Kamu İşleri & Yönetim Kitapları

Yayınevi/Marka
4 öğeden 1-4 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 1
 • Bir Şehir Kurmak

  Karton Kapak
  Modern Türkiye kendine özgü ev tipini ve şehir biçimlenmesini oluşturabilmiş midir? Türk kamu idare sisteminin merkezi niteliği şehirleşme serüvenimizde ne gibi sorunlara yol açmıştır? Yeni şehirler hangi kriterler doğrultusunda kurulmalı, mükemmel işleyecek bir şehir modeli nasıl olmalı, şehirler nasıl yönetilmelidir? Halkın bu yönetime doğrudan katılımını sağlamak mümkün müdür? Turgut Cansever'in 1997 - 1998 yıllarında "Şehir Yönetim Düşüncesi" seminerlerinden hareketle hazırlanan Bir Şehir Kurmak'ta, Türkiye'de şehirleşme sürecinin meseleleri tartışılıyor, sorunların çözümüne dönük öneriler üzerinde duruluyor ve dahası yeni kurulacak şehirler için bir model ortaya konuyor. Turgut Cansever'in "Diyarbakır Suriçi Eylem Planı"nın taslak metni de ilk defa bu eserde gün yüzüne çıkıyor. “Yaşadığımız şehir sanki bize ait değil, oturduğumuz ev yabancı birisinden ödünç alınmş gibi... Bu şehri kim düzenledi, bu evi kim inşa etti ve biz bu yabancı mekanlarda oturmak mecburiyetinde miyiz? Burada bir kimlik kurgulaması yapıyor: Hıristiyan Avrupa'dan miras kalan modernist kimlik ve İslam medeniyeti kimliği. Medeniyet tasavvurunun en önemli görünür öğesi kuşkusuz şehirdir. Bize özgü şehir ve ev, bizim uzmanlarımız ve uygulayıcılarımız tarafından bize ait bir talep üzerine inşa edilecektir.” -Prof. Sadettin Ökten-
  19,32  TL28,00  TL
 • Yerel Demokrasi Sorunsalı

  Karton Kapak
  Yerel Demokrasi Sorunsalı: Büyükşehir Belediye Meclisleri Yapısı ve İşleyişi başlığı taşıyan bu kitap, ilgili yazına referansla Türkiye'de yerel düzeyde karar alma organı olan büyükşehir belediye meclislerine odaklanarak, yerel siyasetin ve yerel demokrasinin mevcut işleyişini anlamaya yönelik on ilde yürütülmüş olan araştırmanın sonuçlarını içermektedir. Yerel siyasette temsil, katılım ve karar alma süreçlerine dair olan bu araştırmaya yansıyan birçok bulgu, Türkiye'de yerel düzeyde var olan sınırlı demokrasi anlayışını ve uygulamalarını açıkça göstermektedir. Araştırma sonuçları, Türkiye'de demokratik pratiklerin öğrenilmesi ve yaygınlaştırılması için belediye meclislerinin öneminin vurgulanması ve bu konuda kamuoyunda bilinç yaratılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. “Türkiye'de siyasetin dar bir alana hapsolmasının, katılım ve şeffaflık sorunlarının nedenlerinden biri yerel siyasetin durumudur. Türkiye'de yerel siyaset, ulusal siyaset tarafından bastırılan ve onun gölgesinde bırakılan bir alandır. Yerel siyaset, ulusal siyasetin bütün demokrasi eksiklerini bazen katlayarak taşır. Teknik bir hizmet arzı olarak algılanan yerel yönetim yaklaşımı, var olan demokrasi açığını daha da büyütür. Bugün nüfusun % 75'ini kapsayan Büyükşehir Modeli, bir âdem-i merkeziyet adımı değil, merkezi siyaset modelinin yerele monte edilmesi oldu; "güçlü başkan, zayıf meclis" uygulamasını kent sınırlarından il sınırlarına taşıdı. Zayıf da olsa var olan yerel katılım geleneklerini de boğdu. Demokrasi sorunumuza farklı bir açıdan yaklaşan bu son derece değerli çalışma, büyükşehir meclislerine seçilenlerin sosyoekonomik kimliklerini ve meclislerin çalışma biçimini on anlamlı örnek üzerinden inceleyerek, Türkiye'de demokrasi açığının yerel ayağına ışık tutuyor. Bu çalışmanın başka benzer araştırmaları teşvik etmesini dilerim.” -Ahmet İnsel FİKRET TOKSÖZ, ÇİĞDEM AKSU ÇAM, ERBAY ARIKBOĞA, EMRE ERDOĞAN, ÖZDEŞ ÖZBAY, ÖZHAN ÇETİNKAYA, CUMA ÇİÇEK, ELİF ÇOLAKOĞLU, NADİR SUĞUR, MEHMET NURİ GÜLTEKİN, ELİF TOPAL DEMİROĞLU, MUHAMMET ERDAL OKUTAN, BETÜL AYDOĞAN ÜNAL, M. AKİF ÇUKURÇAYIR, AHMET MUTLU, SEMA ERDER, NİHAL İNCİOĞLU, PINAR UYAN SEMERCİ.
  22,68  TL28,00  TL
 • Türkiye'de Belediye Birlikleri ve Marmara Belediyeler Birliği'nin Tarihi

  Karton Kapak
  1950’lerden sonra başlayan hızlı sanayileşme süreci, ağırlıklı olarak Marmara Bölgesi merkezli gelişmiş ve bu durum Marmara Bölgesi’nde hızlı şehirleşmeye, üretim-bölüşüm ilişkilerinin farklılaşmasına, toplumsal yeni tabakaların oluşmasına ve çevreye dair sorunların meydana gelmesine neden olmuştur. Bu değişim ve dönüşümlerin yerel lokomotifi ise 1973 yılında kuruluş çalışmaları başlayan ve merkeze rağmen 1975 yılında resmi hüviyet kazanmayı başaran Marmara Belediyeler Birliği (MBB) olmuştur. MBB, her ne kadar çevre odaklı bir yerel yönetim organizasyonu gibi kurulmuş olsa da yerel yönetimleri ilgilendiren hukuki, yönetsel, iktisadi ve toplumsal birçok alanda faaliyet gösteren yapılanmanın adı olmuştur.  Bu eser; merkez-yerel ikileminde, yerelin rüştünü ispatlayarak eşitler arası ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli adımların atılmasını sağlayan Marmara Belediyeler Birliği’nin tarihsel derinliği üzerinden, Türkiye’deki yerel yönetim sisteminin gelişimini yorumlayan başvuru kaynağı niteliğinde bir çalışmadır.
  17,75  TL25,00  TL
 • Kamu Emekçilerinin Sendikalar Süreci

  Karton Kapak
  Kitap, kamu emekçilerinin 1980 sonrası sendikalaşma mücadelesini ele almaktadır. 1985 yılında, geçmişin bir mirası olarak yeninden başlatılan sendikalaşma mücadelesi, deyim yerindeyse, “tırnakla kazılarak” yürütülmüştür. Kamu emekçileri bu döneme, haklı olarak, “fiili ve meşru mücadele dönemi” adını vermişlerdir. Çünkü İdarenin yasa yorumlayışı ve uygulamaları kamu çalışanlarına her türlü hukuki yolu kapatmış, kamu çalışanları tek geçerli yol olan fiili mücadeleyi haklılık ve meşruiyet zemininde yürütmüşlerdir. Bu fiili ve meşru mücadele dönemi 2001 yılında “Kamu Görevlileri Kanunu”nun çıkmasına kadar devam etmiştir. Sonrası dönem esas olarak, bu Kanuna uygun olarak konumlanılan bir dönemdir. Bu çalışmanın kapsamı da, söz konusu yasal dönemin başlamasına kadar geçen süreci içermektedir. Çalışmada, sendikal mücadelede başvurulan araçlar ve önderlik eden çeşitli siyasal anlayışların bu araçlara bakış açıları da verilmeye çalışılmıştır. Yazar söz konusu “Fiili ve Meşru Mücadele Dönemi”nde kamu emekçileri sendikal hareketin içerisinde mücadele yürütmüş, dönemin farklı ve o nedenle de incelemeye değer bir sendikal modeli olan Enerji-Yapı Yol Sen sendikasının Merkez Yönetim Kurulunda 3 dönem Genel Eğitim Sekreteri olarak görev yapmıştır.
  12,58  TL17,00  TL