
  14,55  TL15,00  TL
 • Anatüzeye Giriş

  Karton Kapak
  Elinizdeki ders notlarına ilişkin olarak aşağıdaki noktalara dikkat çekmek isterim: 1) Üniversite düzeyinde yapılan bir eğitimde, yalnızca ders notlarıyla yetinilemez. Öğrenci, doğru dürüst yetişmek istiyorsa, başka kaynaklara da başvurmalıdır. Notların sonuna, bu amaçla bir Seçme Kaynakça konmuştur. 2) Toplum bilimleri eğitiminde, öğretmenin dünya görüşü dersin içeriğini ister istemez etkiler. Üniversite öğrencisi ise, KENDİ dünya görüşünü ÖZGÜRCE kurmalıdır. Bundan dolayı, ders notlarıyla, dahası, önerilen kaynaklarla yetinmeyip değişik görüşlerdeki yazarların yapıtlarını okumak gereklidir. 3) Dil, düşüncenin hem aracı, hem de gerecidir. Düşüncede titizlik, dilde de titizliği gerektirir. Özellikle biliminsanı, bu konuda çok duyarlı olmak zorundadır. İşte bu gerekçeyle bu notlarda elden geldiğince arı ve tutarlı bir dil kullanılmaya çalışılmıştır. Dersin adı için geleneksel "Anayasa Hukuku" yerine Anatüze’nin yeğlenmesi de aynı titizliğin sonucudur. Yarısı Türkçe yarısı Arapça olduğundan, geleneksel terimin gerçekte Anakanun Hukuku gibi acayip bir anlama geldiği çokça gözden kaçıyor. İşte bu uygunsuzluktan kurtulmak içindir ki Anahukuk anlamına gelen Türkçe "Anatüze" terimi yeğlenmiştir. Kimi sözcüklerde duraksamaya düşebilecek öğrenciler düşünülerek notların sonuna bir Sözlükçe eklenmiştir. Yanlış anlama olasılıklarını ortadan kaldırmak için, notlar okunmadan önce sözlükçenin gözden geçirilmesi yararlı olacaktır. 4) Kapsamlı bir konuda öğrencilerin dikkatinin dağılması, sonuçta da kimi bilgileri, kavramları ya da bağlantıları gözden kaçırmaları olasıdır. İşte bu dağılma tehlikesine karşı bir önlem olarak, notların sonuna bir Dizin konmuştur. Öğrenci çalışırken, özellikle de bilgisini tazelerken bundan kesinlikle yararlanmalıdır. Şu da belirtilmelidir ki, İçindekiler bölümündeki başlıklar dizine alınmamıştır. Dolayısıyla, dizin, "içindekiler"le birlikte kullanılmalıdır. 12 Şubat 2007 günü yitirdiğimiz sevgili meslektaşım Prof. Dr. Yavuz SABUNCU, notları gözden geçirmiş ve birçok kusurun giderilmesinde çok değerli katkılarda bulunmuştur. Kendisine minnet borcum hiç bitmeyecek. Açıktır ki, kalan kusurların tüm sorumluluğu yalnızca bana aittir. Bu ders notlarının yararlı olması umuduyla başarılar dilerim.
  23,50  TL25,00  TL
 • Türk Medeni Hukuku Aile Hukuku 2. Cilt

  Karton Kapak
   Genel Bilgiler  Evlilik Hukuku  Evliliğin Kurulması  Nişanlanma  Evlenme Evliliğin Genel Hükümleri  Eşlerin Kişisel İlişkileri ile İlgili Hükümler  Eşlerin Mali İlişkileri ile İlgili Hükümler  Evliliğin Sona Ermesi  Eşlerden Birinin Ölümü, Gaipliği veya Cinsiyet Değiştirmesi  Evlenmenin Hükümsüzlüğü  Boşanma  Hısımlık Hukuku  Soybağı  Soybağının Kurulması  Soybağının Kaynakları  Soybağının Hükümleri  Aile Topluluğu  Nafaka Yükümlülüğü ve ev Düzeni  Aile Malları  Vesayet Hukuku  Vesayetin Kurulması  Vesayet Kavramı ve Türleri  Vesayet Organları  Vesayeti Gerektiren Haller  Vasinin Atanması  Kayyımlık  Yasal Danışmanlık  Korumu Amacı ile Özgürlüğün Kısıtlanması  Vesayetin Yürütülmesi  Vasinin Hakları ve Görevleri Vesayet Dairelerinin Görev ve Yetkileri  Vesayet Organlarının Sorumluluğu  Vesayetin Sona Ermesi  Vesayeti Sona Erdiren Haller  Vasilik Sıfatını Sona Erdiren Haller  Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları
  38,32  TL39,50  TL
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu

  Karton Kapak
  *Tebligat Kanunu *Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik *Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında *Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu * Yargıtay Kanunu *Doğal Afet Bölgelerindeki Uyuşmazlıkların Çözümlerine Dair Kanun *Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında *Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu *Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği *Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi *Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü *Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuru Formu *Elektronik Tebligat Yönetmeliği *Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair
  9,22  TL9,50  TL
 • Hukukun Serüveni

  Karton Kapak
  Hukuk, insanlık tarihinin belki de en eski müessesesidir. Hatta kanunların sık değiştirilmediği zamanlarda, tarihin ta kendisi idi. Bir şeyi tanımanın en iyi yolu, onun mazisini bilmektir derler. Antik Çağ’a ait bir kaide, asırlar sonra bambaşka bir coğrafyada karşımıza çıkabilmektedir. Hukuk sistemlerinin birbirine tesiri şaşırtıcı derecededir. Hukukun Serüveni, okuyucusunu, Antik Mısır’dan başlayıp, Mezopotamya’ya, Hititlere, Japonya ve Çin’e, Arabistan ve Türkistan’a, İran ve Hindistan’a, Yunan ve Roma’ya, Yahudilik ve Hıristiyanlık’tan İslâmiyet’e uzanan, nihayet Avrupa’da sona eren bir yolculuğa çıkarıyor. Bu yolculukta nice enteresan sahneye şahit olunabilir: Düello, ateş tecrübesi, kız kaçırma, çok kadınla evlilik, borcu sebebiyle kölelik, insan kurbanı, çocuk satışı, seyyar hâkimler, cezalandırılan hayvan ve eşyalar, kast sistemi, ölen kocasıyla yakılan Hindu kadınları, hâkimliğin parayla satılması, kanunları ezberleyip her sene halka okuyan kanun sözcüleri... Hukukun Serüveni, yalnızca bir umumi hukuk tarihi kitabı değil. Ayrı zamanda insanlık mirasını gözler önüne sermeye çalışan bir dünya tarihi sayılabilir. Hâkimlerin hükümdarlarla mücadelesi, parlamentonun doğuşu, kilise reformu, laikliğin ortaya çıkışı, yazılı kanunların hazırlanışı gibi meraklı hadiseleri de kitapta okumak mümkün. Hukukun Serüveni, adalet mücadelesinin de tarihidir.
  30,00  TL40,00  TL
 • Türk Ticaret Kanunu Eylül 2016

  Karton Kapak
  *Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun *3095 S. Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun *Çek Kanunu *Rekabetin Korunması Hakkında Kanun *Ticarette Teğşisin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun *Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun *Ticari İşletme Rehni Kanunu *İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun *Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik *Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik *Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik *Münfesih Olmasına ve Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliği
  12,12  TL12,50  TL
 • Ceza Muhakemesi Kanunu

  Karton Kapak
   Eski Yeni Yasa Maddeleri Karşılaştırma Cetveli  CMK'nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun Yürürlükte Olan Hükümleri  Terörle Mücadele Kanunu  Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında K. Çocuk Koruma Kanunu Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu  Tanık Koruma Kanunu  Terör ve Törerle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun * Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu  Ve İlgili Yönetmelikler
  12,12  TL12,50  TL
 • Sosyal Sigortalar Uygulaması

  Karton Kapak
  .Sosyal Güvenlik Kavramı .Sosyal Güvenliğin Gelişimi .Sosyal Güvenlik Hukukunun Kaynakları ve Sosyal Güvenlikle İlgili Bilim Dalları .Sosyal Güvenliğin Finansmanı .Türk Sosyla Güvenlik Sisteminin Yapısı .Primli Sosyal Güvenlik Rejiminin Özellikleri ve Kapsamı .İşyerinin ve Sigortalıların Kuruma Bildirilmesi .Primler ve Prim Belgesi .İdari Para Cezaları ve Cezalara itiraz Usulü .İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası .Hastalık Sigortası .Analık Sigortası .Malüllük Sigortası .Yaşlılık Sigortası .ölüm Sigortası .İşsizlik Sigortası .Ailevi Yükler Sigortası .Sigorta Kollarında Ortak Esaslar .Hizmet Borçlanması .Hizmetlerin Birleştirilmesi .Genel Sağlık Sigortasının Niteliği ve Kapsamı .Genel Sağlık Sigortasından Sağlanan Sağlık Hizmetleri
  31,52  TL32,50  TL
 • Kitle İletişim Hukuku

  Karton Kapak
  Birinci Bölüm: Kitle İletişimine ve Kitle İletişim Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler  Kitle İletişimine İlişkin Genel Bilgiler  Kitle İletişim Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler İkinci Bölüm: İletişim Özgürlüğü  Genel Bilgiler  Türkiye'de İletişim Özgürlüğü Üçüncü Bölüm: Basın Rejimi  Genel Bilgiler * Dönemsel Yayınlar  Basında Sorumluluk Rejimi Dördüncü Bölüm: Radyo-Televizyon Rejimi  Genel Bilgiler  Türkiye'de Radyo-Televizyon Rejimi Beşinci Bölüm: Sinema-Video Rejimi  Genel Bilgiler  Türkiye'de Sinema-Video Rejimi Altıncı Bölüm: İnternet Rejimi  Genel Bilgiler  Türkiye'de İnternet
  36,38  TL37,50  TL
 • Kurucu İktidar

  Karton Kapak
  Yazar, önemli bir tarihsel kırılma olarak gördüğü 2010 anayasa değişiklikle-rinden sonra, yeni Anayasa Mahkemesi'nin "farklı bir Mahkeme olarak çalı-şacağı" ve içtihatlarının "uluslararası standartları yansıtan özgürlükçü ve de-mokratik bir çizgide" seyredeceği ümidindedir. Bu ümide kısmen katılmakla birlikte, kanaatimce Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçiminde demokratik meşruluk ilkesini daha güçlü şekilde yansıtacak değişikliklere gidilmesi ve Anayasa Mahkemesi'nin anayasa değişikliklerini esas yönünden denetlemesinin daha kesin bir dille yasaklanması yerinde olacaktır. Gerçekten, Venedik Komisyonu'nun sözü edilen raporunda da belirtildiği gibi, anayasa değişiklik-lerinin yargısal denetimi Avrupa ülkelerinde de son derece istisnai ve tartışmalı bir durumdur. Hele bu denetim, Anayasa'nın değiştirilemez maddelerine uygunluk açısından bir esas yönünden denetimi de kapsadığı takdirde, Ana-yasa Mahkemesi fiilen asli kurucu organ konumuna yükseltilmiş olur. Çan'ın eserine özel bir anlam kazandıran bir faktör de, onun, kendi ifadesiyle "tarihe tanıklık" etmiş olmasıdır. Gerçekten Can, ünlü 2008 kararının verildiği tarihte Anayasa Mahkemesi raportörü olarak hazırladığı raporda Anayasa Mahkemesi'nin "sınırlı şekil eksiklikleri dışında" denetim yetkisine sahip olmadığını kuvvetle savunmuş, ancak maalesef Mahkeme'nin çoğunluğu bu görüşe katılmamıştır. Kitap, bu tarihsel tanıklık perspektifi açısından da ilginç gözlemleri ihtiva etmektedir, Kitabın gerek anayasa hukukçuları, gerek konuya ilgi duyan toplum kesimleri açısından okunması mutlaka gerekli bir eser olduğunda kuşku yoktur. Prof. Dr. Ergun Özbudun İstanbul Şehir Üniversitesi
  13,50  TL18,00  TL