Siyasal Ekonomi Kitapları

Yayınevi/Marka
8 öğeden 1-8 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 1
 • Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti

  Karton Kapak
  Dünyanın en bereketli toprakları üzerinde yaşayan bir halk nasıl açlıktan ölür? Nasıl bir yönetim anlayışı, elindeki varı yoğu silahlanmaya yatırarak, Kore Devrimi'nin temel gayesi olan ve onlara hizmet için kurulan ve adına da Halk Cumhuriyeti verdiği yapının kendi halkını açlığa mahkum eder? Vicdanı olan ve halkını düşünen hangi yönetim veya hükümet, 850 milyon doları aç halkına 2,5 milyon ton mısır ve 50 bin ton pirinç almak yerine iki dakika süren başarısız bir füze denemesine harcar? Hemen her fırsatta, babadan oğula geçen düzenleri feodal dönemin kalıntıları olarak gören ve gericilikle eleştiren ve siyasi hayatlarını hanedanlıklara karşı halk iktidarlarını savunarak geçiren, kendilerini ilerici sosyalistler olarak gören bir grup romantik sosyalist nasıl oluyor da Kuzey Kore'de adına komünist denilen bir hanedanlık oluşturulmasına göz yumuyorlar? Elinizdeki bu kitap, Japonlara karşı ulusal kurtuluş mücadelesi veren bir devrimci liderin kendi küllerinden halkı için bir ülkeyi nasıl kurduğunu ve daha sonra bu sözde Halk Cumhuriyeti'nin nasıl kendi ailesinin şahsi cumhuriyeti haline geldiğini ve bu içsel dönüşümün Kuzey Kore'nin dış politikasına ve güvenlik refleksine olan yansımasını uluslararası ve bölgeli boyutlarda ele alarak, yukarıdaki sorulara cevap aramaktadır.
  20,70  TL30,00  TL
 • Sermayenin Sınırları

  Karton Kapak
  Sermayenin Sınırları, Marx’ın önemli yapıtı Kapital’i, Marksist kuramın gelişimini merkeze alan çarpıcı bir dille anlatıyor. Elinizde tuttuğunuz eser üç açıdan okura yeni fırsatlar sunuyor. Birincisi ve en önemlisi, eser, Kapital’in ele aldığı temel konuları günümüz okuru için anlaşılır kılmayı amaçlıyor. Bu sayede, Kapital’in fikri mimarisini anlamamıza yardımcı oluyor. Ikincisi, Sermayenin Sınırları, Yirminci yüzyılda Marksist düşünürlerin yaptıkları katkıları özetliyor. Eser, yüz elli yılı aşkın bir süreçte olıuşmuş kuramsal dağınıklığı, Kapital’i merkeze alarak toparlıyor ve kuramsal gelişmeleri okura sunuyor. Son olarak, Harvey, bu sunum içinde, birikim kuramına ilişkin özgün fikirlerini de okurla paylaşıyor. Harvey’in daha yakın tarihli eserlerinde sıklıkla kullandığı birçok kavramın, bu eserde yaptığı Kapital okuması sayesinde ortaya çıktığı söylenebilir.
  31,05  TL45,00  TL
 • Yeni Türkiye ve Etnik Pazarlama

  Karton Kapak
  Yeni Anayasa tramvayı ile Yeni Türkiye kumpasına kitlenen bir ülke... Çok ortaklı, milli kimliksiz, federal bir yapıya, demokratik parlementer sistem yerine, tek adam egemenliğine merak sarmış bazı yöneticiler... Açılımlar ve sözde çözüm, daha doğrusu çözülme süreci... Çıkmaz yollara dalarak ve dış reçetelerle ülkenin demokratikleşeceğini zanneden bazı aydınlar ve siyasiler... Etnik gurup ve İslam Ümmetine mensubiyet ile Türk Milletine aidiyet çatışır mı? Onarım ve sorunların çözümü nasıl olmalı? Kazanılmış demokratik haklardan geriye dönüş mü? Hukuk devleti mi; yoksa parti devlet mi?  Küreselleştirmenin iktisadi ve etnik tuzak ayağı. İşsizlik, düşük büyüme, cari açık ve dış borç.. Aşırı sol ve bir kısım sağın etnik ırkçılarla ittifakı... Devletin kuruluş amacı ve gelenekleriyle oynama, onları devre dışı bırakma muhafazakarlık olabilir mi? Pembe tabloların ve aldatmacaların arkasındaki bazı acı gerçekleri bu kitapçıkta siz değerli okurlarımla birlikte düşünüp bazı endişeleri paylaşmak istedik.
  22,96  TL28,00  TL
 • Kriz ve Konjonktür Kuramları

  Karton Kapak
  Adam Smith'den Günümüze Kriz ve Konjonktür Kuramları 20. Yüzyılın son çeyreğinde gelişmekte olan ülkelerdeki krizler ve 2007-2008 Dünya Krizinden sonra "yeniden" gündeme gelen, iktisadın en kadim konusu iktisadi krizler ve konjonktürel dalgalanmalara yönelik kuramsal tartışmalar, bugüne kadar yapılan çalışmalardan farklı bir şekilde iktisat okulları bağlamında, bu kitapta ele alınmaktadır. İki bölümden oluşan kitapta ilk olarak kapalı ekonomi koşullarında kriz ve dalgalanmaların nedenleri, Klasik, Keynesyen ve Marksist iktisat okullarının piyasa ekonomisinin işleyişine yönelik temel düşüncelerine dayalı olarak açıklanmaktadır. Dışa açık ekonomi koşulları çerçevesinde ikinci bölümde finansal liberalizasyonla birlikte serbestleştirilen kısa vadeli sermaye hareketlerinin (sıcak paranın) konjonktür ve krizler üzerindeki etkileri dikkate alınarak söz konusu tartışma "küreselleşme" koşullarını kapsayacak şekilde genişletilmektedir. Söz konusu tartışmaların karşılaştırmalı ve eleştirel bir şekilde ele alındığı kitap, bu alanda en azından Türkiye'de var olan boşluğu doldurabilme amacını taşımaktadır.
  11,10  TL15,00  TL
 • Çivilemeler

  Karton Kapak
  Önce Türk-İslam sentezi, sonra ılımlı islam dayatmacılığı ulusal kimliğimizi tehlikeye soktu. Ulusal kimliğimiz belirgin bölünme sürecine girdi. 1950'de başlayan ve günümüze dek uzanan bu olgu Cumhuriyet sistemi üzerinde onarılamaz yaralar açtı. İşte bu kitapta 65 yıllık siyasi ve toplumsal açmazların değişmeyen görüntüsünü yergi, gülümseten ve düşündüren mizah türleriyle vurguladım.
  6,90  TL10,00  TL
 • Çöküşten Sonra İlerici Siyaset

  Karton Kapak
  Dünyanın her yerinde ilericiler, 2008 ekonomik çöküşünün tarihte bir dönüm noktası olacağına inanmışalrdı. Ekonomik ve finansal krizin büyüklüğü, finansal kapitalizmin yıkıcı doğasını ifşa edecekti. Oysa geçen yıllar içinde beklentilerin hiçbiri karşılığını bulmadı. Hatta kriz ilerici aprtileri de içine çekip büyüyerek daha fazla alanı etkisi altına aldı. Bu durum seçmenlerde merkez solun sağlam bir çıkış stratejisi olmadığı kuşkusunu da güçlendirdi. Böylelikle hem bir ideal hem de bir süreç olarak demokrasinin temel ilkeleri büyük baskı altına girdi. Bu karamsar tablo zaman zaman olumlu seçim sonuçlarıyla aydınlatılsa da söz konusu sonuçlar ilericiler açısından istikrarlı ya da tutarlı olarak değerlendirilebilecek bir eğilim oluşturamadı. İlericiler, tarihsel misyonları olan, mevcut kapitalist düzen ile demokrasi ve toplumsal istikrarı uzaklaştırmak amacıyla cevaplar aramaya bugün de devam ediyorlar. Çöküşten Sonra İleri Siyaset, işte bu arayışların bir ifadesidir. Kitaba makaleleriyle katkıda bulunan seçkin yazarlar, ezber bozan bir yaklaşımla, içinde bulunduğumuz, sarsıntılarını hissettiğimiz kriz hakkında yapılagelmiş kapsamlı çözümlemelerin dışına çıkmaya çalışmakta, emvcut çözümlemelerden farklı olarak, çöküşten sonra ilerici siyasete yön evrecek, onu şekillendirecek bir siyasalar ve siyasetler dizisi önermektedirler.
  19,88  TL26,50  TL
 • Sosyal Politika

  Sosyal Politika

  Karton Kapak
  Sosyal dayanışma ruhu oluşturularak hazırlanan bu kitap Prof. Dr. Aysen Tokol ve Yusuf Alper’in editörlüğünde, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üye ve yardımcıları tarafından hazırlanmıştır. Her yazarın çalışmaya olan katkısı ilgili bölümde ismi zikredilerek belirtilmiştir. Bu çerçevede; kitap, bölüm öğretim üyelerinden Prof. Dr. Yusuf Alper, Prof. Dr. Aysen Tokol, Prof.Dr. Serpil Aytaç; Doç. Dr. İlknur Kılkış, Doç.Dr. Özlem Işığıçok; Yard. Doç. Dr. Selver Yıldız; Öğr. Gör. Dr. Aysu Bozklır Serdar, Öğr. Gör. Dr. Rabihan Yüksel Arabacı ile araştırma görevlileri Şenol Baştürk, Işın Ulaş Ertuğrul Yılmazer, Serhat Özgökçeler, Maviş Yıldırım, Burak Faik Emirgil, Şafak Tartanoğlu ve Salih Dursun’un katkıları ile hazırlanmıştır. Kitabın yayına hazırlanması ile ilgili çalışmalara Arş. Gör. Serhat Özgökçeler katkıda bulunmuştur. - Sosyal Politika Kavramı, Tarihsel Gelişimi ve Türkiye’de Sosyal Politika: Sosyal Politika Kavramı, Sosyal Politikanın Tarihsel Gelişimi, Türkiye’de Sosyal Politika - Sosyal Politikanın Tarafları: Ulusal Tarafları, Sivil Toplum Örgütleri, Sosyal Politikanın Uluslar arası Boyutu ve Tarafları - Günümüz Sosyal Politika Sorunları: Nüfus, İstihdam ve İşsizlik, Gelir Dağılımı ve Yoksulluk, Ücretler, Sosyal Güvenlik, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sosyal Dışlanma, Ayrımcılık, Çalışma Hayatında Özel Gruplara Yönelik Sosyal Politikalar
  Temin Edilemiyor
 • Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Hukuku

  Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Hukuku

  Karton Kapak
  -Türkiye-AB Ortaklık İlişkileri (Ankara Anlaşması İtibarıyla Ortaklık İlişkileri)-Türkiye-AB Ortaklık Hukukunda Kurumsal İşbirliği-Türkiye'nin AB'ne Tam Üyelik Başvurusu-Türkiye-AB Ortaklık Mevzuatı İtibarıyla Uyuşmazlıkların Çözümü-Türkiye'nin AB'ne Üye Adaylığı
  Temin Edilemiyor