Taşınır Rehni Sözleşmesi
% 17indirim

Taşınır Rehni Sözleşmesi

  • 70,00 TL58,10 TL

    hopi kampanyası
    2,91 Paracık
  • Gün İçinde Tedarik
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Dr. Aslı MAKARACI BAŞAK


Taşınır rehni sözleşmesi kanunda düzenlenmemiş kendine özgü yapısı olan bir sözleşme olup, borçlar hukuku, eşya hukuku ve icra iflas hukuku başta olmak üzere farklı alanlarda çeşitli tartışmaları barındırmaktadır. Başta sadece bir sözleşme türünü incelemek için yola çıkılmış olmasına rağmen, farklı alanlardaki tartışmalar da incelenmiştir.


- Taşınır Rehni Sözleşmesinin Tanımı, Tarafları, Unsurları, Hukuki Niteliği, Uygulanacak Hükümler ve Geçerlilik Şartları


- Rehin Sözleşmesinde Sık Olarak Rastlanan Sözleşme Koşulları


- Taşınır Rehni Sözleşmesinin Hükümleri ve Sona Ermesi


İçindekiler


Önsöz VII


İçindekiler XI


Kısaltmalar XIX


Giriş 1


Birinci Bölüm


Taşınır Rehni Sözleşmesinin Tanımı,


Tarafları, unsurları, hukuki


Niteliği, uygulanacak hükümler ve geçerlilik şartları


I Taşınır Rehni Sözleşmesinin Tanımı ve Tarafları 11


A Taşınır Rehni Sözleşmesinin Tanımı 12


B Taşınır Rehni Sözleşmesinin Tarafları 13


1 Rehin Veren 14


a Rehin Verenin Birden Çok Kişi Olması 15


aa Paylı Mülkiyet veya Hak Sahipliği Halinde 15


bb Elbirliği Mülkiyeti veya Hak Sahipliği Halinde 18


cc Rehin Veren Eser Sahibinin


Birden Fazla Kişi Olması 18


b Rehin Verenin Borçlu Dışında Üçüncü Kişi Olması 21XII


2 Rehinli Alacaklı 24


II Taşınır Rehni Sözleşmesinin Objektif Esaslı Unsurları 26


A Rehin Tesis Etme Borcu Altına Girme Hususunda


Tarafların Anlaşmış Olmaları 27


B Rehin Konusunun Belirli ya da Belirlenebilir Olması 30


1 Rehin Konusunun Taşınır Eşya veya Hak Olması 31


a Rehin Konusunun Devredilebilir


Bir Taşınır Eşya Olması 31


aa Rehin Konusunun Taşınır Eşya Olması 31


aaa İnsan Vücudu 32


bbb Doğal Güçler 33


ccc Uçaklar ve Gemiler 34


ddd Hayvanlar ve Motorlu Taşıtlar 35


eee Para 36


fff Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar 36


ggg Henüz Mevcut Olmayan Taşınırlar 37


hhh Bütünleyici Parça 39


iii Eklenti 39


bb Üzerinde Rehin Tesis Edilecek Taşınırın


Parasal Değerinin Olması 40


cc Taşınırın Devredilebilir Olması 41


b Rehin Konusunun Devredilebilen Bir Hak Olması 44


aa Rehne Konu Olabilecek Haklar 44


aaa Rehin Verenin Rehinli Alacaklıdan


Sahip Olduğu Alacak Hakkı 45


bbb Sınırlı Ayni Haklar 46


ccc Mülkiyeti Saklı Tutma Kaydından Doğan Hak 47


ddd Kıymetli Evraka Bağlanmamış Şirket Payları 47


eee Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak 49


fff Paylı Mülkiyette Payın Rehni veya Elbirliği


Mülkiyetinde Tasfiye Payının Rehni 50


ggg Plaka ve Minibüs Hattı Rehni53


hhh Henüz Doğmamış Hak ve Alacaklar 54


iii Hakkın Kısmen Rehni 57


jjj Ekonomik Avantajlar 57XIII


kkk Fikri ve Sınai Haklar 59


bb Rehin Konusu Hakların Parasal Değerinin


Olması 66


cc Rehne Konu Hakların Devredilebilir


Nitelikte Olması66


2 Taşınır Eşya veya Hakkın Belirli


ya da Belirlenebilir Olması 72


3 Taşınır Eşya veya Hak Üzerinde Rehin Tesisinin


Yasaklanmamış Olması 77


C Teminat Altına Alınan Alacağın Belirli


ya da Belirlenebilir Olması 80


1 Teminat Altına Alınan Alacak 80


2 Alacağın Belirli ya da Belirlenebilir Olması İlkesi 92


III Taşınır Rehni Sözleşmesinin Hukuki Niteliği


ve Sözleşmeye Uygulanacak Hükümler 107


A Taşınır Rehni Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 107


1 İsimsiz Sözleşme Olması 107


2 Borçlandırıcı İşlem Olması 109


3 Tek Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme Olması 112


4 Ani Edimli Borç İlişkisi Olması 119


5 Bağımsız Sözleşme Olması119


B Taşınır Rehni Sözleşmesine Uygulanacak Hükümler 124


IV Taşınır Rehni Sözleşmesinin Türleri: Özel Rehin Sözleşmesi


ve Genel Rehin Sözleşmesi127


V Taşınır Rehni Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları 129


A Tarafların Fiil Ehliyeti 137


1 Rehin Verenin Fiil Ehliyeti 137


a Rehin Veren Gerçek Kişinin Fiil Ehliyeti 137


aa Rehin Verenin Tam Ehliyetli Olması 137


bb Rehin Verenin Tam Ehliyetsiz Olması 138


cc Rehin Verenin Sınırlı Ehliyetsiz Olması 141


dd Rehin Verenin Sınırlı Ehliyetli Olması 144


b Rehin Veren Tüzel Kişinin Fiil Ehliyeti 145XIV


2 Rehinli Alacaklının Fiil Ehliyeti148


B Taşınır Rehni Sözleşmesinin Şekli ve Şekle Aykırılık 148


1 Taşınır Rehni Sözleşmesinin Şekli 149


a Genel Olarak 149


b Ölüme Bağlı Hukuki İşlemde Yer Alan Rehin


Tesisine İlişkin Hükmün Şekli 155


c Fikri ve Sınai Hakların Rehnini Konu Alan


Sözleşmesinin Şekli155


d Taşınmaz Olarak Ayrı Sayfaya Kaydedilmemiş


Bağımsız Nitelikteki İrtifak Hakkı Üzerinde Rehin


Tesisini Konu Alan Sözleşmenin Şekli 157


e Kayden İzlenen Sermaye Piyasası Araçlarının Rehni 158


2 Şekle Aykırılığın Sonucu 159


C Rehin Sözleşmesi ve Genel İşlem Koşulları 159


1 Yürürlük Denetimi 160


2 İçerik Denetimi 165


3 Yorum Denetimi 172


İkinci Bölüm


Rehin sözleşmesinde sık olarak rastlanan sözleşme koşulları


I Genel Olarak 175


II Taşınır Rehni Sözleşmesinde Yer Alan Sözleşmenin İfasına ve


Geçerliliğine İlişkin Hükümler 182


A İfa Yeri ve Zamanına İlişkin Sözleşmede


Yer Alan Hükümler 183


1 İfa Yerine İlişkin Sözleşme Hükümleri 183


2 İfa Zamanına İlişkin Sözleşme Hükümleri 183


B Zilyetliğin Devrine İlişkin Sözleşme Hükümleri 184


C Rehin Tesis Etme Borcunun Şarta Bağlı Olması 185XV


D Alacak Üzerinde Rehinde Borçlunun İhbarına


İlişkin Hükümler 186


III Rehin Hakkına İlişkin Sözleşme Hükümleri 187


A Rehin Hakkının Sırasına İlişkin Sözleşme Hükümleri 187


B Rehin Hakkının Süreye Bağlanması 190


C Rehin Hakkının Devrinin Yasaklanması 191


D Rehin Hakkının Şarta Bağlanması 192


IV Teminat Altına Alınan Alacağa ve Rehin Konusuna


İlişkin Sözleşme Hükümleri 193


A Teminat Altına Alınan Alacağa İlişkin


Sözleşme Hükümleri 193


1 Rehinle Teminat Alınan Alacağın Kapsamının


Belirlenmesine İlişkin Hükümler 193


2 Rehinle Teminat Altına Alınan Alacağın


Devrinin Yasaklanması 199


3 Teminat Altına Alınan Borcun Dış Üstlenilmesine


İzin Verileceğinin Kararlaştırılması 200


B Rehin Konusuna İlişkin Sözleşme Hükümleri203


1 Rehin Konusunun Kapsamına İlişkin Hükümler 203


a Rehin Konusunun Taşınır Eşya Olması Halinde 203


b Rehin Konusunun Hak Olması Halinde 207


c Rehin Konusunun Yerine Geçen Değerler 209


aa Sigorta Bedeli ve Ceza Koşulu 209


bb Rehin Konusunun Değiştirilmesi 213


2 Rehin Konusunun Varlığı ve Niteliklerine İlişkin


Sözleşme Hükümleri 216


V Rehin ile Sağlanan Teminata İlişkin Sözleşme Hükümleri 219


A Rehin Konusunun Değerinin Düşmesi ve Ek Teminata


İlişkin Sözleşme Hükümleri 219


B Teminatın Azaltılmasına İlişkin Sözleşme Hükümleri226


C Muacceliyet Kaydı 227XVI


VI Rehin Verenin ve Rehinli Alacaklının Rehin Konusu Üzerinde


Sahip Olduğu Haklara ve Borçlara İlişkin Hükümler 228


A Rehin Verenin Rehin Konusu Üzerinde Sahip Olduğu


Haklara İlişkin Hükümler 228


1 Rehin Verenin Rehin Konusu Üzerinde Tasarruf


Etmesinin Yasaklanması 228


2 Rehin Verenin Taşınıra Ulaşımı 232


B Rehinli Alacaklının Rehin Konusu Üzerinde Sahip Olduğu


Haklara ve Borçlarına İlişkin Hükümler 233


1 Rehin Konusu Malı Kullanma ve Ürünlerinden


Yararlanma Hakkına İlişkin Düzenlemeler 233


2 Rehinli Alacaklının Rehin Konusunu Saklama ve Onun


Bakımına İlişkin Borçları ile İlgili Düzenlemeler 238


a Rehin Konusunun Saklanması ve


Bakımına İlişkin Kural 238


b Rehin Konusunun Bakım ve Korunmasının


Üçüncü Kişiye Bırakılması 241


c Rehin Konusunun Bakım ve Korunmasına


İlişkin Sorumsuzluk Anlaşmaları 243


d Rehin Konusunun Bakım ve Korunmasının


Rehin Verene Bırakılması 245


3 Rehin Konusu Alacak veya Hakkın Yönetimi 246


4 Rehin Konusunun Mülkiyetinin


Rehinli Alacaklıya Devri 250


5 Rehinli Alacaklıya Rehin Konusu Üzerinde Tasarruf


Etme Hakkı Tanınması 256


a Genel Olarak 256


b Alt RehinTesisi 260


VII Rehnin Paraya Çevrilmesine İlişkin Sözleşmeye


Koyulan Hükümler 262


A Önce Rehne Başvurma Kuralından Feragat 262


B Alacaklının Rehne İkinci Derecede Başvuracağının


Kararlaştırılması 269XVII


C Sadece Rehne Başvurulabileceği Şartı272


D Lex Commissoria Yasağı 272


1 Lex Commissoria Kavramı ve Yasağın Gerekçesi 272


2 Lex Commissoria Yasağının Tanımı ve Unsurları 275


3 Lex Commissoria Yasağı Kapsamında


Olabilecek İşlemler 283


E Özel Yoldan Paraya Çevirme 287


1 Özel Yoldan Paraya Çevirmeyi Kabul Etmeyen Görüş 292


2 Özel Yoldan Paraya Çevirmeyi Kabul Eden Görüş 293


3 Alacağın Tahsili Yetkisinin Verilmesi 302


F Alacak Muaccel Olmadan Rehnin Paraya Çevrilmesi 305


G Paraya Çevirme Sırasının Belirlenmesi306


VIII Yetkili Mahkeme, Tahkim Kaydı ve İspat Yükümüne


İlişkin Hükümler 307


A Yetki Sözleşmesi 307


B Tahkim Kaydı 310


C İspata İlişkin Düzenlemeler 310


Üçüncü Bölüm


Taşınır rehni sözleşmesinin hükümleri ve sona ermesi


I Taşınır Rehni Sözleşmesinden Doğan Borçlar 313


A Rehin Verenin Rehin Tesis Etme Borcu 313


1 Rehin Verenin Tasarruf Yetkisi 316


a Genel Olarak 316


b Malikin Tasarruf Yetkisinin Kısıtlandığı Haller 321


aa Aile hukukundan kaynaklanan kısıtlamalar 321


bb Önmirasçının durumu 322


cc Mülkiyeti saklı tutma koşulu ile satım 322


dd Rücu kaydıyla bağışlama 322


ee Haciz, iflas, konkordato hali 322XVIII


2 Taşınır Rehni Tesis Etme Borcunun İfası324


a Zilyetliğin Devri Suretiyle Rehin Hakkının Tesisi 325


aa Ayni Sözleşme 326


bb Zilyetliğin Devri 329


aaa Dolaysız Zilyetliğin Tesisi ile


Rehin Hakkının Tesisi 333


bbb Dolaylı Zilyetliğin Tesisi ile


Rehin Hakkının Tesisi 341


b Tescil ile Rehin Hakkının Tesisi 350


aa Hayvan Rehni 353


bb Sicile Tescili Zorunlu Eşya Üzerinde


Rehin Hakkı 355


c Sözleşme ile Rehin Hakkının Tesisi 360


aa Alacak Rehni 360


bb Kaydi Sermaye Piyasası Araçlarının Rehni 364


cc Sınai ve Fikri Hakların Rehni 366


dd Art Rehin Tesisi 368


d Teslim Şartlı Menkul Rehninin Eleştirisi 369


e Taşınır Rehni Tesis Etme Borcuna Aykırılık 383


B Rehin Verenin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu 387


II Taşınır Rehni Sözleşmesinin Sona Ermesi 390


A Taşınır Rehni Sözleşmesinin Sona Erme Sebepleri 390


1 Genel Olarak 390


2 Rehin Hakkının Sona Ermesi Halinde 391


a Zilyetliğin Sona Ermesi 397


aa Zilyetliğin Kesin Kaybı 397


bb Zilyetliğin Geçici Kaybı 400


b Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi 403


B Taşınır Rehni Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları 405


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.