Themis Şirketler Hukuku - Ticaret Hukuku Özet - Cilt: 2

Themis Şirketler Hukuku - Ticaret Hukuku Özet - Cilt: 2

Adli Yargı Sınavları İçin Özel Baskı
  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

"6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335, 28.3.2013 tarih ve 6455, 12.7.2013 tarih ve 6495, 6.12.2012 tarih ve 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu ile yapılan değişiklikler başta olmak üzere, tüm değişiklikler ilgili ilgili yerlere işlenmiştir."

Önemli Not
Kitabın basımından sonra 6552 sayılı Kanun ile (10.9.2014 tarihli) TTK'nın 371. ve 629. maddelerine yeni fıkra eklenmiştir.

- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 371 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Anonim Şirketle ilgili Kısım: "(7) Yönetim kurulu, yukarıda belirtilen temsilciler dışında, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367 nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Bu fıkra uyarınca yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur."

6102 sayılı Kanunun 629 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Limited Şirketle ilgili Kısım: "(3) Müdürler tarafından şirkete hizmet akdi ile bağlı olanların sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atanması hususunda 367 nci madde ile 371 inci maddenin yedinci fıkrası kıyasen limited şirketlere de uygulanır."

Birinci Bölüm: Genel Olarak Şirketler Hukuku ve Bu Konuda Yapılan Ayırımlar
İkinci Bölüm: Adi Şirket
Üçüncü Bölüm: Ticaret Şirketleri Hakkında Uygulanacak Genel Hükümler
Dördüncü Bölüm :Kollektif Şirket
Beşinci Bölüm :Komandit Şirket
Altıncı Bölüm : Anonim Şirket
Yedinci Bölüm : Anonim Şirkette İşleyiş ve Organlar
Sekizinci Bölüm : Anonim Şirkette Pay, Pay Sahipliği ve Menkul Kıymetler
Dokuzuncu Bölüm : Anonim Şirket Esas Sözleşmesinin Değiştirilmesi ile Sermaye Artırımı-Azaltımı
Onuncu Bölüm :Anonim Şirketin Finansal Tabloları ve Yedek Akçeler
On Birinci Bölüm : Anonim Şirketlerde Hukukî Sorumluluk
On İkinci Bölüm : Anonim Şirketin Sona Ermesi
On Üçüncü Bölüm : Limited Şirket
On Dördüncü Bölüm : Ticaret Şirketlerinde Yapısal Değişiklikler (Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme)
On Beşinci Bölüm : Şirketler Topluluğu (Konzernler-Holdingler)
On Altıncı Bölüm :Kooperatifler
(Tanıtım Bülteninden)


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.