A. Afetinan Kitapları


4 öğeden 1-4 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 1
 • Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi

  Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi

  Karton Kapak
  Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulalı elli yılı geçti. Bu yarım yüzyıllık devre, Türk milletinin binlerce yıllık tarih ve medeniyetine dayanan yeni sistemi devletimizin elli yıllık ömrüdür. Türkiyemiz yabancı istiladan kurtuluşunu milli gücü ile başardıktan sonra İstiklalini elde etmiş, cihana tanıtmış ve buna dayanarak Cumhuriyet rejimini kurmuştur. (Giriş'ten)
  Temin Edilemiyor
 • Piri Reis’in Hayatı ve Eserleri

  Piri Reis’in Hayatı ve Eserleri

  Karton Kapak
  Türk tarihini öğrenir ve öğretirken daima kendi kendime sorum şu olmuştur: Medeniyet tarihinde fert ve milletçe eserlerimiz nelerdir? Bu eserleri yapanları yeteri kadar tanıyor ve dünyaya tanıtabiliyor muyuz? Şüphe yok ki siyasi ve askeri sahalardaki değerlerimize karşı daha hakşinas davranılmıştır. Fakat mesela, ordularımızın Viyana kapılarına dayandığı zaman ve fethedilen yerleri yüzlerce yıl idare ederken, o kuvvetlerin, zamanının en ileri vasıtalarına mâlik ve her türlü medenî teşkilat içinde oldukları çoğunlukla dikkate alınmamıştır. (Önsöz'den)
  Temin Edilemiyor
 • Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk'ün El Yazıları

  Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk'ün El Yazıları

  Karton Kapak
  İçindekiler: Giriş İzah Vatandaş için Medeni Bilgiler neden bahseder? Millet -Türk Milletinin Mütalaası Devlet -Devlet şekilleri -Demokrasi prensibinin muhteviyatı Cumhuriyet -Türk Devletinin Esas Teşkilatı Türkiyede Cumhuriyet Nasıl Oldu? -Demokrasiye muhalif asri cereyanlar İlk Hak, İlk Vazife Ve Hak İle Vazifenin Münasebeti Vatandaşa Karşı Devletin Vazifeleri Hürriyet -Hürriyetin muhtelif şekilleri -Hoş görmelik, taassupsuzluk (Tolerance) -Gazeteler -Cemiyet teşkili -Tedris hürriyeti -İhbar ve şikayet hakkı -Ferdi hak ve siyasi hak -Hürriyetin muhafaza ve müeyyideleri -Örfi İdare -Müsavat -İçtimai yardım -İş bölümü Bağlılık( Solidarite) -İnsanlar birbirine bağlıdır Çalışmak - Meslek -Meslek nasıl intihap olunur ve yapılır? Vatandaşın Devlete Karşı Başlıca Vazifeleri İntihap -İntihap Hakkında Umumi Bilgiler -Doğrudan hükümet -Yan doğrudan hükümet Semi-direct -Temsili hükümet -Kadınların intihap salahiyetleri Vergi Hakkında Umumı Bilgiler -Vergilerin membaları -Vasıtasız vergilerin faydalan ve mahzurları Vasıtalı vergilerin fayda ve mahzurları -Vergi kaideleri Tek vergi ve çok vergiler -Tevzii ve tek nispetli vergiler -Vergiler hangi şekilde olmalıdır? -Vergi vazifesinin ehemmiyeti ve tarihçesi Askerlik Vazifesi -Ordu hayatı -Harp idaresi ve siyaset -Ordu mekteptir İntihap -Türkiye'de Meb'us İntihabatının -Kanunen Sureti Cereyanı -Cezalar Vergi -Türkiye Cumhuriyeti'nde Vergi Sistemi -Vergilerimizin nevileri vasıtasız vergiler, arazi vergisi -Hayvanlar vergisi -Kazanç vergisi -Madenler rüsumu Veraset ve intikal vergisi Tahsilat işleri -Vasıtasız vergiler tahsilatından mahalli idarelere ait hisseler -Vasıtalı vergiler, Gümrük resimleri -Muamele vergisi -Dahili İstihlak Vergisi, Eğlence ve hususi istihlik vergisi -Şeker ve petrol istihlik vergisi -Elektrik ve havagazı istihlak vergisi -Oyun aletleri resmi -Kara ve deniz av vergileri -Nakliyat vergisi -Sefineler rusumu -Damga resmi -Tapu harç ve kaydiyeler -Mahkeme harçları ve kaydiyeler -Hayvan Sağlık Zabıtası Resmi -İnhisarlar Tütün ve saire -Tuz -İspirto ve ispirtolu içkiler -Kibrit ve çakmak Rovelver, fişek, mevaddı infilakıye ve av saçması -Devlet Bütçesindeki sair varidat -İktisadi buhran vergileri -Yol vergisi -Mahalli İdare ve Belediye vergileri Askerlik Askere Girmeden Evvel ve Girdikten Sonra Askerlik Muamelelerine Dair Kısa Bilgiler Hürriyet II Kitap Başlarken Birinci Kısım Teşkilatı Esasiye -Teşkilatı Esasiyenin tarihçesi -Yeni Teşkilatı Esasiye Kanunumuz Türkiye Teşkilatı Esasiye Kanunun, ruhu -İcra kuvveti -Reisicumhur -Hükümet -Vazife ve mes'uliyeti -Divanı Âlî -Vekaletlerin adedi Türkiye Büyük Millet Meclisi -Meclisin Başlıca Vazifeleri -Meclisin teşekkülü -Meb'usluğun mahiyeti -Mecliste müzakere ve inzibat Meclisin İşlemesi -Mebuslar Mebusların teşri vazifesi -Mebusların teşkil vazifesi -Mebusların murakabe vazifesi -Encümenler -Encümenlerin vazifesi -Encümenlere ayrılma Muhtelit ve muvakkat encümenler -Encümenlerin intihabı -Encümenlerin terkibi ve çalışması Heyeti Umumiye Kanun Tefsirler -Kanun Teklifi -Kanunlara riayet ve hürmet Bütçe -Bütçe müzakeresi Muhasebat Divanı Devlet Şürası Siyasi Fırkalar Hükümet Teşkilatı -Başvekalet -Başvekalet teşkilatı -Devlet teşkilatı arasında teşriki mesai -Bir vekaletin idaresi için şema -Vekaletlerde birbirine benzeyen teşkilat -Vekaletlerin vaziyetleri, vazifeleri ve teşkilatlan Adliye -Mahkemelerin teşkilatı Temyiz Mahkemesi -Davaların nev'i Hukuk davalarının görülmesi -Ceza davaları -Suç -Ağır cezalar -Amme hizmetlerinden memnuiyet cezası -Hafif cezalar -DAVA - Amme hukuku davası Tebliğ ve icra Haciz -Tevkif ve salıverme Ticaret Davaları -İflas -Tasfiye Avukat Ve Baro Dahiliye -Vilayetler -Kazalar (Tanıtım Yazısından)
  Temin Edilemiyor