Tüketici Kitapları

Yayınevi/Marka
7 öğeden 1-7 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 1
 • 100 Soruda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

  Karton Kapak
  6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, kendisi gibi aynı ismi taşıyan 4077 sayılı Kanunun yerini almak üzere 08.11.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra yani, 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun düzenlenmesinde, Avrupa Birliği tarafından çıkartılan ve henüz mevzuatımıza aktarılmamış olan Yönergelerden yararlanılmıştır. Kitabın soru/cevap olarak hazırlanmasında amaçlanan gaye, Yeni Kanunun tamamının yararlanıcılara aktarılması düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Bu gaye çerçevesinde kitapta; Kanunun içeriğindeki maddelerin tamamını madde gerekçelerinden yararlanılarak yazılan açıklamaları ile bulabilme olanağı yaratılmıştır. Kitabımızın 2. baskısında Bakanlık tarafından yayımlanan yönetmelikler ilgili sorulara ilave edilerek mevzuatın eksiksiz olmasına çalışılmıştır.   Konu Başlıkları; Tüketici Sözleşmeleri Ayıplı Mal Ayıplı Hizmet Taksitli Satış Sözleşmeleri Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Konut Finansmanı Sözleşmeleri Mesafeli Sözleşmeler Abonelik Sözleşmeleri Garanti Belgesi Cezalar
  17,15  TL17,50  TL
 • Tüketici Hakem Heyetleri

  Sert Kapak
  Bu baskıda tüketici uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin 2013/11 sayılı AB Direktifi hükümleri tüketici hakem heyetleri bağlamında değerlendirilmiş, bu nedenle yeni bir bölüm (3.Bl. Tüketici hakem heyetlerinin normatif rol modeli) kitaba eklenmiştir. Kitaba eklenen diğer bir yeni bölüm, Tüketici hakem heyeti kararlarının kesin hüküm kavramı bakımından değerlendirilmesi başlıklı 11. Bölümdür. Tüketici hakem heyeti kararlarının infazı başlıklı onuncu bölüme yeni paragraflar eklenmek suretiyle, bu kararların icra hukuku aşaması hakkında geniş açıklamalar yapılmış ve karşılaşılan bazı sorunların çözümü yönünde fikirler ileri sürülmüştür. Bunlardan başka uygulamayı uzun süre meşgul eden hukuki sorunlardan biri olan itirazın iptali hususunda son gelişmeler - içtihat ve görüşler - kitaba yansıtılmıştır. Heyet kararlarına itiraz davasında yetki kuralının kesin nitelikte olduğuna dair son gelişmeler yeni içtihatlar bağlamında bu baskıya işlenmiştir.   Konu Başlıkları THH'lerin Kuruluş Amacı, Kuruluşu ve Oluşumu THH'lerin Hukuki Niteliği THH'lerin Yetki Alanı THH'lerin Görev Alanlarına Giren ve Girmeyen Uyuşmazlıklar THH'lerin Tahkikat ve Delil Toplama Yetkilerinin Sınırı (Tanık, Yemin Delili, Keşif ve Diğer Delilleri Kullanabilme Yetkisinin Olup Olmadığı) THH Kararlarının Niteliği ve İnfazı THH Kararlarına İtiraz Davası THH Nezdinde Belirsiz Alacak Taleplerinin, Kısmî Alacak Taleplerinin ve Islah Talebinin İleri Sürülüp Sürülemeyeceği THH'lerle İlgili Yargıtay İçtihatları Ekler: Mevzuat, Başvuru Dilekçesi, THH Karar Tutanağı Örneği  
  90,65  TL92,50  TL
 • Tüketici Hukukunda Manevi Tazminat Davası

  Sert Kapak
  Manevi tazminat kurumunun ülkemizdeki geçmişi hayli eski olmakla birlikte, bu kurumun tüketici hukuku alanında aldığı görünüm konusundaki bilgi birikimi ile bilinç düzeyinin genel manevi tazminat hukukundaki bilgi ve bilinç düzeyinden daha aşağıda olduğu gözlenmektedir. Bunun temel nedenlerinden biri, ülkemizde tüketici hukukunun görece yeni bir alan olmasıdır. Diğer bir neden ise, manevi tazminat kurumunun, kapsamı itibarıyla çağın ruhuyla (sosyo-ekonomik, kültürel) birlikte yapısallık ve edimsellik kazanan dinamik bir yapıya sahip olmasıdır. Dolayısıyla bir kişinin maruz kaldığı hukuka aykırı eylem karşısında, kişilik haklarının ihlal edilip edilmediği hususunun her tekil dava bağlamında yeniden sorunsallaştırılması, eylemin çağın hukuk ve adalet hissiyatı çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi gerekir. Bu kitap, manevi tazminat davasının genel koşullarını tüketici hukuku bağlamında açıklamaya çalışırken, kurumun özgül alanda, yargısal yorumlarla somutlaşan dinamik yapısını da metne alınan Yargıtay kararları ile okur bilincine sunmayı amaçlamıştır.   Konu Başlıkları; Manevi Tazminat Davasının Koşulları Görevli Yargı ve Uyuşmazlık Merci Yetkili Yargı ve Uyuşmazlık Merci Manevi Tazminat – Kısmi Dava – Belirsiz Alacak Davası İlişkisi Manevi Tazminat – Islah İlişkisi Manevi Tazminat Davasında İspat Manevi Tazminat Davasında Zamanaşımı Manevi Tazminat Davasında Faiz Emsal Yargıtay Kararları
  77,91  TL79,50  TL
 • Tüketici Yargılaması Hukuku

  Sert Kapak
  Yazar; pozitif hukuk bağlamında mesleğinin 25 yılını ağırlıklı olarak medeni usul hukukuna, son 10 yılını ise (usul hukuku ile birlikte) tüketici hukukuna ayırmış bir hukukçu olarak böyle bir özgül alanın açılması gerektiğini düşünerek bu çalışmayı gerçekleştirmiştir. 4077 Sayılı TKHK, ardından bu yasada köklü değişiklikler yapan 4822 sayılı Kanun ve nihayet 28.05.2014'ten beri yürürlükte olan 6502 sayılı TKHK ile bu yasaların uygulamasına yönelik yüzlerce yönetmelik hükümleri uygulama alanı bulmuştur. Tüketici hukuku alanında giderek genişleyen yasal mevzuat ile yirmi yılda oluşan kuramsal bilgi ve yargısal içtihat birikimi bu alanın özerk bir hukuki kimlik kazanmasını sağlamıştır. Tüketici uyuşmazlıklarına özgü özel bir kanun (iş mahkemeleri, aile mahkemeleri kanunu gibi) bulunmamakla birlikte, 6502 sayılı TKHK'da bu konuda birçok özel hüküm mevcuttur: Görev, yetki ve özellikle ispat yüküne ilişkin birçok özel hüküm dikkate değer yoğunluktadır. Öte yandan bir yargı merci olmamakla beraber tüketici hakem heyetleri ve bunların verdikleri kararlara karşı tüketici mahkemelerinde açılan davalara ilişkin özel usul hükümleri de öznel bir yargılama hukuku alanı açabilecek yoğunluktadır. Çalışmanın 3. bölümündeki göreve ilişkin açıklama ve içtihatlar, yine 10. bölümdeki ispat, ispat yükü ve delillere ilişkin açıklamalar ile yüksek mahkeme içtihatlarına yönelik yakın okumalar yapıldığında bu durum daha iyi anlaşılacaktır. Kitap için seçilen içtihatların önemli bir kısmı, usul hukukunun, özellikle ispat hukukunun tüketici hukuku perspektifinden biçimlendirilişini ortaya koymaktadır.   Konu Başlıkları Tüketici Mahkemelerinin Kurulma Nedenleri, Niteliği, Yapısı ve Kuruluşu Tüketici Hakem Heyetlerinin Kuruluş Amacı, Kuruluşu, Oluşumu, Hukuki Niteliği ve İşleyişi Tüketici Mahkemelerinin Görevi ve Görevi Belirleyen Temel Kavramlar Tüketici Hakem Heyetlerinin Görev ve Yetki Sınırları Tüketici Mahkemelerinin Yetkisi Yabancı Unsurlu Tüketici Davalarında Yetkili Mahkemenin Tespiti Tüketici Mahkemesinde Taraf Sıfatı (Husumet) ve Taraflar Tüketici Mahkemesinde Dava Açılması, Davaya Cevap ve Yargılama Usulü Tüketici Mahkemesinde Kısmi Dava–Belirsiz Alacak Davası Tüketici Davalarında İddia ve Savunmanın Değiştirilmesi ve Genişletilmesi Yasağı, Bu Yasağın Aşılması ve Islah Tüketici Mahkemelerinde İspat ve Deliller Tüketici Davalarında Zamanaşımı Tüketici Mahkemesinde Geçici Hukuki Koruma Normlarının Uygulanması Tüketici Mahkemelerinde Karar (Hüküm), Kanun Yolları, Kararların Kesinleşmesi ve Kararların İnfazı
  132,30  TL135,00  TL
 • Ayıplı İfa

  Sert Kapak
  "Ayıplı İfa" kitabımızın 4. baskısının tükenmesi üzerine ilgili yerlerde gerekli düzeltmeler ve yeni içtihatlar eklenmek suretiyle yeni baskısı hazırlanmış bulunmaktadır. Borca aykırılık durumlarından "ayıplı ifa" değişik kanunlarda ve değişik biçimlerde hüküm altına alınmıştır. Türk Borçlar Kanunu'nun çeşitli sözleşmelerde düzenlediği ayıba karşı tekeffül hükümleri yanında, bundan ayrı olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında olan uyuşmazlıklarda sözü edilen kanunun uygulanması, bağışlamada, mal değişiminde (trampa) kullanma ödüncü (ariyette) ve ticari satım sözleşmelerine ilişkin "ayıplı ifa" uyuşmazlıklarında ise Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerinin çözüm yolu getirmesi konunun kapsamını genişletmektedir. Çalışmada tüm hususlar ayrıntılı olarak ele alınmıştır.   Konu Başlıkları Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Ayıplı İfa Satımda Ayıplı İfa – Kirada Ayıplı İfa Eser (İnşaat) Sözleşmesinde Ayıplı İfa Bağışlamada Ayıplı İfa – Trampada Ayıplı İfa Kullanma Ödüncü (Ariyet) Sözleşmesinde Ayıplı İfa Kötü İfa – Ticari Satım ve Ayıplı İfa Edime Uygun İfa İlkesi ve Aliud Kavramı Yeni Türk Borçlar Kanunu'nun İlgili Bölümünün Açıklanması (Şerhi)  
  147,00  TL150,00  TL
 • Tüketici Hakları Mevzuatı

  Tüketici Hakları Mevzuatı

  Karton Kapak
  Özellikle sıkça şikayet edilen ve mağduriyetlikler yaşana bir konu olan tüketici hakları hem üreticiler hem de tüketiciliklerin hak ve sorumluluklarının neler olduğu konusunda bu kitaptan bilgi alabilirsiniz.   Konu Başlıkları; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuat Kanunu Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği Kapıdan Satış Yönetmeliği Kampanyalı Satış Yönetmeliği Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Devre Tatil Sözleşmeleri Yyönetmeliği Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Yönetmeliği Ayıplı Maldan Sorumluluk Yönetmeliği Tüketici Kredisi Yönetmeliği Telekomünikasyon Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği Etiket,Tarife ve Fiyat Listesi Yönetmeliği Garanti Belgesi Yönetmeliği Sanayi Malı Satış Sonrası Hizmet Yönetmeliği
  Temin Edilemiyor
 • Tüketici Hukuku

  Tüketici Hukuku

  Sert Kapak
  İlk iki baskısında Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredisi Sözleşmelerini açıklayan çalışma, 28/11/2013 tarihinde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun kapsamlı bir şekilde değişmesi nedeniyle bu üçüncü baskısında Tüketici Hukukunu tüm yönleriyle kapsamlı olarak anlatmaktadır. 7/11/2013 kabul tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 28 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış ve m. 87 hükmü gereğince, 28/5/2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Eserde, 27/5/2014 tarihine kadar yürürlükte kalan 4077/TKHK hakkında ve yapılan karşılaştırmalar açısından, Yargıtay içtihatlarından yararlanılmış ve emsal kararlarının olabildiğince uyarlanmaları yöntemine girişilmiştir. Türk Tüketici Hukuku, olması gereken hukuk açısından, Avrupa Parlamentosu'nun ve Konseyi'nin 2008/48/CE Yönergesi hükümleri ve Avrupa Birliği'ne Aday Ülke olmanın gerekli kıldığı uyum çerçevesine giren, Avrupa Birliği'nin diğer çeşitli Yönergeleri ışığında; İsviçre Hukuku ve Fransız Hukuku ile karşılaştırmalı olarak ele alınmış ve İsviçre Federal Mahkemesi'nin ve Fransız Yüksek Mahkemesi'nin kararları, olması gereken hukukun dayanak ve gerekçeleri ile sunulmuştur. 6502/TKHK uygulamasına ilişkin Yönetmelikler çıkarılana ve yürürlüğe girene kadar; 6502/TKHK m. 86/1 hükmü gereği yürürlükten kaldırılan 4077/TKHK hükümlerine dayanılarak çıkarılan Yönetmeliklerin ve diğer mevzuatın, 6502/TKHK düzenlemesine aykırı olmayan hükümlerinin uygulanması sürdürülecektir (6502/TKHK Geçici Madde 1/3). Ancak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından; Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği (12/6/2014); Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği (13/6/2014); Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik (16/6/2014); Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik (17/6/2014) çıkarılmış ve bu Yönetmelikler Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 6502/TKHK yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan dâvalar, açıldıkları mahkemelerde görülmeye devam edecektir. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki tüketici işlemlerine, bunların hukuken bağlayıcı olup olmadıklarına ve sonuçlarına, bu işlemler hangi kanun yürürlükte iken gerçekleşmiş ise, söz konusu olan kanun hükümleri uygulanacaktır. Ancak 6502/TKHK yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan ve hâlen geçerli sözleşmelerin, 6502/TKHK hükümlerine aykırı hükümlerinin, 6502/TKHK'nun yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren uygulanmayacağı dikkate alınarak, Tüketici Hukuku mukayeseli olarak irdelenmiştir.   Konu Başlıkları Tüketici Haklarının Korunması Tüketici Kredisi Sözleşmesinin Tarafları, Konusu, Tüketici İşleminin Tüketim ve Kullanma İşlevi Banka, Özel Finans Kuruluşu veya Finansman Şirketleri, Satıcı, Sağlayıcı Tüketiciye Satılan Mal ve Hizmetler Avrupa Birliği Kapsamında Öngörülen Gelişmeler Elektronik Ticaret Tüketici İşleminin, Diğer Sözleşmeler ile Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi Tüketici Kredisi Sözleşmesinin Kurulması ve İfası, Tüketici İşlem Şartları Yapısı İtibariyle Tüketici Kredisi İşlemleri Kredi Kartları, Hizmet Ettiği Amaç İtibariyle Tüketici Kredisi İşlemleri Mesafeli Satış, Kiralama Yöntemi ile Kredilendirme Tüketici İşleminin Sona Ermesi, Uyuşmazlık Sebepleri, Hüküm ve Sonuçları Faizden Doğan Uyuşmazlıklar, Konut Finansmanı ve Sözleşmeleri İşlem Şartları Tüketici Kredisi ile Satın Alınan Maldaki veya Hizmetteki Ayıp Nedeniyle Doğan Uyuşmazlıklar Ayıptan Doğan Seçimlik Haklar, Ayıba Karşı Tekeffül, Yanlış (Aliud) İfa, Eksik İfa Tüketicinin Hukukî Korumadan Yoksun Kaldığı Hâller Avrupa Birliği Kapsamında Öngörülen Gelişmeler Tüketici Kuruluşları, Uyuşmazlıkların Çözüm Mercii, Tüketici Mahkemeleri, Yargılama Usûlü
  Temin Edilemiyor