Tapu İptali ve Tescil ileTashih (Düzeltme) Davaları

Tapu İptali ve Tescil ileTashih (Düzeltme) Davaları

  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Taşınmazlar üzerinde mevcut hakları göstermek, bunların tesisini ve devirlerini-intikallerini sağlamak için devlet tarafından ve devletin sorumluluğu altında resmî olarak tutulan tapu sicilinde, tarafların isteği üzerine, bir mahkeme kararına istinaden veya memurun re’sen yaptığı “kayıt”, “tescil”, “terkin”, “tadil” “şerh”, “beyan” ve “düzeltme” gibi pek çok “tapu sicili işlemleri” bulunmaktadır.

Hiçbir hukukî sebebi bulunmayan veya mevcut hukukî sebebi geçerli olmayan tapu kütüğü işlemleri yolsuzdur. “Yolsuz tescil” bir üst kavramdır. Gerçek hak durumuna uymayan tapudaki her kayıt, yolsuzdur. Dolayısıyla, yolsuz tescile ilişkin tanım ve yolsuz tescilin düzeltilmesine dair kurallar, tescil ve terkinin yanı sıra gerçek hak durumuna uymayan şerhleri ve gerçek hukukî durumu yansıtmayan beyanları da kapsamaktadır.

Keza, tapu kütüğü üzerinde tescil ve yazımların yapılması sırasında ya da kadastro tesbitleri sırasında, malikin adı-soyadı, baba adı-soyadı, payı, taşınmazın cinsi ve yüzölçümü gibi hususlarda yanlışlıklar, belgelerine aykırı yazım hataları da yapılabilmektedir.

Öte yandan, ülkemizde, elektronik taşınmaz kayıt sistemine geçilmesi amacıyla 2000 yılı sonlarında başlatılan Tapu Kadastro Bilgi İşlem Sistemi (TAKBİS) projesinde, kadastro çalışmaları sonrasında oluşan pafta ve tapu kütüklerindeki mülkiyet kayıtlarının bilgisayar ortamında entegrasyonun sağlanması, mevcut tapu sicil ve kadastro bilgi, belge ve haritalarının sayısallaştırılması ve Türkiye genelinde tüm Kadastro ve Tapu Müdürlüklerinin tam otomasyona geçirilmesi yönünde önemli mesafeler kaydedilmiş ve 2012 yılı Mayıs ayında tüm tapu müdürlükleri TAKBİS’e geçmiştir.

Bu kitapta, doktrin ve uygulamadaki görüş ve içtihatlar ışığı altında (TAKBİS projesindeki gelişmeler ve yeni Tapu Sicili Tüzüğü hükümleri de göz önünde bulundurularak), tapu sicili ve tapu sicili işlemleri ile elektronik tapu sicili üzerinde durulmakta ve “yolsuz tescil, terkin, tadil, şerh ve beyan”ın düzeltilmesi; belgelerine aykırı yazım hatalarının, basit yazı yanlışlıklarının düzeltilmesi yolları teferruatlı bir şekilde ele alınmaktadır. Ayrıca, ülkemizde oldukça sık rastlanan “tapuda ad-soyadı” düzeltilmesi; sınır ve yüzölçümü düzeltilmesi davaları ile taşınmazın cins değişikliği, tapu sicilinin tutulmasından devletin sorumluluğu, mükerrer kayıt (çifte tapu) ve bunun yolaçtığı sorunlar ve çözüm yolları üzerinde durulmaktadır.

 

Konu Başlıkları;

Tarihî Gelişimi İtibarıyla Tapu Sicili ve Tapu Sicili Teşkilatı

Taşınmazlar Üzerindeki Ayni Haklara Aleniyet Sağlayan Sistemler

Elektronik Tapu Sicili İle İlgili Gelişmeler ve TAKBİS

Tapu Sicili İşlemleri (Kayıt, Tescil, Terkin, Tadil, Şerh, Beyan, Düzeltme)

Yolsuz Tescil (Terkin, Şerh, Beyan) ve Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi

Ehliyetsizlik, İrade Fesadı Hâlleri, Muvazaa, Gabin, Şekil Şartı ve Diğer Kanuna Aykırılıklar Nedeniyle Tapu Sicilinin Düzeltilmesi (Tapu İptali ve Tescil) Davaları

Belgelerine Aykırı Tescil ve Basit Yazı Yanlışlıklarının Düzeltilmesi

Tapuda (Ad–Soyadı gibi) Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi Davaları

Ölçü, Sınırlandırma, Tersimat ve Hesaplamalardan Doğan Hataların Düzeltilmesi

Tapu Sicilinin Tutulmasından Devletin Sorumluluğu

Sınır ve Yüzölçümü Düzeltilmesi Davaları

Taşınmazın Cins Değişikliği

Çifte Tapu (Mükerrer Kayıt) Hali

Yargıtay ve Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.