Muhasebe Kitapları

Yayınevi/Marka
42 öğeden 1-16 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 3
 • Yönetim ve Organizasyon

  Karton Kapak
  *Yönetim ve Yönetim Teorileri *Yönetim Fonksiyonları ve Yönetim Teorileri *Yönetim Süreçleri
  38,32  TL39,50  TL
 • Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Maliyet Muhasebesi Uygulamaları

  Karton Kapak
  İçindekiler 1.Bölüm: Maliyet Muhasebesine İlişkin Genel Esaslar2.Bölüm: Tekdüzen Maliyet Muhasebesi Sisteminin İncelenmesi3.Bölüm: Giderlerin İncelenmesi4.Bölüm: Giderlerin Dağıtım Esasları Sipariş ve Evre Maliyet Yöntemlerinde Maliyetlerin Hesaplanması5.Bölüm: Standart Maliyet Yöneteminin Uygulanması6.Bölüm: Maliyet Bilgilerinin Raporlanmaası ve Yönetim Kararlarında Kullanılması7.Bölüm: İşletme Bütçelerinin Düzenlenmesi8.Bölüm: Çeşitli Sektörlerde Maliyet Muhasebesi Uygulamaları ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarındaki Sorulara İlişkin Uygulama Örnekleri, Çalışma Soruları ve Çözümleri
  65,33  TL69,50  TL
 • İşletme Bilimine Giriş

  Karton Kapak
  İşletme Bilimine Giriş *İşletmenin Değer Yaratan Gücü: İnsan Kaynakları Yönetimi *İşletmeye Değer Yaratmak: Pazarlama Fonksiyonu *İşletmenin Faaliyetlerine Kaynak Bulma: Finansman *İşletmelerde Bilgi ve Ölçme Sistemi: Muhasebe *İşletmelerde Verimlilik: Üretim Yönetimi
  24,25  TL25,00  TL
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

  Karton Kapak
  İÇİNDEKİLER1.BÖLÜMEĞİTİM KAVRAMI, EĞİTİMİN ÖNEMİ VE AMACI, TÜRKLERDE EĞİTİM TARİHÇESİ, MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN TARİHÇESİ2.BÖLÜMİŞLETME YÖNETİMİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN PLANLANMASI VE ETKİNLİĞİ3.BÖLÜMHİZMET İÇİ EĞİTİM4.BÖLÜMÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM YÖNTEMLERİ5.BÖLÜMÇALIŞMA HAYATINI İLGİLENDİREN MEVZUATTA EĞİTİM6.BÖLÜMKURUM VE KURULUŞLARIN VERMEKTE OLDUĞU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ7.BÖLÜMİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
  20,68  TL22,00  TL
 • Genel Muhasebe

  Karton Kapak
  Muhasebe Bilgi Sistemi ve Unsurları Tekdüzen Hesap Planı Hazır Değerler Menkul Kıymetler Alacaklar Stoklar Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerine İlişkin Hesaplar Diğer Dönen Varlıklar Mali Duran Varlıklar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar ve Diğer Duran Varlıklar Mali Borçlar Ticari ve Diğer Borçlar ile Alınan Avanslar Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler Borç ve Gider Karşılıkları Öz Kaynaklar
  20,30  TL21,60  TL
 • Postmodern Örgütlerde Güncel Davranışsal Konular

  Karton Kapak
  Etiğin Kurumsallaştırılması * Farklılıkların Yönetimi ve Örgütsel Fay Hatları *Yıldırma *Duygusal Emek *İşkoliklik *Güç ve Politika *Örgütsel Sessizlik *Örgütsel Seslilik *Örgütsel Yabancılaşma ve Örgütsel Sinizm *Presenteeism *İzlenim Yönetimi *Algılama ve Atfetme *Psikolojik Sahiplik *Sosyal Kimlik ve Örgütsel Özdeşleşme *Duygusal Zeka
  28,62  TL29,50  TL
 • Hesap Verebilirlik

  Karton Kapak
  Teknolojinin hızla gelişmesi bilgiye kolay erişimi sağlamakla birlikte içinde risk faktörü de taşıması sebebiyle aynı zamanda da ulaşılan bilgiye olan güvenilirliği azaltmıştır. İşletmeler açısından ele alınacak olursa, bilgiye olan güven o bilgilerin denetlenmesinden geçmektedir. İşletmelerin oluşturdukları bilgi, günümüze kadar daha çok finansal bilgi olarak yayımlanmıştır. Oysa ki işletmeler aynı zamanda finansal olmayan bilgiler de üretmekte ve bu bilgileri hesap verebilmek amacıyla paydaşlarıyla paylaşmaktadırlar. İşletmeyle ilgili gerek finansal ve gerekse finansal olmayan bilgilerin paydaş katılımı çerçevesinde desteklenmesi ve paydaşların da görüşleri alınarak hesap verebilir olmanın en önemli unsurunu oluşturmaktadır. Bu sebeple bu kitapta merkezi Birleşik Krallık'da bulunan Sosyal ve Etik Sorumluluk Enstitüsü (The Institute of Social and Ethical AccountAbility-ISEA) tarafından ilk kez 1999 yılında geliştirilen AA1000 Hesap verebilirlik Güvence Standartları Serileri açıklanmış ve bu standartlara ilişkin ilgili bölümlerde rapor örnekleri verilmiştir. Hesap verebilirlik her ne kadar günümüzde sıkça konuşulan bir kavram olsa da, ülkemizde AA1000 Hesap verebilirlik Güvence Standartları Serileri çok yaygın olarak kullanılmamakta ve özellikle bu standartlara ilişkin çok az sayıda çalışma bulunmaktadır. Oysaki bir işletmenin sürdürülebilir olmasının ön şartı hesap verebilir olmasından geçmektedir. İşletmeler finansal tablolarının bağımsız denetiminin yanı sıra farklı konularda finansal ve finansal olmayan bilgilerine ilişkin güvence alma ihtiyacı duymaktadırlar. Tüm bu gelişmeler göstermektedir ki, sürdürülebilirliğin önemli bir parçası olan AA1000 (Hesap verebilirlik) Güvence Standartları'nın önemi her geçen gün biraz daha artmaktadır. Bu nedenle güvence işine ilişkin hazırlanılan pek çok raporda bu standartların kullanımının önümüzdeki dönemlerde sayıca çok daha fazla artacağı ifade edilebilir.
  22,56  TL24,00  TL
 • Rakip Stratejilerine Dayalı Demontaj Analizi

  Karton Kapak
  - Rekabet Stratejileri ve Stratejik Maliyet Yönetimi - Demontaj Analizi - Demontaj Analizinin Akü Üreticisi Bir İşletmeye Uygulanması Günümüz iş hayatında faaliyet gösteren her işletmenin belirli bir ölçüde rakip işletmelere karşı rekabet gücüne sahip olduğu söylenebilir. Rekabet gücünü geliştiren ve sürdürülebilir hale getiren işletmeler avantajlarını korurlar. Bunu sağlayamayan işletmeler avantajlarını rakiplerine kaptırırlar. Rakip ürünlerin farklılaştıkları yönleri belirlemek, bu farklılıklardan tasarım ile maliyet açısından uygun olanları uygulayabilmek ve müşteri beklentilerini karşılamak, işletmelerin rakiplerine karşı üstünlüklerini artıracaktır. Demontaj analizi işletmenin rakiplerine karşı yeni ürün tasarımı, mevcut ürünün geliştirilmesi, üretim sürecinin yenilenmesi gibi konularda maliyet bilgileriyle birlikte kullanıldığında avantaj sağlayacak yöntemlerden biridir. Demontaj analizinin stratejik maliyet araçlarıyla birlikte kullanılması başarı olasılığını artıracaktır. Kitabımızın bu konuyla ilgilenen işletmelerdeki uygulayıcılara, akademisyenlere ve öğrencilere faydalı olmasını diliyorum.
  10,25  TL12,50  TL
 • Turizm İşletmeciliği

  Karton Kapak
  Yedi bölüm ve yirmibir alt bölümden oluşan bu kitap, yirmibir yazarın katkısı ile hazırlanmıştır. Kitapta; işletmecilik, turizm işletmeciliği, otel işletmeciliği, otel dışı konaklama tesisleri işletmeciliği, restoran işletmeciliği, fast food işletmeciliği, catering işletmeciliği, bar işletmeciliği, tur operatörlüğü işletmeciliği, seyahat acenteciliği işletmeciliği, havayolu işletmeciliği, karayolu işletmeciliği, demiryolu işletmeciliği, denizyolu işletmeciliği, kruvaziyer işletmeciliği, yat işletmeciliği, marina işletmeciliği, temalı park işletmeciliği, casino işletmeciliği, milli park işletmeciliği ve sağlık turizmi işletmeciliği konularına yer verilmiştir.
  16,80  TL17,50  TL
 • Uluslararası İşletmecilik

  Karton Kapak
  Kitabın birinci bölümünde; Merkantalizm, Mutlak Üstünlükler ve Karşılaştırmalı Üstünlükler, Faktör Donatımı gibi klasik uluslararası ticaret teorileri ve bu teorilerin ardından ortaya çıkan, Nitelikli İşgücü Teorisi, Ürün Devreleri Teorisi gibi yeni uluslararası ticaret teorileri ana hatlarıyla incelenecektir. Kitabın ikinci bölümünde; uluslararası ticaret politikaları kapsamında sanayileşme stratejileri, uluslararası ticaret politikaları uygulamalarının temel amaçları ve araçları anlatılacaktır. Kitabın üçüncü bölümünde; küreselleşmenin gelişim süreci incelenecek ve küreselleşmenin itici gücü olan ekonomik entegrasyonun nedenleri, aşamaları ve etkileri üzerinde durulacaktır. Kitabın dördüncü bölümünde; uluslararası pazarlara yönelik birçok farklı giriş modu çerçevesinde en sık kullanılan ihracat, ithalat ve karşılıklı ticarete dayalı giriş stratejileri, sözleşmeye dayalı giriş stratejileri, yatırıma dayalı giriş stratejileri incelenecektir. Kitabın beşinci bölümünde; ülkelerin ve şirketlerin yapılarına göre ayrıştırılmış olan uluslararasılaşma kavramı, daha sonra ise geçmişten günümüze kadar kullanılmış ve halen kullanılmakta olan başlıca uluslararasılaşma modelleri anlatılacaktır. Kitabın altıncı bölümünde; uluslararası pazarlamada önemli unsurlar olarak pazarlama araştırmaları, uluslararası pazarlara giriş stratejileri, çevresel faktörler incelenecek ve pazarlama karması elemanları uluslararası pazarlar kapsamında değerlendirilecektir. Kitabın yedinci bölümünde; kişisel satış süreci ve bu süreçte uluslararası işletmecilikte önemli bir unsur olan kültürel farklılıkların kişisel satış sürecini ve müzakere tekniklerini nasıl etkilediği ülke örnekleri kapsamında incelenecektir. Kitabın sekizinci bölümünde; uluslararası insan kaynakları yönetiminin gelişimi, yerel ve uluslararası insan kaynakları yönetimi arasındaki farklar, uluslararası insan kaynakları yönetimi kapsamı içinde temel faaliyetler ve güncel gelişmeler anlatılacaktır. Kitabın dokuzuncu bölümünde; uluslararası bankacılık sistemi, ulusal ve uluslararası düzeyde kambiyo işlemleri ile ilgili mevzuat ve düzenlemeler irdelenecektir. Kitabın onuncu bölümünde; uluslararası ticaret hukuku kapsamında uluslararası ticari sözleşmelerin içeriği, uluslararası ticari uyuşmazlıkların çözümü gibi konulara değinilecektir. Kitabın onbirinci bölümünde; tedarik zinciri yönetiminin önemi ve tarihsel gelişimi, tedarik zinciri yönetiminin amaçları ve uluslararası tedarik zinciri yönetiminin süreçleri ele alınacaktır. Kitabın onikinci bölümünde; dış ticarette alıcı ile satıcı arasında malların nasıl teslim edileceği ve ödemenin nasıl gerçekleşeceği ve bunlarla ilgili olarak ortaya çıkacak yükümlülükleri kimin üstleneceği gibi alt başlıkları içeren teslim ve ödeme şekilleri konusu anlatılmaktadır.
  20,68  TL22,00  TL
 • Denetimde Kalite ve Kalite Kontrolü

  Karton Kapak
  Ekonomik ortamlardaki hızlı gelişme ile birlikte işletmelerdeki işlem hacmi genişlemekte ve bilgiye doğrudan ulaşım güçleşmektedir. Bunun doğal sonucu olarak, işletme ile ilgili kişi ve kuruluşların işletmenin faaliyetleri hakkında güvenilir bilgi elde etmeye olan talepleri de artmaktadır. İşletme ile ilgili bu kişi ve kuruluşların işletme dışı ve işletme içi olarak iki açıdan ele alınması mümkündür. Bu ayrımın temel sebebi, bu iki grubun bilgilere ulaşım derecelerinin ve bu bilgileri kullanma amaçlarının temelde birbirinden farklı olmasıdır. Burada işletme dışı ilgililer; yatırımcılar, kredi verenler, çalışanlar, müşteriler, devlet ve kamu olarak sıralanabilir. İşletme içi ilgililer ise, işletmenin faaliyetleri ile ilgili karar verenler, planlama ve kontrol işlemlerini yerine getirenler, diğer bir ifade ile yöneticilerdir. İşletme dışında bulunan ve işletme ile çıkar ilişkisi bulunan her ilgilinin beklentisi diğerlerinden farklıdır. Örneğin yatırım sahipleri, karlı alanlara yatırım yaptıklarından emin olmak için işletmelerin finansal bilgilerine ihtiyaç duymaktadırlar. Ortaklar ise yatırımlarını kontrol etmek, yabancı kaynak sahipleri kredi verdikleri veya verecekleri işletmelerin gerçek durumunu öğrenmek istemektedirler. Çalışanlar geleceklerinin güvencede olup olmadığını belirlemek, devlet ekonomik hayatın gelişimini takip etmek ve elde ettikleri vergilerin doğruluğundan emin olmak için bu bilgilere ilgi duymaktadır. İşletme içi güvenilir bilgilere ihtiyaç duyan yönetim ise, faaliyetlerin verimlilik ve etkinliğinin yeterli düzeyde olduğunu tespit etmek istemektedir. Zira yönetim, işletme amaçlarına ulaşmak için faaliyetlerin verimli bir şekilde yerine getirilmesinden; kalifiye personel çalıştırarak verimliliği arttırmaktan; bilgi ve belgelerin hata ve hilelerden uzak bir şekilde muhafazasından; finansal tabloların işletmenin gerçek durumunu gösterecek şekilde hazırlanmasından ve bu tabloların ilgili kişilere sunulmasından doğrudan doğruya sorumludur. Hem işletme dışı hem de işletme içi ilgililer için önemli olan, söz konusu bilgilere ulaşmanın yanı sıra, bu bilgilerin doğruluğuna güven duymaktır. Aksi takdirde, bu ilgililer yanlış kararlar verebilecek ya da farklı beklentiler içinde bulunabileceklerdir. Çünkü, işletme dışı çıkar grupları yönetimin sunduğu finansal tabloların işletmenin gerçek durumunu gösterdiğinden emin olmak isterlerken, işletme yönetimi de işletme faaliyetlerinin önceden belirlenmiş politika ve prosedürlere uygun bir şekilde yürütüldüğünden emin olmak istemektedir. Bu durumda işletme dışı ve işletme içi ilgililer iki farklı denetim türünden faydalanmaktadırlar. Bunlar, işletme dışı ilgililer için ?bağımsız denetim1", işletme içi ilgililer için ise ?iç denetim" türüdür. Bağımsız denetim, işletmeden bağımsız olarak faaliyet gösteren, tarafsız ve mesleki deneyime sahip olan kişilerin, diğer bir ifade ile bağımsız denetçilerin, finansal tablolardaki bilgilerin doğruluğu hususunda makul güvence veren denetim türüdür. Bağımsız denetçiler finansal tablolarda yer alan bilgilerin muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak hazırlanmış olup olmadığını belirleyebilmek için, bağımsız denetim standartlarını temel alarak denetim faaliyetlerini gerçekleştirmekte ve bulgularını işletme yönetimine, dolayısıyla da işletme dışı kullanıcılara özet bir rapor halinde sunmaktadırlar. Bunun yanında, sorumluluğunun bilincinde olan yöneticiler tarafından işletmedeki hata ve hileleri önlemek amacı ile iç denetçiler tarafından yürütülen bir hizmet birimi oluşturulmaktadır. İç denetimi gerçekleştiren bu hizmet birimi, yürütülen faaliyetleri inceleyerek bunların işletmenin plan, politika ve yönergeleriyle yasal düzenlemelere uygunluğunu ölçmektedir.
  12,96  TL16,00  TL
 • Sosyal Franchising

  Karton Kapak
  Günümüzde yoksulluk, işsizlik, salgın hastalıklar, çevre sorunları, insan hakları, eğitim, sağlık gibi birçok alandasüreklilik arz eden sorunlar çözüm beklemektedir. Sorunların çözümü için devlet, yardım kuruluşları, vakıflar,hayırseverler ellerinden geleni yaparak sorunları hafifletmeye çalışıyor olsalar da bu girişimler yetersiz kalmaktadır.Özellikle az gelişmiş ülkelerde, sadece devlet ve özel sektörün ilgisiyle giderilemeyecek sosyal sorunlar oldukçafazladır.Sosyal franchising, sosyal değişimi hızlandırmak, sosyal ihtiyaçları gidermek için farklı kaynakları bir arayagetirmek ve bunları yenilikçi bir şekilde kullanarak fırsatları değerlendirmek için bir yöntemdir. Sosyal franchising;sosyal fayda sağlamak, sosyal etki yaratmak üzere kanıtlanmış bir organizasyon modeli olan ticari franchisingmodelini paylaşarak çoğaltmak esasına dayanmaktadır.Sosyal franchising örnekleri küresel düzeyde ağırlıklı olarak az gelişmiş ülkelerde sağlık uygulamaları alanındakarşımıza çıkmaktadır. Gelişmiş Avrupa ülkelerinde sosyal franchising çok daha ileri bir aşamada seyretmektedir.Ülkemiz açısından ise yeni bir kavram olan sosyal franchising, büyük potansiyele sahip bir model olarak öneçıkmaktadır ve Türkçe literatüre bakıldığında ?Sosyal Franchising' bu konuda yazılmış ilk kitaptır.
  23,50  TL25,00  TL
 • Örgütsel Davranış

  Karton Kapak
  Bu eser örgütsel davranışın klasik ve çağdaş yaklaşımlarını özet halinde sunmak amacıyla yazıldı. Bu nedenle eserde örgütsel davranışla ilgili olabildiğince fazla konu en özlü bir şekilde ve ana hatlarıyla verilmeye çalışıldı. Ayrıntı yerine konuların temeli verilerek daha kısa zamanda daha fazla bilgi verme kaygısından hareket edildi. Onaltı bölümden oluşan eserde örgüt iklimi, örgüt kültürü, örgütsel stres, motivasyon, iş tatmini, örgütsel çatışma, örgütsel stres gibi örgütsel davranışın klasik konularının yanında, örgütsel vatandaşlık, örgütsel bağlılık, mobbing, örgütsel dışlanma, örgütsel sinizm, örgütsel sessizlik, örgütsel demokrasi, örgütsel özdeşleşme gibi örgütsel davranışın çağdaş yaklaşımları üzerinde genel hatlarıyla duruldu. Eserin ortaya çıkmasında klasik/ geleneksel ve çağdaş yaklaşımların birlikte sunulması düşüncesi belirleyici oldu.
  16,80  TL17,50  TL
 • Genel Muhasebe

  Karton Kapak
  *İşletme ve Muhasebe ile İlgili Temel Bilgiler *Muhasebe Hesabı ile İlgili Temel Bilgiler *Kullanılan Hesaplara Göre Ticari Mal Kayıt Yöntemleri *senet Hesapları *Menkul Kıymetler *Duran Varlıklar ve Amortismanlar *Temel Mali Tabloların Düzenlenmesi *Katma Değer Vergisi ve Muhasebe Hesapları *Muhasebede Kullanılan Defterler *Tekdüzen Muhasebe Sistemi *Muhasebe Belgeleri *Ticari Ml Maliyeti İzleme Yöntemleri *Nazım Hesaplar *Muhasebe Fişleri *Tekdüzen Hesap Planındaki Hesapların İşleyişi ve Uygulamalar
  35,89  TL37,00  TL
 • Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri

  Karton Kapak
  -Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri-Tekdüzen Hesap Çerçevesi-Tekdüzen Hesap Planı-Hesap Planı Açıklamaları-Muhasebe Problemleri ve Açıklamalı Çözümleri-Mali Tablolar
  21,82  TL22,50  TL