Sanatın Toplumsal Tarihi Cilt / 2

Sanatın Toplumsal Tarihi Cilt / 2

Rokoko, Klasisizm, Romantizm, Naturalizm, Empresyonizm ve Film Çağı
  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Yeni Baskısı Çıktı

Sanatın Toplumsal Tarihi (Cilt 2 ) "Rokoko, Klasisizm,Romantizm, Naturalizm, Empresyonizm ve Film Çağı"(Sanatın Toplumsal Tarihi (Cilt 1 ) "Tarih Öncesi Dönem, Ortaçağ, Rönesans, Manyerizm, Barok" Türkiye`de ilk defa yayınlanacak bu bölüm yayınevimiz tarafından 2007 yılında basılmak üzere HAZIRLANIYOR)

Kitabın Orijinal Adı:

Social History of Art, Volume 3:Rokoko, Classicism and Romanticism which is authored/edited by Arnold Hauser & Jonathan Haris

Social History of Art, Volume 4: Naturalism, Impressionism, The Film Age which is authored/edited by Arnold Hauser & Jonathan Haris

Rokoko, Klasisizm ve Romantizm

1. Saray Sanatının Çöküşü

XIV. Louis Döneminin sonu/ Rejans/ Burjuvazinin yükselişi/ Volterci kültür ideali/ Watteau/ Pastoral şiir/ Pastoral resim/ Kahramanlık romanı ve aşk romanı/ Yazında aşk motifinin zaferi/ Marivaux/ Rokoko kavramı/ Boucher/ Greuze ve Chardin

2. Yeni Bir Okuyucu Kitlesi

İngiliz monarşisi ve toplumun liberal katmanı/ Yeni dergiler ve ortasınıf okurlar/ /Defoe ve Swift / Hâmilik sisteminin geri dönüşü ve yıkılışı/ Erken romantizm/ Sanayi Devrimi/ Yeni emek ahlakı/ / Bireycilik/ Heyecansallık/ Doğaya dönüş/ Richardson/ Rousseau/ Halk konserlerinin biçemsel sonuçları

3. Evcil Dramın Kaynakları

Sınıf mücadelesinde bir araç olarak oyun metinleri/ Dramatik kahramanın toplumsal karakteri/ Evcil dramda ortamın önemi/ Trajik hata meselesi/ Özgürlük ve zorunluluk/ trajik ve trajik olmayan tutum

4. Almanya ve Aydınlanma

Alman burjuvazisinin politik geriliği/ Alman partikülarizmi/ Alman entelijansiyasının halktan kopukluğu/ Metropol ve özgür edebiyat/ Felsefi dünya görüşlerinin estetize edilişi/ Yeni deha kavramı/ Sturm und Drang/ Rasyonalizm/ Herder/ Goethe ve Burjuvazi/ Dünya edebiyatı kavramı

5. Devrim ve Sanat

Natüralizm, klasisizm ve burjuvazi/ Arkeolojik klasisizm/ Devrimci klasisizm/ David/ Devrim’in sanat programı/ Törensel ve tarihsel resmin canlanışı/ Sanat ve siyasal propoganda/ Romantizmi hazırlayan Devrim/ Napoleon ve sanat/ Burjuvazinin sanat izlerçevresi olarak güçlenmesi/ Sanat eğitimi reformu

6. Alman Romantizmi ile Batı Romantizmi

Romantizm, liberalizm, muhafazakarlık / Tarihselcilik/ Tarihsel materyalizm/ Şimdi’den kaçış/ Romantik ironi/ Bir orta sınıf hareketi olarak romantizm/ Hastalık olarak romantizm/ Batı Avrupa romantikleri/ Göç edebiyatı/ Bohemin kökenleri/ Victor Hugo ve Béranger/ Melodram/ Vodvil/ Pixerécourt/ Byronesk kahraman/ Walter Scott ve yeni okur kitle/ Romantizm ve natüralizm/ Müzikte klasik biçimin bozulması

Natüralizm, Empresyonizm ve Film Çağı

1. 1830 Kuşağı

XIX: yüzyılın temelleri/ Sermaye egemenliği/ Kalıcı devrim/ Gazetecilik ve edebiyat/ Tefrika roman/ Sanat için sanat/ Stendhal/ Sınıflar savaşı düşüncesi/ Klasik-romanik ve modern psikoloji/ Balzac’ın sosyolojisi/ Kapitalizmin patolojisi/ Gerçekçiliğin zaferi/ Döngüsel formun yenilenişi/ Balzac sanatının sırları

2. İkinci İmparatorluk

Eklektizm/ Yüzyıl ortasında natüralizm/ Courbet/ ‘Sanat sanat için’in yeni bir yorumu/ Flaubert romantik ruha karşı/ Estetik nihilizm/ Doğru sözcüğü ararken/ Bovarizm/ Flaubert’in zaman anlayışı/ Zola/ Burjuvazinin “idealizmi”/ Yeni tiyatro izleyicisi/ İyi kurulu oyun/ Richard Wagner

3. İngiltere’de ve Rusya’da Toplumsal Roman

İdealistler ve faydacılar/ İkinci romantik hareket/ Ruskin/ Morris/ İngiltere’de toplumsal romanın ataları/ Dickens/ Victoria döneminde roman/ Burjuvazi ve entelijensiya/ Rus entelijansiyası/ Batıcılar ve Slavcılar/ Kendine yabancılaşma hali/ Dostoyevski/ Tolstoy

4. Empresyonizm

Empresyonizm ve natüralizm/ Natüralizmin bunalımı/ Estetik hedonizm/ Dekadan/ uygarlıktan kaçış/

Bohemin dönüşümü/ Sembolizm/ İngiltere’de modernizm/ Dandizm/ /Estetik hareket/ Entelektüalizm/ Cehov/ Natüralist oyun meselesi/ Ibsen/ Shaw/ Serim psikolojisi/ Freud/ Pragmatizm/ Bergson ve Proust

Film Çağı

Kapitalizmin bunalımı/ Kitle demokrasisi/ Empresyonizm karşıtlığı/ dadacılık ve Sürrealizm/ Psikolojik romanın bunalımı/ Sinemada zaman ve mekân/ Kendiliğindenlik deneyimi/ Sanatta ortak yaratı sorunu/ Sinema izleyicisi/ Rus montajı/ Propaganda aracı olarak sinema/ Sanatın demokratikleşmesi

ARNOLD HAUSER:
Alman kökenli bir ailenin çocuğu olarak Macaristan’da doğdu. Budapeşte, Viyana, Berlin ve Paris Üniversitelerinde edebiyat ve Sanat Tarihi eğitimi yaptı. Bu yıllarda George Simmel, Gustave Lanson, Henri Bergson gibi ünlü düşünürlerin öğrencisi oldu. Birinci Dünya Savaşın’ndan sonra iki yıl İtalya’da Klasik Sanat ve Rönesans Sanatı üzerinde incelemeler yaptı. 1921-1924 yılları arasında Berlin’de ekonomi ve sosyoloji alanında eğitimini sürdürmek amacı ile Werner Sombart’ın öğrencisi oldu. Bu uzun ve çok yönlü öğrenim süresinden sonra 1924’de Viyana’ya yerleşti. Avusturya’nın işgalinden sonra 1938 yılında Londra’ya taşındı ve bu tarihten itibaren derslerini ve araştırmalarını İngiltere’de sürdürdü. Bir ara Leeds Üniversitesinde, 1957’den sonra Brendeis Üniversitesinde Sanat Tarihi dersleri verdi.
Profesör Hauser’in yaklaşık otuz yıllık çalışmasının ürünü olan Sanatın Toplumsal Tarihi, 1951 yılında yayınlandı. Sanat olaylarının gelişimini, edebiyattan müziğe, tiyatrodan görsel alana kadar yayılan geniş bir perspektif içinde değerlendiren bu yapıt kısa sürede uluslararası alanda dikkat çekti. Örneğin Meyer Sehapiro: “... Bildiğim kadarı ile kendi alanında en ciddi ve özümlü çalışma; sanat ve toplumsal tarih alanlarında güçlü bilgi birikimine dayanan bir kitap” diyerek nesnel değerlendirmesini açıkladı. Ünlü yazar Thomas Marin ise: “yazarın geniş bilgisine hayranlık duymamak imkânsız. Konunun kapsamının genişliği nedeni ile zorunlu olarak yoğun bir anlatıma başvurmuş olmasına rağmen, pek çok karmaşık olayın yapısına ve kendi içindeki karşıtlıklara çözümleyici açıklamalar getirmiştir...” satırları ile beğenisini dile getirmiştir. Daha sonraki yıllarda da çeşitli baskıları yapılan Sanatın Toplumsal Tarihi kültür tarihini konu alan temel yapıtlardan biri olarak kabul edilmektedir.


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.