Medeni Hukuk Kitapları

Yayınevi/Marka
56 öğeden 1-16 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 4
 • Medeni Hukuk

  Karton Kapak
  Genel Bilgiler *Başlangıç Hükümleri *Kişiler Hukuku *Gerçek Kişilik *Tüzel Kişilik *Dernekler *Vakıflar *Aile Hukuku *Evlilik Hukuku *Evliliğin Kurulması *Evliliğin Genel Hükümleri *Eşler Arasındaki Mal Rejimi *Evliliğin Sona Ermesi *Hısımlık Hukuku *Sahih Nesep *Soybağının Hükümleri *Nafaka Yükümlülüğü ve Ev Düzeni *Vesayet Hukuku *Miras Hukuku *Mirasçılar *Mirasın Geçmesi *Eşya Hukuku *Zilyetlik ve Tapu Sicili *Zilyetlik *Tapu Sicili *Mülkiyet *Sınırlı Ayni Haklar *İrtifak Haklar *Rehin Hakları
  21,56  TL22,00  TL
 • Türk Medeni Hukuku

  Karton Kapak
  TMK, TBK, TTK ve HMK ile mevzuattaki değişiklikler gözden geçirilerek üçüncü baskısı gerçekleşen Eser’de; Medeni hukuka ilişkin genel bilgileri ve Medeni Kanunun başlangıç hükümleriyle kişiler, aile, miras ve eşya hukuku konuları incelenmiştir. Konuların açıklanmasında konuşulan dile yakın yeni sözcükler kullanılmaya da gayret sarf edilmiştir.   Konu Başlıkları; Toplumsal Hayatı Düzenleyen Kurallar Hukuk – Ahlâk ve Din Kuralları Hukuk Kuralları Medenî Kanun'un Başlangıç Hükümleri Medenî Hukukun Kaynakları Medenî Hukukun (Kanunun) Uygulanması Hakların Kazanılması ve Kullanılması İspat Yükü Gerçek Kişiler Kişi – Kişilik – Kişi Türleri Hak (Medenî Haklardan İstifade) Ehliyeti Fiil Ehliyeti Kişilik Hakları Kişisel Durumlar Hısımlık Kişisel Durum Sicilleri Tüzel Kişiler Tüzel Kişilere İlişkin Genel Kurallar Dernekler Vakıflar Aile Hukuku Aile Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler Evlilik Hukuku Hısımlık Hukuku Soybağı Aile Vesayet Hukuku Vesayet Organları ve Vesayeti Gerektiren Haller Vesayet Organları Miras Hukuku Ana Kavramlar Atanmış Mirasçılar – Ölüme Bağlı Tasarruflar Mirasın Açılması ve Paylaşılması Mirasın Açılması ve Korunması Mirasın Paylaşılması Eşya Hukuku Eşya Hukuku – Aynî Hak Kavramı Tapu Sicili Tapu Sicili Teşkilâtı ve İlkeleri Tapu Siciline Kayıt Edilecek Eşya ve Tapu Sicilinin Hükmü Mülkiyet Mülkiyet Kavramı ve Kapsamı Taşınır Mülkiyetinin Kazanılması ve Kaybı Sınırlı Aynî Haklar İrtifak Hakları Rehin Hakları
  23,03  TL23,50  TL
 • Mülkiyet (2 Cilt)

  Karton Kapak
  İçindekilerÖnsöz . VKısaltmalar VIIİçindekiler . 9Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevlerine İlişkin KurallarHukuk Mahkemeleri Yasası Uyarınca Açılan Davalarda UygulanacakYazılı Ve Basit Yargılama Usulleri Hakkında Açıklamalar 1 Yazılı Yargılama Usulü 1Basit Yargılama Usulü 6Mülkiyet Hakkıİlgili Yasa 11Açıklama. 12Paylı (Müşterek) Mülkiyetİlgili Yasa 17Açıklama . 19İçtihatlar 20Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 20Yargıtay Özel Daire Kararları 30Paylı (Müşterek) MülkiyettePaydaşlıktan Çıkarmaİlgili Yasa 37Açıklama . 38Paylı (Müşterek) Mülkiyette Diğer Hak Sahiplerinin Paydaşlıktan Çıkarılmasıİlgili Yasa 51Açıklama . 51Paylı (Müşterek) Mülkiyetin Sona Ermesiİlgili Yasa 51Açıklama . 54İçtihatlar 55Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 55Yargıtay Özel Daire Kararları 67Taşınmaz Mülkiyetinden Doğan Elatmanın Önlenmesi DavalarıAçıklama . 71Görevli Mahkeme . 72Yetkili Mahkeme 72Davacı . 72Davalı . 72Dava Açma Koşulları . 72Gözönünde Tutulacak Hususlar 72Zamanaşımı 75Bütünleyici Parçalar (Mütemmim Cüzüler) Hakkında Elatmanın Önlenmesi Davası . 75Doğal Ürünler (Tabii Semereler) Hakkında Elatmanın ÖnlenmesiDavaları . 76Elatmanın Önlenmesi (Men'i Müdahale) Davalarının Çeşitleri . 76Örnekler . 79İçtihatlar 81Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 81Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 141Yargıtay Özel Daire Kararları 285Kaynakça. 711Yazarın Basılmış Eserleri 715Yazarın Basılacak Eserleri 717İÇİNDEKİLERÖNSÖZ VKISALTMALAR VIIİÇİNDEKİLER IXASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİNE İLİŞKİN KURALLARHukuk Muhakemeleri Yasası Uyarınca Açılan Davalarda Uygulanacak Yazılı Ve Basit Yargılama Usulleri Hakkında Açıklamalar 17Yazılı Yargılama Usulü 17Basit Yargılama Usulü 22TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ DAVALARI İLGİLİ YASA 9AÇIKLAMA 10Görevli Mahkeme 11Yetkili Mahkeme 11Davacı 11Davalı 11Dava Açma Koşulları 11Gözönünde Tutulacak Hususlar 11Zamanaşımı 12ÖRNEKLER 13İÇTİHATLAR 13Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurul Kararı 13Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 14Yargıtay Özel Daire Kararları 54İŞGAL NEDENİYLE TAŞINMAZIN KAZANILMASI İLGİLİ YASA 105AÇIKLAMA 105YENİ ARAZİ OLUŞMASI NEDENİYLE TAŞINMAZIN KAZANILMASI DAVALARI İLGİLİ YASA 107AÇIKLAMA 107Görevli Mahkeme 108Yetkili Mahkeme 108Davacı 108Davalı 108Dava Açma Koşulları 108Gözönünde Tutulacak Hususlar 109Dava Açma Süresi 109ÖRNEKLER 109İÇTİHATLAR 111Yargıtay Özel Daire Kararları 111ARAZİ KAYMASI İLE İLGİLİ DAVALAR İLGİLİ YASA 113AÇIKLAMA 113Görevli Mahkeme 114Yetkili Mahkeme 114Davacı 114Davalı 114Dava Açma Koşulları 114Gözönünde Tutulacak Hususlar 114ÖRNEKLER 115İÇTİHATLAR 115Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 115Yargıtay Özel Daire Kararları 161HAKLI NEDENE DAYANMAKSIZIN TAPUYA YAZILAN TAŞINMAZLARIN (OLAĞAN ZAMANAŞIMI) TAPU İPTALİ DAVALARI İLGİLİ YASA 229AÇIKLAMA 229Görevli Mahkeme 229Yetkili Mahkeme 229Davacı 229Davalı 229Dava Açma Koşulları 230Gözönünde Tutulacak Hususlar 230Zamanaşımı 230ÖRNEKLER 230İÇTİHATLAR 231Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 231Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 232Yargıtay Özel Daire Kararları 261MER'AYA ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI
  142,10  TL145,00  TL
 • Karşılaştırmalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

  Karton Kapak
  Bu kitabın 7. basısından beri HMK'nun 109. maddesinin -talep konusunun miktarının taraflar arasında tartışmasız veya açıkça belirli olması halinde kısmi dava açılamayacağı- hakkındaki 2. fıkrası yürürlükten kaldırıldı ve hâkimlerin hukuki sorumluluğu ile ilgili davaların hangi mahkemede açılacağı hakkındaki 47. maddede bir değişiklik yapıldı. Yine hâkimlerin hukuki sorumluluğu hakkında Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 93/A maddesinde yer alan (HMK m. 46 vd hükümleri ile kısmen örtüşen, mükerrer bir düzenleme içeren) hüküm yürürlükten kaldırıldı. Medeni usul hukukunu ilgilendiren başka bir değişiklik olmak üzere, adli mahkemeler teşkilatı kanunumuzda asliye ticaret mahkemelerinin belirli davalara heyet halinde bakmasına ilişkin bir kanun değişikliği yapıldı. Bu basıda, bu değişiklikler ve gerekçelerine yer verilmiştir.Ayrıca madde metinleri altında gösterilen karşılaştırmalı hukuk atıfları gözden geçirilmiştir. Bu dönemde İsviçre Medeni Usul Kanunu'nda bir değişiklik olmamıştır. Alman Medeni Usul Kanunu'nda ise değişiklikler olmuştur. Alman Medeni Usul Kanunu'ndaki değişiklikler çok sayıda kanun maddesini ilgilendirmekte olup; değişikliklerden başlıcaları Avrupa Birliği'nin medeni usul hukukuna ilişkin tüzüklerinin içeriğinin Alman Medeni Usul Kanunu metni içine alınması ile ilgilidir. Bu kapsamda Avrupa ihtilafsız alacaklar usulü, Avrupa ödeme emri usulü ve Avrupa küçük alacaklar usulünden ibaret olan üç basitleştirilmiş usulü düzenleyen ve AB içindeki milletlerarası yetki kuralları ile tanıma ve tenfiz hükümlerini yeknesaklaştıran tüzüklerin içeriği Alman Medeni Usul Kanunu metnine aktarılmış olmaktadır.Kitabın bu basısından itibaren HMK hükümleri ile ilgili içtihadı birleştirme ve Anayasa Mahkemesi kararlarına da dipnotlarında atıf yapılacaktır. Anayasa'nın 152. maddesinin son fıkrasına göre -Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği red kararının Resmi Gazetede yayımlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz. - Bu hüküm dikkate alınarak, dipnotlarında anılan her bir Anayasa Mahkemesi kararının -işin esasına girerek- verilip verilmediği hakkında da bilgi verilecektir.
  32,34  TL33,00  TL
 • Mirastan Mal Kaçırma

  Karton Kapak
  Mirastan mal kaçırma (Muris muvazaası) isimli kitabımızın art arda gerçekleşen baskılarına rağmen kısa süre içinde tükenmesi; yurdumuzda bu tür sorunların yoğun biçimde giderek arttığı kanaati uyandırmaktadır. Miras kavgaları, mirastan hak isteyen ile bu hakkı vermek istemeyen arasında oluşan çekişmelerdir. Bu tür çekişmelerin temelinde mirasçıların yasal ya da yasal olmayan çıkarları yatmaktadır. Uygulamada yoğunlukla görülen miras kavgaları, tapulu taşınmazlarda muris muvazaası hukuksal olgusundan kaynaklanmaktadır. Miras bırakanın ölüme bağlı veya sağken yaptığı danışıklı tasarruflarından zarar gören mirasçıların bu tasarrufların iptalini murisin ölümünden sonra istemek hakları vardır. 6. Baskıda; önceki baskılarda yer almayan Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin en yeni kararlarına yer verilmiştir. Ayrıca ikinci bölümdeki “Muris Muvazaasına İlişkin Uygulama-Olay/Sorun/Çözüm” bölümüne ilgili Daire (1. HD) Kararlarından yararlanmak suretiyle pratik yeni eklemeler yapılmıştır.   Konu Başlıkları; Muris Muvazaası Davalarında Usul Hükümleri İstem Kapsamı Dava Dilekçesi ve Hüküm Örneği HMK ve HUMK Kapsamını İlgilendiren Özet Yargıtay Kararları Muris Muvazaasının İstisnaları İnanç Sözleşmesi – Nam–ı Müstear – Borçlu Muvazaası – Önalımda Muvazaa İçtihatlarla Muris Muvazaasına İlişkin Uygulama Muris Muvazaasına İlişkin Sistemleştirilmiş Yargıtay Kararları
  66,15  TL67,50  TL
 • Medeni Usul Hukukunda Adil Yargılanma Hakkı

  Sert Kapak
  Adil yargılanma hakkı, bir insan hakkı ve temel bir yargısal hak olarak, tüm yargılama alanlarında kabul edilmektedir. Bununla birlikte medeni usul hukuku bakımından, konunun önemi üzerinde ayrıca durulmalıdır. Özellikle, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru imkânının kabul edilmesinden sonra hukuk yargılaması bakımından adil yargılanma hakkının daha ayrıntılı olarak bilinmesi önem kazanmıştır. İncelemekte olduğunuz eserde, gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve diğer uluslararası metinlerle korunan, gerekse Anayasa’da garanti altına alınan adil yargılanma hakkının tüm unsurları, Türk medeni usul hukuku açısından irdelenmiş, bu yapılırken ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin zengin içtihat birikiminden faydalanılmıştır. Böylelikle, etkin hukuki korumanın gerçekleşebilmesi ve adalete erişim için Türk medeni usul hukukunun eksik yönleri tespit edilmeye çalışılmış ve bu eksikliği gidermek amacıyla çeşitli öneriler sunulmuştur. Eser ayrıca, tarafların adil yargılanma hakkından faydalanabilmesi için uygulamacılara ışık tutacak niteliktedir.   Konu Başlıkları; Adli Yargılanma Hakkı Kavramı ve Hakkın Uygulama Alanı Adil Yargılanma Hakkının Unsurları
  81,34  TL83,00  TL
 • Dava ve Cevap Dilekçesinin Unsurları - Somutlaştırma Yükü

  Sert Kapak
  6100 sayılı HMK yürürlüğe gireli 4 yıla yaklaşan bir zaman geçmesine rağmen uygulamada, eski alışkanlıklar devam etmektedir. Ne yazık ki, duruma göre, davacı veya davalı tarafın vekili olarak bu eksikliklerin tamamlanması yönündeki yerel mahkemedeki itirazlar, dikkate alınmadan yargılama devam ettirilmekle birlikte HMK m. 119 ve HMK m. 136/2 hükümleri uygulanamaz bir duruma sokulmaktadır. Konu ile ilgilenen okuyucuların konuya vakıf olabilmesi için Yargıtay Hukuk Daireleri ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından 01.01.2012 - 01.09.2015 tarihleri arasındaki verilmiş içtihatlar titizlikle taranmış ve sindirilerek incelenmiş ve okuyucuya en iyi şekilde sunulmaya çalışılmıştır. Kitaptaki her bölümün sonuna ilgili içtihatlar sunulmuş ve gerektiği yerde öneminden dolayı yerel mahkeme kararları da sıcağı sıcağına eklenmiş olup aynı yönde veya aksi yönde kararlar da kitapta belirtilmiştir. Bazı konulara daha önce değinilmemesinden veya öneminin anlaşılamamasından dolayı konu ile ilgili açıklamalarda bulunulmuş ve doktrin görüşlerine de yer verilmiştir. Kitabın içerisinde yer yer uygulamaya yol göstermesi açısından bazı önerilerde de bulunulmuştur. Ayrıca Yargıtay Hukuk Daireleri’nin ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun bazı içtihatları ile ilgili yorumlarda bulunarak görüşler bildirilmiştir. Diğer yandan yaşanabilecek durumlara ilişkin ihtimallere de yer verilmiştir. Son olarak, bu kitabı yazmamın en büyük amacı, HMK’da bulunan ama uygulanmayan ve uygulatılmayan hükümlerin artık uygulanmasının sağlanması ve ayrıca uygulama açısından sorun yaratabilecek durumların gösterilmesidir. HMK’da bulunan ama uygulanmayan ve uygulatılmayan hükümlere örnek olarak, HMK m. 136/2 hükmü gösterilebilir. Bu kitabı yazdıktan sonra doktrin veya uygulamada eleştirilere maruz kalabilirim. Ancak, bu konularda tartışma platformu açmak en büyük amaçlarım arasındadır.   Konu Başlıkları Dava Dilekçesinin Unsurları Dava Dilekçesinde Yer Alması Gereken Unsurların Eksik Olması Durumunda Yapılması Gerekenler Cevap Dilekçesinin Unsurları Cevap Dilekçesinde Yer Alması Gereken Unsurların Eksik Olması Durumunda Yapılması Gerekenler Somutlaştırma Yükü (Dava Dilekçesinin Unsurları Bakımından)
  85,75  TL87,50  TL
 • Miras Paylaşım Davaları

  Karton Kapak
  Miras bırakanın malvarlığının, mirasçılara intikali üzerine mirasçılar arasında bir çok uyuşmazlıklar çıkabilir. Kimisi hakkından az pay verildiği, kimisi kendisine düşen paydan hoşnut kalmadığı vs. nedenleriyle çekişmeler yoğunlaşabilir. Böylece hakkına razı olmamaktan kaynaklanan miras kavgaları, terekeden pay isteyenlerle, bu payı tanımayıp vermek istemeyenler arasında oluşan çekişmeler uzar gider. Mirasçılar arasında zuhur eden böylesi bir sürtüşmenin ancak yasal düzenlemelere uygun bir çözüme kavuşturulmasıyla giderileceğinden kuşku bulunmamaktadır. Kitapta; terekenin korunması için alınacak gerekli önlemlerin neler olduğu, terekenin hakkıyla intikali için nasıl hareket etmek gerektiği, mirasın açılmasından sonra paylaşımdan önce mirasçılar arasında çıkabilecek çekişmelerden kaynaklanan davalar, miras paylaşımının nasıl yapılacağından doğan uyuşmazlıklara ilişkin davalar, mirasçının, miras payını diğer mirasçıya ya da üçüncü kişiye temlikinden kaynaklanan çekişmelere ilişkin davalar, elbirliği mülkiyetine tabi taşınmazlarda ortaklığın giderilmesi, paylaşma vs. şeklinde konular, uygulama ve Yargıtay kararları eşliğinde incelenmiştir.   Konu Başlıkları Terekenin Korunması Önlemleri Miras Ortaklığına Temsilci Atanması Miras Paylaşma İstemi Miras Paylaşma Kuralları Elbirliği Mülkiyetini Paylı Mülkiyete Dönüştürme Miras Paylaşım Sözleşmesi Miras Payının Temliki Mirasçıların Miras Payları Mirasçılık Sıfatının Yitirilmesi Yargıtay Kararları
  45,57  TL46,50  TL
 • Çocuk Koruma Hukuku

  Karton Kapak
  Suça sürüklenen, suç mağduru ve korunma ihtiyacı içinde bulunan çocuklar sorunu, bir ülkede yalnız devlet organlarının değil, başta siyasetle uğraşanlar, hukukçular, idareciler, eğitimciler, yerel yöneticiler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere bütün vatandaşları ilgilendiren bir konudur. Çocuk Adalet Sistemimizi (ÇAS) evrensel ve çağdaş ilkeler doğrultusunda gözden geçirmek için tümüyle zihniyet değişikliğine ve temelden bir dönüşüme ihtiyaç bulunmaktadır. Asıl olan çocuğun kanunlarla ihtilafa düşmemesi olmakla birlikte, bir gerçektir ki, insan olarak ve özelde de çocukluk döneminde kanunla ihtilafa düşmek, sosyal sapma gösteren hareketler sergilemek ve bunların bir kısmının suç olarak kabul edilmiş olması, hayatın kaçınılmazlarındandır. Çocuk haklarının kullanılması ve korunması konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde görülen en önemli sorun ise bize göre "farkındalık" ve "örgütsel yapılanmd' eksiklikleridir 2005 yılında yürürlüğe giren temel mevzuatımız korunma ihtiyacı içinde olan çocuklar, suç mağduru çocuklar ve suça sürüklenen çocuklara bütüncül bir bakış ortaya koymuştur. İşte bu sebeplerle ve soruna bütüncül bir bakış ihtiyacını karşılamaya hizmet etmek amacıyla Kitapta, esas itibarıyla korunma ihtiyacı içinde bulunan çocuklar, suç mağduru çocuklar ve suça sürüklenen çocuklar üzerinde durulmuş; bu statüde bulunan çocuklar hakkında uluslararası ilke, belge ve standartlar kapsamında Türk Çocuk Adalet Sisteminin değerleri ve uygulama sorunları ortaya konulmuştur.   Konu Başlıkları Kavramlar ve Genel Hususlar Korunma İhtiyacı İçinde Olan Çocuk Suça Sürüklenen Çocuk Mağdur Çocuk
  53,90  TL55,00  TL
 • Eski Vakıf Hukuku

  Karton Kapak
  Vakıflar ve Vakıf hukuku eski medeniyetlerden itibaren, özellikle İslam devletleri ve Osmanlı İmparatorluğunda tarihi perspektif içerisinde sıhhatli kaynaklara ilmi görüşlere ve içtihatlara dayanılarak geniş boyutları ile incelenmiş, hukukevler arasındaki görüş ayrılıkları ve nedenleri açıklanmış, günümüz tatbikatında dahi geniş yer tutan ve önemini koruyan vakıf davaları hakkında detaylı bilgiler verilmiş vakıf davaları ile ilgili seçilmiş içtihatlar kitap bünyesinde yer almıştır.   Konu Başlıkları Vakfın Tarifi Tanımı, Hukuki Mahiyeti Önemi Vakfın Kurulması ve Geçerlilik Koşulları Vakfın Eski Medeniyetlerde, islam Devletlerinde ve Osmanlı İmparatorluğundaki Tarihi Gelişimi Vakfın Unsurları ve Koşulları Vakfın Çeşitleri Vakıfların İdaresi Ehliyet ve Tevliyet Gedik ve Çeşitleri Vakıflarla ilgili Seçilmiş içtihatlar
  51,94  TL53,00  TL
 • Hükmün Açıklanması ve Düzeltilmesi

  Karton Kapak
  Hükümlerin açıklanması (tavzihi) ve düzeltilmesi (tashihi) kurumunu yaratan şey; yanılmanın, hata yapmanın insan varoluşunun bir gerçeği olmasıdır. Gerçekten de yargıç ne kadar titiz ve özenli çalışırsa çalışsın, iş yoğunluğu, dava konusunun zihin yorucu karmaşıklığı, yargılama ortamındaki fiziksel uyaranlar ve psikolojik etkenlerle oluşan dikkat kayması ve dağılması; ya da kâtibin söyleneni yanlış anlaması gibi etkenler mahkemece verilen hükmü hatalı hâle getirebilmektedir, işte yasak oyucunun 6100 Sayılı HMK'nın 304-306'ıncı maddelerinde düzenlediği tavzih ve tashih kurumu, bu tür hataların belli ölçülerde giderilmesini, böylece hükmün yerine getirile bilirliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kitapta tavzih ve tashih kurumlarının niteliği, koşulları ve işleyişi HMK ve mülga HUMK hükümleri ile karşılaştırmalı olarak incelendiği gibi, belirtilen kurumların yorum ve yargısal kararlarla dinamik şekilde belirlenen kapsamı da öğretideki görüşler ve özellikle yeni Yargıtay kararları ışığında bu çalışmada ortaya konmaya çalışılmıştır.   Konu Başlıkları Hükmün Açıklamasının (Tavzihin) Kuramsal Çerçevesi Hükümlerin Tavzihi Yönteminin (Prosedürünün) İşleyişi Tavzihin Konusu – Hangi Kararlar Hakkında ve Hangi Hâllerde Tavzihe Başvurulabileceği Tavzih Başvurusunun (Talebinin) Mahkemece İncelenmesi Tavzih Kararının Oluşturulması, Temyizi ve Kesinleşmesi Hükümdeki Maddi Hataların Düzeltilmesi (Tashihi)
  36,75  TL37,50  TL
 • Mal Rejimleri

  Sert Kapak
  • Mal Rejimleri Genel Hükümleri, Yasal Mal Rejimi, Mal Rejimi Sözleşmeleri, Olağanüstü Mal Rejimi, Mal Rejimlerinin Tasfiyesi, Tasfiyede Yetkili Mahkeme • Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Yasal Mal Rejimi, Edinilmiş Mallar, Kişisel Mallar, Bunlar Üzerinde Yönetim, Yararlanma ve Tasarruf, Mal Rejiminin Sona Ermesi ve Tasfiye, Değer Artış Payı, Eklenecek Değerler, Kişisel Mal ile Edinilmiş Mallar Arasında Denkleştirme, Artık Değer, Katılma Alacağının Hesabı, Katılma Alacağının Kanuna veya Sözleşmeye Göre Paylaşımı • Aktî Mal Rejimleri, Mal Ayrılığı, Paylaşmalı Mal Ayrılığı, Mal Ortaklığı Rejimleri, Nitelikleri, Başlangıcı, Yönetim, Yararlanma, Tasarruf, Katkıdan Doğan Haklar, Sona Erme ve Tasfiyeleri • Diğer Eşin Rıza ve Onayına Bağlı Hukuki İşlemler, Aile Konutu ve Ev Eşyaları ile İlgili Hukuki İşlemler, Haklar, Paylı Mülkiyet Konusu Mallarda Diğer Eşin Rızası ve Onayına Bağlı Hukuki İşlemler, Mahkeme Kararlarıyla Diğer Eşin Rıza ve Onayına Bağlı Hukuki İşlemler, Eklenecek Değerlerle İlgili Diğer Eşin Rıza ve Onayına Bağlı Hukuki İşlemler   Konu Başlıkları Yasal Mal Rejimi Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Aktî Mal Rejimleri Mal Ayrılığı Paylaşmalı Mal Ayrılığı Mal Ortaklığı Diğer Eşin Rıza ve Onayına Bağlı Hukuki İşlemler Mal Rejimlerinde Eşlerin Kanundan Doğan Alım Hakları Aile Konutu ile İlgili Hak ve Yükümlülükler, Aile Konutu Şerhi İpotek İpoteğin Kaldırılması Bu Konularda Dava Koşulları
  166,60  TL170,00  TL
 • Davanın Açılmamış Sayılması

  Sert Kapak
  Davanın açılmamış sayılmasıyla ilgili hususlar, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile bir takım değişikliklere uğramıştır. Kitapta yer alan tüm konular 6100 sayılı kanunda yer alan düzenlemelere göre tamamen yenilenmiştir.Kitap beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde bazı temel kavramlar üzerinde durulmuş,sonraki bölümlerde ise 6100 sayılı HMK’da “Davanın Açılmamış Sayılmasına” karar verilecek haller, bütün yönleriyle incelenmiş,her bölümün sonunda özenle seçilmiş,yeni dönemde de uygulamada yararlanılacak içtihatlara yer verilmiştir.   Konu Başlıkları Süresi İçinde Temsil veya İzin Belgelerinin Verilmemiş Olması Hâlinde Davanın Açılmamış Sayılması Dava Dilekçesinde Eksiklik Bulunması Halinde Davanın Açılmamış Sayılması Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararları Üzerine Yapılacak İşlemler İki Hafta İçinde Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Veren Mahkemeye Başvurulmaması Halinde Davanın Açılmamış Sayılması Gönderme Kararları Üzerine Davanın Açılmamış Sayılması Vekâletnamenin İbraz Edilmemesi Halinde Davanın Açılmamış Sayılması Tarafların Duruşmaya Gelmemesi veya Davayı Takip Etmemeleri Durumunda Davanın Açılmamış Sayılması Dava Dosyasının İşlemden Kaldırılması Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilemeyecek Haller İşlemden Kaldırılmış Olan Davanın Açılmamış Sayılması Davanın Açılmamış Sayılmasının Sonucu ve Etkileri Açılmamış Sayılan Davadaki Talebin Vaki Olmamış Sayılması Davanın Açılmamış Sayılması Hâllerinde Yargılama Giderlerinden Sorumluluk
  112,70  TL115,00  TL
 • Yargıtay İçtihatlarıyla Nafaka Hukuku

  Karton Kapak
  En yeni tarihli içtihat derlemeleri ve hukukçulara sunduğu pratik bilgiler ile, uygulama kitapları içinde marka olmuş olan Yazarın, çalışması medeni hukuktaki tüm nafaka türlerine ilişkin bilgileri Yargıtay Kararları yolu ile okuyucuya sunuyor. Eserde, benzer kitaplardan farklı olarak "Nafakaya İlişkin Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması, Tenfizi ve Nafaka Alacaklarının Yabancı Ülkelerde Tahsiline İlişkin" uygulamaya da yer verilmiş konuya ilişkin örnek dilekçeleri de kitaba eklemiştir.   Konu Başlıkları Medeni Hukuk Alanında Nafaka Yardım Nafakası Nafaka ile İlgili Hükümler Milletlerarası Özel Hukuk Alanda Nafaka Milletlerarası Sözleşmeler ile Getirilen Düzenleme Yargıtay İçtihatları Konu ile İlgili Türkiye'nin de Taraf Olduğu Çok Taraflı Milletlerarası Sözleşmeler
  77,42  TL79,00  TL
 • Zilyetlik ve Tapu Sicili (Cilt 7)

  Karton Kapak
  İçindekilerÖnsöz VKısaltmalar . Vııİçindekiler IxAsliye Hukuk Mahkemelerinin Görevlerineİlişkin KurallarHukuk Muhakemeleri Yasası Uyarınca Açılan Davalarda UygulanacakYazılı Ve Basit Yargılama Usulleri Hakkında Açıklamalar . 1Yazılı Yargılama Usulü 1Basit Yargılama Usulü . 6Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararların Tazmini Davalarıİlgili Yasa 9Açıklama 9Görevli Mahkeme 9Yetkili Mahkeme . 9Davacı 9Davalı 10Dava Açma Koşulları 10Gözönünde Tutulacak Hususlar 10Örnekler . 10Hazinenin Rücu DavasıGörevli Mahkeme 13Yetkili Mahkeme . 13Davacı 13Davalı 13Dava Açma Koşulları 13Gözönünde Tutulacak Hususlar 14Örnekler . 14Tapuya Yazılan Ayni Hakkın Silinmesi (Terkini) Ve Değiştirilmesi Davalarıİlgili Yasa 17Açıklama 17Görevli Mahkeme 18Yetkili Mahkeme . 18Davacı 18Davalı 19Dava Açma Koşulları 19Gözönünde Tutulacak Hususlar 19Dava Açma Süresi . 20Örnekler . 20Tapu Kaydındaki YanlışlıklarınDüzeltilmesi Davalarıİlgili Yasa 23Açıklama 23Görevli Mahkeme 24Yetkili Mahkeme . 24Davacı 24Davalı 24Gözönünde Tutulacak Hususlar 25Tapu İdarelerince Açılacak DavalarÖrnekler . 27Tapu Kaydındaki Yanlışlıkların Düzeltilmesi Davalarının TürleriAçıklama 29Açılacak Davalarda Yapılacak İşlemler 29Örnekler . 29İçtihatlar 32Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurul Kararları . 32Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları . 33Yargıtay Özel Daire Kararları . 78Tapu İptali Davalarıİlgili Yasa 121Açıklama . 121Görevli Mahkeme 122Yetkili Mahkeme . 122Davacı 122Davalı 122Dava Açma Koşulları 122Göz Önündetutulacak Hususlar 122Dava Türleri 123İçtihatlar 127Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları . 127Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları . 128Yargıtay Özel Daire Kararları . 213Kaynakça 545Yazarın Basılmış Eserleri . 549Yazarın Basılacak Eserleri . 551
  63,70  TL65,00  TL
 • Sınırlı Ayni Haklar (Tmy. Md. 779-972)

  Karton Kapak
  İÇİNDEKİLERÖNSÖZ VKISALTMALAR VIIİÇİNDEKİLER IXHukuk Mahkemeleri Yasası Uyarınca Açılan Davalarda Uygulanacak Yazılı ve Basit Yargılama Usulleri Hakkında Açıklamalar 1Yazılı Yargılama Usulü 1Basit Yargılama Usulü 6SINIRLI AYNİ HAKLARLA (İRTİFAK HAKLARI) İLGİLİ İLGİLİ YASA 9AÇIKLAMA 11Görevli Mahkeme 12Yetkili Mahkeme 12Davacı 12Davacı 13Dava Açma Koşulları 13Gözönünde Tutulacak Hususlar 13İrtifak Hakkı Hükümleri 13Özel Yasa Kuralları ve Yerel Adet Uygulaması 14İrtifak Hakkının Bakım Giderleri 14Taşınmazlar Üzerinde Değişiklik ve Bölünme Durumunda İrtifak Hakkının Durumu 14İNTİFA HAKKI VE DİĞER İRTİFAK HAKLARIYLA İLGİLİ DAVALAR İLGİLİ YASA 17AÇIKLAMA 23İntifa Hakkının Sona Ermesi 23İntifa Hakkı Sahibinin Hakları 24İntifa Hakkı Kurulan Malın Malikinin Hakları 25İntifa Hakkı Sahibinin Defter Tutulmasını İstemesi 25İntifa Hakkı Sahibinin Yükümlülükleri 25İntifa Hakkının Kullanımında Özen Gösterme 26İntifa Hakkının Devrini İsteme Hakkının Kullanılması 26İÇTİHATLAR 28Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 28Yargıtay Özel Daire Kararları 36OTURMA HAKKIYLA İLGİLİ DAVALAR İLGİLİ YASA 57AÇIKLAMA 57İÇTİHATLAR 58Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 58Yargıtay Özel Daire Kararları 60ÜST HAKKI İLE İLGİLİ DAVALAR İLGİLİ YASA 67AÇIKLAMA 69Üst Hakkının Sona Ermesi ve Sonuçları 69Süreden Önce Devir İstemi 69Üst Hakkının Süresi 70İÇTİHATLAR 71Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 71Yargıtay Özel Daire Kararları 80KAYNAK HAKKI İLE İLGİLİ DAVALAR İLGİLİ YASA 97AÇIKLAMA 97İÇTİHATLAR 97Yargıtay Özel Daire Kararları 97DİĞER İRTİFAK HAKLARI İLGİLİ YASA 101AÇIKLAMA 101İÇTİHATLAR 102Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 102Yargıtay Özel Daire Kararları 106TAŞINMAZ YÜKÜ (MÜKELLEFİYETİ) İLE İLGİLİ DAVALAR İLGİLİ YASA 125AÇIKLAMA 127Kamu Hukukuna İlişkin Taşınmaz Yükü 128Taşınmaz Yükünün Sona Ermesi 128Taşınmazın Yükten Kurtarılması 128Taşınmaz Yükünde Zamanaşımı 129Taşınmaz Yükünün Hükmü 129İÇTİHATLAR 130Danıştay Özel Daire Kararları 130TAŞINMAZ REHNİ İLE İLGİLİ DAVALAR İLGİLİ YASA 135AÇIKLAMA 141Birden Çok Kişiye Ait Olan Taşınmaz Rehni 142Taşınmaz Rehninin Sona Ermesi 142Taşınmaz Rehininin Kapsamı 143Taşınmaz Rehninde Zamanaşımı 143Rehinli Taşınmaz Malikinin Önlem Alma Yetkisi 143Rehnin Paraya Çevrilmesi 144Rehinli Taşınmazın Satış Bedelinin Dağıtılması 144Taşınmaz Rehninin Alacaklıya Sağladığı Güvence 145Taşınmazın İyileştirilmesi Halinde Rehin Hakkı 145Borcun Ödenmesi ve Rehinin Sona Ermesi 145İÇTİHATLAR 147Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 147Yargıtay Özel Daire Kararları 165İPOTEK VE İPOTEKLE İLGİLİ DAVALAR İLGİLİ YASA 185AÇIKLAMA 188İpoteğin Sona Ermesi 189Alacaklının Ödeme İstemi 189İpotekli Taşınmazın Devri 189Yasal İpotek 190Tescile Bağlı Yasal İpotekler 190İÇTİHATLAR 192Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 192Yargıtay Özel Daire Kararları 214İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAT SENEDİ İLGİLİ YASA 365AÇIKLAMA 365İRAT SENEDİ 366AÇIKLAMA 366İrat Senedi ile Yüklü Taşınmazın Yükten Kurtarılması 366İpotekli Borç ve İrat Senedinin Düzenlenmesi 367İpotekli Borç Senedi veya İrat Senedinin Terkini 367Alacaklıların Korunması 368Görevli Mahkeme 368Yetkili Mahkeme 368Gözönünde Tutulacak Hususlar 368TAŞINIR REHNİ VE TESLİME BAĞLI REHİN VE HAPİS HAKKIYLA İLGİLİ DAVALAR İLGİLİ YASA 371AÇIKLAMA 374Art ve Alt Rehin Kurulması 374Taşınır Rehninin Sona Ermesi 374Rehinli Taşınırın Geri Verme Borcu 374Taşınır Rehninin Hükümleri 375Alacaklının Taşınırda Hapis Hakkı 375İÇTİHATLAR 375Yargıtay Hukuk Genel
  53,90  TL55,00  TL