Bibliyografiler & Dizinler Kitapları

Yayınevi/Marka
45 öğeden 1-16 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 3
 • Birgili Mehmed Efendi - Ebussuud Efendi - Mustafa Ali

  Sert Kapak
  Elinizdeki kitap, Süleymaniye Kütüphanesi Ya­yınları olarak “İstanbul Kütüphanelerine Göre Birgili Mehmet Efendi Bibliyografyası” (İstanbul 1966), “İstanbul Kütüphanelerine Göre Ebus­suud Bibliyografyası” (İstanbul 1967) ve “Âlî Bibliyog­raf­yası” (İstanbul 1968) isimleriyle Millî Eğitim Ba­sım­­evi’n­de basılarak yayınlanmış olan Hüseyin Nihal Atsız’ın üç ilmî ça­lışmasından oluşturulmuştur. “Kanunî Sultan Süleyman Çağı Bilgin­leri” hakkındaki bu üç bibliyografyada Birgili Mehmet, Ebussuud ve Mustafa Âlî Efendilerin hayatları, eserleri ve dönemin toplumsal ilişkilerine dair fevkalade ayrıntılar bulunmaktadır. Atsız Bey’­in ti­tiz­li­ği­ni ve ilmî ciddiyetini de gözler önüne seren bu üç çalışmayı, sonuna bir de Dizin ekle­ye­rek oku­yu­­cu­la­rı­mıza sunmakla bir görevi yerine ge­tir­di­ği­mizi dü­şü­nüyoruz.
  20,16  TL28,00  TL
 • Kent Araştırmaları Bibliyografyası

  Karton Kapak
  Bu kitap, Tarih Vakfı tarafından Rockefeller Vakfı’nın desteğiyle yürütülen Yerel Tarih Grupları Projesi kapsamında yayımlanmıştır. Bu projeyle Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşadığı çevrenin tarihini merak eden, bu ilgiyi bir adım daha ileriye götürerek bugüne aktarılan tarihsel değerlere sahip çıkma, koruma duyarlılığında olan kentlilerin yerel tarih grubu oluşumu içinde yan yana gelerek o kentte tarih alanında bir sivil girişim olarak etkin olması amaçlanmaktadır. Kent tarihçiliği araştırmalarına yol göstermesi için kaynak kitap olarak hazırlanan bu çalışma. Tarih Vakfı’nın T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ile birlikte 1994 yılında hazırladığı Türkiye Kent Araştırmaları Bibliyografyası’nın büyük ölçüde genişletilmiş devamı niteliğindedir. Elinizdeki bibliyografya çalışması bir önceki çalışmaya göre daha geniş bir alandan konu başlıkları içermektedir: ekonomi araştırmaları, demografi, sosyokültürel gruplar, kent kültürü araştırmaları, sağlık, çevre, kent tarihi, arkeoloji ve tarihi miras, kent planması, mimarlık, siyaset-yönetim-toplum... Bu konu başlıkları altında, kitap, makale, dergi, ansiklopedi maddeleri, yayımlanmamış yüksek lisans, doktora ve yeterlilik tezleri, tanıtım kitapçıkları ve raporlara yer verilmiştir.
  36,19  TL47,00  TL
 • Eski Anadolu Türkçesi Bibliyografyası

  Karton Kapak
  Eski Anadolu Türkçesi, Anadolu ve Rumeli bölgesinde ve Oğuz-Türkmen lehçesi temelinde kurulup gelişmiş olan Türk yazı dilinin Xlll-XV. yüzyıllar arasını kaplayan ilk dönemidir. Eserler bakımından zengin sayılan Eski Anadolu Türkçesi hem dil yapısı hem de Türk dili tarihindeki yeri açısından büyük öneme sahiptir. Bu dönemde Anadolu'da edebî eserlerin yanında tıp, tarih, astronomi ve dinî eserler yazılmış, yüzlerce telif ve tercüme eser meydana getirilmiştir. Dönemi temsil eden edebî şahsiyetler ve bunları temsil eden eserler büyük ölçüde işlenmiş, bu eserler üzerine yapılan incelemelerle Eski Anadolu Türkçesinin dil yapısı ortaya konmuştur. Eski Anadolu Türkçesi Bibliyografyası, bu dönem ile ilgili yapılmış çalışmaların sistematik bir şekilde fişlenerek toplu olarak araştırmacılara sunan bir kitaptır. Bibliyografya çalışmaları, genel olarak araştırılacak konuyla ilgili ne tür eserlerin ortaya konduğunu, hangi alanlara yoğunlaşıldığını göstermek gibi bir işleve sahiptir. Bu sebeple kitabın lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde çalışma yapacak Türkologların bu alanda yapılmış çalışmaları toplu olarak görmeleri açısından faydalı olacağı düşünülmektedir.
  19,14  TL22,00  TL
 • Kandilli Rasathanesi El Yazmaları Cilt 2: Arapça - Farsça Yazmalar

  Karton Kapak
  Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Astronomi, Astroloji, Matematik Yazmaları Katoloğu: KANDİLLİ RASATHANESİ EL YAZMALARI 2 Arapça-Farsça Yazmalar Yaklaşık on altı yıl önce başlayan Kandilli Rasathanesi'ndeki 1340 adetlik yazma eseri katologlama projesi UNESCO'nun "Dünya Belleği" programı çerçevesinde desteklediği ilk on projeden birisiydi. 2007 yılında yayımlanan 1. ciltte astronomi, astroloji ve matematik konularındaki Türkçe yazmalar yer alıyordu. Bu ciltte ise aynı konulardaki Arapça ve Farsça eserlere yer verilmekte.
  75,00  TL100,00  TL
 • Turkey And The World / Türkiye ve Dünya

  Sert Kapak
  This study is a bibliography attempt on Turkey, Ottoman Empire and the Turks. It aims to cover all the books, chapters in the books, journal articles, thesis and even some selected paper articles on Turkey written in English language during the last millenium. All these studies are categorised in Ottoman History, Republican History, Politics, Nationalism, Religion, Foreign Policy, Political Economy and Legal Studies main titles. There are over 5.000 entry including dictionaries and bibliographies. Elinizdeki bu kitap, Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye ve genel olarak Türkler üzerine yapılmış bir bibliyografya çalışmasıdır. Bu alanlarda, İngilizcede 2001 yılına kadar yazılmış tüm kitap, kitap bölümleri, bilimsel dergi makaleleri, tezler ve hatta bazı seçilmiş gazete makalelerini kapsamaktadır. Çalışmada yer alan tüm eserler Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi, Politika, Milliyetçilik, Din, Dış Politika, Siyaset, Ekonomi ve Hukuk ana başlıkları altında sınıflandırılmıştır. Bu bibliyografyada sözlükler ve diğer bibliyografyaların listesini de içeren 5.000’den fazla giriş bulunuyor.
  21,00  TL28,00  TL
 • Türkiye Kaynaklı Özel Eğitimde Makale Bibliyografyası (1990-2009)

  Karton Kapak
  Elinizdeki bu makale bibliyografyası ile 1990’dan günümüze kadar gerek yurtdışı ve gerekse ülkemizde basılı ya da çevrimiçi (online) bilimsel ve hakemli dergilerde yayımlanan ve Türkiye’de özel eğitimle ilgili olan makalelerin orjinal özetlerini bir araya getirmeye çalıştık. Bu çalışma ile tek amacımız, 1990’dan günümüze kadar alanımızda yapılan çalışmalara ulaşımı kolaylaştırmaya çalışmaktır. Yaptığımız çalışmanın alana katkı getirmesi dileğiyle.. -Doç. Dr. İbrahim H. Diken, Öğr. Grv. Funda Bozkurt, Araş. Grv. Birkan Güldenoğlu-
  19,80  TL22,00  TL
 • Türkmen Halk Edebiyatı Bibliyografyası

  Karton Kapak
  Bu eserde, Türkmen halk edebiyatıyla ilgili 1920 ile 1969 tarihleri arasında yayımlanan yerli ve yabancı kaynaklar bir araya getirilmiştir. Kitapta yer alan kaynaklar, genel çalışmalar, şairane türler, destanlar ve liro-epiki eserler, nesir türleri, diğer türler, nakıllar ve atalar sözü, sanavaçlar ve yanıltmaçlar adlarıyla 8 ana başlık altında toplanmıştır. Türkmen Halk Edebiyatı Bibliyografyası,araştırmacılar için faydalı bir kaynak eserdir.
  7,29  TL9,00  TL
 • Doğu ve Batı’nın Ötesinde Asya ve Avrupa

  Doğu ve Batı’nın Ötesinde Asya ve Avrupa

  Karton Kapak
  Elinizdeki bu eser Doğu ve Batı’nın değişen paradigmaları bağlamında Avrupa’nın temel soru ve sorunlarına eğilmektedir. Kitabın içindeki makalelerin sosyologlar, antropologlar, felsefeciler ve tarihçilerden oluşan yazarları; Avrupa’nın Batı ile eş tutulması geleneğinin artık sorgulanması gerektiğini farklı bakış açılarından ele almaktadırlar. Bu kitap, dört tematik bölümden oluşmaktadır ve ilgilendiği temel konular Batı sonrası bir dünya, Avrupa’daki Doğu algıları ve tarihteki karşılaşmalar, Avrupa ve Asya arasında bir dünya ve Batı ve Doğu’da ötekiliktir. Bu kitap, Avrupalılık kavramının yeni ifade ediliş biçimlerini son dönemin ‘medeniyetler çatışması’ ideolojik kavramlarına meydan okur bir biçimde inceleyerek, analizlerini Avrupa ve Asya’nın hem tarihte hem de çağdaş perspektiflerde birbirlerine nasıl karşılıklı bir şekilde bağlı olduklarına dikkat çeken en son ilmi çalışmalar üzerinden yapmaktadır. Kitapta son gelişmelerin ve değişen jeopolitik bağlamın bir sonucu olarak hem Avrupa hem de Asya’nın birçok ortak noktası olduğuna ve çatışmalardan değil, kozmopolit bağlantılardan bahsetmenin artık daha mümkün olduğuna dikkat çekilmektedir. Bu kitap sosyoloji, Avrupa siyaseti, tarihi ve kültürel teorisi alanında çalışan öğrenciler ve araştırmacılar için çok değerli bir kaynaktır.
  38,00  TL
 • Cihannüma (Türkçe)

  Sert Kapak
  1608-1658 yılları arasında yaşamış ilim ve fikir adamı Katip Çelebi veya Batı’da bilinen ismiyle Hacı Halife, bir çok alanda çığır açan eserler vermiştir. Keşfü’z Zünun adlı büyük bibliyografyası, bilim dünyasında hala önemini korumaktadır. Katip Çelebi’nin Coğrafya alanında yazdığı Cihannüma adlı eseri, kendisinden önceki doğu ve batı kaynaklarının bilgilerini yoğurarak yeniden değerlendirdiği bir şaheserdir. Kâtip Çelebi’nin dünya coğrafyasını kaleme aldığı eser, aynı zamanda ilk matbaacımız İbrahim Müteferrika tarafından 1732 tarihinde neşredilen ilk kitaplardan biri olması yönüyle de ayrı bir değere sahiptir. Kültür A.Ş, ilk yayınından 280 yıl sonra tıpkıbasımını gerçekleştirdiği eserin, günümüz diliyle yapılan baskısını da okuyucuların istifadesine sunmaktadır.
  283,50  TL350,00  TL
 • Geçmişten Günümüze Coğrafya Makaleleri Bibliyografyası

  Karton Kapak
  Coğrafya bilimi ile ilgili ülkemizde çok sayıda eser bulunmaktadır. Bu eserler, farklı türlerde ve farklı konuları içermektedir. "Geçmişten Günümüze Coğrafya Makaleleri Bibliyografyası" adını taşıyan bu eser, Türkiye’de yayınlanan coğrafya dergilerindeki makalelerin bibliyografyasını içermektedir. Bu eser, hem coğrafya makalelerinin etkinliğini arttırmak, hem de yapılacak çalışmalara katkı sağlamak ümidi ile hazırlanmıştır.
  17,40  TL20,00  TL
 • Hanımlar Alemi’nden Roza’ya

  Karton Kapak
  Kadın konusunda yapılan araştırmalara bir altyapı hazırlamak amacı ile hem geleneksel hem de geleneksel olmayan kaynaklardan kadın konulu belgelerin ve bilgilerin sistematik bir envanterini oluşturmak da kadın araştırmalarının bir başka çalışma alanıdır. Elinizdeki araştırma, bu çalışma alanına girmektedir. Bu çalışma, geleneksel kaynaklara başvurarak çeşitli yerlerde dağınık olarak bulunan, hatta henüz gün ışığına çıkarılmamış zengin bir materyali bir bibliyografya çatısı altında toplamaktadır. Bu çalışma, Harf Devriminden (1928) başlayarak 1996 yılına kadar çıkmış, kadınlarla ilgili, yeni harflerle basılmış 195 süreli yayının bibliyografik künyelerini, koleksiyon kayıtlarını, kapak örneklerini ve çıkış yazılarını içeren bir rehberdir. Amacı, 1928-1996 yılları arasında, kadın okur kitlesine yönelen gazete, dergi ve bültenlerin bir panoramasının ortaya çıkmasına yardımcı olmak, bu alanda çalışmak isteyenlere bir altyapı hazırlamak ve bir rehber sağlamaktır...
  30,80  TL40,00  TL
 • İtalyancadan Türkçeye Çevrilen Eserler Bibliyografyası 1839-2011

  Karton Kapak
  İtalyancadan Türkçeye Çevrilen Eserler Bibliyografyası
  24,25  TL25,00  TL
 • Kaynaştırma İle İlgili Yüksek Lisans-Doktora Tezler Bibliyografisi ve Kaynaştırma Alanında Yapılan Çalışmalar İndeksi 1989-2010

  Karton Kapak
  Kaynaştırma, genel bir ifadeyle sınıf öğretmenine ve özel gereksinimli öğrenciye destek özel eğitim hizmetlerinin sağlanması koşulu ile özel gereksinimli öğrencinin öğretimini genel eğitim sınıflarındaki akranları ile birlikte sürdürebilmesidir. Kaynaştırma süreci sadece öğretmen ve özel gereksinimli öğrenciyi ilgilendiren bir süreç değildir. Kaynaştırma; okul yönetimi, okuldaki tüm öğretmenler, uzmanlar, diğer personel, normal gelişim gösteren öğrencilerin ve özel gereksinimli öğrencinin ebeveynleri, okuldaki diğer öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığının görevlendirdiği kişiler, okul dışından uzmanlar ve toplumdaki diğer kişiler ile bütünleşen, etkileşen çok yönlü bir süreçtir.(Önsöz'den)
  11,55  TL15,00  TL