İş & Finans Kitapları

Yayınevi/Marka
9 öğeden 1-9 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 1
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

  Karton Kapak
  Hukuk devletinde hem yönetenlerin hem de yönetilenlerin hukuki olayları yorumlayacak bilgi birikimine sahip olmaları gerekir. İş hayatında rol alan bireylerin iş ve sosyal güvenlik alanıyla ilgili temel yasaları bilmeleri onları daha güvenli ve başarılı hale getirecektir. Tarafların bu konuda edindiği bilgi ve birikim onların anlaşmasını ve uzlaşmasını kolaylaştıracaktır. Bir tarafın hukuk bilincinden yoksun olması içinden çıkılmaz sorunlar yaratmaktadır. Zira hukukun temel ilkelerinden ve iş hayatının gerektirdiği hukuki düzenlemelerden habersiz çalışan ya da yöneticilerle çatışmadan örgütsel amaçlar doğrultusunda çalışmak oldukça zordur. Bu nedenle hem iş hayatına atılacak olan öğrencilerin hem çalışanların hem de yöneticilerin temel hukuk bilgisi yanında iş ve sosyal güvenlik yasalarını bilmeleri ve hukuk bilincine sahip olmaları daha güvenli ve müreffeh bir Türkiye için gereklidir. Bu eserde çalışma hayatında rol alan herkese ihtiyaç duyabileceği bilgiler açık, anlaşılır ve sade bir biçimde verilmeye çalışılmıştır.
  18,33  TL19,50  TL
 • İçimdeki Ukde İş Hukuku ve Sosyal Politika Öğretilerinin Sosyal İnsan Haklarıyla İmtihanı 1938 - 2015

  Karton Kapak
  Sunuş'tan Sözler değil yazılardır aslında, Gök kubbede hoş yada nahoş seda bırakan! Ayinesinesi yazıdır akademisyenin lafa bakılmaz! Zamanında söylenmeyen düşünce, ne denli doğru olursa olsun, artık saygın değildir! Zamanında söylenen, ancak sonra unut(tur)ulan düşünce de, ne denli doğru olursa olsun, artık saygın değildir. Eleştiri, bilimin onsuz olmazı, sanki tuzu biberidir. Özeleştiri ise, bir erdemdir! Eleştiriyi sindirebiimek de! Sonuç'tan Sanıyorum ki,... yönelttiğim eleştirilerin temelinde, insan haklan konusundaki duyarsızlık var! Çünkü sosyal insan haklan uiusalüstü hukukunun "makus talihi" eninde sonunda değişecek! Çünkü ... sosyal insan haklarına hak ettiği duyarlılığı gösterenler, sorunları insan haklan perspektifinden ... inceleyenler... çoğalacak! Damlaya damlaya da olsa! ... Umuyorum ki Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvurularda ... verdiği kararlar, sosyal insan hakları ulusalüstü hukukunun bu "makus talihi" için bir dönemeç olacaktır!Bu, artık geri dönüşü olmayan bir süreçtir! "Makus talih" değişmeye başlamıştır! Ne öğreti, ne yargı göz ardı edebilir! Ne de, kuşkusuz, yasama, yürütme ve... kamu yetkilileri!
  19,58  TL22,50  TL
 • Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı

  Karton Kapak
  Hasan ÖZKAN ( Em. İstanbul Hukuk Hakimi ) - Kişilik Haklarına Saldırıdan Doğan Davalar- Ad Düzeltilmesi Davaları- Nüfus Kütüğüne Ölü Kaydı Düşülen Küşünün Sağ Olduğunun Tespiti Davası- Nüfus Kütüklerinin Sayfa Birleşim Yerlerinin Mühürlenmesi- Soyadı Düzeltilmesi ( Değiştirilmesi ) Davaları- Sağlığın ve Ölümün Tespiti Davaları- Gaiplik Kararı Davası- Diğer Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davaları- Adın Korunması Davaları- Adın Değiştirilmesi Kararının Kaldırılması Davası ( Adın Değiştirilmesine İtiraz )- Ad ve Soyadı Değiştirilmesine İtiraz Davaları- Yaş Düzeltilmesi Davaları- Cinsiyet Düzeltilmesi veya Değiştirilmesi Davaları İÇİNDEKİLERÖNSÖZ . VKISALTMALAR VIIİÇİNDEKİLER . IXHukuk Mahkemeleri Yasası Uyarınca Açılan Davalarda UygulanacakYazılı ve Basit Yargılama Usulleri Hakkında Açıklamalar 1Yazılı Yargılama Usulü. 1Basit Yargılama Usulü 6KİŞİLİK HAKKINA SALDIRIDAN DOĞAN DAVALARİLGİLİ YASA 9AÇIKLAMA. 9Görevli Mahkeme . 11Yetkili Mahkeme 11Dava Türleri 11SALDIRI TEHLİKESİNİN ÖNLENMESİ . 12Dava Açma Koşulları . 12SÜRMEKTE OLAN SALDIRIYA SON VERİLMESİ DAVASI . 12Dava Açma Koşulları . 12SONA ERMİŞ OLSA BİLE ETKİLERİ SÜREN SALDIRININHUKUKA AYKIRILIĞININ TESPİTİ DAVASI . 12Dava Açma Koşulları . 12MADDİ TAZMİNAT DAVALARI . 12Dava Açma Koşulları . 13MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI 13Dava Açma Koşulları . 13ELDE EDİLMİŞ KAZANCIN GERİ VERİLMESİ DAVALARI 14Dava Açma Koşulları . 14Tüm Davalarda Davacı . 14Davalı . 14Zamanaşımı 14Gözönünde Tutulacak Hususlar 14ÖRNEKLER . 17İÇTİHATLAR 20Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 20Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 22Yargıtay Özel Daire Kararları 29AD DÜZELTİLMESİ DAVALARIİLGİLİ YASA 61AÇIKLAMA. 61Görevli Mahkeme . 62Yetkili Mahkeme 62Davacı . 62Davalı . 62Gözönünde Tutulacak Hususlar 63ÖRNEKLER . 66İÇTİHATLAR 66Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 66Yargıtay Özel Daire Kararları 75NÜFUS KÜTÜĞÜNE ÖLÜ KAYDI DÜŞÜLEN KİŞİNİN SAĞ OLDUĞUNUN TESPİTİ DAVASIİLGİLİ YASA 87AÇIKLAMA. 87Görevli Mahkeme . 87Yetkili Mahkeme 87 Davacı . 87Davalı . 88Göz Önünde Tutulacak Hususlar 88ÖRNEKLER . 88NÜFUS KÜTÜKLERİNİN SAYFA BİRLEŞİM YERLERİNİN MÜHÜRLENMESİ 93SOYADI DÜZELTİLMESİ (DEĞİŞTİRİLMESİ) DAVALARIİLGİLİ YASA 93AÇIKLAMA. 94Görevli Mahkeme . 96Yetkili Mahkeme 96Davacı . 96Davalı . 97Dava Açma Koşulları . 97Gözönünde Tutulacak Hususlar 97ÖRNEKLER . 99İÇTİHATLAR 103Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 103Yargıtay Özel Daire Kararları 112SAĞLIĞIN VE ÖLÜMÜN TESPİTİ DAVALARIİLGİLİ YASA 115AÇIKLAMA. 115Görevli Mahkeme . 116Yetkili Mahkeme 116Davacı . 116Davalı . 117Gözönünde Tutulacak Hususlar 117ÖRNEKLER . 118İÇTİHATLAR 119Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararlar . 121Yargıtay Özel Daire Kararları 124GAİPLİK KARARI DAVASIİLGİLİ YASA 125AÇIKLAMA. 126Gaiplik Kararının Sonuçları 128Görevli Mahkeme . 128Yetkili Mahkeme 128Davacı . 129Davalı . 129Dava Açma Koşulları . 129Gözönünde Tutulac
  36,48  TL38,00  TL
 • İş Sağlığı ve Güvenliği

  Karton Kapak
  - İş Sağlığı ve Güvenliğinin Genel Çerçevesi - İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yeni Bir Dönem:6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
  19,20  TL20,00  TL
 • İş Güvencesinin Motivasyon Açısından Önemi

  Karton Kapak
  Geçmişten günümüze motivasyon teorileri kapsamında işgüvencesi farklı sınıflamalar içerisinde değerlendirilmiştir. A. Maslow'un Gereksinimler ya da İhtiyaçlar Hiyerarşisi Ölçeği'ne göre, Güvenlik İhtiyaçları içerisinde, Herzberg'in Çift Etmen Teorisi'nde, Hijyen Faktörleri içerisinde, Clayton P. Alderfer'in VİG (Var Olma, İlişki, Gelişme) Teorisi'nde var olma ölçeğinde ele alınmıştır. İşgörenleri motive eden faktörler içerindeki işgüvencesinin, önemli bir motivatör olarak algılanması, işletmelerin içinde bulundukları ekonomik çevrenin denge ya da dengesizlik durumuna göre değişmektedir. "İşgüvencesinin Motivasyon Açısından Önemi" isimli kitap, işgüvencesinin motivasyon bakımından önemini, bu çalışmada yer alan yeni araştırma ve önceden yapılmış araştırmalarla ortaya koymayı amaçlamaktadır.
  20,70  TL23,00  TL
 • Türk Marka Hukuku

  Sert Kapak
  556 sayılı KHK hükümleri yorumlanırken, 2008/95 sayılı Avrupa Birliği Marka Direktifi ile 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü ve Avrupa Birliği Mahkemesi (CJEU) kararlarının da, yerli ve yabancı öğreti ile birlikte tartışılması gereklidir. Önceki baskılarda olduğu gibi, bu üçüncü baskıda da sadece Türk İhtisas Mahkemeleri ve Yargıtay uygulamaları ile yetinilmemiş, konuyla ilgili Avrupa Birliği Mahkemesi (CJEU) kararları da, yerli ve yabancı öğreti ile birlikte yeri geldikçe incelenerek, marka hukuku hakkında esasa ve usule dair hemen her konuda teori ve uygulamaya ilişkin açıklama ve uygulama örneklerine yer verilmiştir. (Tanıtım Yazısı)İÇİNDEKİLER Giriş I. Genel Olarak II. 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Öncesi Dönem III. 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname IV. Mehaz Avrupa Birliği Mevzuatı V. Marka Hukuku Alanında Türkiye'nin Taraf Olduğu Uluslararası Antlaşmalar VI. Yabancı Unsurlu Uyuşmazlıklarda Uygulanacak Hukuk 1. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkilerinde Uygulanacak Hukuk 2. Haksız Filler Nedeniyle Uygulanacak Hukuk 3. Haksız Rekabet Nedeniyle Uygulanacak Hukuk Birinci Bölüm Marka Kavramı, Marka Türleri ve Fonksiyonları I. MARKA KAVRAMI 1. Genel Olarak "Marka" 2. Marka Hakkının Niteliği ve Süresi 3. Tescilli Marka - Tescilsiz Marka Ayrımı 4. Tescilli Marka Korumasından Yararlanacak Kişiler (KHK md.3) 5. Milletlerarası Anlaşmaların Öncelikle Uygulanması (KHK md.4)6. Yabancı Marka Sahiplerinin Açacakları Davalarda Teminat Gösterilmesi II. MARKA'NIN FONKSİYONLARI 1. Kaynak Gösterme Fonksiyonu 2. Ayırd Etme Fonksiyonu 3. Reklam, Yatırım ve İletişim Fonksiyonu 4. Garanti ve Kalite Fonksiyonu III. MARKA TÜRLERİ 1. Kullanım Amacına Göre 2. Tanınmışlık Derecesine Göre 3. Sahiplerine Göre A. Bireysel Markalar B. Ortak Markalar ve Grup Markaları C. Garanti Markaları 4. Tescil Amacına Göre İkinci Bölüm Marka Olabilecek İşaretler ve Marka Kategorileri IV. MARKA OLABİLECEK İŞARETLER 1. Bir "İşaret" in Mevcut Olması Koşulu 2. Ayırd Edici Olma Koşulu A. Genel Olarak B. Ayırd Ediciliği Bulunmayan İşaretler C. Başlangıçtan Beri Ayırd Edici İşaretler D. Kullanım Yoluyla Sonradan Ayırd Edici Hale Gelen İşaretler 3. Grafik Temsil Koşulu V. MARKA ÇEŞİTLERİ 1. Sözcük Markaları 2. Harfler, Sayılar, Harf ve Sayı Kombinasyonları 3. Desenler, İki Boyutlu Şekiller, Logo ve Amblemler 4. Kişi Adları 5. Coğrafi Yer Adları 6. Sloganlar 7. Renkler 8. Ses Markaları 9. Koku ve Tat Markaları 10. Üç Boyutlu Şekiller 11. Olay (etkinlik) Markaları 12. Hareket Markaları 13. Merchandising Markaları 14. Hologram Markaları 15. Koruma Markaları 16. İnternet Alan Adı Markaları 17. Pozisyon Markaları 18. Hashtag Markaları 19. Mağaza Tasarım Markaları Üçüncü Bölüm Markanın Tescil Başvurusu ve Tescili vI. GENEL OLARAK II. MARKA TESCİL BAŞVURUSU III. BAŞVURUDA BULUNMANIN HUKUKİ SONUÇLARI 1. Tescil Engeli Oluşturması 2. Koşullu Olarak Hukuki ve Cezai Başvurularda Bulunma Hakkı Sağlaması 3. Kullanma Yükümlülüğünün Başlaması IV. MARKANIN TESCİLİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNABİLECEK KİMSELER V. MARKA VEKİLİNE TEBLİGAT YAPILMASI VI. MARKA VEKİLLERİ TARAFINDAN TEMSİL VII. TESCİL BAŞVURU USULÜ VIII. RÜÇHAN HAKKI 1. Başvuru Rüçhanı 2. Sergi (Fuar) Rüçhanı IX. BAŞVURUNUN SINIFLANDIRILMASI X. BAŞVURUNUN İNCELENMESİ 1. Şekli İnceleme 2. Rüçhan Talebi Yönünden İnceleme 3. Başvuru Yapma Hakkı Yönünden İnceleme 4. Mutlak Red Nedenleri Yönünden İnceleme 5. Paris Sözleşmesi Gereği Menşe Ülkede Tescilli Markalar Yönünden Türkiye'de de Tescil Zorunluluğu Hususu A. Kazanılmış Haklar B. Ayırd Ediciliğinin Bulunmaması C. Ahlaka ve Kamu Düzenine Aykırı Olma
  112,05  TL135,00  TL
 • İş Hukuku II - Toplu İş İlişkileri

  Karton Kapak
  *Toplu İş Hukukunun Ortaya Çıkışı *Toplu İş İlişkilerinin Ayırdedici Yönleri *Toplu İş Hukukunu Yönlendiren Esaslar ve Anayasal Tercihler *Sendika Kavramı ve Sendikal Kuruluşların Özellikleri *Sendika ve Konfederasyonların Kurulması *Sendika ve Konfederasyonların İç İlişkileri *Sendika ve Konfederasyonun Üyeleri *Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Kaybedilmesi *Sendika-Üye İlişkileri *Sendikaların ve Konfederasyonların Üst Kuruluş Üyeliği *İşçi-İşveren Kuruluşlarının Katılması veya Birleşmesi *Sendika ve Konfederasyonların Mal Varlıkları-Gelir ve Giderleri *Sendika ve Konfederasyonların Faaliyetleri *İşyeri Sendika Temsilcileri *Sendika ve Konfederasyonların Denetimi *sendika ve Konfederasyonların Sona Ermesi *Genel Bilgiler *Toplu İş Sözleşmesi Tipleri *Toplu İş Sözleşmesi Ehliyeti ve Yetkisi *Toplu İş Sözleşmesinin Muhtevası *Toplu İş Sözleşmesinin Akdedilmesi *Toplu İş Sözleşmesinin Etkileri *Toplu İş Sözleşmesinin Niteliği *Toplu İş Sözleşmesinin Geçersizliği *Toplu İş Sözleşmesinin Sona Ermesi *İş Uyuşmazlığı Kavramı *İş Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları *Barışçı Çözüm Yolları *Hak Uyuşmazlıklarının Çözümü *Grev Kavramı *Kanuni Grev-Kanun Dışı Grev *Kanun Dışı Grev *Lokavt Kavramı-Kanuni Lokavt-Kanun Dışı Lokavt *Kanuni Grev-Lokavtın Sonuçları *Kanun Dışı Grev ve Lokavtın Sonuçları
  43,65  TL45,00  TL
 • Alfabetik İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku

  Alfabetik İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku

  Sert Kapak
  1963 Elazığ doğumludur. İlk ve orta okul eğitimini Elazığ'da, lise eğitimi ise Elazığ Endüstri Meslek Lisesi Makina Ressamlığı Bölümünde başlayarak Ankara Ulus Makina Teknik Lisesi Makina Bölümü 3. sınıfından Tesviye Bölümü diploması alarak tamamlamıştır. Ankara Yüksek Teknik Öğretmen Okulu Tesviye Bölümü'nde başladığı lisans eğitimini ise, aynı okul ve bölümün yasal statüsünün değiştirilmesi ile Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina Eğitimi Bölümü Talaşlı İmalat Ana Bilim Dalından 1984 yılında diploma alarak tamamlamıştır. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden diploma almış, Milli Eğitim Bakanlığının Mesleki ve Teknik Öğretim kurumlarında öğretmenlik, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ait kuruluşlarda mekanik bakım onarım, onarım destek atölyeleri ile talaşlı-talaşsız imalat, motor yenileştirme, akü imalat atölye şeflikleri ve bölüm amirlikleri görevlerini yürütmüştür. 1995 yılından beri İstanbul Barosuna bağlı serbest avukatlık yapmaktadır. Son düzenlemeler ile A sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine sahiptir. İstanbul Adli Yargı Çevresinde Hukuk-İş Güvenliği Alanında Bilirkişi olarak kayıtlıdır.
  Temin Edilemiyor