Tam Kayıtlı Halebi-i Sağir ve Tercemesi

Tam Kayıtlı Halebi-i Sağir ve Tercemesi

  • 43,20 TL

    hopi kampanyası
    2,16 Paracık
  • Gün İçinde Tedarik
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Bütün hamd Allahadır. O'nun Peygamberine ve Peygamber'in Aline ve Ashabına salat ve selam olsun.


Allah Taala, tercüme etmemizi muvaffak kıldığı Halebi-i Sağirin okunmasını ve ondan gereği gibi istifade edilmesini, mümin kardeşlerimin cümlesine nasib ve müyesser etsin. Halebi-i Sağir'in sahibi İbrahim b. Muhammed b. İbrahim el-Halebi'dir. İbrahim Halebi, Hanefi fıkhın," füruunda Mültekaa'l-Ebhür'ü yazmıştır. Halebi-i Sağir'ı yazan İbrahim Halebi, bundan önce Halebi-i Kebir'i yazmıştır. Müellif Halebi-i Kebirine Gunyetü'l-Mütemelli adını vermiştir. Halebi-i Sağir'in ve Kebirin her ikisi de, El-Şeyh el-imam Sedidü'ddin el-Kaşgaari'nin tasnif etmiş olduğu ((Münyetü'l-musalli Ve Gunyetü'l-Mübtedi) nin şerhleridir. Şarih (İbrahim Halebi) daha önce yaptığı şerhi (Halebi-i Kebir'i) fazla teferrüatlı bularak, okuyucuların istifadesine daha elverişli olduğunu söylediği Halebi-i Sağir'i yazmıştır.


Halebi'nin metni olan Münyetü'l-musalli'nin müellifi, Muhammed b.Muhammed el-Kaşgaari 705 hicri yılında vefat etmiştir. İbrahim Halebi de 956 hicri yılında vefat etmiştir.


Münyetü'l-musalli üzerine, Halebi'den başka şerhler de yazılmıştır. Münyetü'l-Musalli demek, namaz kılan kimsenin, kendisine şiddetle muhtac olduğu, ternenni ettiği muradı demektir. Bu ismin devamı olan Gunyetü'l-Mübtedin demek de, genişce yazılmış olan kitaplara alışkın olmayan, okumaya yeni başlamış kimselerin ihtiyaçlarını karşılayan, bir dereceye kadar başka kitaplara muhtaç etmeyen demektir.


Hepimizin malumudur ki, ibadetler, en nefis vakitlerin harcanacağı ve kişilerin harekat ve sekenat,ının cevherlerini verecekleri en önde gelen en mühim şeylerdir. Namaz ise bunların başında gelen bir ibadettir. Namazın şart ve erkanını en güzel, en iyi tertip eden bir kitap olması bakımından Münyetü'l-Musalli çok mühimdir. Bunun şerhi olması bakımından da Halebi'nin ehemmiyeti bir o kadar büyüktür.


Küçük yaşta şuna şahid olmuştuk: Arapça okuyan bir kimseye Arapçadan ne okudun, yahut nereye kadar okudun veya neler okudun diye sorulduğunda, cevabında izhar, Kafiye bir de Halebi okudum derdi. Bunların ilk ikisi, Arapçanın gramerinden meşhur iki kitaptır. Yani islAm aleminde. hususiyle Türkiye'de ötedenberi ders kitabı olarak okutulan Arapça dilbilgisinin anası mesabesinde olan iki metin Nahiv kitaplarıdır. Halebi'nin ne olduğunu sorarsanız, o, Arapça ile yazılıdır. Fakat Arapça kitabı değildir. O, Arapça'nın adeta bir tatbikat mahalli olmakta idi. Yani Arapçayı okuyan, biraz ibareden mana çıkaracak duruma gelen öğrencilerin, namaz, abdest bahislerini hem öğrenmeleri hem de Arapçanın tatbikatını yapmaları bakımından elverişli ilk akla gelen kitaptır.Bir arkadaşım, Halebi'yi anlamak o kadar kolay bir iş değildir» demişti. Bu, hatırımda kalmış. Gerçekten, Halebi'yi bu seferki okuyuşumda ona hak verdim. Çünkü Halebi'nin mantıki ve gayet güzel bir tertiple, fıkıh usülü kaidelerine riayet olunarak kaleme alınmış olması kolaylığı yanında güçlüğünü de beraberinde getirmiştir.


Eserin bazı husüsiyetlerini arzetmek isterim:


1 - Eser bir şerh olup, Hanefi Mezhebi üzerine yazılmış ve bünyesinde taharet, namaz ve bunlarla yakından ilgili bahislere yer verilmiş olan ve çok ihtiyaç duyulan meseleleri içinde bulunduran Münteyü'l-Musalli'nin şerhidir.


2 - Eser, Mezheb imamları olan Ebü Hanife, Ebü Yüsuf, Muhammed, Hasan b. Ziyad ve Züfer'in görüşleri, ittifakları ve ihtilaflariyle birlikte kaleme alınmıştır. Diğer taraftan üÇ imama göre de böyledir, veya üç imam bu görüşe muhaliftirler veya Malik şuna kaaildir. Şafii buna kaaildir demek süretiyle diğer üç mezheb imamlarının görüşlerini ve aralarındaki ihtilaf ve ittifakı ve bunların Hanefilere muhalif olan taraflarını ve dolayısiyle imamların usül ve kaidelerini öğretmiş oluyor.


Musannif (Metin sahibi) bu gibi yerlerde Bize göre veya bizim indimizde veya bizim katımızda diye terceme ettiğimiz sözleriyle Biz Hanefilere göre demeyi kasdetmiştir.


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.