İflas Kitapları

Yayınevi/Marka
22 öğeden 1-16 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 2
 • İcra ve İflas Kanunu

  Sert Kapak
  LİBRA Mevzuat serimizin 5. Kitabı olan İcra ve İflas Kanunu, klasik bir derlemede yer alan kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ötesinde; 6352 Sayılı Kanunun İcra ve İflas Kanununu Değiştiren Maddelerinin Gerekçelerine, Madde Metni İçinde Atıf Yapılan Kanunların İlgili Maddelerine, Maddelerle ilgili çıkmış İçtihadı Birleştirme Kararlarına, zengin bir kavram dizinine içeriğinde yer vermektedir. Kitapta, ayrıca okuyucularımızın LİBRA Mevzuat Dizisinin diğer kitaplarından alışık olduğu tasarım öğeleri korunarak, kitabın pratik ve rahat bir şekilde kullanılabilmesi de amaçlanmıştır. Okuyucularımız için temel başvuru kaynağı olacağını düşündüğümüz bu kitapla, her yıl yenilenerek en doğru ve güncel içeriği sizlere düzenli olarak sunmayı hedeflemekteyiz.   Kitapta aşağıdaki mevzuata yer verilmiştir; – İcra ve İflas Kanunu – İcra ve İflas Kanunun Tatbikatına Dair Nizamname – İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği – Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yönetmelik – Mahcuz Malların Muhafaza Edileceği Adalet Bakanlığı Depo ve Garajlarının Çalıştırılmasına Dair Yönetmelik – Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ – İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ – İcra ve İflas Harçları   Konu Başlıkları; İçtihadı Birleştirme Kararları Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemleri Kavram Dizini
  24,50  TL25,00  TL
 • İflasın Ertelenmesi ve Borca Batıklık Bilançosu

  Karton Kapak
  İIK m. 179 gereği, iflasın ertelenmesi, ancak bir sermaye şirketi veya kooperatifi idare ve temsille görevli kişiler veya bir alacaklı tarafından, borca batıktık sebebiyle iflasın talep edilmiş olması halinde, yine aynı kişilerce, şirketin mali durumunun iyileştirilmesi ihtimalinin bulunduğu durumlarda, iflasın gerçekleşmesini önlemesi amacıyla talep edilebilecek geçici bir hukuki korumadır. İflasın ertelenmesi ile borca batık durumda olan şirket, erteleme süresi içinde, maddi anlamda iyileştirmeyi sağlayacak olan yöntem ve tedbirlerle şirketin mali durumunu iyileştirmeye çalışacaktır. İflasın ertelenmesinde bu nedenle iyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olması büyük önem taşımaktadır. İflasın ertelenmesi talebinin gündeme gelebilmesi şartlarından biri de şirketin borca batık halde bulunup bulunmadığıdır. Borca batık durumda olmayan şirket hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmesi mümkün değildir. Borca batıktık ise borca batıktık bilançosu ile anlaşılacaktır. Borca batıktık bilançosunun aktifinde, bilançonun düzenlendiği tarihteki gerçek satış fiyatları yer almalı; pasifinde ise, yıllık bilançonun pasifinde yer alan tüm kalemler değil, ödenmesi gereken gerçek şirket borçlarına yer verilmelidir. Bu çalışma tüm bu sorularınıza cevap olabilecek niteliktedir.   Konu Başlıkları İflasın Ertelenmesinin Benzer Kurumlardan Farkı İflasın Ertelenmesinin Şartları İflasın Ertelenmesi Kararının Etkileri İflasın Ertelenmesinin Sona Ermesi Borca Batıklık Bilançosunun Hazırlanması Rayiç Değer Tespiti Özellikli Durumlar Örnek Uygulamalar  
  53,90  TL55,00  TL
 • Satış – Satışın İptali (2 Cilt Takım)

  Sert Kapak
  İcra takibinin üçüncü safhası olan cebri ihale infazı, hukukun her türlüsünü içinde barındıran bir dal olarak uygulayıcıları oldukça zorlayan bir alandır. Bu alanın okuyucular için kolayca anlaşılır bir hale getirilmesi amacı ile hazırlanan eser; İstanbul’da 38 yıl İcra, Gayrimenkul İhalesine bakan 10. İcra Müdürü ve en son kül’i tasfiyeye bakan 3. İflas Müdürü olarak görev yapan yazarın deneyimleri doğrultusunda oluşturulmuştur. Kitapta; İhale Hazırlığı, Taşınır ve Taşınmaz İhalesi, İhalenin Feshinin tüm safhalarını, İflas Tasfiyesinde İhale ve Satışın İptali, Amme Haczinde, Maden, Şirket Hissesi, İzale-i Şuyu, Aile Mal Ortaklığı ve Vesayet Makamı Talebi ile Pazarlık ve Artırma Satışı konularını yasal düzenleme , açıklama , uygulama ve örnek Yargıtay Kararları, konuyla ilgili bilirkişi teskere ve raporları ile ayrıntılı olarak inceleme imkanınız olacaktır.   Konu Başlıkları; Taşınır, Taşınmazların İhalesinde Ortak Hükümler Taşınırların İhalesi ve İhalenin Feshi Taşınmazların İhale Hazırlığı Taşınmazların İhalesi ve İhalenin Feshi İflas Tasfiyesinde İhale ve Satışın İptali Amme Haczinde, Maden, Şirket Hissesi, İzale–i Şuyu, Aile Mal Ortaklığı ve Vesayet Makamı Talebi ile Pazarlık ve Artırma Satışı
  274,40  TL280,00  TL
 • İflasın Ertelenmesi Usul ve Esaslar

  Karton Kapak
  Çalışma, 2003 yılından itibaren köklü değişikliklere uğrayan İcra İflas Kanunumuzun özellikle sermaye şirketlerini ilgilendiren, iflas önleyici ve en çok başvurulan yollardan olan "İflasın Ertelenmesi Kurumu"nu, 2005 yılından bu yana doktrin ve Yargıtay Kararlarındaki değişiklikleri ve gelişmeleri takip ederek açıklamaktadır. Kitapta, ön bilgi olarak İflas ve iflas kurumları açıklanarak, İflasın ertelenmesi benzer müesseseler ile karşılaştırılmış, açıklamalar kısmında Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine yer verilmiş, açıklama ardına ise titizlikle seçilmiş örnek Yargıtay kararları konmuştur.   Konu Başlıkları İflasa İlişkin Organlar – Kurumlar İflas'ta Görev – Yetki Tacir Tüzel Kişilik Sermaye Şirketleri – Anonim – Limited – Paylı Komandit Kooperatifler Bankalar Holdingler Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (G.Y.O.) KOBİ'ler İflasın Ertelenmesi Usul ve Esaslar Yargıtay Kararları
  53,90  TL55,00  TL
 • İflasın Ertelenmesi Kapsamında İyileştirme Projelerinin Hazırlanması

  Karton Kapak
  “İflasın Ertelenmesi Kapsamında İyileştirme Projelerinin Hazırlanması” konusu, gerek bunu talep eden işletmelerin gerekse alacaklıların çok dikkat ettiği, ancak karışık yapısı, mali tabloların yorumlanması ve her işletmenin farklı özelliklerinden dolayı maalesef hatalı işlem yapılması mümkün olan bir konudur. İflas erteleme sürecine başvuran işletmelerin başvuru aşamasında öncelikle alacaklılara karşı samimi olduğunu ispat edebilecek tek unsur hazırladıkları “iyileştirme projeleri” olmaktadır. Ciddi ve inandırıcı olarak hazırlanmamış, gerçekçi ve somut verilere dayanmayan “iyileştirme projeleri”, gerçekleştirilebilir olarak kabul edilmemekte ve neticesinde başvuru sahibi işletmenin başvurusu reddedilmektedir. Bu nedenle “iyileştirme projesi hazırlanması” sanıldığının aksine geleceğe yönelik iyi niyetlerin barındırıldığı bir “temenniler” metni değil, tamamen teknik verilere dayanan, birbirleriyle uyumlu hedeflerin sayısallaştırıldığı, işletmenin süreç boyunca uyacağı yolun denetlenebilir bir çerçevede somut verilerle (sayılar-bütçeler vb.) ifade edilmesi sürecidir. Kitaptaki konular, ilgili herkesin anlayabileceği şekilde sade ve basit bir dille anlatılmış, ayrıca bütün aşamaları ile örnek bir iyileştirme projesine de yer verilerek konunun daha iyi anlaşılması sağlanmıştır.   Konu Başlıkları; İyileştirme Projesinin Tanımı ve İlkeleri İyileştirme Projesinin Yapısı İflas Erteleme Talep Eden İşletmeyle İlgili Bilgiler İşletmenin Borca Batık Duruma Gelme Nedenleri İyileştirme Projesine Esas Döneme İlişkin Kaydi Bilanço, Gelir Tablosu ve Bunların Analizi Kaydi Değer Bilançosundan Rayiç Değer Bilançosuna Geçiş İyileştirme Projesinin Ciddi ve İnandırıcı Olarak Düzenlenmesi İşletmenin Gelecek Yönlü Stratejilerinin Oluşturulması İşletmenin Proforma Mali Tablolarının Hazırlanması Biçimlendirilmiş İyileştirme Projesi Örneği
  24,50  TL25,00  TL
 • İflastan Korunma ve İflas Ertelemenin Yönetilmesi

  Karton Kapak
  İflas erteleme ülkemizde son 15 yıldır gündemden düşmeyen bir konudur. Çok sayıda firma iflas aşamasına gelmekte, bazıları iflas erteleme alabilirken, bazıları alamamaktadır. İflas erteleme alamayan şirketler doğrudan iflas etmekte, erteleme alabilenlerin de maalesef çoğu sürecin iyi yönetilememesi nedeni ile sürecin sonunda iflastan kurtulamamaktadır. Yazar, uzun yıllar çok çeşitli sektörlerde edindiği bilgi ve deneyimlerin ışığında, iş hayatında pek çok şirketi etkileyen krizleri ve bu krizlerin yol açtığı iflas erteleme ve iflas ertelemenin yöneltmesi konusundaki deneyimlerini kitaba aktarmıştır. Yazarın, bizzat iflas erteleme almış şirket deneyimi ve bu şirketin iflas erteleme sürecinden başarıyla çıkarak eskisinden daha güçlü bir şekilde faaliyetlerine devam etmesi, kitabı somut, uygulanabilir ve faydalı bir rehber haline getirmektedir. Kitap; şirket sahipleri, şirket yöneticileri, avukatlar, bilirkişiler, kayyumlar ve akademisyenler için bir rehber niteliği taşımasının yanında, işletmesini iflastan uzak tutmak isteyen yöneticilere de hitap etmektedir.   Konu Başlıkları; Krizler Şirketi Yeniden Kurmak Kârsızlık Kıskacından Kurtulmak Faaliyetlerde Seçici Sınırlandırma Büyüme Yönetimi İşgücünü Yönetmenin Yolu Olarak İşi Yönetmek İş Süreçlerini Sürekli İyileştirmek Finans Politikası Temel Konularda Hatasız Çalışmak İflas Ertelemeye İlişkin Genel Kavramlar İflas Ertelemenin Koşulları İflas Ertelemenin Yargı Süreci İflas Erteleme Süreci Uygulama Rehberi
  21,80  TL22,25  TL
 • Konkordato

  Karton Kapak
  Ödeme güçlüğü içinde bulunan her borçlunun, iflasın olumsuz sonuçlarından ve yıkıcılığından kurtulması için konkordato yöntemine; sermaye şirketleri ile kooperatiflerin de duruma göre konkordato veya uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma yöntemlerinden birine başvurmaları çağdaş bir yaklaşım olarak değerlendirilir. Bu kitapta, hem konkordato türleri hem de uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın esasları ve süreci açıklanmıştır.   Konu Başlıkları; Konkordato Kavramı ve Türleri Adi Konkordato Süreci, Koşulları ve Uygulanması İflastan Sonra Konkordatoda Başvuru Yöntemi Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Özelliği, Türleri ve İzlenecek Yöntemle İlgili Kurallar Sermaye Şirketleriyle Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yapılandırılmasının Koşulları ve Süreci Görevli Organlarının Sorumlulukları
  44,10  TL45,00  TL
 • Liberal Ekonomilerde Devlet Müdahaleleri ve İflasın Ertelenmesi Kurumu

  Karton Kapak
  Bu kitapta, şirketlerin iflasın ertelenmesi aşamasına gelinceye kadar yaşamış oldukları veya yaşaması muhtemel krizler ve hukuki sorunlar anlatılmış; iflasın ertelenmesi talebinde bulunma zamanı, bunun şirket açısından hayati önemi ele alınarak örneklerle anlatılmıştır. Bu kurum ile ilgili uygulamada karşılaşılan mali, hukuki sorunlardan ve bunların çözüm yollarından bahsedilmiştir. İflasın ertelenmesi sürecinde doğru bilinen mali ve hukuki yanlışlar, bunların giderilme yolları, şirket değerlemesi, borca bataklık, iyileştirme projesi, ve kayyım ataması ile ilgili konularda tek tek ele alınarak açıklanmıştır. Bu sürecin uygulanmasında olması gereken ancak göz ardı edilen mali vehukuki vb. hususlar hakkında açıklamalar yapılmıştır. Bu kitapla ilgili kanun maddelerinden bahsedilerek kitap içeriğine alınmış ve bu konuda yazılmış olan kitaplara, makalelere, görüşlere de değinilmiştir. Ayrıca iflasın ertelenmesi sürecindeki gerçek olaylardan örnekler alınarak anlatılmış ve Yargıtay içtihatları konu başlığı olarak ayrı ayrı aynen kitaba yansıtılmıştır.   Konu Başlıkları; Küresel Krizler ve Ülkemizde Uygulanan Yapılandırma Modelleri İflas ve İflasın Ertelenmesi Kurumu Finansal Tablolar Borca Bataklıkta Gerçeğe Uygun Değer ve Tespiti ve Muhasebe Standartları İflasın Ertelenmesinde Bilirkişi İncelemesi ve Kayyım Atanması İyileştirme Projesi ve Islah Çalışmalarının Değerlendirilmesi Yargıtay Kararları ve İçtihatları
  48,90  TL49,90  TL
 • Tasarrufun İptali Davası

  Karton Kapak
  Eserde; borçlu tasarrufunun iptali davasının amacı, davada taraflar, görev ve yetki, dava koşulları, iptale konu tasarruflar, iptal kararının niteliği, diğer davalarla benzerliği ve farklılığı, dava dilekçesi, uygulamalı olay/sorun/çözüm sistematiği altında incelenmiş ve genişletilmiştir. Özellikle konuya ilişkin Yargıtay'ın en yeni kararlarıyla uyum sağlayan bir anlatım yeğlenmistir.   Konu Başlıkları İptal Davasının Amacı İptal Davasında Taraflar İptal Davasında Görev ve Yetki İptal Davasının Koşulları İptale Konu Tasarruflar İptal Davasında Yargılama Usulü İptal Kararının Niteliği İadenin Kapsamı Hak Düşürücü Müddet Diğer Davalarla Benzerliği Farklılığı Dava Dilekçesi Örneği Uygulamalı: Olay Sorun Çözüm Yargıtay Kararları  
  51,94  TL53,00  TL
 • İhale - İhalenin Yapılması - İhalenin Feshi

  Sert Kapak
  Eserin başlangıcında ihale, ihalenin yapılması ve ihalenin feshi ile ilgili olarak kısa açıklama yapılmıştır. Bu açıklamalardan amaç, okuyucunun konu hakkında bilgi edinmesini sağlamaktır. Açıklamalar, A’dan Z’ye sıralama gözetilerek yapılmıştır. Dikkat edilmesi gereken diğer bir hususta bir aşama tamamlanmadan diğer aşamaya geçilmemesidir. Uygulamada kolaylık sağlamak açısından bu yöntem benimsenmiştir. Bu eser, 02.07.2014 Tarih ve 6352 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Değişikliği dikkate alınarak hazırlanmıştır. Örneğin elektronik ortamda pey sürme sureti ile ihaleye katılma gibi yeni hususlar açıklanmıştır. Sonuç olarak bu eser içtihat ağırlıklı bir çalışmadır. Uygulamacılar yeni içtihatlara ihtiyaç duymaktadır. Amaç, hukuk alanında görev yapan kişilerin konu ile ilgili yeni içtihatlara kolayca ulaşmalarını sağlamaktır. Bu çerçevede, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 1 Ocak 2006 tarihinde 15 Mayıs 2014 tarihine kadar olan tüm içtihatları taranmış ve emsal nitelikte olanlar kitaba alınmıştır.   Konu Başlıkları İcra ve İflas Kanunu’na Göre Taşınmaz ve Taşınır Mal Satışı İcra ve İflas Kanunu
  132,30  TL135,00  TL
 • Modern İflas Hukukunun Gereklilikleri ve Temel Haklar Çerçevesinde

  Karton Kapak
  Doçentlik tezi olarak hazırlanmış bu çalışma, esasen modern iflâs hukuku olarak isimlendirmeyi uygun bulduğumuz; lâkin sıklıkla ifade edildiği şekliyle yeniden yapılandırma hukuku müesseselerinden -susturma hakkı/engelleme yasağı-'nı konu edinmektedir. Anılan müessesenin Türk hukukunda, özellikle İİK'nın 309m vd. maddeleri içerisinde, bir yeri ve karşılığı yoktur. Değinilen hükümler arasında düzenlenen konuda geçerli; pek çok izaha muhtaç meselenin arasında, söz konusu eksiklik, belki de en fazla eleştiriyi hak edendir. Yasama gerekçesinde, yeteri kadar izahat ve açıklık olmamakla birlikte salt bu durum dahi her ne düzenlenmek istendiyse mukayeseli hukukun, tatminkâr (!) ölçüde takip edilmediğini ortaya koymaktadır. Söz gelimi -sınıf- kurumuna yer verilip bunların sayılmaması; sınıf içi -gruplar-'dan ise -tesadüfen- izlenimi yaratacak kadar dolaylı bahsedilmesi; Amerikan BC Chapter 11'den mülhem, -best interest of creditors- ölçütünün alınıp da anılan ülke hukukunun bu alanda tarihî, ilmî, kazaî ve normatif yapı taşı olan -A. P. R. absolute priority rule- kuralından söz dahi edilmemiş olması, iflâs hukuku alanında, 80'lerle hız kazanan -gerçek- Reform hareketlerinin hayli başında olduğumuzu, kanıtlar niteliktedir. Sonuç olarak yasalaşan kurumun -ölü doğduğu- yönündeki eleştirilerin haklılık payı yüksektir. Çalışmanın ilk bölümü, yeniden yapılandırmayla alâkalı çerçevenin belli başlı ülke hukukları da dikkate alınmak suretiyle çizilip konumuzu da ilgilendiren köşe taşlarının yerli yerine oturtulmasına ayrılmıştır. Aksi hâlde, ülke hukukunun da dikkatinden kaçan kurumun, bırakın şartlarının izahını, doğru bir biçimde vasıflandırılması dahi kanımızca mümkün olamayacaktı. Her hâliyle sıra dışı bu müessesenin -klâsik iflâs tasfiyelerine alternatif yeniden yapılandırma usûl ve metotları arasında- olmazsa olmaz hâli, aynı zamanda işlevselliğin ve verimliliğin de bir gereğidir. Lâkin şurası açıktır ki, bu alternatif usûller/metotlar, görmeye alışkın olmadığımız hukukî ilişkileri de beraberinde getirmektedir. Çalışmanın ikinci kısmı, tam da anılan türden ilişkiler yumağının tabiî ve kaçınılmaz sonuçlarından olan temel hak çatışmalarıyla alâkalıdır. Bu saha da bugüne kadar özellikle mukaseyesli hukukta, klâsik iflâs tasfiyesi hukukuna göre şekillenmişti. Oysa değişen ve gelişen ilişkiler, farklı içerik ve düzeylerde yeni temel hak çatışmalarına yol açmıştır. Tez konumuz, bu yeni çatışma türlerinden, hem de bu kez alacaklıların kendi aralarında geçerli olan çoğunluk/azınlık ilişkisi içinde yaşananları, esas almaktadır. Zira görece (!) çoğunluğun iradesine üstünlük tanımak, her hâlde gerekli görülmemiştir. Lâkin yine bu safhaya gelinceye kadar gerek temel hak süjelerinin ve gerekse olası temel hak çatışma alanlarının yerli yerince tarifi gerekmiş; bu kısımla ilgili çerçevenin de çizilmesine çalışılmıştır. Böylelikle esasen ölçülülük ilkesinin somut uygulamalarından da bahsetmek mümkün olmuştur. Tezin anılan kurumun mekanik işleyişini tanıtmak ve tartışmaya açmak dışında belki de öncelikli uğraş alanı, bir -dolaylı yatay etki- meselesi olan; karşılıklı çatışan iki temel hakkın nasıl uyumlaştırılacağı konusunu, yine -susturma hakkı/engelleme yasağı- özelinde ele almaktır. Bu sırada iflâs hukukunun modern yüzüyle alâkalı yapılan vasıflandırmalar, bilinen cebrî icra anlayışının ve özellikle Türk hukukuna hâkim genel eğilimin hayli dışında kalmaktadır ki, anılan sahanın mahkeme denetiminde de olsa neredeyse alacaklılara hatta özel hukuka- terk edildiği görülmektedir. Bu kısımda, iflâsın kendisi kadar eski ve ona karakterini veren ilkesi olan; anlamı ve içeriğiyle ondan olan beklentilerin artık sadece -alacaklılar arası eşitlik- şeklinde tarif edilemeyeceği, par condicio creditorum'a da özel bir başlık açma ihtiyacı hissedilmiştir. Zira modernleşen iflâs, bu ilkeyi de sarsmış; değiştirmiş ve başkalaştırmıştır. Lâkin çalışma içerisinde, gecikmeli de olsa söz konusu umdenin klâsik iflâs tasfiyesiyle de alâkalı yönüne yer verilerek
  53,90  TL55,00  TL
 • Türk Hukukunda Hısımlık Ve Hısımlığın Medeni Usul Ve İcra İflas Hukuku Bakımından Sonuçları

  Karton Kapak
  Hısımlık, gerçek kişiler arasında kan bağından veya Kanunda öngörülen hukuki işlem ve ilişkilerden doğan ve hukuk düzeni tarafından kendisine bazı sonuçlar bağlanan yakınlık ilişkisidir. Çalışma konusunun esasını hısımlığın medeni usul ve icra- iflas hukuku bakımından sonuçları oluşturmakla birlikte, bu sonuçların anlaşılabilmesi için öncelikle Türk hukukunda hısımlığın açıklanması gerekmektedirHukukumuzda hısımlığın sonuçlarını medeni hukukla birlikte birçok hukuk dalında da görmek mümkündür. Hısımlık ve hısımlığın medeni hukuktaki sonuçları hemen hemen bütün medeni hukuk kitaplarında ele alınmakla birlikte, hısımlığın medeni usul ve icra- iflas hukuku bakımından sonuçları, daha önce herhangi bir çalışmaya konu edilmemiştir. Çalışmada hısımlığın medeni hukuk bakımından sonuçlarının yanı sıra, medeni usul ve icra- iflas hukuku bakımından da sonuçları detaylı bir şekilde incelenecektir. Çalışma, hısımlık hakkında genel bilgilerin ve hısımlığın Türk Medeni Kanunu bakımından sonuçlarının açıklandığı birinci bölüm, hısımlığın medeni usul hukuku bakımından sonuçlarının incelendiği ikinci bölüm ve hısımlığın icra- iflas hukuku bakımından sonuçlarının ele alındığı üçüncü bölüm olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.
  29,40  TL30,00  TL
 • İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi

  Sert Kapak
  Kamuoyunda 3. yargı paketi olarak bilinen 05 Temmuz 2012 tarihli Kanun İcra ve İflâs Kanununda değişikler meydana getirmiştir. Bu Kanunla icra inkar tazminatları yüzde yirmiye indirilmiştir. Ayrıca 6352 sayılı Kanunla taşınmazların satışında önemli değişikler yapılmış ve ilk kez hukuk sistemimize elektronik teklif müessesesi getirilmiştir. Kitaba tüm bu değişikler işlenmiştir; ancak, hemen şunu da belirtelim ki, 6352 sayılı Kanunun 38. maddesiyle İcra ve İflas Kanununa Eklenen Geçici Madde 10'a göre, Bu Kanunun ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan takip işlemleri hakkında, değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilecektir. Bu sebeple kitabın kapsamı hem yeni değişiklikleri ihtiva etmekte, hem de önceki ve devam eden uygulamaya ışık tutacak zengin açıklamaları içermektedir. Kitabın bu basısına 2011 ve özellikle 2012 yılına ait yeni tarihli örnek içtihatlar da işlenmiştir.   Konu Başlıkları Dilekçe ve Müzekkere Örnekleri Rehin Hukuku İlkeleri İpotek Mortgage (Tutsat) İpotekleri İpoteğin Kapsamı İpotek Çeşitleri Toplu İpotek Anapara İpoteği Banka Kredi İpotekleri Gemi İpoteği Maden İpoteği İnşaat İpoteği Elektronik Teklif Yeni Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Derece–Sıra Takip Çeşitleri İpotekte Kefalet İcra Emri – Ödeme Emri İcranın Geri Bırakılması Ödeme Emrine İtiraz Paraya Çevirme Usulü İhale ve İhalenin Feshi Paylaştırma İpoteğin Fekki İpoteğin İptali Davaları Yeni Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümleri
  132,30  TL135,00  TL
 • İcra ve İflas Kanunu (4 Cilt Takım)

  Karton Kapak
  İcra ve İflas Kanunu'nun her bir maddesi, genel olarak ve alt başlıklar halinde tek tek açıklanmış diğer kanunlarla irtibat kurulmuş, ilgili tüzük yönetmelik ve genelgelere yer verilmiştir. 5/7/2012 tarihinde yayınlanan 6352 sayılı Kanunla İcra ve İflas Kanunun da yapılan değişiklikler, yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ile Tebligat Kanununda yapılan değişiklikler takip hukukunu ilgilendiren yönleriyle beşinci baskıda doyurucu şekilde açıklanarak uygulayıcının "takip hukuku" ile ilgili teorik bilgi ve içtihat yönünden tüm ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmıştır. Uzun süreli icra mahkemesi hakimliği yapan yazarın çalışmasında, okyanus olarak nitelenmesi mümkün olan "takip hukuku" alanında ortaya çıkan ve akademik çevrelerin dikkatini çekmeyen; temyiz yolu kapalı olduğu için yüksek yargı kararlarına konu olmayan pek çok konu ile ilgili fiili uygulama ve çözüm önerileri sunulmuştur. Eserin içeriği tamamen uygulamaya yönelik olduğu için farklı akademik görüşlerden ziyade Yargıtay'ın uygulama ve görüşleri ön plana çıkarılmış; beşinci baskının yayınevine verildiği aşamaya kadar, Yargıtay içtihatlarından yeni ve özelliği olanlar tercih edilmiş, lüzumsuz tekrardan kaçınmak amacıyla, önceki baskılardaki benzer ve eski tarihli içtihatlar ayıklanarak "görüş değiştirilen" içtihatlara yer verilmemiştir.   Konu Başlıkları Teşkilat ve Çeşitli Hükümler Süreler İlamlı Takip İlamsız Takip Haciz Yolu ile Takip Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamsız Takip İflas Yoliyle Takip Borçlunun Malları Hakkında İflasın Neticeleri İflasın Tasfiyesi İhtiyati Haciz Kiralar Hakkında Özel Hükümler ve Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi Konkordato İle Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması Taksiratlı İflas İtibarın Yerine Gelmesi Fevkalade Hallerde Mühlet ve Tatil Cezai Hükümler Özel Hükümler
  735,00  TL750,00  TL
 • Karşılaştırmalı İcra ve İflas Kanunu

  Karşılaştırmalı İcra ve İflas Kanunu

  Karton Kapak
  Bu kanun kitabının önceki basısından beri İcra ve İflas Kanunu hükümlerinde ve mehaz İsviçre İcra ve İflas Kanunu'nda bir değişiklik olmadı.Kitabın bu basısına kanun dışındaki ilgili mevzuattaki değişikliklere ilişkin açıklamalar ve bazı yeni açıklayıcı notlar ilave edildi. İcra ve İflas Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname ve İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği de kitaba eklendi.
  Temin Edilemiyor