İflas Kitapları

Yayınevi/Marka
5 öğeden 1-5 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 1
 • Modern İflas Hukukunun Gereklilikleri ve Temel Haklar Çerçevesinde

  Karton Kapak
  Doçentlik tezi olarak hazırlanmış bu çalışma, esasen modern iflâs hukuku olarak isimlendirmeyi uygun bulduğumuz; lâkin sıklıkla ifade edildiği şekliyle yeniden yapılandırma hukuku müesseselerinden -susturma hakkı/engelleme yasağı-'nı konu edinmektedir. Anılan müessesenin Türk hukukunda, özellikle İİK'nın 309m vd. maddeleri içerisinde, bir yeri ve karşılığı yoktur. Değinilen hükümler arasında düzenlenen konuda geçerli; pek çok izaha muhtaç meselenin arasında, söz konusu eksiklik, belki de en fazla eleştiriyi hak edendir. Yasama gerekçesinde, yeteri kadar izahat ve açıklık olmamakla birlikte salt bu durum dahi her ne düzenlenmek istendiyse mukayeseli hukukun, tatminkâr (!) ölçüde takip edilmediğini ortaya koymaktadır. Söz gelimi -sınıf- kurumuna yer verilip bunların sayılmaması; sınıf içi -gruplar-'dan ise -tesadüfen- izlenimi yaratacak kadar dolaylı bahsedilmesi; Amerikan BC Chapter 11'den mülhem, -best interest of creditors- ölçütünün alınıp da anılan ülke hukukunun bu alanda tarihî, ilmî, kazaî ve normatif yapı taşı olan -A. P. R. absolute priority rule- kuralından söz dahi edilmemiş olması, iflâs hukuku alanında, 80'lerle hız kazanan -gerçek- Reform hareketlerinin hayli başında olduğumuzu, kanıtlar niteliktedir. Sonuç olarak yasalaşan kurumun -ölü doğduğu- yönündeki eleştirilerin haklılık payı yüksektir. Çalışmanın ilk bölümü, yeniden yapılandırmayla alâkalı çerçevenin belli başlı ülke hukukları da dikkate alınmak suretiyle çizilip konumuzu da ilgilendiren köşe taşlarının yerli yerine oturtulmasına ayrılmıştır. Aksi hâlde, ülke hukukunun da dikkatinden kaçan kurumun, bırakın şartlarının izahını, doğru bir biçimde vasıflandırılması dahi kanımızca mümkün olamayacaktı. Her hâliyle sıra dışı bu müessesenin -klâsik iflâs tasfiyelerine alternatif yeniden yapılandırma usûl ve metotları arasında- olmazsa olmaz hâli, aynı zamanda işlevselliğin ve verimliliğin de bir gereğidir. Lâkin şurası açıktır ki, bu alternatif usûller/metotlar, görmeye alışkın olmadığımız hukukî ilişkileri de beraberinde getirmektedir. Çalışmanın ikinci kısmı, tam da anılan türden ilişkiler yumağının tabiî ve kaçınılmaz sonuçlarından olan temel hak çatışmalarıyla alâkalıdır. Bu saha da bugüne kadar özellikle mukaseyesli hukukta, klâsik iflâs tasfiyesi hukukuna göre şekillenmişti. Oysa değişen ve gelişen ilişkiler, farklı içerik ve düzeylerde yeni temel hak çatışmalarına yol açmıştır. Tez konumuz, bu yeni çatışma türlerinden, hem de bu kez alacaklıların kendi aralarında geçerli olan çoğunluk/azınlık ilişkisi içinde yaşananları, esas almaktadır. Zira görece (!) çoğunluğun iradesine üstünlük tanımak, her hâlde gerekli görülmemiştir. Lâkin yine bu safhaya gelinceye kadar gerek temel hak süjelerinin ve gerekse olası temel hak çatışma alanlarının yerli yerince tarifi gerekmiş; bu kısımla ilgili çerçevenin de çizilmesine çalışılmıştır. Böylelikle esasen ölçülülük ilkesinin somut uygulamalarından da bahsetmek mümkün olmuştur. Tezin anılan kurumun mekanik işleyişini tanıtmak ve tartışmaya açmak dışında belki de öncelikli uğraş alanı, bir -dolaylı yatay etki- meselesi olan; karşılıklı çatışan iki temel hakkın nasıl uyumlaştırılacağı konusunu, yine -susturma hakkı/engelleme yasağı- özelinde ele almaktır. Bu sırada iflâs hukukunun modern yüzüyle alâkalı yapılan vasıflandırmalar, bilinen cebrî icra anlayışının ve özellikle Türk hukukuna hâkim genel eğilimin hayli dışında kalmaktadır ki, anılan sahanın mahkeme denetiminde de olsa neredeyse alacaklılara hatta özel hukuka- terk edildiği görülmektedir. Bu kısımda, iflâsın kendisi kadar eski ve ona karakterini veren ilkesi olan; anlamı ve içeriğiyle ondan olan beklentilerin artık sadece -alacaklılar arası eşitlik- şeklinde tarif edilemeyeceği, par condicio creditorum'a da özel bir başlık açma ihtiyacı hissedilmiştir. Zira modernleşen iflâs, bu ilkeyi de sarsmış; değiştirmiş ve başkalaştırmıştır. Lâkin çalışma içerisinde, gecikmeli de olsa söz konusu umdenin klâsik iflâs tasfiyesiyle de alâkalı yönüne yer verilerek
  53,90  TL55,00  TL
 • Türk Hukukunda Hısımlık Ve Hısımlığın Medeni Usul Ve İcra İflas Hukuku Bakımından Sonuçları

  Karton Kapak
  Hısımlık, gerçek kişiler arasında kan bağından veya Kanunda öngörülen hukuki işlem ve ilişkilerden doğan ve hukuk düzeni tarafından kendisine bazı sonuçlar bağlanan yakınlık ilişkisidir. Çalışma konusunun esasını hısımlığın medeni usul ve icra- iflas hukuku bakımından sonuçları oluşturmakla birlikte, bu sonuçların anlaşılabilmesi için öncelikle Türk hukukunda hısımlığın açıklanması gerekmektedirHukukumuzda hısımlığın sonuçlarını medeni hukukla birlikte birçok hukuk dalında da görmek mümkündür. Hısımlık ve hısımlığın medeni hukuktaki sonuçları hemen hemen bütün medeni hukuk kitaplarında ele alınmakla birlikte, hısımlığın medeni usul ve icra- iflas hukuku bakımından sonuçları, daha önce herhangi bir çalışmaya konu edilmemiştir. Çalışmada hısımlığın medeni hukuk bakımından sonuçlarının yanı sıra, medeni usul ve icra- iflas hukuku bakımından da sonuçları detaylı bir şekilde incelenecektir. Çalışma, hısımlık hakkında genel bilgilerin ve hısımlığın Türk Medeni Kanunu bakımından sonuçlarının açıklandığı birinci bölüm, hısımlığın medeni usul hukuku bakımından sonuçlarının incelendiği ikinci bölüm ve hısımlığın icra- iflas hukuku bakımından sonuçlarının ele alındığı üçüncü bölüm olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.
  29,40  TL30,00  TL
 • Karşılaştırmalı İcra ve İflas Kanunu

  Karşılaştırmalı İcra ve İflas Kanunu

  Karton Kapak
  Bu kanun kitabının önceki basısından beri İcra ve İflas Kanunu hükümlerinde ve mehaz İsviçre İcra ve İflas Kanunu'nda bir değişiklik olmadı.Kitabın bu basısına kanun dışındaki ilgili mevzuattaki değişikliklere ilişkin açıklamalar ve bazı yeni açıklayıcı notlar ilave edildi. İcra ve İflas Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname ve İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği de kitaba eklendi.
  Temin Edilemiyor
 • İcra ve İflas Hukuku Esasları

  İcra ve İflas Hukuku Esasları

  Karton Kapak
  -İcra Teşkilâtı-Takip Yolları-Menfi Tespit ve İstirdat Davaları-İhtiyatî Haciz -Takipli ve Takipsiz İflâs-İflâsın Ertelenmesi -Konkordato-Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin UzlaşmaYoluyla Yeniden Yapılandırılması-İptal Davası -İcra-İflâs SuçlarıI- -İcra ve İflâs Hukuku Temel Bilgiler- adlı kitabımızın güncelleştirip geliştirdiğimiz bu 5. basısını -İCRA ve İFLÂS HUKUKU ESASLARI- başlığı altında yayınlamayı uygun gördük. İcra hukuku ve iflâs hukuku olmak üzere iki kısımdan oluşan bu kitapta;İCRA HUKUKU: --Cebrî icra hukukuna giriş, -İcra teşkilâtı, -İcra dairesinin görev ve yükümlülükleri ile hukukî, cezaî ve disiplin sorumlulukları, -Genel hükümler, -Adi haciz yolu ile takip, -Haciz, -Mahcuz malların paraya çevrilmesi, paraların paylaştırılması ve aciz vesikası, -Rehnin paraya çevrilmesi, -Taksitlendirme ve ödeme taahhüdünün ihlâli-İlâmların icrası-Kambiyo senedine dayanan takip-İhtiyati haciz-Kiralanan taşınmazın tahliye ve teslimi, kiralayanın hapis hakkıİFLÂS HUKUKU: -İflâs hukukuna giriş-Takipsiz iflâs halleri-Takipli iflâs halleri-Konkordato çeşitleri-Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma-Tasarrufun iptali davası-iflâs suçlarıBölüm başlıkları altında, ana ve tali başlıklar halinde konular; kanuni düzenleme, doktrin ve uygulama çerçevesinde ele alınarak incelenmiştir. Okuyucuya kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla kitabın son kısmına, kanun maddelerine ve kavramlara göre arama cetvelleri de konulmuştur. II- Prof. Dr. unvanlı iki meslektaşımın (M. Kâmil YILDIRIM / Nevhis DEREN-YILDIRIM) ortaklaşa hazırladıkları -İcra Hukuku- kitabının 2015 yılında yapılan 6. Baskısı olup, iflâs hukuku kısmını da ekleyerek -İCRA VE İFLÂS HUKUKU- adını verdikleri kitabın;İcra ve iflâs hukuku konusunda uzman, 43 yıllık hukukçu akademisyen sıfatıyla tamamen objektif ve bilimsel esaslar çerçevesinde tarafımdan ele alınıp, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ile doktrin ve Yargıtay kararları ışığı altında incelenmesinin bir ürünü olan KİTAP İNCELEMESİ'ne de elinizdeki kitabın son kısmında yer vermekte okuyucu açısından fayda mülâhaza edilmiştir. Objektif ve bilimsel esaslar çerçevesinde kitap incelemelerinin yapılması, hukukun kaynaklarından olan doktrinin gelişmesine yardım edeceği gibi, akademisyenlerin hazırlayacağı kitaplara uygulamada duyulan haklı güvenin pekiştirilmesine de önemli ölçüde katkı sağlar. Kitap incelemesi, kitabı incelenen akademisyenin bilimsel yeterliğine ayna tutmak olup, yazarın, uzmanlık alanı itibariyle bulunduğu düzeyi ortaya koyması açısından önemli ve ciddi bir bilimsel çalışmadır. Kitap incelemesi, incelemeyi yapanın konuya hâkimiyetinin hangi ölçüde olduğunu da ortaya koyar. Kitap incelemesinin isabetli yapılabilmesi o konuda derinlemesine bilgi sahibi olmayı gerektirdiği gibi konunun özellikle uygulama ağırlıklı olması halinde doktrin yanında uygulamanın iyi bilinmesini ve mevcut bilgileri değerlendirip teori ile uygulamanın sentezini yapabilecek işlek bir muhakemeye sahip olunmasını da gerektirir. Tarafımdan yapılan bu çalışmanın aslî amacı, kitap tanıtımı olmamakla beraber incelenen kitaba ilişkin tespit ve değerlendirmeler okuyucunun kitabı daha iyi tanımasına da hizmet etmiş olacaktır. III- Oğlum EMRE MUŞUL'a ithaf ettiğim -İCRA ve İFLÂS HUKUKU ESASLARI- adlı kitabın, güncelleştirilmiş ve genişletilmiş 5. basısının da öğrencilerimize, araştırmacı ve uygulamacılara faydalı olmasını dilerim.
  Temin Edilemiyor