Uluslararası Kitapları

Yayınevi/Marka
37 öğeden 1-16 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 3
 • Yabancılar ve Mülteci Hukuku

  Karton Kapak
  Çalışmalarının önemli bir kısmını yabancılar ve mülteci hukuku konularına yoğunlaştıran Yazar, bu alanda üslenmiş olduğu akademik çalışma, faaliyet ve derslerin sağlamış olduğu birikim ve deneyimi kitaba yansıtmıştır. Kitabın güncellenmiş 6. Baskısı 11 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6458 sayılı "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu”nu hükümleri ile daha sonra meydana gelen mevzuat değişiklikleri gözetilerek gerçekleştirilmiştir. Kitabın bir önceki baskısında, yabancılar hukukunun ‘ülkeye giriş’, ‘ikamet’, ‘çalışma’ ile ‘sınır dışı etme’ bölümlerinde köklü değişikliklere gidilmişti. Mukayeseli hukuktaki gelişmeler ve 6458 sayılı kanun, mülteci hukukunun yabancılar hukukunun ana sütunu olarak incelenmesini gerekli kılmaktadır. Bu nedenle, 'mülteci hukuku' konularına Kitabın Üçüncü Kısmı olarak yer verilmeye devam edilmektedir. Kitapta yabancılar ve mülteci hukuku konuları hem uluslararası hukuk hem iç hukuk bağlamında gerek idari uygulamalar gerekse yargı kararları dikkate alınarak fonksiyonel bir sistematikle okuyucunun dikkatine sunulmaktadır. Kitabın dikkati çeken diğer bir önemli özelliği konuların soyuttan somuta, genelden özele doğru, sade ve akıcı bir üslupla kaleme alınmış olmasıdır. Türk yabancılar ve mülteci hukukundaki en güncel gelişmeleri içeren kitap, gerek öğrenciler için ders kitabı olarak gerekse akademisyen ve uygulamacılar açısından rehber kitap olarak yararlı olacaktır.   Konu Başlıkları Ülkeye Giriş İkamet Çalışma Hak ve Özgürlüğü Eğitim ve Öğretim Özgürlüğü Eşya ve Miras Hukukuna İlişkin Haklar Sınır Dışı Etme Suçluların İadesi Mülteci Statüsü Belirleme Tamamlayıcı Koruma Kitlesel Sığınma ve Geçici Koruma İltica – Sığınma Usulü Mülteci ve Sığınmacıların Hak ve Özgürlükleri  
  32,24  TL32,90  TL
 • Devletin Uluslararası İnsancıl Hukukun İhlalinden Doğan Sorumluluğu

  Karton Kapak
  Uluslararası İnsancıl Hukukun Ortaya Çıkışı: Tanım,Kapsam,Kaynaklar ve Uygulama Alanı Uluslararası Hukukta Sorumluluk Uluslararası İnsancıl Hukuk Kurallarının İhlalinden Doğan Devlet Sorumluluğu*Devletin Uluslararası Sorumluluğunun Hukuki Sonuçları
  28,91  TL29,50  TL
 • Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hukuku - CISG

  Sert Kapak
  Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) 01.08.2011 tarihinden itibaren ülkemizde, ticari ilişkilerimizin 2/3’ünden fazlasının gerçekleştiği ABD ve Almanya, Rusya, Irak gibi dış ticaretimizde önemli rol oynayan ilk 20 ülkenin 16’sında ve diğer birçok ülkede yürürlüktedir. Türkiye Antlaşmayı çekince koymadan kabul etmiştir. Birinci baskının yayımlandığı 2011 yılından bugüne (Ocak 2015) Antlaşma tarafı ülke sayısı 76’dan 83’e çıkmıştır. Bu baskıda, ilk baskıda incelenen Uygulama Alanı ve Genel Hükümler (Kısım I), Sözleşmenin Kurulması (Kısım II), Malların Satımı (Kısım III) ve Son Hükümler (Kısım IV) başlıklarının yanında, Antlaşma Kısım III’teki Bölüm V “Satıcının ve Alıcının Yükümlülüklerine İlişkin Ortak Hükümler” başlığı da sistematik şekilde incelenerek kitaba dahil edilmiştir. Böylece Antlaşma konu ve madde olarak tamamlanmış bulunmaktadır. İncelemede Antlaşmanın sistematiğine büyük ölçüde sadık kalınmakla beraber, Antlaşma Kısım IV Son Hükümler ayrı başlık altında bu baskıda da yer almamıştır. İlgili hükümler, daha önce olduğu gibi ilgili başlıklarda yeri geldikçe incelenmiştir. Kitap hazırlanırken konunun ana hatları ile anlatılmasına, hâkim görüş ve uygulamalara öncelik verilmeye çalışılmış, doktrinde yer alan tartışmaların aktarılmasından kaçınılmıştır. Böylece konu genel ve ana hatları ile uygulama, öğrenciler ve ilgilileri için anlaşılır kılınmaya çalışılmıştır. Antlaşma otonom bir uygulamayı ön plana çıkardığından kitapta karşılaştırmalı bir çalışma tercih edilmemiş, yeri geldikçe yapılan kısa karşılaştırmalı açıklamalarla yetinilmiştir. İlk baskıda olduğu gibi bu baskıda da uygulama örnekleri yabancı mahkeme ve tahkim kararlarından oluşmaktadır. Bir sonraki baskıda yerel uygulama örnekleri vermek umuduyla.   Konu Başlıkları; CISG Uygulama Alanı ve Genel Hükümler Sözleşmenin Kurulması Malların Satımı Satıcının Yükümlülükleri Malların Teslimi ve Belgelerin Verilmesi Malların Sözleşmeye Uygunluğu ve Üçüncü Kişilerin Hak Veya Talepleri Sözleşmenin Satıcı Tarafından İhlâli Halinde Alıcının Sahip Olduğu Hukukî İmkânlar Alıcının Yükümlülükleri Semenin Ödenmesi Teslim Alma Sözleşmenin Alıcı Tarafından İhlali Halinde Satıcının Sahip Olduğu Hukukî İmkânlar Hasarın İntikali
  83,30  TL85,00  TL
 • Uluslararası Ceza Hukuku

  Karton Kapak
  İster ulusal hukuk, isterse uluslararası hukuk ile ilgili olsun, yabancılık unsuru taşıyan tüm suçları ele alan hukuk dalının artık Uluslararası Ceza Hukuku ismiyle bütün dünyada kabul gördüğünü öncelikle vurgulamak isteriz. Bu çerçevede, ilişkilerin daha da artıp internetin gittikçe yaygınlaşması nedeniyle dünyanın daha da küçüldüğü bir ortamda, uluslararası hukukun asıl kişilerini oluşturan devletlerin egemenliğine sınır getiren anlayışın, yabancılık unsuru taşıyan suçlardaki artışa bağlı olarak, bu suçlarla mücadele açısından, cezai konularda adli yardımlaşmaların kapsamının çok fazla genişletilmesi sürecine girdiğini gözlemliyoruz. Bu doğrultuda, ülkemiz de, bir yandan, Siber Suçlar Sözleşmesi gibi haftada yedi gün ve yirmi dört saat işbirliğini gerektiren çok taraflı sözleşmelere katılma yanında, uluslararası ilişkilerini yoğunlaştırdığı ülkelerle gittikçe artan sayıda cezai konularda ikili adli yardımlaşma sözleşmeleri de yapmaktadır. Ayrıca, bu sözleşmeleri daha anlamlı kılmak için ulusal bir yasa çıkarma gayretine de girilmiştir. Nitekim Adalet Bakanlığı ile Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi’nin “Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi” Ortak Programı çerçevesinde Türk ve yabancı uzmanların katılımıyla hazırlanan “Ceza İşlerinde Uluslararası Adli Yardımlaşma Kanun Tasarısı” çalışmalarının henüz yasalaşmasa da somut bir metin haline getirilmiş olması önemli bir adımdır. Bugünkü anlamıyla Uluslararası Ceza Hukukunun dünya genelindeki öneminin her gün daha da artması bir başka gelişmedir. Eser tüm bu gelişmeleri ayrıntılı olarak incelemektedir. Kitapta Bulunan Konu Başlıkları - Uluslararası Ceza Hukukunun Temel Kavramları, Özellikleri, Kaynakları ve Tarihsel Gelişimi - Ceza Kanunlarının Yer Bakımından Uygulama Alanı - Ceza İşlerinde Uluslararası Adli Yardımlaşma - Uluslararası Ceza Mahkemeleri - Uluslararası Ceza Sorumluluğuna Dair Genel İlkeler - Uluslararası Ceza Mahkemelerinin Kurucu Antlaşmalarında Yer Verilen  Suç Tipleri  
  46,55  TL47,50  TL
 • Yunanistan Perspektifinden Kıbrıs Sorunu

  Karton Kapak
  Bu çalışmada, Yunanistan’ın ve Kıbrıs Rumlarının perspektifinden Kıbrıs sorunu anlatılmaktadır. Türk dış politikasının en önemli konularından birini oluşturan Kıbrıs sorununun daha iyi anlaşılabilmesi için sorunun diğer tarafının olaylara nasıl baktığı ortaya konulmaktadır. Kıbrıs sorunu, İngiliz dönemi, Ada’nın bağımsızlığı ve 1974 sonrası dönem olmak üzere üç bölümde incelenmektedir.   Konu Başlıkları İngiliz Dönemi 1878–1960 Bağımsızlık ve Türkiye'nin 1974'teki İşgali 1974'ten Sonra Kıbrıs Sorunu
  26,95  TL27,50  TL
 • Nürnberg'ten Lahey'e

  Karton Kapak
  Alanında uzman kişiler tarafından yazılan bu metinler, kökleri II. Dünya Savaşı sonrasına, Nürnberg'e uzanan, uluslararası düzeyde yargı yetkisine sahip ceza mahkemelerinin çoğalarak artmasıyla geçirdiği evrimi inceliyor. Uluslararası Ceza Divanı'nın kurumsal ve tarihi kökenleri, kurucu statüsü ve ulusal mahkemelerin rolü bağlamında uluslararası ceza adaletinin geleceği mercek altına alınıyorw. Metinler orijinal ve kışkırtıcı niteliğiyle uluslararası ceza hukuku alanına yeni ve ufuk açıcı bir bakış kazandırmıştır. Zekice kaleme alınmış bu kitap, uluslararası ceza hukukuyla ilgilenen herkesin, konunun uzmanı olsun olmasın herkesin zevkle okuyabileceği bir eserdir.
  11,90  TL14,00  TL
 • Uluslararası Hukukta Temel Belgeler

  Karton Kapak
  Uluslararası hukuk, uluslararası ilişkilerin hukuksal temellerini inceler ve kurallarını ortaya koyar. Uluslararası antlaşmalar ve Birleşmiş Milletler kararları arasından teamül hukukunu yansıtanlar uluslararası hukukun en önemli belgelerini teşkil etmektedir. Bu kitap çok sayıdaki uluslararası antlaşma ile Birleşmiş Milletler kararı arasından sadece en önemli olanları ve Türkiye için özel önem taşıdığı düşünülenleri içermektedir. Yer sınırlılığından dolayı bazı belgelerin sadece en önemli bölümleri kitaba alınmıştır. Kitabın en önemli özelliklerinden bir tanesi, burada yer alan belgelerin İngilizcelerine de yer verilmiş olmasıdır. Türkçe ve İngilizce metin aynı sayfaya karşılıklı olarak denk düşecek şekilde yerleştirilmiştir. Böylelikle, okuyucu her iki metni de aynı anda görme ve karşılaştırma imkanına kavuşacaktır. Kitapta, özellikle Türkiye'nin taraf olduğu antlaşmalarda, resmi çeviriler esas alınmış ancak çoğu zaman belgeler güncel Türkçe ile verilmiş ve bazı düzeltmelere tabi tutulmuştur.   Konu Başlıkları; Birleşmiş Milletler – The United Nations Antlaşmalar Hukuku – The Law of Treaties Hava ve Uzay Hukuku – Air And Space Law Diplomatik İlişkiler – Diplomatic Relations Çevre, Ekonomi ve Deniz Hukuku – The Environment, Economy And Sea Law Devletin Sorumluluğu – State Responsibility Uyuşmazlıkların Yargısal Çözümü – Judicial Settlement of Disputes Uluslararası Ceza Hukuku – International Criminal Law İnsan Hakları – Human Rights Kuvvet Kullanma – The Use of Force Montrö ve Lozan Antlaşmaları – The Montreux And Lousanne Treaties
  53,90  TL55,00  TL
 • Devletlerin Gemilere Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri

  Karton Kapak
  Deniz hukukunun düzenlenmesi çabasında en önemli hususların başında, denizlerdeki yetki paylaşımı gelmektedir. Uluslararası hukukun en köklü kurallarından olan açık denizlerin serbestliği ilkesi ile bayrak devletlerinin kendi gemileri üzerindeki münhasır yetkisi gibi kavramlar, zayıf devletlerin hak ve menfaatlerinin korunması yönünde başvurabilecekleri önemli dayanakları teşkil etmektedir. Uluslararası deniz hukukunda, denize kıyısı olsun veya olmasın tüm devletlere açık denizlerde kendi bayraklarını taşıyan gemilere seyrüsefer yaptırma hakkı tanınmakla birlikte; devletlere, açık deniz özgürlükleri, deniz güvenliği ve emniyeti, diğer devletlerin hakları ve yetkileri, denizlerdeki canlı ve cansız kaynaklar, denizaltındaki kültürel varlıklar, küresel deniz ticareti ve deniz çevresinin korunması gibi pek çok konuda yükümlülüklerde getirilmiştir. Çalışmamızda, devletlerin gemiler üzerindeki müdahale yetki ve yükümlülükleri, uluslararası deniz hukukunun barış ve savaş zamanı kural ve düzenlemeleri kapsamında ele alınmıştır. Her ne kadar Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi genel olarak uluslararası deniz hukukuna ilişkin temel çatıyı oluştursa da, savaş zamanı ortaya çıkacak olan, düşmanca hareketler, tarafsızlık, hedef ayrımı gibi birçok kavram konusunda bu sözleşme tamamen kayıtsız kalmaktadır ve deniz savaş hukuku farklı sözleşmeler ve rehber niteliğindeki çalışmalarla düzenlenmeye çalışılmaktadır. Çalışmamızda, deniz savaş hukukukapsamında devletlerin farklı konum ve statüdeki gemiler üzerindeki müdahale yetkileri, değişen şartlara göre ele alınmıştır.   Konu Başlıkları; Deniz Kamu Hukuku Deniz Savaş Hukuku Deniz Güvenliği PSI Prensipleri San Remo Rehberi
  48,51  TL49,50  TL
 • Mültecinin Hukuki Statüsünün Belirlenmesi

  Karton Kapak
  Mülteci hukukunun en çok tartışılan boyutlarından biri olan mültecinin hukuki statüsü konusu, esas itibariyle mültecilerin korunmasına ilişkin tüm çalışmaların temelini de teşkil etmektedir. Mültecilerin hukukî statüsünün belirlenmesi, mültecilere sağlanan korumanın anahtarıdır. Bu nedenle, mültecinin hukukî statüsü belirlenmeden, koruma kapsamındaki diğer aşamalara geçilebilmesi mümkün değildir. Mülteci statüsünün belirlenmesi, hukuki açıdan oldukça geniş bir kapsama sahip olduğu gibi, birden çok hukuk alanını da ilgilendiren bir konu olma niteliğini taşımaktadır. Mülteci statüsünün belirlenmesi konusu, düzensiz göç ve zorunlu göç akınlarının birbirine karıştığı göç yolları üzerinde bulunan, bu nedenle bir kavşak niteliği taşıyan Türkiye açısından da özel bir önem taşımaktadır. Türkiye’nin henüz kapsamlı ve etkin bir göç yönetimi sistemini oluşturduğunu söyleyebilmek şu an için mümkün değildir. AB’ye uyum süreci kapsamında, AB politikaları ve mevzuatından hareketle sürdürülen çalışmaların sonucunda, özellikle uluslararası koruma konusunda Türk sığınma hukukuna önemli yenilikler getirmiş olan YUKK yürürlüğe girmiş ve bu Kanunun uygulanması ile birlikte Türkiye’nin taraf olduğu 1951 Sözleşmesi ve 1967 Protokolü çerçevesinde uluslararası korumanın geçmişe oranla daha sistematik bir çerçeveye oturtulması amaçlanmıştır. Dolayısıyla, mülteci korumasını da kapsayacak biçimde sığınmaya ilişkin konular, Türk hukukunda önem kazanmış ve bu alanda kapsamlı akademik çalışmalara olan ihtiyaç inkâr edilemez boyutlara ulaşmıştır.   Kitapta Bulunan Konu Başlıkları - Uluslararası Hukukta Mülteci Statüsünün Doğuşu ve Şekillenmesi - Mülteci Statüsünün Belirlenmesinde Etkili Olan Hususlar - Ölçütlerin Değerlendirilmesinde İzlenecek Yöntem - Ölçütlerin Değerlendirilmesinde Öncelikle Ele Alınması Gereken Hususlar - Statüye Dâhil Edilmeye Yönelik Ölçütler - Statünün Dışında Bırakılmaya Yönelik Ölçütler - Türk Hukukunda Mülteciye ve Mülteci Korumasına Genel Bakış - Türk Hukukunda Mülteci Statüsünün Belirlenmesi - Türk Hukukunda Mülteci Statüsü Belirleme Ölçütlerinin Uygulanması ve Bu Husustaki Değerlendirmelerimiz
  83,30  TL85,00  TL
 • Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları

  Sert Kapak
  Uluslararası Ticarî Uyuşmazlıkların Sözleşmelerin Hazırlanması Safhasında (İhtilaflara Takaddüm Eden Safhada) Önlenmesi *Genel Olarak ?Uluslararası Ticarî Sözleşmeler" Ve Hukukî Rejimi *Uluslararası Ticarî Sözleşmelerin Hazırlanması Sırasında Muhtemel (Potansiyel) Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi (Önlenmesi) *Uluslararası Ticarî Uyuşmazlıkların İhtilafın Vukuundan Sonra Hukukî Yollarla Çözümü *Uluslararası Ticarî Uyuşmazlıkların Millî Mahkemeler Aracılığı İle Çözümü *Uluslararası Ticarî Uyuşmazlıkların Tahkim Yolu İle Çözümü *Uluslararası Ticarî Uyuşmazlıkların Çeşitli Alternatif İhtilâf Çözme Teknikleri İle Çözümü *Uluslararası Ticarî Uyuşmazlıkların Diplomatik Yolla Çözümü *Yabancı Sermaye Yatırımlarından Doğan Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları *Dünya Ticaret Örgütü'nde (Dtö) Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları *
  63,70  TL65,00  TL
 • Türk Hukukunda Yabancı Boşanma İlamlarının Tanınması ve Tenfizi

  Karton Kapak
  Yabancı ülke mahkemelerinden verilen ilamların bir başka ülkede hukuki ve icrai sonuçlar meydana getirmesi, tanıma ve tenfiz kurumunun varlığına bağlıdır. Bu eser, 12.12.2007 tarih ve 26728 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 27.11.2007 tarih ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun dikkate alınarak yenilenmiştir. Ayrıca, yabancı boşanma ilamlarının tanınması ve tenfizi ile ilgili olarak Yargıtay ilgili Dairelerinden toplanan en son içtihatlara yer verilmiştir.   Konu Başlıkları Yabancı Boşanma İlamlarının Tanınması ve Tenfizi Konusuna Genel Bakış Yabancı Boşanma İlamlarının Tanınması Yabancı Boşanma İlamlarındaki Bazı Hükümlerin Tenfizi Tanıma ve Tenfiz Usulü
  32,83  TL33,50  TL
 • Uluslararası Hava Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu

  Karton Kapak
  Hava taşımacılığına duyulan ilgi, gün geçtikçe artmaktadır. Türkiye’nin de taraf olduğu 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu ile uluslararası hava taşımaları bakımından taşıyıcının sorumluluğuna ilişkin önemli değişiklikler gündeme gelmiştir. İşte bu çalışmada, uluslararası hava taşımaları bakımından taşıyıcı kavramı, taşıyıcının yolcunun ölümü veya yaralanması, bagaj veya yükün ziyaı veya hasara uğraması ile yolcu, bagaj ve yük taşımasındaki gecikme dolayısıyla meydana gelen zarardan sorumluluğu, her bir sorumluluk hali bakımından taşıyıcının sorumluluğunun hukuki niteliği, taşıyıcının adamlarının fillerinden doğan sorumluluğu, taşıyıcının sorumluluktan kurtulması ve taşıyıcının sorumluluğundan doğan tazminat davası konuları detaylı bir biçimde incelenmiştir. Hem doktrine hem de uygulamaya katkı sağlayacak bu çalışma, mahkeme kararları ve uygulamadan örnekler ile zenginleştirilmiştir. Ayrıca ekler bölümünde, uluslararası hava taşımacılığında taşıyıcının sorumluluğuna ilişkin düzenlemeler, orijinal ve çeviri metinleriyle birlikte sunulmuş böylelikle okuyucuya karşılaştırma yapma olanağı sağlanmıştır.   Konu Başlıkları; Uluslararası Hava Taşımacılığında Taşıyıcının Sorumluluğuna İlişkin Düzenlemeler ve Uygulanma Şartları Uluslararası Hava Taşımaları Bakımından Taşıyıcı Taşıyıcının Sorumlu Olduğu Haller Taşıyıcının Adamlarının Fiillerinden Doğan Sorumluluğu Taşıyıcının Sorumluluktan Kurtulması Taşıyıcının Sorumluluğundan Doğan Tazminat Davası
  45,08  TL46,00  TL
 • Türk Hukukunda Yabancı Nafaka İlamlarının Tenfizi

  Karton Kapak
  Kitap üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Türk medeni hukukunda nafaka konusu ana hatları ile ele alınmıştır. Nafaka genel olarak, bakım nafakası (tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası) ve yardım nafakası olmak üzere iki kısma ayrılarak incelenmiştir. Ayrıca bu bölümde, Türkiye'de görülmekte olan yabancı unsurlu bir nafaka davasında nafakaya uygulanacak hukuk, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Kanun ve bu konudaki milletlerarası sözleşmeler dikkate alınarak tespit edilmiştir. İkinci bölümde, yabancı ülkelerden alınan nafaka ilamlarının Türkiye'de tenfizi hususu ete alınmıştır. Burada yabancı mahkemelerden alınan nafaka ilamlarının Türkiye'de tenfiz edilebilmesi için gerekli şartlar, tenfiz talebinin karara bağlanmasında izlenen usul, iç hukuk ve Türkiye'nin taraf olduğu iki taraflı ve çok taraflı milletlerarası sözleşmeler dikkate alınarak açıklanmıştır. Üçüncü bölümde, Nafaka Alacaklarının Yabancı Ülkelerde Tahsili Hakkındaki 20 Haziran 1956 tarihli New York Sözleşmesi ele alınmıştır. New York Sözleşmesi, yurt dışında olan ve sayıları milyonları bulan Türk vatandaşlarının, Türkiye'deki nafakaya muhtaç ve yasal olarak nafaka ödemek zorunda oldukları yakınlarına yardım etmedikleri durumlarda önem taşımaktadır. Söz konusu Sözleşmeye göre, Türkiye'de bulunan nafaka alacaklıları düzenleyecekleri belgeleri ibraz ederek. Sözleşmede öngörülen kurumlar aracılığıyla nafakalarını borçludan tahsil edebileceklerdir.   Konu Başlıkları Türk Medeni Hukukunda Nafaka Milletlerarası Özel Hukuk Alanında Nafaka Nafaka Alacaklarının Yabancı Ülkelerde Tahsili Hakkında 20 Haziran 1956 Tarihli New York Sözleşmesi
  58,80  TL60,00  TL
 • Alman ve Türk Ceza Hukukunda Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokma Suçları

  Karton Kapak
  Ceza hukukunun özellikle uygulamada önem taşıyan bir dalı olan trafik ceza hukuku, Türk Ceza Kanunu madde 179 ve 180'le düzenlenmiş ve bu hükümlerle bağlantılı olarak Karayolları Trafik Kanunu gibi özel kanunlar da ihdas edilmiştir. Alman ceza normlarından esinlenerek kaleme alınan bu hükümlerin ayrıca ceza muhakemesi, kabahatler hukuku ve temel haklar ile yakından ilgisi bulunmaktadır. Özellikle alkol ve uyuşturucu maddelerin sürüş yeteneğine etkileri ve söz konusu bağlamda sürüş yeteneğinin mutlak ve nisbi kaybı kavramları ve bunun kollukça teknik cihaz kullanılarak tesbiti üzerinde son yıllarda ciddi tartışmalar yaşanmıştır. Bu çalışmayla trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokma suçuyla ilgili Alman ve Türk ceza hukuku düzenlemeleri kapsamlı şekilde ele alınmıştır. Ayrıca Haziran 2013'te Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan köklü değişiklikler de işlenerek eser, mevzuatın en güncel haliyle genişletilmiştir.   Konu Başlıkları Alman Ceza Kanunu'nda Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçları (AlmCK md. 315 ilâ md. 316) Türk Ceza Hukuku'nda Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokma Suçu (TCK md. 179)
  30,38  TL31,00  TL
 • Rekabet Hukuku Bakımından Dikey Anlaşmalar

  Karton Kapak
  ABD rekabet hukukunda dikey anlaşmalarAvrupa topluluğu rekabet hukukunda dikey anlaşmalarRekabet kurulunun dağıtıma ilişkin kararlarıDağıtım anlaşmaları ile ilgili doktrinDikey anlaşmalara Türk rekabet kanunu nasıl uygulanmalıRekabet kurulunun dikey anlaşmalara ilişkin yeni grup muafiyeti tebliğinin getirdikleriMotorlu taşıtlar sektöründe dikey anlaşmalarDikey anlaşmalarla ilgili hukuki görüş örnekleriBildirim örnekleriRekabeti sınırlayıcı olmayan veya muafiyet alabilecek sözleşme örnekleriRekabetin korunması hakkında kanuna aykırı dağıtım sözleşmesi örnekleriŞikayet dilekçesi örnekleriSavunma dilekçesi örnekleriDanıştay iptal davası dilekçesi örnekleri
  52,92  TL54,00  TL
 • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Değerlendirilmesi

  Karton Kapak
  Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 11 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun ile yabancıların Türkiye’ye girişleri; Türkiye’de kalışları; Türkiye’den çıkışları; Türkiye’den uluslararası koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamı ve uygulanması konuları düzenlenmiştir. Ayrıca, göç sorunlarının etkin yönetimi açısından, dünyadaki örnekleri gibi, görev alanına yönelik strateji ve güncel politikaları geliştirip uygulayan, insan hakları odaklı, nitelikli personel ve sağlam bir maddî alt yapıyla donanmış kurumsal yapılanmaya ihtiyaç duyulduğundan Kanun ile göç yönetiminden sorumlu olacak İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuş ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları düzenlenmiştir. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak 29 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun Değerlendirilmesi Sempozyumunda Kanunun yürürlüğe girmesiyle getirilen yenilikler ve değişiklikler ile Kanunun uygulamasında yaşanılan ve yaşanılabilecek sorunlar ele alınmıştır. Böylelikle, yeni yasal düzenlemelerin nasıl yorumlanması ve anlaşılması gerektiği hususunda yol gösterici tespitler yapılmış, ufuk açan tartışmalar gerçekleşmiştir.   Konu Başlıkları; Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda Düzenlenen Uluslararası Koruma Türleri Yabancıların Türkiye’de Çalışması Yabancıların Çalışma İzinlerinde Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Yabancıların Türkiye’ye Girişi ve Emniyetin Rolü Tartışmalar
  29,30  TL29,90  TL